Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

ket, 2012). 42 Subventionernas storlek är givetvis en funktion av vilka skattelättnader

som inkluderas och av vad som anses utgöra referensskattenivåerna (se Bilaga 1 i Naturvårdsverket,

2012).

Konjunkturinstitutets analyser (Broberg m.fl., 2008; Berg och Forsfält, 2012) har visat

att minskade nedsättningar av koldioxidskatten i både den icke-handlande sektorn och

i jord- och skogsbruket är kostnadseffektiva (se vidare i avsnitt 2.1).

Lägre skatt för förnybar energi

Enligt lagen om skatt på energi (SFS 1994:1776 ) ska energiskatt och koldioxidskatt

inte betalas på träbränslen. 43 Enligt samma lag får regeringen i särskilda fall helt eller

delvis medge befrielse från energiskatt och koldioxidskatt på annat bränsle som framställs

av biomassa 44. Möjligheten till befrielse från skatt gäller även om bränslet ingår

som en beståndsdel i annat bränsle. Skattebefrielsen från koldioxidskatt följer av att

förbränningen av biobränslen anses vara koldioxidneutral. Skattebefrielsen från energiskatt

är emellertid svårare att motivera. Enligt Nilsson m.fl. (2004) kan skattelättnaderna

i energi- och koldioxidskatterna förklara en stor del av ökningen av förbränningen

av biomassa under 1990-talet.

År 2011 upphörde det generella undantaget från skatteplikt för biogas och ersattes

med en möjlighet till avdrag för energi- och koldioxidskatterna på biogas som förbrukats

eller sålts som motorbränsle eller som bränsle för uppvärmning (Skatteverket,

2010). Samtidigt begränsades skattebefrielsen för biodrivmedel som låginblandats i

bensin respektive i diesel. Skattebefrielsen omfattar energiskatt och koldioxidskatt upp

till och med 6,5 volymprocent biodrivmedel i bensin och upp till och med 5 volymprocent

biodrivmedel i diesel. I budgetpropositionen för 2013 föreslår regeringen att

låginblandning upp till 5 volymprocent biodrivmedel i både bensin och diesel ska fortsätta

vara befriade från koldioxidskatt (Prop. 2012/13:1). För att inte hamna i konflikt

med EU:s statsstödsregler föreslår regeringen även att låginblandning över 5 volymprocent

biodrivmedel ska beskattas med både energiskatt och koldioxidskatt. Eftersom

det svenska klimatmålet till 2020 bara avser koldioxidutsläpp från fossila

bränslen riskerar en koldioxidskatt på biodrivmedel att ge otydliga signaler om biodrivmedlens

koldioxidneutralitet. Att biodrivmedel bör beläggas med energiskatt är i

linje med OECD:s (2011c) rekommendationer.

Riksrevisionen (2011) har granskat skattebefrielsen för biodrivmedel och uppskattar

skattebortfallet till ungefär två miljarder kronor per år. Det innebär att de utsläppsminskningar

som uppnåtts genom skattelättnader kostat ungefär tre kronor per kilo

koldioxid, det vill säga betydligt mer än koldioxidskatten. 45 För att uppnå motsvarande

42 Bland annat återfinns koldioxidskattebefriade utsläpp i bandrift, inrikes luftfart (före 2012) och inrikes sjöfart.

År 2011 slopades koldioxidskatten för industrianläggningar inom EU ETS och utgör därmed inte längre en

skatteavvikelse (Regeringens skrivelse 2011/12:136).

43 Exempelvis stockar, kubbar, vedträn, flis, spån, briketter, träkol, sågspån och annat träavfall.

44 Med biomassa avses den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter från jordbruk,

skogsbruk och därmed förknippad industri, samt den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och

kommunalt avfall (9§, SFS 1994:1776).

45 Kostnaden per kilo koldioxid beror på hur stora utsläppsminskningar biodrivmedlen antas ge upphov till.

Riksrevisionens beräkning bygger på utsläppsvärden från Trafikverkets index över nya bilars klimatpåverkan

2009. Användningen av biodrivmedel kan ha medfört att utsläppen minskat med 0,4-1,1 miljoner ton

koldioxidekvivalenter per år 2007-2009. Riksrevisionen (2011) påpekar att en renodlad effektutvärdering inte

varit möjlig eftersom det finns flera styrmedel som syftar till att öka användningen av biodrivmedel.

65

More magazines by this user
Similar magazines