Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

med en faktor 1,74 procent av genomsnittet av totala antalet utsläppsrätter för medlemsländerna

2008–2012 för att slutligen 2020 ha sänkt den handlande sektorns utsläpp

med 21 procent jämfört med 2005 års utsläpp. Det nya beslutet om sänkningstakt

(1,74 procent per år) har inte ett slutdatum år 2020 utan sänkningen fortsätter tills

dess att ett nytt politiskt beslut tas. Utan en justering av denna taksänkningsbana

kommer utsläppen dock inte ner på de nivåer som krävs för att nå 2050-målet 66.

Ytterligare en förändring inför period tre är att allokeringsprincipen i den tredje handelsperioden

ska baseras i huvudsak på auktionering av utsläppsrätter. Elproducenter

kommer att få köpa sina utsläppsrätter via auktionering till 100 procent medan industrin

samt värmesektorn även i fortsättningen kommer att få delvis fri tilldelning.

Denna fria tilldelning kommer dock att baseras på förhandsbestämda produktriktmärken

67 (utsläppsrätt per enhet producerad produkt) justerat för hur utsatt företaget bedöms

vara för så kallat kolläckage. 68 Branscher som inte anses vara utsatta för koldioxidläckage

får 80 procent av riktmärket 2013 med en efterföljande årlig nedskalning

som resulterar i 30 procent av riktmärket 2020. Branscher som anses vara utsatta för

kolläckage kommer att få 100 procent av produktriktmärket. Kommissionens plan är

att 2013 ska ca 50 procent av det totala antalet utsläppsrätter auktioneras ut. År 2020

ska ca 70 procent auktioneras och 2027 ska alla utsläppsrätter omfattas av auktionering.

Slutligen kommer period tre även innebära striktare regler för användandet av

internationella krediter. Endast krediter från de minst utvecklade länderna kan användas

inom EU.

Fem procent av alla utsläppsrätter kommer att läggas undan i en reserv för nya anläggningar

eller flygbolag som träder in i systemet under den tredje perioden. Samma

regler kommer att gälla för dessa nya anläggningar som för de som redan är i systemet.

Tilldelningsprincip – mycket pengar på spel

I en ideal värld som innefattar bland annat fullständig information, inga transaktionskostnader

och endast rationella aktörer, menar nationalekonomisk teori att valet av

tilldelningsprincip i första hand är en fråga om fördelning av förmögenheter och inte

effektivitet eftersom företagens beteende inte är beroende av tilldelningsprincipen.

Det kan dock ifrågasättas om de nationalekonomiska villkoren uppfylls i verkligheten

och därmed kan det finnas anledning att tro att tilldelningsprincipen inte bara påverkar

fördelningen av förmögenheter utan även effektiviteten. För att effektiviten ska påverkas

måste företagens beteende förändras beroende av tilldelning. Ellerman m.fl.

(2010) har i sin utvärdering av första perioden inte hittat något som tyder på att företagens

beteende är beroende av allokeringsprincip. Det långsiktiga beteendet har de

dock inte haft möjlighet att utvärdera. Hepburn m.fl. (2006) menar däremot att den

metod som hittills använts inom EU ETS för att allokera utsläppsrätter är relativt

komplext och att företagen till viss del har haft möjlighet att påverka tilldelningen

genom strategiskt agerande. Om de företag som signalerar höga kostnader för utsläppsminskning

får en större tilldelning kan det leda till att investeringar i åtgärder för

66 EU har beslutat att senast 2050 ska utsläppen av växthusgaser minska med 80–95 % jämfört med 1990.

67 Riktmärkena är framtagna av EU-kommissionen och baseras på genomsnittlig prestanda för de tio procent av

anläggningarna som är mest effektiva med avseende på utsläpp av växthusgaser i EU inom sin sektor. I

produktriktmärket är alla processer och utsläpp inräknade inom systemgränsen för produktriktmärket.

68 Koldioxidläckage innebär att koldioxidutsläppen inte minskar på global nivå vid en åtgärd inom en viss region

utan att utsläppen endast flyttar utanför regionens gränser.

91

More magazines by this user
Similar magazines