Läs nämndernas bilagor till årsredovisningen här (pdf) - Hammarö ...

hammaro.se

Läs nämndernas bilagor till årsredovisningen här (pdf) - Hammarö ...

ÅRSREDOVISNING 2011

NÄMNDERNAS

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

2011

2


Bokslut 2011

Kommunstyrelse


Delårsrapport

Ordförande: Leif Sandberg

Antal ledamöter: 11

Förvaltningschef: Jan-Olof Appel

Avstämning av Nämndens resultatmål

Demokrati och dialog

Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Vid

éntreplanet i

kommunhuse

t/receptionen

ska minst 10

informations

aktiviteter

genomföras

under året.

Bo och leva

Måluppfyllelse. Ett antal

olika informationsinsatser

har gjorts av

kommunstyrelsens

förvaltning. Uppskattade

aktiviteter.

Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Kommunstyr

elsen ska ta

fram

lokaliserings

alternativ för

trygghetsboe

nde.

Antalet

tjänsteresor i

närområdet

med

Under 2011 bestämdes att

trygghetsboendet i

förstahand ska ligga i

Lillängshamnen där det

finns en färdig detaljplan

för fem punkthus. Ett

trygghetsboende här

skulle kunna hjälpa de

övriga exploateringarna

som pågår i området.

Bygglov är sökt av

Hammaröbostäder.

Måluppfyllelse. Eftersom

det först 2011 blev möjligt

att använda kommunens

respass för tjänsteresor har

Resultatmått Utfall Målvärde

Antal

informationsaktiviteter

10 10

Resultatmått Utfall Målvärde

Framtagande

av

lokaliseringsa

lternativ

Antalet resor

med

kommunens

respass

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

1

33

2(37)


Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

kollektivtrafi

k ska öka.

vi inget utgångsläge att

jämföra mot. Tjänsteresor

har gjorts med respass.

Verksamhet med god kvalitet

Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Samtliga

Hammarö

kommuns

kunder ska

kunna få efaktura

via

sin

internetbank.

Antalet

leverantörer

som

kommunen

tar emot efakturor

från

ska uppgå till

minst 40 vid

årsskiftet.

Samtliga

VA-kunder

ska erbjudas

självavläsnin

g av vatten

via webb.

Målet är uppfyllt.

Samtliga kunder (ej

företag) kan få e-faktura.

Resultatmått Utfall Målvärde

Resultatmått Utfall Målvärde

Möjlighet till

e-faktura via

internetbanke

n

Ej måluppfyllelse Antal

leverantörer

Målet är uppnått. I

samband med att samtliga

avläsningskort skickades

ut under hösten erbjöds

kunderna flera olika sätt

att rapportera in sin

avläsning. Detta har lett

till att den manuella

inregistreringen av

avläsningskort helt har

försvunnit från

avdelningen

Möjlighet till

självavläsning

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

1

0 40

1

3(37)


Avstämning av Kommunfullmäktiges resultatmål

Demokrati och dialog

Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Andel

medborgare

som får

kontakt med

en

handläggare

via telefon

för svar på en

enkel fråga

ska öka.

Andelen

medborgare

som får svar

på en enkel

e-postfråga

inom två

dagar ska

öka

Invånarnas

betyg på hur

lätt det är att

komma i

kontakt med

kommunens

Ingen måluppfyllelse.

Totalresultatet för 2011 är

betydligt sämre än för

2010. Kommunens

resultat avseende

tillgängligheten är lägre

än genomsnittet för

deltagande kommuner i

KKiK. Tillgängligheten

variera mellan

kommunens olika

verksamheter. Eftersom

underlaget på

verksamhetsnivå är litet

kan man inte med

säkerhet dra slutsater på

denna nivå.

Måluppfyllelse till 90 %.

4 % (2 brev) epostmeddelanden

har inte

besvarats över huvud

taget.

Det finns en variation

mellan verksamheterna

men eftersom underlaget

på verksamhetsnivå är

litet är det svårt att dra

slutsatser på denna nivå.

Totalresultatet för

Hammarö är jämfört med

övriga deltagande

kommuneri KKiK

betydligt bättre än snittet.

Inte full måuppfyllelse.

Utfallet sämre än år 2009.

Utfallet avser totalen.

Frågan något

omformulerad av SCB

2010.

Resultatmått Utfall Målvärde

Andel

medborgare

som får

kontakt med

en

handläggare

för svar på en

enkel fråga

Andel

medborgare

som får svar

på en enkel epostfråga

inom två

dagar

Medborgarna

s upplevda

möjlighet att

komma i

kontakt med

personal eller

33% 65%

90% 100%

6,3 6,6

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

4(37)


Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

personal och

tjänstemän

ska

förbättras.

Kommunens

webbinforma

tion till

medborgarna

ska förbättras

Bo och leva

Måluppfyllese. Jämfört

med övriga deltagande

kommuner i KKiK ligger

vi över snittet. En

förbättring har skett över

tid.

Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Medborgarna

känner sig

trygga och

säkra.

Resandet

med

kollektivtrafi

ken ska öka

Måluppfyllelse. En

förbättring sedan mätning

2009. Jämfört med 128

deltagande kommuner i

Medborgarundersökninge

n 2011 ligger Hammarö

klart över snittet.

Måluppfyllelse.

Resandet med

kollektivtrafiken har ökat

med 13 %.

Orsaken till att ökningen

har stannat av är

minskande elevantal på

gymnasiet. Hade det inte

miskat hade ökningen

varit ungefär dubbelt så

hög.

SCB:s

medborgarundersökning

visar att invånarna är

nöjdare med busstrafikens

turtäthet, linjesträckning

och biljettpriser än vid

mätning 2009.

Resultatmått Utfall Målvärde

tjänstemän i

kommunen.

