Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

2.3 Stöd till teknologisk utveckling i klimat- och

energipolitiken

I ett långsiktigt perspektiv kommer den teknologiska utvecklingen att spela en stor

roll för möjligheterna och kostnaderna för att begränsa klimatförändringarna. Offent-

ligt stöd till teknologisk utveckling kan komplettera ett pris på koldioxid för att minska

utsläppen av växthusgaser. Hur stödet utformas i praktiken påverkar klimatpolitikens

kostnadseffektivitet. I varje skede av innovationsprocessen bör stöd konkret motive-

ras utifrån de marknadsmisslyckanden som stödet avser att korrigera.

INNOVATIONSPROCESSEN

Teknisk utveckling brukar allt sedan Schumpeter (1942) grovt delas in i grundforskning,

utveckling och spridning. Inledningsvis uppstår en ny produkt eller process ur

grundforskningen, till exempel kiselsolceller. Därefter utvecklas produkten eller processen

så att den kan bli föremål för handel på marknaden, till exempel kiselsolceller i

solpaneler. Det är viktigt att notera att en stor del av grundforskningen aldrig kommersialiseras

utan förblir på utvecklingsstadiet. Slutligen sprids produkten eller processen

och blir allmänt använd av företag och individer. Figur 19 beskriver innovationsprocessen

schematiskt.

Figur 19 Innovationsprocessen

Innovationsprocessens delar sker både med FoU-investeringar och offentligt stöd

Grundforskning

Tillämpad

forskning

Investeringar

Utveckling,

demonstration

Offentligt stöd

Grundforskningen kan ske i företag eller i offentlig regi inom universitet och högskolor.

Vanligtvis är grundforskningen till stor del offentligt finansierad medan mer

tillämpad forskning ofta sker i företagen (Nordhaus, 2011). Den senare typen av

forskning kan även den delvis finansieras av offentliga medel. Det kan dessutom finnas

en stark koppling mellan offentlig och privat forskning (till exempel inom medicinsk

forskning).

Ny teknologi kan ibland behöva utvecklas och testas i större skala innan den introduceras

på marknaden, något som brukar kallas demonstration (Cohen & Noll, 1991).

Demonstration är liksom forskning en investering som görs för att utveckla en ny produkt

eller process. Efter att en teknologi har utvecklats och eventuellt demonstrerats

vidtar en mer eller mindre i tiden utdragen spridningsprocess genom marknadsintroduktion.

73

Marknadsintroduktion

More magazines by this user
Similar magazines