Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

släppsmål för hela perioden fram till 2050 med speciellt fokus perioden fram till 2030.

Ett led i detta bör vara att revidera utsläppsbanan för EU ETS så att den är kompatibel

med ett framtida utsläppsmål år 2030 som i sin tur leder till utsläppsmålet år 2050.

En eventuell åtstramning av utsläppstaket redan efter år 2020 bör påverka prisnivån

redan under handelsperiod tre.

Kolläckage

För att kunna utforma ett effektivt utsläppshandelssystem, måste man även beakta att

utsläppsminskningarna som åstadkoms genom handelssystemet inte motverkas av

utsläppsökningar av företag belägna utanför systemet. En sådan ökning av utsläppen i

övriga världen till följd av en åtgärd inom EU kallas kolläckage. Om utsläppen flyttar

utomlands så har handelssystemet ingen funktion för den globala minskningen av

utsläppen och skulle dessutom fördyra kostnaderna för att minska de globala utsläppen.

Hoel (2012) identifierar fyra mekanismer som orsakar kolläckage.

1) Läckage via priseffekter på marknaden för fossila bränslen. Detta kan betecknas

som en rekyleffekt som uppkommer genom att efterfrågan på fossila

bränslen minskar vid införandet av handelssystemet och därmed sjunker priset

på fossila bränslen för länder utanför EU ETS med konsekvensen att förbrukning

och utsläppen ökar utanför EU ETS.

2) Läckage via marknaderna för utsläppsintensiva konkurrensutsatta produkter

det vill säga genom industriläckage där produktionen tvingas flytta till länder

utanför EU ETS på grund av höga energipriser och tar därmed med sig utsläpp

till ett land utanför systemet

3) Läckage via interaktion mellan styrmedel som används på olika nivåer. För

EU ETS innebär denna mekanism inget läckage utanför systemet utan ger

endast läckage inom systemet som uppkommer genom att andra styrmedel

påverkar delar av systemet. Ett exempel kan vara gröna certifikat som införs

för att minska fossilbränsleanvändningen inom el- och fjärrvärmeproduktionen.

Minskningen i el- och fjärrvärmeproduktionen påverkar dock inte utsläppen

inom EU ETS eftersom totala utsläppen inom systemet är konstant. Utsläppen

flyttar endast till andra delar inom systemet.

4) Läckage via värdering av utsläpp. Denna mekanism utgår ifrån att ett land utanför

EU ETS påverkas av en reduktion av utsläppen inom EU genom att

värderingen av utsläppen förändras. Den optimala utsläppsnivån förändras eftersom

världens totala utsläpp minskar och värderingen av utsläppsminskningen

beror på världens utsläppsnivå.

Inom Europeiska kommissionen har främst läckage via marknaderna för utsläppsintensiva

konkurrensutsatta produkter diskuterats och kommissionen har identifierat

vissa branscher som särskilt utsatta för kolläckage. För dessa branscher finns en risk

att EU:s ambitiösa klimatpolitik gör att produktionen flyttar från EU till länder som

inte omfattas av några klimatregleringar eller som inte har lika omfattande klimatpolitik.

Kommissionen anser att i en situation utan ett internationellt avtal med bindande

åtaganden så är gratis tilldelning ett sätt att undvika kolläckage (SEC, 2010). Det kan

dock ifrågasättas om gratis tilldelning verkligen ger något skydd mot kolläckage eftersom

företagen tar hänsyn till alternativkostnaden associeras med utsläppsrätten

(Fisher m.fl., 2012). Om företagen beaktar alternativkostnaden fullt ut kommer detta

avspeglas i produktpriserna oavsett om företagen får utsläppsrätterna gratis eller via

auktionering.

95

More magazines by this user
Similar magazines