Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

marknaderna för vind och sol. I den mån marknader är globala är också inlärningseffekter

det.

Det är dock viktigt att notera att även om en storskalig satsning på stöd till FoU leder

till lägre produktionskostnader för en ny teknologi, så kan kostnaderna fortfarande

vara så höga att den nya tekniken är beroende av koldioxidskatter eller utsläppshandel

för att kunna konkurrera med fossil produktionsteknologi. Interaktionen mellan utsläppsexternaliteten

och spridningseffekter brukar betecknas som en dubbel externalitet.

I avsaknad av en global skatt på koldioxid kan andra särskilda åtgärder för att främja

utveckling och spridning av ny teknik därför vara motiverade (Alfsen och Eskeland,

2007).

Spridningen av ny teknik brukar ske gradvis. Det finns två förklaringar till detta. Valet

av ny teknik kan bero på information om den nya tekniken. I den mån information

kommer från befintliga användare kommer spridningen av ny teknik då först att öka i

takt med att antalet användare ökar för att sedan avta. En långsam spridning som

beror på bristfällig information kan vara ett marknadsmisslyckande som motiverar ett

offentligt stöd för marknadsintroduktion, till exempel i form av informationsinsatser.

Att spridning tar tid behöver dock inte nödvändigtvis vara ett marknadsmisslyckande.

Nya användare, oavsett om de är företag eller individer, är ofta heterogena och värderar

den nya tekniken på olika sätt. Den nya tekniken förfinas över tid samtidigt som

kostnaden för att tillhandahålla den kan vara fallande över tid och därmed göra det allt

mer attraktivt att byta till den nya tekniken.

HUR STORT ÄR DET OFFENTLIGA STÖDET TILL FOU?

De offentliga anslagen för energirelaterad FoU i världen är relativt små i förhållande

till förväntade investeringar. Total global FoU inom förnybara energikällor, såväl offentlig

som privat, var 2009 ca 5,6 miljarder dollar, varav den offentliga forskningen

utgjorde ungefär hälften (IEA 2010b, sid 296). Den grundläggande forskningen är till

större del i offentlig regi och tillämpad utveckling mer i privat regi (Nordhaus 2011).

Som Figur 20 illustrerar har ca två tredjedelar av den globala offentliga energiforskningen

sedan 1974 varit inom fossila bränslen eller kärnkraft.

76

More magazines by this user
Similar magazines