Andel av

maxpoäng i

SKL´s

webbundersö

kning

82% 80%

Resultatmått Utfall Målvärde

Medborgarna

s upplevda

trygghet och

säkerhet

Antalet

resenärer

Antal

genomförda

kampanjer

Medborgarna

s nöjdhet med

linjesträcknin

gen

Medborgarna

s nöjdhet med

turtätheten

Medborgarna

s nöjdhet med

biljettpriserna

73 67

602 290 533 000

1 1

7,6 6

8,1 7

6,6 5,4

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

5(37)


Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Arbete och näringsliv

Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Entreprenörs

kap och

nyföretagand

e ska

stimuleras

Verksamhet med god kvalitet

Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Andelen

medborgare

som upplever

att de får ett

gott

bemötande

när de

kontaktar

kommunen

ska öka

Kommunens

sjukfrånvaro

i % ska

bibehållas

eller minska

Ej måluppfyllelse. En

försämring mot mätningar

tidigare år.

Sjukfrånvaron för 2011

uppgick till 3,87 % vilket

är något lägre än 2010 då

siffran var 3,9 då all

sjukfrånvaro rapporterats

Resultatmått Utfall Målvärde

Resultatmått Utfall Målvärde

Andel företag

som efter

Starta eget

utbildning

finns kvar

efter 3 år

Antalet nya

företag per

1000 invånare

i kommunen

22%

6 5,3

Resultatmått Utfall Målvärde

Medborgarna

s upplevda

nöjdhet med

bemötandet

från

kommunens

personal

Medborgarna

s upplevda

nöjdhet med

bemötandet

från

kommunens

handläggare

Andel

sjukfrånvaro i

procent

6,8 6,9

75% 87%

3,87% 3,86%

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

6(37)


Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Andelen

tillsvidareans

tällda som

har heltid ska

öka

Kommuninv

ånarnas

upplevelse av

Hammarö

som en

attraktiv plats

att bo och

leva på ska

bibehållas

eller

förbättras.

Personal

varvid måluppfyllelse

nåtts.

Det innebär även att utfall

2010 och målvärde 2011

är för lågt satta.

Andelen

tillsvidareanställda som

har heltid har ökat med

närmare tre

procentenheter.

Måluppfyllelse.

Delvis måluppfyllelse.

Kan inte statistiskt

säkerställa att det blivit en

försämring från år 2009

till år 2011.

Resultatmått Utfall Målvärde

Andel

tillsvidareanst

ällda som har

heltid

Medborgarna

s upplevda

nöjdhet med

Hammarö

som en plats

att bo och

leva på

Antal årsarbetare inom kommunstyrelsens förvaltning:

2011 - 47 årsarbetare varav 27 kvinnor *

2010 - 43 årsarbetare varav 28 kvinnor

2009 - 44 årsarbetare varav 27 kvinnor

2008 - 44 årsarbetare varav 27 kvinnor

2007 - 42 årsarbetare varav 27 kvinnor

81,7% 79%

70 >73

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

7(37)


* Förändringen jämfört med 2010 avser flytt av tjänster för informatör och it-personal.

Personalen har flyttats över från Bildningsförvaltningen till Kommunstyrelsen. Under 2011

finns även två projektanställningar avseende utredning socialförvaltningen samt projektledare

skolbygge. Dessa två projektanställningar uppgår till ca en årsarbetare.

Sjukfrånvaro inom KS förvaltning:

2011 1,91 % varav kvinnor 2,21 % och män 1,47 %

2010 3,56 % varav kvinnor 4,84 % och män 1,39 %

2009 3,54 % varav kvinnor 4,25 % och män 2,33 %

2008 5,04 % varav kvinnor 5,69 % och män 3,77 %

2007 6,36 % varav kvinnor 6,08 % och män 6,78 %

Viktigare händelser

Under året har arbetet med uppförande av ny sporthall fortgått. Organisationsutredning har

påbörjats och kommer att avslutas våren 2012. Utredning kring trygghetsboende och ny skola

pågår.

Förklaring till större budgetavvikelser

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott jämfört med budget på 1 Mkr. De större positiva

avvikelserna avser företagshälsovård, kollektivtrafik samt arbetsmiljö och friskvårdsinsatser.

Det finns även negativa avvikelser varav den mest väsentliga avser avvecklingskostnader

personal.

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

8(37)


Bokslut 2011

Bildningsnämnd

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

9(37)


Delårsrapport

Ordförande: Jens Meyer

Antal ledamöter: 9

Förvaltningschef: Maria Kjällström

Avstämning av Nämndens resultatmål

Demokrati och dialog

Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Barnen

upplever att

de kan

påverka

verksamhete

n i

skolbarnsom

sorgen.

Målet är uppfyllt. Alla

enheter har medvetet

utvecklat metoder för

ökad delaktighet genom

att låta barnen påverka

bland annat, val av

aktiviteter, regler och

inköp. Målet saknar mått

då vi i frågorna inte delar

på upplevelsen av

delaktighet i skola och

fritidshem.

Verksamhet med god kvalitet

Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Personalen i

förskolan har

ökade

kunskaper

om hur

förskolan kan

bidra till

barns lärande

i matematik

eller

No/teknik.

Målet är uppfyllt. Målet

saknar mått men i

samband med en

gemensam

kompetensutvecklingsdag

ställdes frågan om hur

dagens innehåll bidragit

till att personal i förskolan

hade fått ökade kunskaper

om hur de kan bidra til

barns lärande i no/teknik.

85 % uppgav att denna

dag bidragit till detta.

Utöver denna dag har

Resultatmått Utfall Målvärde

Resultatmått Utfall Målvärde

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

10(37)


Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

många deltagit i

ytterligare

kompetensutveckling

inom no/teknik. Därmed

anser vi att målet är

uppfyllt.

