Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

av energiskatten påverkar i så fall utsläpp, energianvändning och mängden förnybara

bränslen, vilket komplicerar styrningen mot klimat-, energieffektiviserings- och förnybarhetsmålet

(se avsnitt 4.5).

KOLDIOXIDSKATTEN

Effektivare skatt efter regelförändringar

De klimat- och energipolitiska beslut som togs 2009 har inneburit att vissa undantag i

koldioxidskatten har tagits bort eller minskat i omfattning. Färre undantag gör att

koldioxidskatten är mer likformigt fördelad över olika utsläppskällor så att styrningen

mot minskade utsläpp kan bli mer kostnadseffektiv.

Koldioxidskatten slopades för bränslen som förbrukas i industrianläggningar som

omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS). Verksamheter i EU

ETS betalar därför, med några få undantag, 22 numera inte koldioxidskatt på annat än

drivmedel vilket minskar risken för dubbelstyrning. En nationell beskattning av dessa

verksamheter skulle ge olika pris på utsläpp beroende på var verksamheten befinner

sig geografiskt, vilket inte är kostnadseffektivt. För koldioxidutsläpp är skadeeffekterna

oberoende av var utsläppen sker. De totala utsläppen inom handelssystemet påverkas

inte heller av svensk beskattning då utsläppstaket bestäms i förväg (se avsnitt 2.4).

En analys som Konjunkturinstitutet gjort åt Riksrevisionen visar att 2009 års förändringar

23 sammantaget leder till ökad kostnadseffektivitet (Berg och Forsfält, 2012).

Med andra ord innebär den förändrade skattestrukturen att det är möjligt att nå

samma utsläppsnivå som tidigare till en lägre kostnad (i termer av BNP) och med en

lägre generell nivå på koldioxidskatten.

Figur 5 visar skattesatserna som förväntas gälla 2015 enligt klimat-och energipropositionerna

(Prop. 2008/09:162 och 163). Normalskattesatsen är 108 öre per kilo

koldioxid. Hushållen betalar också 25 procent moms på energikonsumtion, där momsen

beräknas på producentpriset inklusive punktskatter. Koldioxidskatten bidrar således

med 135 öre per kilo koldioxid till det pris som hushållen betalar på fossila bränslen.

I figuren visas även hur utsläppen av koldioxid utanför EU ETS fördelas på olika

bränslen och olika verksamheter samt hur koldioxidskatten varierar mellan dessa olika

utsläpp. Utsläppen 2008 av koldioxid utanför EU ETS, exklusive flyg, var ca

22 Koldioxidbeskattningen av fossil kraftvärme (kraftverk som producerar värme och el) tas bort helt 2013.

Därefter kommer bara fjärrvärmeverk som enbart producerar varmvatten att omfattas av både koldioxidskatt

och EU ETS. Dessa kraftverk utgör en allt mindre andel av fjärrvärmeproduktionen, beroende på att el från

kraftvärmeverk har blivit lönsamt på grund av förändringarna i beskattningen och att nyinvesteringar därför

sker i enbart kraftvärme (med högre verkningsgrad) (enligt Svensk Fjärrvärme). Koldioxidskatten har i detta

fall använts som ett styrmedel för att öka energieffektiviteten i fjärrvärmeproduktionen.

23 Förutom slopande av koldioxidskatt för industrianläggningar inom EU ETS innebar 2009 års beslut att

koldioxidskatten på bränslen för uppvärmning och drift av stationära motorer inom industrin utanför EU ETS

samt jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamheterna höjs stegvis fram till och med 2015, från 21

procent till 60 procent av den generella koldioxidskattenivån. Motsvarande höjningar görs även för dieselolja

som förbrukas i viss gruvindustriell verksamhet. Återbetalningen av koldioxidskatten för dieselolja i jordbruks-

och skogsbruksmaskiner med 2,38 kronor per liter sänktes till 2,10 kronor 2011, 1,70 kronor 2013 och 90 öre

2015. Energiskatten på fossila uppvärmningsbränslen struktureras om efter bränslets energiinnehåll. Energiskatten

på dieselolja höjs i två steg 2011 och 2013 med sammanlagt 40 öre per liter. Energiskatt införs på

fossila bränslen för uppvärmning och drift av stationära motorer i industrin, jordbruks-, skogsbruks- och

vattenbruksverksamheterna samt för värmeproduktion i kraftvärmeverk. För dessa sektorer blir energiskattenivån

30 procent av den generella energiskattenivån. Motsvarande energiskatt införs också för dieselolja

som förbrukas i viss gruvindustriell verksamhet (Riksrevisionen, 2012a).

47

More magazines by this user
Similar magazines