Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

En internationell styrelse under FN granskar och godkänner CDM-projekt och utfärdar

CER efter att projektet godkänts av en oberoende kontrollant. DNA (Designated

National Authority) är institutioner i värdlandet respektive investerarlandet som ska

auktorisera projektdeltagarna och godkänna projekten de medverkar i. Värdlandets

DNA måste dessutom bekräfta att projektet leder till hållbar utveckling. I Sverige är

det Energimyndigheten som är ansvarig myndighet och hanterar svenska statens köp

av CER:s.

CDM:s nuvarande omfattning och framtid

CDM tog verklig fart 2005, då införandet av EU:s utsläppshandelssystem ledde till att

också den privata sektorn började investera. Figur 25 visar antal validerade projekt per

år. Dessa projekt registreras och implementeras sedan för att slutligen resultera i utsläppskrediter

CER. I september 2012 hade mer än en miljard CER genererats och

med de projekt som planeras beräknades ca 2,7 miljarder CER:s genereras till slutet av

2012 och ytterligare 6,5 miljarder till 2020.

Figur 25 Antal validerade CDM-projekt per år

2500

2000

1500

1000

500

0

Källa: UNFCCC.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mängden utsläppsreduceringar genom CDM-projekt fram till 2012 är ca 30 procent

högre än de nivåer som förväntades innan CDM infördes. Detta trots att prognoserna

inte tog hänsyn till de transaktionskostnader som registreringen av projekt innebär.

CDM kommer att fortsätta efter 2012 oavsett om ett nytt bindande åtagande görs

inom förlängningen av Kyotoavtalet. På grund av osäkerheten om bindande klimatavtal

efter 2012 har antalet nya projektansökningar minskat i omfattning och den framtida

utvecklingen av CDM-marknaden beror till stor del på vad som händer i de internationella

klimatförhandlingarna. I dagsläget är det främst aktörer från EU som är

köpare på CDM-marknaden.

EU förespråkar skapandet av nya marknadsmekanismer, så kallade sektoriella mekanismer,

som bygger på att endast utsläppsreduceringar utöver en viss fastställd målnivå

för utvecklingsländer kan generera utsläppskrediter. En sådan mekanism skulle kunna

leda till ytterligare globala utsläppsreduceringar, utöver de utsläppsminskningar som

länderna har åtagit sig eftersom även värdlandet måste uppnå egna utsläppsminskningar

för att nå en målnivå inom området som mekanismen täcker. Detta skiljer sig

från CDM som endast underlättar för länder med utsläppsmål att uppnå sina mål.

EU:s mål är därför att CDM i framtiden riktas mot de minst utvecklade länderna,

84

More magazines by this user
Similar magazines