Resultatmått Utfall Målvärde

Avstämning av Kommunfullmäktiges resultatmål

Demokrati och dialog

Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Andelen

medborgare

som får svar

på en enkel

e-postfråga

inom två

dagar ska

öka.

Andelen barn

som upplever

att de vuxna

på förskolan

bryr sig om

vad de tycker

ska

bibehållas.

Andelen

elever som

upplever att

lärarna

lyssnar på

dem ska

bibehållas.

Målet är uppfyllt.

Resultatmått Utfall Målvärde

Andelen svar

om förskola

som besvaras

inom två

dagar.

Andelen svar

om

grundskola

som besvaras

inom 2 dagar.

Målet är uppfyllt. Andelen barn

som i intervju

uppger att

vuxna på

förskolan bryr

sig om vad de

tycker.

Målet är inte uppfyllt.

Avvikelsen är väldigt liten

och fortfarande är

resultatet mycket gott.

Elevens

upplevelse av

i vilken

omfattning av

lärarna

lyssnar på

dem

100% 18%

100% 84%

91% 88%

97% 98%

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

11(37)


Bo och leva

Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Andelen

elever som

trivs och är

trygga i

skolan ska

bibehållas.

Andelen

medborgare

som är nöjda

med

kommunens

insatser för

kulturaktivite

ter i

allmänhet

ska öka.

Alla enheter

källsorterar

papper och

förpackninga

r

Målet är uppfyllt.

Måttet används inte längre

av SCB, ingen jämförelse

kan göras.

Resultatmått Utfall Målvärde

Andel elever

som uppger

att de har

kamrater i

skolan

Elevernas

upplevelse av

om vuxna är

vänliga mot

dem i skolan

Elevers

upplevelse av

om andra

elever är

vänliga mot

dem.

Elevernas

uppgift om

trivsel i

skolan

Medborgarna

s upplevelser

av

kommunens

insatser för

kulturaktivitet

er

Målet är uppfyllt. Antal enheter

som

källsorterar

papper och

förpackningar

Arbete och näringsliv

Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

99% 99%

98% 97%

95% 97%

99% 97%

0 6,8

Resultatmått Utfall Målvärde

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

12(37)


Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Andelen

elever som

ser positivt

på framtiden

ska ligga på

lägst samma

nivå som

2010.

Målet här uppfyllt. Hur elever ser

på framtiden.

Verksamhet med god kvalitet

Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Andelen

medborgare

som anser att

grundskolan

har god

kvalitet ska

bibehållas

Andelen

medborgare

som anser att

förskolan har

god kvalitet

ska

bibehållas.

Andelen

elever som

har minst

godkänt i alla

ämnen ska

vara högre än

det

förväntade

värdet.

(SALSA)

Genomsnittli

gt meritvärde

ska vara

högre än det

Målet är inte

uppfyllt. Media har under

2011 generellt rapporterat

brister, anmälningar och

missförhållanden i svensk

grundskola. Vi har inte

nått ut med bilden av den

goda kvaliten i Hammarö

kommuns grundskolor.

Målet är inte uppfyllt.

Frågor om kvalitet i

förskola har skymts av

resursfrågor som

barngruppers storlek och

personaltäthet.

Resultatmått Utfall Målvärde

98% 98%

Resultatmått Utfall Målvärde

Medborgarna

s skattning av

grundskolans

kvalitet

Medborgarna

s skattning av

kvalitet i

förskolan

Målet är uppfyllt. Andel elever

som som har

lägst G i

slutbetyg i

samtliga

ämnen.

Målet är uppfyllt. Genomsnittlig

t meritvärde

7,1 7,3

6,5 7,2

92,4% 86%

225,8 220

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

13(37)


Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

förväntade

värdet.

(SALSA)

Personal

Resultatmått Utfall Målvärde

Sjukfrånvaro

Samtliga Kvinnor Män

2009 3,10 3,45 1,45

2010 3,12 3,34 1,93

2011 3,03 3,3 1,48

Antal årsarbetare

Samtliga Kvinnor Män

2009 432,82 365,56 67,26

2010 416,88 351,32 65,56

2011 419,36 361,85 57,51

Trots att en utökning har skett av antalet klasser, förskoleavdelningar och fritidshem samt

platser i kulturskolan har antalet årsarbetare ökat med endast 3. Andelen män sjunker.

Sjukfrånvaron visar ett fortsatt låg värde, trenden är positiv.

Viktigare händelser

Bildningsförvaltningen har utvecklat samarbetsformerna under 2011 i syfte att öka

brukarnyttan.

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

14(37)

Biblioteket har uppgått i Värmlands-samarbete och Värmlands-webb vilket ökar tillgång och

flexibilitet för låntagare. Tillsammans med grundskolan i Karlstad samt gymnasieförvaltningen

har en projektplan tagits fram för att öka tillgängligheten och kompetensen inom studie- och

yrkesvägledning. En ansökan för gemensamt utvecklingsarbete i Värmland angående

entreprenörskap i skolan har tagits fram i regional samverkan. I samarbete med

socialförvaltningen har en ny verksamhet startats för att erbjuda såväl elever som föräldrar stöd.

Fler medborgare i Hammarö kommun får del av kulturella aktiviteter.

Kulturskolan har utökat sin verksamhet inom ram genom nya arbetsformer, ex.

gruppundervisning samt mer verksamhet på fler skolor. Antalet arrangemang har utökats genom

att nationaldagsfirandet som etablerades 2011 och kommer att permanentas. Genom att föra


dialog om innehåll med representanter från tidigare underrepresenterade grupper har andelen

besökare från dessa grupper ökat. Antalet årskurser som omfattas av kulturgarantin har ökats

från 3 till nio. Alla elever i grundskolan omfattas därmed.

Staten har genom förändrad styrning ökat kraven på huvudmannen.

