Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

ningsolja. Prisutvecklingen är naturligtvis bara en förklaring, hushållens omställning

kan också förklaras av att alternativa uppvärmningsmetoder har varit subventionerade

(se avsnitt 2.2).

Figur 12 Punktskatter och konsumentpris på drivmedel och eldningsolja

Kronor per liter, KPI-justerat

15

12

9

6

3

0

1990 1994 1998 2002 2006 2010

Anm.: Punktskatten (till vänster) redovisas inklusive moms på skatten. Konsumentpriset (till höger) är inklusive

total moms. Skatter och priser är justerade för KPI.

Källor: Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) och SCB.

Punktskatterna är idag lägre på diesel än på bensin, men skillnaden har minskat sedan

1990 (se Figur 12 och Figur 13). Även om hushållens dieselanvändning har ökat har

troligen skattehöjningen på diesel dämpat utvecklingen. Fordonsskatten som är högre

för dieselbilar än för bensinbilar kan också ha dämpat utvecklingen. Samtidigt har

teknikutvecklingen inneburit att dieselbilars prestanda kan konkurrera med bensinbilar

och för större bilar är det i praktiken bara dieselbilar som klarar kraven för att klassas

som miljöbilar. Miljöbilarna har även rabatterad fordonsskatt.

Figur 13 Dieselpris i Sverige

Kronor per liter, KPI-justerat

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Bensin Diesel

Eldningsolja

Anm.: Punktskatter avser här andra punktskatter än koldioxidskatt. Årsgenomsnitt förutom 2012 som avser

första kvartalet.

Källor: Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) och Skatteverket.

15

12

9

6

3

55

0

1990 1994 1998 2002 2006 2010

Bensin Diesel

Eldningsolja

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Moms

Marginal

Råolja

Punktskatter

CO2-skatt

More magazines by this user
Similar magazines