Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Figur 7 visar summan av energiskatt och koldioxidskatt (omräknad till öre per kWh)

fördelad på energianvändningen. Figuren sammanfattar hur punktskatten på energi

fördelas på energislag och ekonomins aktörer. Energibeskattningen varierar mycket

mellan energislag och mellan användare.

SVERIGE I ETT EU-PERSPEKTIV

Att skatten på bensin är högre än på diesel är inte unikt för Sverige. I de flesta EUländer

är det likadant, undantaget är Storbritannien där skatten är lika hög på bensin

som på diesel (se Figur 8).

Ett förslag till förändring av EU:s energiskattedirektiv är under förhandling bland

medlemsstaterna (Europeiska kommissionen, 2011b). Bland annat föreslås att energiskatten

succesivt utjämnas mellan bensin och diesel genom att skatten sätts i relation

till energiinnehållet, på samma sätt som för uppvärmningsbränslen. Förslaget innehåller

också minimiskattenivåer för koldioxidrelaterade skatter respektive skatter på

allmän energianvändning.

Minimiskatten för koldioxidrelaterade skatter föreslås till motsvarande 18 öre per kilo

CO2 (20 euro/ton), vilket är i nivå med tidigare förväntningar om det framtida utsläppsrättspriset

inom EU ETS men betydligt lägre än den svenska koldioxidskatten

på drivmedel (108 öre/kg). Sverige uppfyller alltså detta minimikrav med god marginal.

Figur 8 Skillnad mellan punktskatten på bensin och diesel i EU

Kronor per liter

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

Nederländerna

Grekland

Portugal

Belgien

Tyskland

Finland

Frankrike

0.50

0.00

Anm.: Avser april 2012. Växelkurs SEK/EUR = 9.

Källa: Europe’s Energy Portal.

Luxemburg

Litauen

Slovenien

Slovakien

Danmark

Italien

Irland

Spanien

För energiskatten på drivmedel föreslås att en utjämning sker i tre steg. Minimiskattenivån

föreslås till motsvarande 31 öre/kWh (9,6 euro/GJ) för bensin, vilket Sverige

klarar idag då energiskatten på bensin är ca 34 öre/kWh (se Figur 6). Miniminivån på

energiskatten på diesel föreslås till motsvarande 27 öre/kWh från och med 2013,

29 öre/kWh från 2015 och samma nivå som för bensin (31 öre/kWh) från 2018.

Energiskatten på diesel i Sverige är betydligt lägre, ca 17 öre/kWh (se Figur 6). Det är

en följd av att Sverige har en hög koldioxidskatt.

Om förslaget går igenom kan Sverige på sikt antingen behöva fördubbla energiskatten

på diesel (för att nå upp till samma skatt per kWh som på bensin) eller sänka skatten

52

Malta

Österrike

Lettland

Tjeckien

Sverige

Polen

Rumänien

Bulgarien

Ungern

Estland

Cypern

Storbritannien

More magazines by this user
Similar magazines