Under året har mest tid ägnats åt att implementera de nya styrdokumenten samt skollagens nya

krav i både förskolan och skolan. All kompetensutveckling för rektorer, förskolechefer, stab,

skolans- och förskolans personal har ägnats åt detta. Största delen av såväl gemensam som

individuell planeringstid har ägnats åt detta.

Förändringar i fördelningssystemet

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

15(37)

I enlighet med skollagens krav att kompensera för elevers olika förutsättningar för lärande har

nämnden ökat andelen av budgeten som fördelas enligt socioekonomiska principer. Detta

innebär i praktiken att några enheter fått mer pengar i budgeten och andra enheter fått mindre.

Då elevpengen redan är låg i jämförelse med såväl riket som regionen har det medfört ett

komplicerat arbete för de enheter som har fått lägre elevpeng att få medlen att räcka till alla

åtaganden enligt lag. Då elevpengen redan är låg i jämförelse med såväl riket som regionen har

det medfört ett komplicerat arbete för de enheter som har fått lägre elevpeng att få medlen att

räcka till alla åtaganden enligt lag.

Fler förskolebarn och fler elever i fritidshemmen.

Mörtvägens förskola utökades med två avdelningar under vårterminen. Ett nytt fritidshem

startades på Hallersruds skola under hösten, då fler elever på mellanstadiet tenderar att fortsätta

i verksamheten. En utökning av antalet platser har skett inom avdelningar på övriga skolor.

Kommunstyrelsen tog i oktober beslut om att arbetet med projektering och förslag till en ny F-6

skola påbörjas omgående. Planeringen för att bygga ut Ferlins förskola med tre avdelningar

påbörjades under året och i december var ritningarna klara och bygget startas i januari 2012.

Digitalisering ger ökad tillgänglighet

IUP med skriftligt omdöme är en pågående utvecklingsprocess, vi provar två olika webbaserade

system för att underlätta dokumentationen för lärare, och för att öka tillgängligheten för elever

och föräldrar.

Förklaring till större budgetavvikelser

Bildningsnämndens resultat visar ett underskott på ungefär 557 tkr i driftsbudgeten och ett

överskott på 457 tkr i investeringsbudgeten.

Semesterlöneskuld

Lärarnas semesterlöneskuld bokförs enligt andra principer än de för anställda med "vanlig"

semester. Skulden till lärarna är vid läsårsstarten alltid noll och ökar under året fram till

sommaren. Antalet arbetade dagar på respektive sida om årsskiftet påverkar skuldens förändring

mellan åren. Enda sättet att styra skulden är att förlägga lärårstiderna på ett annat sätt, vilket


skulle uppfattas mycket negativt av våra elever och föräldrar. Vid årsskiftet var förändringen i

skulden cirka 900 tkr.

Rätt till stöd

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

16(37)

Det kan till största delen förklaras med det ansvar verksamheten enligt lag måste ta för elever

och barn som är i behov av stöd. Från och med 1 juli 2011 skärptes lagen och ger nu starkare

rätt till stöd samt en möjlighet för föräldrar att överklaga beslut om stöd. På flera enheter har

enstaka barn och elevers stödbehov varit stort, i något fall innebär kostnaderna för stöd till ett

enda barn att kostnaderna uppgår till 700 tkr per år. I de flesta fall är stödbehovet känt när

verksamheten planeras men det händer att det förändras under året och då uppstår merkostnader

med kort varsel, vilket är svårt att hantera utan att det uppstår ett underskott.

Fler barn i fritidshem

Fler elever i åldrar 10-12 har plats i fritidshem än tidigare. En ny avdelning på Hallersruds enhet

har öppnats och utökning har skett på befintliga avdelningar på Hammarlunden F-6. Ökningen

skedde till höstterminen 2011 och var inte känd då planering av budget gjordes.

Ökad rörlighet

Det fria skolvalet gör att rörligheten har ökat bland elever i grundskolan och barn i förskola. På

vissa enheter har det varit svårt att anpassa verksamheten för att minska kostnader i relation till

enhetens kostnader för interkommunala ersättningar då elevminskningen inte skapar möjligheter

att minska antalet klasser eller grupper. I viss mån sker en rörlighet mellan enheterna vilket har

gjort att någon enhet fått budget för elever som sedan placerats på en annan skolenhet, därav

överskott på enstaka enheter. Dessutom står Bildningsnämnden för hela kostnaden då en elev

går i annan huvudmans skola trots att medel för städ och kost normalt inte ligger i nämndens

budget. Detta motsvarar minst 500 tkr av de 5 miljoner som betalats till annan huvudman.

En allmän återhållsamhet samt beslut om statsbidrag för ersättning i samband med utbildning

för lärare ger överskott centralt och inom verksamhetsutveckling.


Bokslut 2011

Servicenämnd

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

17(37)


Delårsrapport

Ordförande: Lennart Lämgren

Antal ledamöter: 9

Förvaltningschef: Annette Borneland (TF)

Avstämning av Nämndens resultatmål

Demokrati och dialog

Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Berörda

föreningar är

delaktiga i

bygget av ny

idrottshall

Berörda

föreningar är

delaktiga i

planeringen

av Skoghalls

badhus

Möten

genomförs

med

brukarna i

idrottsanlägg

ningarna

Utökad

information

och

föreskrifter

angående

VAverksamhete

n på

Resultatmått Utfall Målvärde

Andelen

berörda

föreningar

som varit

delaktiga i

byggandet av

ny idrottshall

Andelen

berörda

föreningar

som anser sig

delaktiga i

planeringen

av Skoghalls

badhus

Antal möten

som

genomförts

med brukarna

i

idrottsanläggn

ingarna

Utökad

information

och

föreskrifter

inom VA på

komunens

hemsida

100% 100%

Nej

100%

4 >2

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

18(37)


Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

kommunens

hemsida

Bo och leva

Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Lekplatsen,

Folkets Park,

handikappan

passas

Skyltning av

GC-vägar

påbörjas

Nyttjandegra

den i

idrottsanlägg

ningarna

ökas

Kostverksam

heten inom

fsk/skola/äo

utvecklas till

att bli mer

klimatsmart

Verksamhet med god kvalitet

Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Nämndens

uthyrningspri

nciper i

idrottshallarn

a följs

Ny

renhållningst

axa och

föreskrifter

antas av

Servicenämn

Resultatmått Utfall Målvärde

Resultatmått Utfall Målvärde

Handikapanp

assning

Andel

miljöklassade

fordon

Påbörjad

skyltning

Nyttjandegrad

i idrottshallar

Utveckling

för att bli mer

klimatsmart

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

Ja

Ja

1

>81,6%

Resultatmått Utfall Målvärde

Fördelningsm

all

Antagen av

SVN

Ja

Ja

19(37)


Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

den

Antalet

dröjsmålsfakt

uror ska

minska

Minskad

energiförbru

kning i

Mörmoskola

ns kök

Minskad

energiförbru

kning i

kommunens

fastigheter

En

"lokalvårdsp

atrull"

inrättas för

ökad

flexibilitet

Resultatmått Utfall Målvärde

Antal

dröjsmålsfakt

uror etc

Lokalvårdspat

rull bildas

126 32

Avstämning av Kommunfullmäktiges resultatmål

Demokrati och dialog

Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Berörda

föreningar

ska uppleva

att de varit

delaktiga i

projektering

och

byggnation

av ny

idrottshall.

Tillgänglighe

ten inom

gatuenheten

ska öka

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

Ja

Resultatmått Utfall Målvärde

Andelen

berörda

föreningar

som upplever

sig delaktiga i

projektering

och

byggnation av

ny idrottshall

Tillgänglighet

en inom

gautenheten

100% 100%

0% 50%

20(37)


Bo och leva

Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Medborgarna

ska uppleva

att de känner

sig trygga

och säkra på

kommunens

GCM-vägar

Andelen

ekologiska

råvaror ska

öka

Andelen

miljöfordon

ska öka inom

förvaltningen

+kommunens

bilpool

Föreningsliv

et stimuleras

att arbeta

regelbundet

med

värdegrundsf

rågor

Verksamhet med god kvalitet

Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Andelen sålt

contra köpt

vatten ska

öka

Energiförbru

kningen per

m2 i

kommunens

fastigheter

ska minska

Resultatmått Utfall Målvärde

Medborgarna

s upplevda

trygghet och

säkerhet på

kommunens

GCM-vägar

Andelen

ekologiska

råvaror

Andelen

miljöfordon

Antal

utbetalda

stimulansbidr

ag

40% 60%

19,8% >12,8%

33,33% >23,8%

Resultatmått Utfall Målvärde

Sålt vatten 40,5% >42%

Energiförbruk

ningen

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

7


Personal

Antal årsarbetare 2009: 125 st, varav kvinnor: 70 st, män: 55 st.

Antal årsarbetare 2010: 129 st, varav kvinnor: 73 st, män: 57 st.

Antal årsarbetare 2011: 127 st, varav kvinnor: 71 st, män: 56 st.

Sjukfrånvaro 2009: 3,8 %, varav kvinnor: 4,5 %, män: 3, 0 %.

Sjukfrånvaro 2010: 3,6 %, varav kvinnor: 4,0 %, män: 3,0 %

Sjukfrånvaro 2011: 4,5 %, varav kvinnor: 6,3 %, män: 2,5 %.

Den ökade sjukfrånvaron bland kvinnor 2011 återfinns främst inom lokalvårdenheten, som

redovisar fyra långa sjukskrivningar. Ett flertal rapporter om migrän och återkommande

förkylningsinfektioner återfinns också, vilket eventuellt kan hänföras till stress beroende på

enhetens tidigare resursneddragningar.

Viktigare händelser

Servicechefen Thomas Braunerhielm gick vidare till nya uppdrag i oktober och en ny

servicechef, Johan Rosqvist, har rekryterats. Han tillträder den 1 februari 2012.

Vi har påbörjat bygget av en ny idrottshall på Mörmon.

Förvaltningen har deltagit i Energimyndighetens program "statligt stöd till

energieffektivisering i kommuner och landsting". Stödet motsvarar en halvtidstjänst.

Hammarlundens skola har utökats med en ny modul.

Till följd av ökning av antalet elever har matsalen på Hammarlundens skola byggts ut,

nya möbler har köpts in och en personaltjänst motsvarande 60 % har tillsatts i köket.

Mörtvägens förskola har utökats med två nya moduler.

VA-projekt översvämningsåtgärder i Haga, Gunnarskär och Götetorp har startats.

VA-åtgärder i Lillängshamnen och gångstråk har färdigställts.

Ny sjöförlagd dricksvattenledning har lagts i Hammarösjön.

Ny väg till Tynäs har projekterats i samband med ny översiktsplan för Tyehalvön.

Ny renhållningstaxa beslutades i KF i april.

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

22(37)


Större delen av Mörmoskolans fönster har bytts ut.

Förklaring till större budgetavvikelser

Den skattefinansierade delen

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

23(37)

Den milda vintern har inneburit att det befarade underskottet på vinterväghållningen minskat

något. Gatuenhetens resultat blev vid årets slut - 626 tkr. Alla verksamheter utom gata och

belysning redovisar ett överskott. Kostverksamheten redovisar ett överskott på + 834 tkr till

följd av en uppbokad elkostnad som inte föll ut, samt lägre livsmedelskostnader och

obudgeterade intäkter i kafeterian. Den skattefinansierade delen resultat för 2011 landar på + 1

066 tkr.

