Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Förutom att ge direkta incitament till företagen innebär auktionering intäkter för staten

som direkt kan återföras till ekonomin på olika sätt. Genom att använda auktionsintäkterna

för att reducera andra snedvridande skatter kan de samhällsekonomiska

kostnaderna av att minska utsläppen reduceras. Genom att exempelvis återföra koldioxidintäkterna

till ekonomin genom sänkt skatt på arbete kan välfärdsförlusterna

minskas och dessutom påverkas arbetsmarknaden positivt jämfört med ett läge där

intäkterna återförs som en klumpsumma. Tidigare analyser (Harrison m.fl., 1999; Hill,

2001; Nilsson, 2004) som baseras på allmän jämviktsmodellering och som avser skatteväxling

mellan höjd koldioxidskatt och sänkt arbetsgivaravgift visar att för svensk

ekonomi är det välfärdshöjande att återföra koldioxidskatteintäkterna genom sänkt

nivå på arbetsgivaravgiften jämfört med att återföra intäkterna via transfereringar direkt

till hushållen. Eftersom auktionsintäkter från EU ETS kan jämställas med koldioxidskatteintäkter

70 är det troligt att en återföring av auktionsintäkter via sänkt skatt på

arbete minskar de samhällsekonomiska välfärdsförlusterna av handelssystemet.

Hur påverkas företagens produktionsbeslut av priset på utsläppsrätter?

För att analysera företagens agerande inom EU ETS skickade Naturvårdsverket ut en

enkät efter första handelsperioden. Studien visar att under första handelsperioden

gjorde de svenska företagen planer för att minska sina utsläpp men deras agerande

gick inte att koppla till marknadsmekanismen (Naturvårdsverket, 2007). Åtgärder för

att minska utsläppen gjordes primärt utifrån tron att priset på utsläppsrätter kommer

gå upp i framtiden och inte utifrån de prissignaler som systemet gav. Studien visar

även att stor del av utsläppsminskningarna gjordes via investeringar och inte via handel

vilket ansågs vara en konsekvens av den stora osäkerheten som präglade den första

handelsperioden samt att likviditeten i systemet var relativt låg. Slutsatsen var att åtgärder

inom företaget är mer kontrollerbara och innehåller mindre risk än att utsättas

för en volatil marknad vilket strider mot intentionerna för handelssystemet.

Finns ett behov av att kontrollera prisnivån?

Fördelen med ett utsläppshandelssystem är att nivån på utsläppen är given av systemets

ramar och därmed uppnås alltid det utsatta utsläppsmålet. Eftersom det finns

stor osäkerhet kring företagens anpassningskostnader kan vi inte med säkerhet veta att

den samhällsekonomiskt effektiva nivån på utsläppen motsvaras av det utsatta utsläppsmålet

och därmed kan det finnas anledning att justera ett handelssystem med en

säkerhetsventil (safety valve). Att införa en säkerhetsventil innebär att ett pristak och

ett prisgolv införs i systemet och därmed förändras handelssystemet så att det blir ett

hybridsystem som kombinerar kvantitets- och priskontroll av utsläppen. Ett sådant

system anses kunna öka den ekonomiska effektiviteten när det finns osäkerhet om

kostnader och nytta med utsläppsminskningar genom att styra utsläppsreduktionen

närmare den optimala nivån (Roberts m.fl., 1976; Pizer, 2002).

Den låga prisnivån inom EU ETS (se Figur 27) härrör dock inte från osäkerheten

kring företagens anpassningskostnader utan är snarare ett resultat av politiska beslut

tagna inom systemet, som exempelvis en generös tilldelning av fria utsläppsrätter i

period två, samt andra ekonomiska faktorer av tillfällig karaktär. Europeiska kommissionen

(2012b) konstaterar att i stora delar av period två har utbudet av utsläppsrätter

70 100 procents auktionering är liktydigt med en koldioxidskatt.

93

More magazines by this user
Similar magazines