Så styrs Stockholm - Pedagog Stockholm

pedagogstockholm.se

Så styrs Stockholm - Pedagog Stockholm

styrs

Stockholm

1

På väg mot världSklaSS


” vi har fått en välskött

och fin hundrastgård, där

områdets alla hundar

kan leka och ha kul utan

att störa andra.”

Hundrastgård på Järvafältet

” Nu kan vi gå runt hela sjön,

tack vare vårt förslag på

förlängd gångstig.”

gångstig runt långsjön

” toppen med nytt utegym

på lilla Essingen.”

Utegym på lilla Essingen

” vi badar från bryggan i

kyrksjön igen. den gamla

bryggan har bytts ut.”

Badbrygga i kyrksjön

2


Alla stockholmare kan vara med och påverka stadens utveckling.

Den demokratiska processen

Du och alla andra stockholmare som får

rösta i kommunalvalet bestämmer vilka som

styr vår stad. På så sätt är du en viktig del och

bidrar till demokratin.

kommunfullmäktige

I rådssalen i Stockholms stadshus fattar de 101 folkvalda

ledamöterna i kommunfullmäktige beslut som

berör alla som bor i Stockholms stad.

Ledamöterna utses vart fjärde år då val till riksdag,

landsting och kommun hålls. Det parti som får flest

röster får flest representanter i fullmäktige och har på

så sätt större chans att påverka besluten. En representant

i kommunfullmäktige är detsamma som ett mandat.

För att få majoritet i fullmäktige krävs 51 mandat. År

2010 var det första gången sedan 1954 som samma

3


Foto: Jany Plevnik

majoritet vann två val i rad. Majoriteten består av

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Övriga partier i fullmäktige sitter i opposition

och har oftast en annan åsikt. Det är Socialdemokraterna,

Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Kommunfullmäktige består av 101 ledamöter. Presidiet består av

ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt stadssekreteraren. Här

ser du mandatfördelningen efter 2010 års val.

Presidiet

Socialdemokraterna 25

Miljöpartiet 16

Vänsterpartiet 8

4

Moderaterna 38

Folkpartiet 10

Centerpartiet 3

Kristdemokraterna 1

Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för

Stockholms stads verksamheter. Ungefär var tredje

måndag sammanträder kommunfullmäktige, under

ledning av presidiet, och mötena är öppna för alla. Du

är välkommen att lyssna på plats i Stadshuset. Det går

också bra att lyssna på radio eller följa sammanträdet

på webb­tv. På stadens webbplats, www.stockholm.se,

hittar du mer information om detta.

Kommunfullmäktige sammanträder i rådssalen i Stadshuset.


kommunstyrelsen

De flesta ledamöter i kommunfullmäktige har andra

jobb vid sidan av sina politiska uppdrag. Därför kan

de själva inte utreda alla detaljer i ett ärende. Det ansvaret

vilar istället på kommunstyrelsen. Stockholms

kommunstyrelse består av 13 personer från både majoritet

och opposition. De ser till att ledamöterna får

en sammanställning av alla fakta och förslag innan

de fattar beslut. Kommunstyrelsen har det övergripande

ansvaret för att besluten genomförs, följs

upp och utvärderas. Den ansvarar också för stadens

ekonomi och hur staden ska utvecklas i framtiden.

Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för

allmänheten. Men du kan läsa vad som bestämts på

stadens webbplats.

Kommunstyrelsen består av 13 personer från både majoritet och

opposition. De har ansvaret för att besluten genomförs, följs upp och

utvärderas. Finansborgarrådet är ordförande i kommunstyrelsen.

Till sin hjälp har kommunstyrelsen två förvaltningar.

Den ena, stadsledningskontoret, ansvarar för styrning,

uppföljning och utveckling av stadens verksamhet

och ser till att de politiska besluten genomförs.

Den andra, kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens

kansli, ansvarar bland annat för sekreteriatuppgifter

åt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

De har också hand om registraturet där alla handlingar

registreras och arkivet i Stadshuset.

5


otlar och borgarråd

Tolv politiker i Stockholms stad är heltidsanställda.

Det är borgarråden som utses av kommunfullmäktige.

