Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Figur 6 Energiskatt efter användningsområde och skattebas

Öre per kWh, 2011 års prisnivå

40

35

30

25

20

15

10

5

0

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380

Anm.: Energianvändning enligt miljöräkenskaperna år 2008. Observera bruten skala på horisontella axeln.

Skattesatserna avser år 2015 enligt beslutade regler och utan nedsättningar för deltagande i programmet för

energieffektivisering (PFE). Skatten visas exklusive moms. Punkterna markerar uppdelningar: industrin inom

och utanför EU ETS; bränslen på olja, kol och gas; drivmedel på jordbruk, hushåll och näringsliv; el på hushåll

och näringslivet utanför industrin.

Källor: Finansdepartementet, SCB, Skatteverket och Konjunkturinstitutet.

Statens inkomster från energiskatten 2010 var 41 miljarder kronor (exklusive moms),

således en viktig inkomstkälla för staten. Ytan under kurvan i Figur 6 indikerar hur

skatten fördelas (10 öre/kWh = 100 miljoner kronor per TWh). I likhet med koldioxidskatten

är det skatten på bensin och diesel som svarar för en stor del av statens skatteinkomster.

Elanvändningen i hushåll och näringsliv, utanför industrin, ger också

stora skatteinkomster för staten.

Figur 7 Summa energiskatt och koldioxidskatt

Öre per kWh, 2011 års prisnivå

70

60

50

40

30

20

10

Biobränslen,

fjärrvärme,

inrikes flyg

och sjöfart

Biobränslen,

fjärrvärme,

inrikes flyg

och sjöfart

El, industrin

Bränslen, industrin

El, norra Sverige

Bränslen, EU ETS

El, industrin

Anm.:Linjen visar summan av energiskatten och koldioxidskatten (omräknad till öre per kWh). I övrigt, se

anmärkning till Figur 6.

Källor: Finansdepartementet, SCB, Skatteverket och Konjunkturinstitutet.

51

Diesel

El, södra Sverige

El, norra Sverige

Bränslen, övriga utanför EU ETS

El, södra Sverige

Gas - Olja - Kol,

industri utanför

EU ETS

Bensin

Energianvändning, TWh

Diesel

Bensin

Eldningsolja m.m.

Gas, övriga

0

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380

Energianvändning, TWh

More magazines by this user
Similar magazines