Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

I detta avsnitt beskrivs och analyseras CDM och EU ETS eftersom dessa system dominerar

den globala koldioxidmarknaden både nu och i en närliggande framtid.

CDM – CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM

CDM är en projektbaserad mekanism, där utsläppsreducerande projekt genomförs i

länder utan bindande utsläppsåtaganden, men finansieras delvis av länder och företag

med bindande utsläppsåtaganden. Dessa utsläppsminskningar får sedan räknas av mot

investerarens utsläppsåtagande. Projektet måste visa sig bidra till att minska utsläppen

i projektlandet i jämförelse med den utsläppsnivå som annars skulle vara fallet, så

kallad additionalitet, samt även bidra till hållbar utveckling i värdlandet. Utsläppsreduktionen

som projektet bidrar till genererar motsvarande mängd utsläppsreduceringsenheter

så kallade CER som mäts i ton CO2-ekvivalenter. CER- enheterna som

ges till de som investerat i projektet kan sedan användas vid redovisningen av utsläppsminskningar

i ett land eller utsläppssystem som har bindande utsläppsåtagande.

CDM bidrar således till att minska växthusgasutsläppen där de är som billigast och

förbättrar därmed kostnadseffektiviteten i utsläppsminskningarna.

CDM är en kompromisslösning och har varit viktig rent förhandlingsmässigt när det

gäller att få med utvecklingsländerna i klimatarbetet (Larsson, 2009). Industriländerna

bekostar åtgärder i utvecklingsländer och i utbyte deltar utvecklingsländerna i fortsatta

förhandlingar om utvecklingen av ett framtida klimatavtal. I ett sådant avtal krävs att

utvecklingsländerna har bindande åtaganden för att nå den internationella målsättningen

om att begränsa uppvärmningen till 2ºC.

Administration/organisation

Köpare av utsläppsreduceringarna (CER:s) är stater, företag, eller fonder (som har fått

i uppdrag av andra att köpa utsläppsminskningar). De flesta köpare utgörs av privata

aktörer från EU:s medlemsländer samt statliga aktörer. Både Världsbanken och andra

utvecklingsbanker har startat speciella CDM-fonder som både privata och statliga

aktörer kan investera i. Säljaren är den industri eller det företag inom det land där

projektet genomförs. CDM domineras för närvarande av projekt i Kina och Indien (se

Figur 24). Att så många CDM-projekt genomförs i dessa länder kan förklaras av att

länderna är relativt väl utvecklade och har de institutionella förutsättningar som krävs

för klimatinvesteringar.

Figur 24 Förväntat antal årliga CER-krediter från CDM per land

Korea

3%

Brasilien

4%

Indien

11%

Källa: UNFCCC (2012-05-10).

Övriga

18%

83

Kina

64%

More magazines by this user
Similar magazines