Den internfinansierade delen

Den internfinansierade delen redovisar ett överskott på + 2 973 tkr till följd av den milda hösten

och vintern, som inneburit väsentligt lägre kostnader för fjärrvärme. Intäkterna ökade till följd

av nya förskolavadelningar samt arbeten utförda i Sätterstrands lokaler. De extra

underhållsåtgärder på Mörmoskolan och ishallen, som servicenämnden beslutade i september,

har genomförts.

Den taxefinansierade delen

Renhållningsverksamheten redovisar ett överskott på +1 180 tkr, främst till följd av ökade

intäkter för försäljning av material från ÅVC och renhållningsavgifter, samt lägre kostnader för

insamling.

VA-verksamheten redovisar ett underskott på - 1 852 tkr. Underskottet beror framför allt på

ökade kostnader för entreprenadtjänster för grävning och konsultstöd. Under året har flera

vattenläckor påträffats vilket inneburit höga kostnader för schaktarbete och grävning. De många

VA-projekten och utredningar som pågår, i kombination med resursbrist på handläggare inom

VA, har inneburit ett ökat behov av konsultstöd för att klara handläggningen i verksamheten.

Totalt redovisar den taxefinansierade verksamheten ett resultat på - 672 tkr.


Bokslut 2011

Socialnämnd

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

24(37)


Delårsrapport

Ordförande: Margareta Ivarsson

Antal ledamöter: 9

Förvaltningschef: Mikael Johansson

Avstämning av Nämndens resultatmål

Avstämning av Kommunfullmäktiges resultatmål

Demokrati och dialog

Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Delaktighet:

Antal

personer som

medverkat i

framtagandet

av

individuell

plan ska öka,

jmf med

mätning

2009 (27%)

Tillgänglighe

t: Andelen

medborgare

som får

kontakt med

en

handläggare

via telefon

eller mail för

att få svar på

en enkel

fråga ska

öka, jmf med

mätning

2009

Målet är uppnått med god

marginal. Mätt manuellt i

samband med

inrapportering av 2011 års

öppna jämförelser

Målet är delvis uppnått.

När det gäller svar på mail

inom två dagar har

resultatet förbättrats,

medan det har blivit

svårare att få kontakt via

telefon.

Resultatmått Utfall Målvärde

Öppna

jämförelser

Andelen

medborgare

som får

kontakt med

en

handläggare

via telefon för

att få svar på

en enkel fråga

ska öka, jmf

med mätning

2009

Andelen

medborgare

som skickar

in en enkel

fråga via e-

84% 28%

20% 40%

100% 67%

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

25(37)


Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Bo och leva

Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Trygghet:

Antal vårdare

som besöker

en

hemtjänsttag

are i snitt

under 14 dgr

ska

bibehållas,

jmf med

mätning

2009 (10

pers)

Trygghet:

Öka

kunskapen

och

förståelsen

hos

kommunens

medborgare

för andra

kulturer

Folkhälsa:

Minska

droganvändn

ingen

Målet uppnått (ökad

kontinuitet har uppnåtts)

men måttet och målvärdet

har ändrats. Nytt sätt att

mäta i rapportering till

KKiK från 2010.

Aktiviteter genomförda

och målet uppnått

Målet uppnått vad gäller

mått på drogrelaterade

brott. Inväntar statistik

från SCB avseende

kostander för

missbruksvård

Resultatmått Utfall Målvärde

post och får

svar inom två

arbetsdagar

ska öka, jmf

med mätning

2009

Resultatmått Utfall Målvärde

KKiK mått 11

(2009)

Självskattning

av

måluppfyllels

e

Antalet

anmälda

alkohol och

narkotikabrott

skall minska

Kostnaden för

kommunes

missbruksvår

d skall

11 15

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

Ja

43 84

419

26(37)


Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Hållbar

utveckling:

Öka

miljömedvet

enheten hos

våra

medarbetare

Hållbar

utveckling:

Alla nya

bilar som

leasas ska

vara

miljöbilar

Målet uppnått.

Självskattning av

måluppfyllelse

Målet uppnått. Alla bilar

som har leasats är

miljöbilar.

Arbete och näringsliv

Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Minska

andelen av

befolkningen

som får

försörjningss

töd jmf med

mätning

2009 (2,6%)

Inväntar resultat för mått

för att kunna bedömma

måluppfyllelse

Verksamhet med god kvalitet

Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Nöjdhet:

Andelen

nöjda

brukare i

särskilt

boende ska

bibehållas,

jmf med

mätning

2008 (NKI

Målet att bibehålla NKI

har inte uppnåts.

Resultatmått Utfall Målvärde

minska

Självskattning Ja

Alla

leasingavtal

skall vara på

miljöbilar

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

Ja

Resultatmått Utfall Målvärde

Andelen

medborgare

som får

försörjningsst

öd ska minska

2,5%

Resultatmått Utfall Målvärde

Andelen

nöjda brukare

i särskilt

boende ska

bibehållas

63 72

27(37)


Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

72)

Nöjdhet:

Andelen

nöjda

brukare som

har hemtjänst

ska

bibehållas,

jmf med

mätning

2008 (NKI

70)

Effektivitet:

Kostnaden

för en plats i

kommunens

hemtjänst ska

minska i

förhållande

till omsorgs-

och

servicenivå,

jmf med

mätning

2009

Effektivitet:

Utredningsti

den för

försörjningss

töd ska

bibehållas

(


Personal

Antal årsarbetare

Totalt antal heltider Kvinnor Män

2009 474,177 411,835 62,342

2010 468,385 408,694 59,691

2011 444,202 385,051 59,151

Kommentar: Vi kan se hur antal tjänster minskat under 2011, detta stämmer bra överens med

de nedragningar som varit och är nödvändiga. En annan faktor är att personlig assistans

ärendena har minskat. Kostnaderna inom förvaltningen består till största del av personal.

