Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Figur 15 Konsumtionssubventioner för de tio största bidragsgivarna 2010

Miljarder kronor

Uzbekistan

Indonesien

Förenade Arabemiraten

Venezuela

Egypten

Kina

Indien

Ryssland

Saudi Arabien

Iran

Källa: IEA, 2011c och Konjunkturinstitutet.

0 20 40 60 80 100

Olja Naturgas Kol Elektricitet

För att minska utsläppen av växthusgaser finns subventioner till förnybar energi. Det

grundläggande syftet med dessa subventioner är att öka den förnybara energins konkurrenskraft.

Merparten av subventionerna till förnybar el och biobränslen är produktionssubventioner

som höjer priset till producenter. Internationellt sett består subventionerna

till förnybar energi främst av stöd till bioenergi, vindkraft, solceller i byggnader

och geotermisk energi (IEA, 2011c). När det gäller biodrivmedel är det främst

etanol och biodiesel som subventioneras.

År 2010 uppgick subventionerna till förnybar energi till 66 miljarder dollar (IEA,

2011c). Av dessa subventioner gick två tredjedelar till förnybar elproduktion och en

tredjedel till biobränslen. Stödet till förnybar energi ökade med 10 procent mellan

2009 och 2010, men subventionerna till förnybar energi utgör ändå bara en sjättedel av

subventionerna till fossil energi. IEA (2011c) förutspår att subventionerna till förnybar

energi kommer att sjunka i framtiden till följd av att teknologierna för förnybart

sprids, samtidigt som priserna på fossil energi kommer att stiga.

KLIMAT- OCH ENERGISTÖD PÅ STATSBUDGETENS UTGIFTSSIDA

I Sverige redovisas samhällets stöd till företag och hushåll på statsbudgetens utgiftssida

men, som tidigare nämnts, förekommer även stöd på statsbudgetens inkomstsida

i form av skattelättnader och skattebefrielser (beskrivs mer nedan).

I miljöräkenskaperna definieras miljömotiverade subventioner utifrån sitt syfte, inte

utifrån den effekt som uppnås. 36 De miljömotiverade subventionerna grupperas i naturresursrelaterade,

energirelaterade, utsläppsreducerande och transportrelaterade

subventioner samt i miljörelaterat bistånd. I de naturresursrelaterade subventionerna

ingår främst ersättningar till jordbruket men också stöd till kalkning, fiskevård och

36 De miljömotiverade subventionerna ingår i SCB:s miljöräkenskaper som är ett satellitsystem till

nationalräkenskaperna. Definitionen av vad som är miljömotiverade subventioner är bredare i

miljöräkenskaperna än i nationalräkenskaperna (SCB, 2012).

60

More magazines by this user
Similar magazines