Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

27 miljoner ton. Av dessa utsläpp omfattas drygt 1 miljon ton inte av koldioxidskatten,

bland annat gäller det utsläpp från inrikes sjöfart och lösningsmedel. 24

Figur 5 Koldioxidskatt för olika bränslen och användare, fördelad på utsläpp en av

koldioxid utanför EU ETS, beslutade regler till 2015

Öre per kilo

140

120

100

80

60

40

20

0

Anm.: Inspirerad av Regereingsens skrivelse 2010/11:108. Fördelningen mellan användare och bränslen

baseras på Miljöräkenskapernas redovisning av utsläppen för 2008.

Källor: Finansdepartementet, SCB, Skatteverket och Konjunkturinstitutet.

Samhällsekonomiska effekter av en mer långtgående reformering av

koldioxidskatten

Diesel,

näringsliv

Diesel,

jord- o skogsbruksmaskiner

Olja, kol, gas, i jordbruk o

industrin utanför EU ETS

Inrikes sjöfart,

lösningsmedel m.m.

Bensin,

näringsliv

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

CO 2-utsläpp (2008) miljoner ton

En utgångspunkt i teorin för en kostnadseffektiv miljöskatt är att alla marknadsaktörer

möter samma kostnad för ytterligare utsläpp (se kapitel 1). Det utgör ett motiv att

undersöka samhällsekonomiska effekter av att gå längre i reformeringen av koldioxidskatten

genom att ta bort kvarvarande undantag från en enhetlig skatt. Förutom de

utsläpp som är helt undantagna koldioxidskatt är skatten nedsatt i två fall (se Figur 5):

1. Fossila bränslen för uppvärmning och användning i stationära motorer inom

jord-, vatten- och skogsbruk samt industrin utanför EU ETS. Nedsättningen

av skatten är 40 procent 2015 (den var 79 procent före 2011 och 70 procent

2011–2014).

2. Diesel i jord- och skogsbruksmaskiner. Koldioxidskatten återbetalas med ett

visst belopp. Det motsvarar en nedsättning av skatten med ca 30 procent

2015 (79 procent före 2011, 70 procent 2011–2012 och 57 procent 2013–

2014).

Dessa nedsättningar berör en förhållandevis liten del av de totala koldioxidutsläppen,

ca 3 miljoner ton 2008. En ytterligare skärpning av beskattningen av dessa utsläpp kan

således inte förväntas få stora effekter på aggregerad nivå men är principiellt intressanta.

De två fallen analyseras i allmänjämviktsmodellen EMEC (modellen beskrivs i

24 Andra växthusgaser än koldioxid (metan, dikväveoxid (lustgas) med flera) omfattas inte av koldioxidskatten.

Dessa utsläpp kommer framför allt från jordbruk, reningsverk och avfallshantering.

48

Olja o gas,

näringsliv exkl.

jordbruk o industri

(Inklusive moms)

Bensin,

hushåll

Diesel,

hushåll

Olja o gas,

hushåll

More magazines by this user
Similar magazines