Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Sverige har också ett visionärt mål om inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären

år 2050. Naturvårdsverket har i ett regeringsuppdrag tagit fram ett underlag till en

färdplan för att uppnå den visionen.

Sverige väljer ofta att ”gå före” andra länder i klimatpolitiken. Hittills har ”gå före”strategin

främst handlat om att Sverige ska minska koldioxidutsläppen mer än vad

som krävs i internationella överenskommelser. Sveriges klimatmål om att utsläppen av

växthusgaser ska vara 40 procent lägre är det mest ambitiösa målet inom EU och innebär

att Sverige gör 15 procentenheter mer än vad EU kräver. För att motivera ”gå

före”-politiken används argumenten att det stimulerar teknisk utveckling, ökar konkurrenskraften,

ger nya arbetstillfällen samt stärker Sveriges möjligheter att vara pådrivande

i de internationella klimatförhandlingarna (SOU 2008:24, Prop. 2008/09:162). I

den nationalekonomiska litteraturen är det främst det så kallade förhandlingsargumentet

som kan ha potential. Förhandlingsargumentet bygger på att om Sverige, genom att

”gå före”, kan påverka andra länders ambition i klimatpolitiken kan de samlade effekterna

bli positiva. Huruvida Sveriges agerande har påverkat andra länders agerande i

klimatförhandlingarna behöver dock utredas empiriskt.

Men att ”gå före” kan också handla om att investera mer i utsläppsreducerande åtgärder

utomlands, att satsa mer på forskning och utveckling eller att dela med sig av

framgångsrika styrmedelslösningar. För Sverige som har en liten andel av världens

utsläpp och där kostnaderna för utsläppsminskningar är höga, kan en ”gå före”strategi

som på dessa sätt syftar till att påverka andra länders utsläppsminskningar vara

att föredra. I följande avsnitt diskuteras de klimatpolitiska styrmedelsval som Sverige

har gjort.

45

More magazines by this user
Similar magazines