Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Länkning med andra utsläppshandelssystem

Ett gemensamt pris på koldioxid som inkluderar stora delar av världens utsläpp kan

minska kostnaderna för att nå det långsiktiga 2-gradersmålet genom att utsläppen sker

där de är som billigast. Därmed kan utsläppsminskningarna ske på ett mer kostnadseffektivt

sätt. Europiska kommissionen har tagit ett steg i denna riktning och meddelat

att de har för avsikt att länka EU ETS med den australienska koldioxidmarknaden

med början redan 2015. 71 Kommissionen måste nu söka mandat av medlemsstaterna

för att kunna förhandla om en länkningsöverenskommelse.

AVSNITTET I KORTHET

CDM har varit framgångsrikt när det gäller att utveckla en ny marknad för

projektbaserade utsläppsreduktioner av växthusgaser: antal projekt har blivit

fler än vad som förutspåddes.

CDM har lyckats generera kostnadseffektiva utsläppsreduktioner.

CDM-projektens har kritiserats för låg additionalitet. Additionaliteten har

dock ökat över tiden genom mer rigorös additonalitetsbedömning. Bedömningen

har dock lett till ökade administrativa kostnaderna som förlänger tiden

för registreringsprocessen och bör därför förbättras.

CDM:s effekter på hållbar utveckling i värdlandet kan ifrågasättas. Detta kan

förbättras med större geografisk spridning av projektet. I och med EU:s beslut

att endast tillåta CDM från de minst utvecklade länderna kommer den

geografiska spridningen öka och därmed förhoppningsvis även effekten på

hållbar utveckling.

Ökad auktionering inom EU ETS i den tredje handelsperioden är positivt inte

bara ur fördelningssynpunkt utan förmodligen även ur effektivitetssynpunkt.

Fri tilldelning av utsläppsrätter till de branscher som omfattas av kolläckage är

ett relativt effektivt sätt att minska läckageeffekterna men ytterligare analyser

bör göras eftersom det råder delade meningar om de långsiktiga effekterna av

kolläckageåtgärder.

De auktionsintäkter som kan genereras från EU ETS bör återföras till ekonomin

så att de minskar de samhällsekonomiska kostnaderna. Intäkterna kan

exempelvis användas för att minska skatt på arbete då detta i ett flertal analyser

visat sig minska de samhällsekonomiska kostnaderna.

Handelssystemet bör inte användas som styrmedel för att uppnå andra mål

inom unionen till exempel förnybarhetsmålet.

Den låga prisnivån inom EU ETS är delvis en konsekvens av ett överutbud

av utsläppsrätter som genererats under period två men systemet har troligtvis

även långsiktiga trovärdighetsproblem Ett sätt att öka trovärdigheten är att

sätta upp explicita utsläppsmål för perioden fram till 2030 genom att justera

taksänkningsbanan.

Att länka EU ETS med andra handelssystem som etableras i världen är ett

steg mot ett pris på koldioxid och sänker därmed de samhällsekonomiska

kostnaderna för att nå 2-gradersmålet.

71 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-916_en.htm

97

More magazines by this user
Similar magazines