Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

medan CDM-projekten i de mer utvecklade länderna gradvis bör ersättas av sektoriella

mekanismer.

Förnybar energi i flertalet CDM-projekt

Nästan 70 procent av det totala antalet CDM-projekt utgörs av elproduktion baserad

på förnybar energi (se Figur 26). Cirka 70 procent av den totala utsläppsreduktionen

från CDM-projekt består däremot av destruktion av höghaltiga växthusgaser (exempelvis

freoner och lustgas) inom industrin. Dessa gaser motsvarar så stora mängder

koldioxidekvivalenter att de, trots att de utgör knappt två procent av det totala antalet

projekt, alltså bidrar med nästan 70 procent av projektens totala utsläppsreduktion.

Elproduktion baserad på förnybar energi står för nästan 20 procent av total utsläppsreduktion

och energieffektivisering för knappt fem procent.

Figur 26 Registrerade antal CDM-projekt uppdelat per verksamhetsområde

Jordbruk

3%

Avfallshantering och

deponi

13%

Tillverkningsindustri

5%

Källa: UNFCCC (2012-05-10).

Flyktiga utsläpp

från bränslen

4%

Det svenska CDM-programmet är inriktat på projekt inom förnybar energi och energieffektivisering.

63 En viktig anledning till varför Sverige satsar på dessa typer av projekt

är att de anses ge ett tydligare bidrag till hållbar utveckling i värdländerna (Energimyndigheten,

2011h).

CDM och kostnadseffektivitet

Övriga

6%

Riksrevisionen (2011) uppskattar att genomsnittspriset för svenska statens köp av

utsläppskrediter från CDM-projekt under perioden 2002–2009 ligger mellan 81 och 96

kronor per ton CO2e. Denna kostnadsnivå ligger i linje med de skattade internationella

kostnaderna (Castro, 2012; UNFCCC, 2011). Kostnaden för utsläppskrediter från

CDM kan jämföras med kostnaden för att minska utsläppen genom andra åtgärder.

Ett alternativ är att köpa utsläppskrediter från CDM-projekt på andrahandsmarknaden.

Sedan 2007 finns det i Norden en andrahandsmarknad där man kan köpa redan

utfärdade utsläppskrediter från CDM-projekt. Under perioden 2007–2009 varierade

priset mellan ca 8 och 23 euro (motsvarande ca 80 och 230 kronor) per utsläppskredit

och genomsnittspriset var ca 15 euro (motsvarande ca 150 kronor). På

grund av att svenska staten har köpt utsläppskrediter på förstahandsmarknaden, där

63 Utveckling och expansion av förnybar energi, så som vattenkraft och biobränslen, bidrar inte entydigt till

minskade växthusgaser eftersom ändringar i vattnets cirkulation kan påverka klimatet (Destouni m.fl, 2012).

85

Energiindustri

69%

More magazines by this user
Similar magazines