Försäkringsvillkor – Personbil & Lätt lastbil - Svenska Sjö

svenskasjo.se

Försäkringsvillkor – Personbil & Lätt lastbil - Svenska Sjö

personbil & lätt lastbil

GÄLLER FRÅN 1 MARS 2008

FÖrsäKrinGsVillKor

1


Försäkringsvillkor Personbil & Lätt lastbil

Gäller från 1 mars 2008

Innehållsförteckning

A. Information .................................................................................................................................5

1. Allmän information .....................................................................................................................5

2. Aktsamhetskrav, nedsättning av ersättningen och räddningsåtgärder ......................................5

3. Säkerhetsföreskrifter ..................................................................................................................5

4. Undantag ...................................................................................................................................5

5. Självrisker ..................................................................................................................................6

5.1 Hur sjävrisken tillämpas .............................................................................................................6

6. Var försäkringen gäller ...............................................................................................................6

7. Försäkrad egendom ...................................................................................................................6

7.1 Försäkringen gäller för ...............................................................................................................6

7.2 Försäkringen gäller inte för ........................................................................................................6

7.3 Försäkrat intresse ......................................................................................................................7

B. Skadehändelser .........................................................................................................................7

1. Trafikförsäkring ..........................................................................................................................7

1.1 Skadeståndsskyldighet ..............................................................................................................7

1.2 Självrisker på trafikförsäkringen .................................................................................................8

1.3 Särskild självrisk ........................................................................................................................8

1.4 Ingen självrisk ............................................................................................................................8

1.5 Överlåtelse på krav på obetald självrisk ....................................................................................8

1.6 Bonus i trafik- och vagnskadeförsäkringen ................................................................................8

1.6.1 Undantag från bonuspåverkan ...................................................................................................8

2. Egendomsskydd ........................................................................................................................9

2.1 Stöldskada .................................................................................................................................9

2.1.1 Begränsad ersättning för musikanläggning, hjul och lampor/ljus ...............................................9

2.1.2 Försäkringen gäller inte för skada ..............................................................................................9

2.1.3 Aktsamhetskrav .........................................................................................................................9

2.1.4 Låskrav ......................................................................................................................................9

2.1.5 Sjävrisker .................................................................................................................................10

2.1.6 Förhöjd självrisk .......................................................................................................................10

2.2 Brandskada ..............................................................................................................................10

2.2.1 Försäkringen gäller för skada ..................................................................................................10

2.2.2 Försäkringen gäller inte för skada ............................................................................................10

2.2.3 Aktsamhetskrav .......................................................................................................................10

2.2.4 Självrisk ....................................................................................................................................10

2.3 Skada på glasruta ....................................................................................................................10

2.3.1 Försäkringen gäller för .............................................................................................................10

2.3.2 Försäkringen gäller inte för skada som skett ...........................................................................10

2.3.3 Självrisk .................................................................................................................................... 11

2.4 Maskinskada för personbil ....................................................................................................... 11

2.4.1 Försäkringen gäller för ............................................................................................................. 11

2.4.2 Försäkringen ersätter ............................................................................................................... 11

2.4.3 Försäkringen ersätter ............................................................................................................... 11

2.4.4 Försäkringen gäller inte för begagnade direktimporterade bilar .............................................. 11

2.4.5 Försäkringen gäller inte för skada eller fel som ....................................................................... 11

2.4.6 Aktsamhetskrav .......................................................................................................................12

2.4.7 Garanti för begagnade komponenter .......................................................................................12

2


2.4.8 Särskild självrisk ......................................................................................................................12

2.5 Vagnskada ...............................................................................................................................12

2.5.1 Försäkringen gäller för .............................................................................................................12

2.5.2 Aktsamhetskrav .......................................................................................................................12

2.5.3 Självrisker ................................................................................................................................12

2.5.4 Särskilda självrisker .................................................................................................................12

2.5.5 Bonus i trafik- och vagnskadeförsäkringen ..............................................................................12

3. Räddningsskada ......................................................................................................................13

3.1 Försäkringen gäller för .............................................................................................................13

3.2 Persontransporter ....................................................................................................................13

3.3 Fordonstransporter ..................................................................................................................13

3.4 Hämtning av oskadat eller reparerat fordon .............................................................................13