Majoriteten har åtta borgarråd och oppositionen

fyra. Ett borgarråd i Stockholm kan jämföras med

ett kommunalråd i andra svenska kommuner.

Varje majoritetsborgarråd är chef för en rotel,

det vill säga en avdelning med ansvar för ett visst

verksamhetsområde, till exempel finansroteln eller

skolroteln. Tillsammans bildar de tolv borgarråden

borgarrådsberedningen. De förbereder ärenden för

kommunstyrelsen.

Finansborgarrådet har en särskild ställning bland

borgarråden som ordförande i både borgarrådsberedningen

och i kommunstyrelsen.

Skolroteln

Trafik- och

arbetsmarknadsroteln

Äldre- och

ytterstadsroteln

Finansroteln

Socialroteln

6

Stadsmiljöroteln

Stadsbyggnads-

och idrottsroteln

Kultur- och

fastighetsroteln

En rotel är en avdelning med ansvar för ett visst verksamhetsområde.

Rotlarna styrs av majoritetens borgarråd. Oppositionens borgarråd har

inga egna rotlar.


Foto: Yanan Li

År 2030 är Stockholm en innovativ och upplevelserik miljonstad.

på väg mot världsklass

I rådssalen formas också morgondagens Stockholm.

Hur staden ska se ut, vara och upplevas i framtiden

har alla partier gemensamt enats om i Vision 2030

– ett Stockholm i världsklass. Visionen beskriver hur

Stockholm ska utvecklas till en innovativ och växande

stad som är mångsidig och upplevelserik, alltid med

medborgarnas bästa i centrum. Alla stadens verksamheter

ska arbeta i visionens riktning.

Om visionen är riktningen för verksamheterna är

fullmäktiges inriktningsmål de närmaste stegen åt

samma håll. Inriktningsmålen beslutas varje år, i

samband med budgeten, av kommunfullmäktige

och gäller för alla förvaltningar och kommunalt ägda

bolag i Stockholms stad.

7


Foto: Jany Plevnik

den dagliga verksamheten

Det dagliga arbetet utförs av stadens förvaltningar

och bolag. De leds av politiskt styrda nämnder och

styrelser. Ledamöterna i nämnderna och styrelserna

utses av kommunfullmäktige och mandatfördelningen

speglar kommunfullmäktiges sammansättning.

Du möter exempel på stadens verksamhet varje dag, här en förskola.

De anställda i förvaltningarna och bolagen är opolitiska

och ser till att arbetet utförs så som nämnderna

och styrelserna beslutat.

Fackförvaltningarna sköter verksamheter som gäller i

hela staden, till exempel skola, idrott, miljö, bibliotek,

gatuskötsel och stadsplanering.

Bibliotek och snöröjning är exempel på sådant fackförvaltningarna

har hand om.

8

Foto: Lieselotte van der Meijs

Foto: Svartpunkt AB


Foto: Yanan Li

Stadsdelsförvaltningarna har bland annat hand om äldreomsorg.

Stadsdelsförvaltningarna har hand om kommunal service

och omsorg för dem som bor i stadsdelen. Några

av de frågor de ansvarar för är kommunal förskola,

äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning,

stadsmiljöarbete, socialpsykiatri,

individ­ och familjeomsorg, konsumentvägledning,

fritids­ och kulturverksamhet.

En viss del av Stockholms stads verksamheter drivs

av de kommunalt ägda bolagen. De samordnas genom

koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB.

vill du veta mer

På www.insyn.stockholm.se hittar du handlingar från

Stockholms stads kommunfullmäktige, kommunstyrelse

samt stadens nämnder och bolag. Här publiceras föredragningslistor,

handlingar och beslutsprotokoll. På samma

plats kan du prenumerera på en nämnds dagordningar och

sammanträdesprotokoll så att du automatiskt får dem till

din e-post.

Läs mer om stadens organisation, politik och ekonomi

på www.stockholm.se/omstockholm

9


här kan det gå till

Motion

1 2 3

Kommunfullmäktige

Nämnd

Rotel

6 5 4

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse Borgarrådsberedning

7 8

Nämnd

Resultat

1. Förslag: En ledamot i kommunfullmäktige har skickat ett

förslag, en motion, till kommunfullmäktige om bättre belysning

i en av stadens parker.

