Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

VÄRLDENS UTSLÄPP AV KOLDIOXID

Utsläppen av koldioxid utgör nästan 80 procent av de totala utsläppen av växthusgaser.

Koldioxidutsläpp uppstår i huvudsak vid förbränning av fossila bränslen och processer

som är relaterade till markanvändning. De utsläpp som är relaterade till förbränning

av fossila bränslen är enklast att kartlägga. I Tabell 1 redovisas totala utsläpp

av koldioxid samt utsläppen i relation till befolkning och BNP för olika regioner och

länder som släpper ut mer än 500 miljoner ton (Mton) koldioxid per år, samt för Sverige.

De nio länder som har de största utsläppen i världen svarar tillsammans för ca

64 procent av de totala utsläppen. Sverige står för ca 0,1 procent av de totala utsläppen

i världen. Som framgår av tabellen varierar utsläppen per capita kraftigt, från 1,37

ton per capita i Indien till 16,90 ton per capita i USA. De svenska utsläppen per capita

är över genomsnittet i världen och uppgår till 4,48 ton per år. Sverige har däremot

lägst utsläpp per BNP-enhet. 19

Tabell 1 Utsläpp av koldioxid (CO2) och andra indikatorer för 2009

Region/land Befolkning

Region

(miljoner)

CO2-utsläpp

(Mton CO2)

42

Andel av

världens

utsläpp (%)

CO2/capita

(ton)

CO2/BNP

(kg CO2/

2000 USD)

OECD 1 225 12 045 41,5 9,83 0,41

Kina inkl Hong Kong 1 338 6 877 23,7 5,14 2,17

Asien exkl Kina 2 208 3 153 10,9 1,43 1,27

Icke-OECD i Europa

och Eurasien 335 2 497 8,6 7,46 3,32

Mellanöstern 195 1 509 5,2 7,76 1,93

Latinamerika 451 975 3,4 2,16 0,50

Afrika 1 009 928 3,2 0,92 1,04

Totalt i världen 6 761 28 999 100,0 4,29 0,73

Land

Kina 1 331 6 832 23,6 5,13 2,33

USA 307 5 195 17,9 16,90 0,46

Indien 1 155 1 586 5,5 1,37 1,81

Ryssland 142 1 533 5,3 10,80 3,86

Japan 127 1 096 3,8 8,58 0,22

Tyskland 82 750 2,6 9,16 0,38

Iran 73 533 1,8 7,31 3,37

Kanada 34 521 1,8 15,43 0,61

Sydkorea 49 515 1,8 10,57 0,68

Sverige 9 42 0,1 4,48 0,15

Not: Utsläppen avser endast utsläpp från förbränning av fossila bränslen. Utsläppen totalt i världen inkluderar

utsläpp från internationell luftfart och bunkring.

Källa: Egen bearbetning av IEA (2011b).

Enligt IEA:s (Internationella energirådets) senaste utsläppsprognos, som inkluderar

ländernas aviserade styrmedel, förväntas världens koldioxidutsläpp att öka till 36,4

miljarder ton (Gton) 2035, ökningen är kraftigast i Kina och Indien. Det uppskattas i

förlängningen motsvara en genomsnittlig temperaturökning på mer än 3,5°C. För att

nå tvågradersmålet skulle utsläppen i stället behöva minska till 21,6 Gton 2035. Om

19 Lika låga koldioxidutsläpp per BNP-enhet har också Schweiz som inte visas i tabellen.

More magazines by this user
Similar magazines