Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

inte aviserade styrmedel införs förväntas utsläppen öka till 43,3 Gton 2035 vilket motsvarar

en genomsnittlig temperaturökning på mer än 6°C (IEA, 2011c).

SVERIGES UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER

Under de senaste decennierna har Sverige fört en ambitiös klimatpolitik, där koldioxidskatten

utgör en viktig komponent. Tack vare utbyggnaden av kärnkraft, biobränslebaserad

fjärrvärme, och en god tillgång på vattendrag för kraftproduktion har utsläppen

av koldioxid under perioden kunnat frikopplas från tillväxten (se Figur 4).

Figur 4 Sveriges BNP och koldioxidutsläpp (CO 2) 1950–2010

Index 1970=100

250

200

150

100

50

0

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Källor: Carbon Dioxide Information Analysis Center och SCB.

De svenska utsläppen av växthusgaser (CO2e) fördelar sig mellan sektorer enligt Tabell

2. Av tabellen framgår att de totala utsläppen minskat med 6,6 Mton mellan 1990

och 2010, och förväntas minska med ytterligare 7,7 Mton mellan 2010 och 2030 (enligt

Naturvårdsverkets senaste utsläppsprognos).

Tabell 2 Sektorsvisa utsläpp av växthusgaser i Mton, samt prognos för 2030

Sektor 1990 2010 2030

43

1990–2030

(%)

El- och värmeproduktion 8,0 10,6 6,5 -19

Bostäder och lokaler m.m. 10,9 4,2 2,8 -74

Industri 18,4 17,0 17,4 -5

Inrikes transporter 19,3 20,7 19,3 0

Övrig energi 3,3 3,6 4,5 36

Lösningsmedel 0,3 0,3 0,3 0

Jordbruk 9,1 7,9 6,9 -24

Avfall 3,4 1,8 0,8 -76

Totala utsläpp 72,8 66,2 58,5 -20

Anm.: I Bostäder och lokaler ingår utsläpp från bostäder, service samt energianvändning inom jordbruk,

skogsbruk och fiske. I Industri ingår utsläpp från industrins förbränning, industriprocesser och fluorerade

växthusgaser. I Övrig energi ingår utsläpp från raffinaderier, tillverkning av fasta bränslen, diffusa utsläpp

(fackling) samt övrigt.

Källa: Naturvårdsverket (2011b, 2011c).

BNP CO2

More magazines by this user
Similar magazines