2. Yttrande: Motionen skickas till ansvariga nämnder som

lämnar sina synpunkter i ett så kallat yttrande. I det här fallet

kommer yttranden från trafik- och renhållningsnämnden

samt berörd stadsdelsnämnd.

3. Sammanställning: Bedömningarna och synpunkterna på

förslaget skickas till den ansvariga roteln i Stadshuset, i det

här fallet till trafik- och arbetsmarknadsroteln, där de sammanställs

och ett konkret förslag tas fram.

4. Beredning: Förslaget går sedan via borgarrådsberedningen

där det förbereds.

5. Förslag till beslut: Det ansvariga borgarrådet presenterar

det för kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige

ska godkänna förslaget.

6. Beslut: I kommunfullmäktige tas ett beslut om att godkänna

förslaget i motionen och öka belysningen i parken.

7. Genomförande: De berörda nämnderna får i uppdrag att

genomföra projektet.

8. Resultat: Nu finns den nya belysningen på plats och lyser

upp i parken när det är mörkt.

här kan det gå till, men förslag kommer också ofta direkt från

en nämnd.

10


Även du som är ung kan påverka hur Stockholm styrs.

Var med och påverka

Rösta i kommunalvalet, lämna förslag och

synpunkter. påverkar du utvecklingen i

Stockholm.

Stockholms politiker fattar dagligen beslut som

påverkar ditt och andra stockholmares vardagsliv.

Genom att rösta i kommunalvalet är du med och

väljer vilka politiker som ska styra Stockholms stad,

men det går också att påverka mellan valen. Du kan

till exempel lämna synpunkter och förslag, besöka

nämndmöten eller delta i medborgardialoger.

Om du vill lämna synpunkter eller klagomål på någon

verksamhet är det bästa att först prata med verksamhetens

personal. Du kan också ringa eller besöka

något av stadens medborgarkontor, skriva brev eller

skicka e­post till den förvaltning det gäller. Du kan

alltid vara anonym, men om du lämnar ditt namn

och adress kan förvaltningen låta dig veta hur dina

synpunkter tas om hand.

11


Foto: Peter Hoelstad

” Det är viktigt att dagens

ungdomar engagerar sig

politiskt. Det behöver inte

vara för hela livet. Men håll

ett öga på politiken.”

Du som bor i Stockholm kan lämna det som kall­

as medborgarförslag direkt till din stadsdelsnämnd.

Alla stockholmare, även barn, utländska medborgare

utan rösträtt i kommunen och föreningar

inom stadsdelsområdena har rätt att lämna medborgarförslag.

Medborgarförslag är ett förslag om

att förändra något inom stadens ansvarsområden.

Det måste alltid lämnas skriftligt via brev, e­post

eller fax och du måste uppge ditt namn och din

adress. Du får alltid en skriftlig bekräftelse och

ett besked om hur ditt medborgar förslag kommer

att behandlas. Exempel på medborgarförslag som

blivit verklighet kan du läsa om i början av denna

broschyr och på nästa sida.

Du kan även delta i de medborgardialoger som staden

bjuder in till, exempelvis när ett nytt bostadsområde

planeras. Staden gör även utställningar över framtida

projekt på bibliotek och andra samlingsplatser. På

stadens webbplats kan du hitta mer information om

medborgardialoger och aktuella projekt i staden.

” Klaga eller kom med

positiva förslag. Men

framför allt vill jag slå ett

slag för att fler ska engagera

sig politiskt.”

Carin Jämtin, oppositionsborgarråd (S)

12

Sten Nordin, finansborgarråd (M)

Foto: Yanan Li


Har du en bra idé?

Lämna in ett medborgarförslag. Det gjorde

några ungdomar på Kungsholmen och i november

2010 stod Rålis Skatepark färdig.

Rålis Skatepark ligger under Lilla Västerbron i

Rålambshovsparken. Parken är designad av Stefan

Hauser, som jobbat över hela världen. Det unika

läget, under en bro, och specialdesignen, med ytor

anpassade för olika svårighetsgrader, gör att parken

kan användas av många åkare under en stor del av

året. Intill skateparken ligger även en nybyggd yta för

annan spontanidrott.

