Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Förord

Konjunkturinstitutet har av regeringen fått uppdraget att ta fram en årlig miljöekonomisk

rapport – ”Myndigheten ska, i samråd med Naturvårdsverket, utarbeta en årlig

rapport om miljöpolitikens samhällsekonomiska aspekter, däribland den ekonomiska

politikens kort- och långsiktiga effekter på riksdagens mål för miljökvalitet och på en i

övrigt miljömässigt hållbar utveckling. Den första rapporten ska lämnas till regeringen

(Finansdepartementet) senast den 31 december 2012.”

Årets rapport fokuserar på klimatpolitiken. Rapporten inleds med ett kapitel som förklarar

hur nationalekonomisk analys kan bidra till miljöpolitiken och vad olika nationalekonomiska

begrepp innebär. Därefter analyseras de styrmedelsval som Sverige gjort

och hur vi kan se på dem ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv. Det följs av en

scenarioanalys där vi beräknar ett utsläppsmål till 2030 och ser hur det kan nås genom

höjd koldioxidskatt, bränsleeffektivisering i transportsektorn och användande av kolsänkor.

Rapporten avslutas med några fördjupningar som behandlar möjligheter och

svårigheter med att mäta hållbar utveckling, behovet av riktlinjer för att värdera koldioxidutsläpp,

frågan om energieffektivisering leder till energibesparing, interaktionen

mellan klimat- och energipolitiska mål och om gröna jobb finns och vad de är. Vår

förhoppning är att lärdomar från tidigare klimatpolitik ska förbättra politikens kostnadseffektivitet

framöver.

Ett stort tack riktas till Konjunkturinstitutets vetenskapliga råd som består av Professor

Runar Brännlund (ordförande), Professor Thomas Aronsson, Docent Karin Bäckstrand,

Professor Georgia Destouni, Professor Ing-Marie Gren och Professor Patrik

Söderholm. Rådet har följt arbetet med den årliga rapporten och löpande lämnat värdefulla

synpunkter. Rapportens analys och slutsatser svarar dock Konjunkturinstitutet

för.

I rapporten lämnar det vetenskapliga rådet en utblick över vad de tror kommer att bli

intressant för svensk miljöpolitik framöver. Tanken är att några av dessa idéer ska

fångas upp i kommande miljöekonomiska rapporter.

Till rapporten bifogas en reservation från Naturvårdsverket.

Författare till rapporten är Charlotte Berg, Jonas Björnerstedt, Tomas Forsfält,

Örjan Furtenback, Linda Sahlén, Eva Samakovlis och Maria Vredin Johansson,

vid Konjunkturinstitutets miljöekonomiska enhet.

Arbetet med rapporten har letts av forskningschef Eva Samakovlis.

Mats Dillén

Generaldirektör

Stockholm i december 2012

More magazines by this user
Similar magazines