Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Figur 23 Icke fossil FoU i Sverige och Råoljepriser

250

200

150

100

50

0

1973

Råoljepriset är i 1970 års USD, icke fossil FoU är i 2010 års Euro.

Källor: OECD och IEA.

1975

1977

1979

1981

1983

1985

Forskningen på universitet och högskolor har också spridningseffekter på undervisningen.

Den genererar kompetens om ett specifikt område både för de som forskar,

och för studenter på den institution där forskningen sker. Trots att forskningen i sig i

stor utsträckning är global kan det därför vara motiverat att forska i områden där det

redan finns industriell kompetens i Sverige. Stöd till forskning om exempelvis värmeväxlare

skulle kunna stärka den svenska industrins starka position på den globala

marknaden.

Internationell samordning är inte lika viktigt för stöd till FoU som för marknadsintroduktion,

då skaleffekter är mindre viktiga i forskningen. 60 Olika former av internationell

samordning för att påskynda utveckling och spridning av ny teknik diskuteras

av Stern (2006), som framhåller att om enskilda länder inte gör egna prioriteringar

finns det risk för att den globala teknikportföljen inte blir tillräckligt diversifierad.

Ett problem som Riksrevisionen (2012b) identifierar i utvärderingen av svensk klimatforskning

är att uppföljningen av forskningens omfattning, inriktning och resultat i

den undersökta perioden 1994–2010 är otillräcklig. Det är därför oklart i vilken utsträckning

klimatforskningen verkligen bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser.

Den svenska klimatforskningen kritiseras också för att vara undermåligt samordnad,

både inom forskningsämnet och i relation till andra klimatstyrmedel. Riksrevisionen

rekommenderar därför att regeringen utarbetar en strategi som tydliggör hur

klimatforskningen ska bidra till att klimatmålen nås och samordning med andra styrmedel

sker.

60 Inom energiforskningen är forskning om fusionskraft här ett klart undantag.

1987

1989

1991

80

1993

Icke Fossil FoU Råoljepris

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

More magazines by this user
Similar magazines