Rålis Skatepark började som ett medborgarförslag

från några ungdomar. Förslaget ledde fram till

en webbenkät där olika designfrågor behandlades.

Kungsholmens preventionsenhet, Fält och Fritid,

genomförde samtidigt ett skateevent där deltagarna

kunde ge förslag på hur den nya skateparken kunde

se ut. Resultatet av webbenkäten och workshopen

på skateeventet 2007 blev underlag till det som nu är

Rålis Skatepark. Det vi ser nu är ett resultat från engagerade

kungsholms­ och stockholmsbor.

13


FinanSRoTeln

Sten Nordin (M)

Borgarråd

ansvarar för

Kommunstyrelsen

Ekonomiutskottet

Personal- och jämställdhetsutskottet

Exploaterings nämnden

Valnämnden

Stockholms Stadshus

AB samt övriga bolag

som ej nämns nedan

Stadsdelsnämnderna,

övergripande ekonomi

Stockholms

Hamn AB

Mässfastigheter i

Stockholm AB

Stockholm Business

Alliance, SBA

SToCKHoLMS PoLITI

TRaFiK- och

aRBeTSMaRKnaDSRoTeln

Ulla Hamilton (M)

Borgarråd

ansvarar för

Trafik- och

renhållningsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden

Stockholm Business

Region (exkl. SBA)

Fortum Värme Holding

Stockholms Stads

Parkerings AB

STaDSBYGG -

naDS- och

iDRoTTSRoTeln

Regina Kevius (M)

Borgarråd

ansvarar för

Stadsbyggnadsnämnden

Idrottsnämnden

Kyrkogårdsnämnden

oppoSiTionSBoRGaRRåD

KoMMUnFU

KoMMUnS

BoRGaRRåDSB

SKolRoTeln

Lotta Edholm (FP)

Borgarråd

ansvarar för

Utbildningsnämnden

Stadsdelsnämnderna,

förskola

SISAB

Carin Jämtin (S) Roger Mogert (S) Tomas Rudin (S) Per Bolund (MP)


SKA oRgANISATIoN

llMÄKTiGe

TYRelSen

eReDninGen

ÄlDRe- och

YTTeRSTaDS-

RoTeln

Joakim Larsson (M)

Borgarråd

ansvarar för

Äldrenämnden

Stadsdelsnämnderna,

äldreomsorg

Micasa Fastigheter AB

Bostadsbolagen

Bostadsförmedlingen

Storstockholms

brandförsvar

Järvalyftet

Vision Söderort

GRUppleDaRe

VÄnSTeRpaRTieT

Ann-Margarethe Livh (V)

STaDSMiljö-

RoTeln

Per Ankersjö (C)

Borgarråd

ansvarar för

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stockholm Vatten AB

Stadsmiljörådet

SocialRoTeln KUlTUR- och

FaSTiGheTS-

RoTeln

Anna König Jerlmyr (M)

Borgarråd

ansvarar för

Socialtjänstnämnden

Överförmyndarnämnden

Kommunstyrelsens

handikappråd,

pensionärsråd

Servicenämnden

Ewa Samuelsson (KD)

Biträdande

socialborgarråd

Madeleine Sjöstedt (FP)

Borgarråd

ansvarar för

Kulturnämnden

Stadsteatern

Stockholm globe

Arena AB

Skönhetsrådet

Fastighetsnämnden

Foto: Thomas Carlgren och Pawel Flato


DU Kan VaRa MeD och påVeRKa

• Rösta i kommunvalet.

• Kom med synpunkter och förslag direkt

till en verksamhet som skola, förskola eller

äldreboende.

• Ge medborgarförslag till din

stadsdelsnämnd.

• Kontakta Stockholms två ombudsmän

för äldrefrågor respektive funktionshinder.

• Kom på möten som ordnas av staden

i olika frågor.

Läs mer på stadens webbplats

www.stockholm.se

StadSledninGSKontoRet

Stadshuset, 105 35 Stockholm

Telefon 08-508 29 000 Fax 08-508 29 970

www.stockholm.se

Produktion: Snick-Snack aB • Foto: Stefan Bohlin där inget annat anges • Illustrationer: jens callius • Tryck: ekotryckRedners Januari 2011 Artikelnummer: SlK 302

More magazines by this user
Similar magazines