Sjukfrånvaro

Totalt sjukfrv i % Kvinnor sjukfrv i % Män sjukfrv i %

2009 4,45 4,53 3,96

2010 4,84 5,14 2,86

2011 4,78 4,93 3,77

Kommentar: Det totala sjukskrivningen har glädjande minskat under 2011, vi kan dock se en

viss ökning när det gäller män, men här kan enskilda fall spela stor roll då det är en liten andel

män anställda i förvaltningen.

Viktigare händelser

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

29(37)

Verksamheten inom socialförvaltningen är i ständig förändring, statens styrning och

riktlinjer påverkar vår verksamhet och vi måste hela tiden anpassa verksamheten till nya

krav och behov.

Året startade med att nämnden gjorde en förstärkning av personaltätheten inom

äldreomsorgen. Ny Socialchef i tjänst från 1 april. Under våren kunde ett underskott

prognostiseras och en rad åtgärder arbetades fram. Åtgärderna innebar vissa

förändringar inom all vår verksamhet, Ifo, äldreomsorg samt handikappomsorg.

Biståndsenheten

Vissa förändringar har skett inom enheten. Sedan i juli har vi en tf chef på enheten. Våren var

präglad av en oro inom enheten och verksamheten fungerade inte optimalt. Ett stort underskott


har även följt enheten under hela året. Vi insåg redan under våren att vi var tvungna att se över

institutionsvård och försörjningsstöd och att vi måste arbeta på ett annat sätt med insatserna.

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

30(37)

Under hösten har arbetet fokuserats på att skapa ett lugn på enheten och att arbeta fram program

för hur verksamheten skall bedrivas. De största förändringarna på enheten har berört öppenvård

missbruk och öppenvård ungdomsvård. Det projekt som vi har haft tillsammans med

kommunstyrelsen kring en arbetsmarknadsenhet har avslutats. Under senare delen av året har

arbete startats upp med att tydliggöra rollerna som biståndsbedömare och Lss handläggare.

Detta arbete kommer det var fokus på under 2012 då vi kommer tydliggöra våra insatser och

införa styrmodell inom äldreomsorgen.

Äldreomsorg

Största händelsen inom vår äldreomsorg har varit stängningen av ett hus vid vårt korttids och

rehabboende ute vid Sätterstrand. En minskning av platser var möjligt att göra då vi inte haft

något större tryck på platserna. Hemtjänsten har varit relativ stabil gällande insatser.

Verksamheten ser fram emot att vi skall börja med det ekonomiska styrsystemet. Detta kommer

att kräva att hemtjänstgruppernas bemanning hela tiden är i fas med beviljade insatser men det

ger också att dom kommer att få rätt resurser. Vi har även i år kunnat erbjuda särskilt

boendeplatser utan någon större väntetid och vi har bara betalat för enstaka nätter till

Landstinget för medicinskt färdigbehandlade. Under hösten startades ett projekt upp med

Samhall där dom under ett år kommer sköta inköp av dagligvaror.

Funktionshinderområdet

En förändring gällande nattavtalet har skett under året, detta var en av åtgärderna för att minska

våra kostnader, som ett led i detta har vi även inom vår socialpsykiatri dragit ner med en tjänst.

Ombedömningar av försäkringskassan gällande personlig assistans har skett i ett antal ärenden

och detta har påverkat oss negativt ekonomiskt. För övrigt har verksamheten varit relativ stabil.

Förklaring till större budgetavvikelser

Redan under tidig vår kunde ett prognostiserat underskott konstateras på förvaltningen. Detta

var till stor del kopplat till vår Individ och familjeomsorg med dyra placeringar och fortsatt

ökade kostnader för vårt försörjningsstöd. Ett antal åtgärder beslutades. Bokslutet blev ett

underskott på -4 891 tkr. Förklaringar i detalj redovisas under respektive enhet. Övergripande

kan sägas att det största underskottet blev på vår Individ och familjeomsorg. Insatser för barn,

dvs institutionsvård av olika karaktär är den största posten sen följer försörjningsstöd och

arbetsmarknadsåtgärder.

De åtgärder som är vidtagna under året är minskning av tjänster inom öppenvården för

missbrukare samt öppenvården för barn och unga. Ambitionen har även varit att sänka

kostnaderna för försörjningsstöd och familjehem/institutionsvård för barn.

Inom äldreomsorgen har de största åtgärden varit att stänga ett av våra hus på Sätterstrand för

korttid och rehab, lägga ut inköp av dagligvaror på Samhall, anställnings och inköpsstopp,

utbildningsstopp.


Inom funktionshinderområdet har åtgärderna bestått av förändring av nattavtal, borttagande av

tjänst inom socialpsykiatrin.

Socialnämnden begärde även om tilläggsanslag under hösten men begäran avslogs.

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

31(37)


Bokslut 2011

Miljö- och byggnadsnämnd

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

32(37)


Delårsrapport

Ordförande: Filip Gille

Antal ledamöter: 5

Förvaltningschef: Örjan Nässlander

Avstämning av Nämndens resultatmål

Avstämning av Kommunfullmäktiges resultatmål

Demokrati och dialog

Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Miljö- och

byggnadsnä

mnden med

förvaltning

ska utveckla

s genom ett

aktivt

samhällsbyg

gnadsarbete

som

kännetecknas

av

samarbete,

nytänkande

och

arbetsglädje.

Detta kan ska

genom ökat

intresse i

bland annat

planfrågor

som kan

komma att

påverka

myndighetsar

betet

Miljö och

byggnadsnä

mnden med

Nämnden har under året

agerat aktivt i frågan dels

genom att ett mötes forum

mellan kommunstyrelsen

ordförande med

tjänstemän och miljö- och

byggnadsnämndens

ordförande med

tjänsteman har skapats.

Miljö- och

byggnadsnämnden har

under året extra belyst

frågorna om planer, dels

genom att samtliga

remisser har besvarats

samt att nämndledamöter

kontinuerligt fått planläget

redovisats av

kommunarkitekten.

Resultatmått Utfall Målvärde

Samtliga

remisser ska

besvaras

Lyckade

kontaktförsök

av

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

Ja

100%

33(37)


Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

förvaltning

ska upplevas

som det är

lätt att få

kontakt med,

detta ska ske

genom att vi

har en

svarsfrekven

s på telefon

och e-post,

målsättninge

n är att svara

på inkomma

e-post till

förvaltningen

s

gemensamm

a epostadress

inom 2 dagar

Bo och leva

Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Under 2011

ska miljö-

och

byggnadsnä

mnden

genom

förvaltningen

driva ett

tillsynsprojek

t med

avseende på

strandskydds

- och

bygglovsbest

ämmelser i

den södra

delen av

Västra

stranden.

Sex fastighetsägare i

tillsynsområdet har fått

brev av oss eller vidtagit

rättelse, kvar finns ett

fjortontal ärenden att

hantera för nämnden.

Erfarenheter som vi fått

av inventeringsarbetet de

senaste åren är att på

öarna förekom det 5%

som saknade tillstånd, i

årets tillsyns område är

det 18%, anledningen till

den stora avvikelsen är

troligtviss att det är lättare

att bygga där det finns bro

förbindelse.

Resultatmått Utfall Målvärde

medborgare

via telefon

ska öka med

5% mot

tidigare gjord

servicemätnin

g 2009

(KKK)

Resultatmått Utfall Målvärde

minst 5 som

byggt

olovligen

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

34(37)


Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Miljö- och

byggnadsnä

mnden med

förvaltningen

ska ur ett

folkhälsopers

pektiv

inventera hur

många icke

anmälningspl

iktiga

verksamheter

som finns

verksamma i

kommunen

med

avseende på

hälsoskydd,

så som

frisörer,

massage,

fotvård,

solarier,

tobakförsäljn

ingställen

mm

Kommunens

livsmedelsbu

tiker ska få

minst ett

tillsynsbesök

med

avseende på

att granska

deras

kötthantering

, det vill säga

hur köttet

hanteras och

märks.

Miljö- och

byggnadsnä

mnden och

förvaltning

Förvaltningen har

genofört en inventering av

hälsoskyddsverksamheter

inom miljöbalkens

område. Inventeringen

visade att en del av

verksamheterna som

funnits med i det gamla

registret har lagts ner

medan 41 nya

hälsoskyddsobjekt har

hittats.

Resultatmått Utfall Målvärde

Genomförd

inventering

redovisas till

nämnden.

Samtliga

genomförda

inspektioner

ska

sammanställa

s och

redovisas till

nämnden

Minst 10

anläggningar

som inte

bedöms

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

Ja

100 10

35(37)


Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

ska arbeta

vidare med

hållbar

utveckling

utifrån

genomförd

inventering

av enskilda

avlopp som

gjorts i

kommunen

och i

förekomman

de fall arbeta

för att

rättelse sker.

Verksamhet med god kvalitet

Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Av våra

brukare,

personer och

företag som

fått ett beslut

av oss under

2011, ska

minst 80 %

av de

tillfrågade

uppleva att

det fått god

service.

Miljö- och

byggnadsnä

mnden med

förvaltningen

ska värna om

ett rättssäkert

handläggand

e av

nämndens

ärenden

Förvaltningen och

nämnden har agerat på ett

rättssäkert sätt. Av alla

överklagade beslut fattade

av miljö- och

byggnadsnämnden har

inget av de överklagade

besluten ändrats av

länsstyrelsen

(överprövande

Resultatmått Utfall Målvärde

uppfylla

miljöbalkens

krav skall få

föreläggande

av nämnden

Resultatmått Utfall Målvärde

Mäts i egen

undersökning

hos dem som

fått ett beslut

av nämnden,

nämndbeslut

1-40, miljö

beslut på

delegation

100-130,

bygglovsbesl

ut 100-130.

Miljö- och

byggnadsnäm

nden med

förvaltning

ska värna om

ett rättssäkert

handläggande

av nämndens

ärenden.

80%

100% 75%

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

36(37)


Resultatmål Bedömning av

måluppfyllelse

Personal

myndighet).

Resultatmått Utfall Målvärde

Miljö- och byggförvaltningen är en ren myndighetsförvaltning med 9 årsarbets-tjänster. Dessa

är fördelade på 4 miljöinspektörer, 3 byggnadsinspektör, 1

nämndsekreterare/bygglovshandläggare samt 1 förvaltningschef.

Förvaltningen har ökat med två inspektörer under 2011.

Viktigare händelser

Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19

bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

37(37)

Under året har ny plan - och bygglag börjat att gälla, detta har inneburit att ny

byggnadsinspektör tvingades att anställas för att klara de nya uppgifterna lagändringen

inneburit. Lag ändringen innebär också att sanktionerna på byggsidan har höjts väldigt mycket.

En ny livsmedelstaxa har under året arbetats fram som innebär att kostnadstäckningen för

livsmedelstillsynen och rådgivning är 75 % mot tidigare 30 %, de nya avgifterna börjar gälla

årsskiftet 2011-2012.

Förklaring till större budgetavvikelser

Nämnden har under 2011 gjort ett positivt resultat på 40 000 kronor. Enligt tidigare prognoser

har nämnden uppskattat att ett resultat skulle göras på 100 000 kronor. Anledningen att

nämnden inte gjort detta resultat i år är det beslut nämnden tagit resulterade att två projekt

skapats för att förbättra kundkontakten med företagare samt utbilda företagare för att öka

förståelse för vår verksamhet.

More magazines by this user
Similar magazines