3.5 Räddningsförsäkringen gäller inte ...........................................................................................14

3.6 Sjävrisk ....................................................................................................................................14

4. Rättsskydd ...............................................................................................................................14

4.1 Rättsskyddet gäller för tvist ......................................................................................................14

4.2 Rättsskyddet gäller för brottmål ...............................................................................................14

4.3 Rättsskyddet gäller inte för tvister ............................................................................................14

4.4 När rättsskyddet gäller .............................................................................................................14

4.4.1 Huvudregel ...............................................................................................................................14

4.4.2 Om du inte haft försäkring i två år ............................................................................................14

4.4.3 Om din försäkring upphört .......................................................................................................15

4.5 Ombud .....................................................................................................................................15

4.6 Vilka kostnader rättsskyddet ersätter .......................................................................................15

4.7 Rättsskyddet ersätter ...............................................................................................................15

4.8 Rättsskyddet ersätter inte ........................................................................................................15

4.9 Sjävrisk och högsta ersättningsbelopp för rättsskydd ..............................................................16

C. Tilläggsförsäkringar ..................................................................................................................16

1. Hyrbilsskydd .............................................................................................................................16

1.1 Ersättning lämnas i högst 45 dagar .........................................................................................16

1.2 Vid skada som inträffat inom Norden .......................................................................................16

1.3 Vid skada som inträffat utanför Norden ....................................................................................16

1.4 Stilleståndsersättning ...............................................................................................................17

1.5 Din del av hyrbilskostnaden .....................................................................................................17

1.6 Ersättning lämnas inte .............................................................................................................17

2. Extraskydd vid uppsåtlig skadegörelse ....................................................................................17

2.1 Extraskyddet gäller inte för skada ............................................................................................17

2.2 Ingen självrisk ..........................................................................................................................17

3. Extraskydd vid djurkollision ......................................................................................................17

3.1 Ersättning lämnas ....................................................................................................................17

3.2 Ingen självrisk ..........................................................................................................................17

4. Assistansskydd ........................................................................................................................17

4.1 Assistansskydd ersätter sjävrisken för räddningsförsäkringen ................................................17

4.2 Assistansskydd gäller ..............................................................................................................18

4.3 Ersättning lämnas inte .............................................................................................................18

4.4 Högsta ersättningsbelopp ........................................................................................................18

4.5 Ingen självrisk ..........................................................................................................................18

5. Trafikolycksfallsförsäkring ........................................................................................................18

5.1 Försäkringen lämnar ersättning ...............................................................................................18

5.2 Försäkringen gäller inte för förare som ....................................................................................18

5.3 Försäkringen gäller inte för passagerare .................................................................................18

5.4 Försäkringen ersätter inte ........................................................................................................18

3


5.5 Hur den medicinska invaliditetsgraden bestäms ......................................................................19

5.6 Hur ersättningen bestäms vid dödsfall .....................................................................................19

5.7 Rätten till omprövning ..............................................................................................................19

5.8 Högsta ersättningsbelopp ........................................................................................................19

5.9 Ingen självrisk ..........................................................................................................................20

D. Särskilda villkor ........................................................................................................................20

1. Avställningsförsäkring ..............................................................................................................20

1.1 Försäkringen gäller endast ......................................................................................................20

1.2 För stöldförsäkring ...................................................................................................................20

2. Direktimporterad bil ..................................................................................................................20

2.1 För att teckna trafikförsäkring ..................................................................................................20

2.2 För att teckna Egendomsskydd och Vagnskadeförsäkring ska................................................20

2.3 Om bilen har fabriksmonterat elektroniskt stöldskydd .............................................................20

2.4 Maskinskadeförsäkringen gäller inte ........................................................................................20

E. Gemensamma villkor ...............................................................................................................20

1. Värderingsregler ......................................................................................................................20

1.1 Du får inte ersättning för ..........................................................................................................21

1.2 Nyvärdesersättning för personbil .............................................................................................21

1.3 Tabeller för åldersavdrag .........................................................................................................22

1.4 Nedsättning av försäkringsersättning .......................................................................................22

2. Ersättningsregler ......................................................................................................................22

F. Allmänna bestämmelser ..........................................................................................................22

1. Avtal och betalningsvillkor ........................................................................................................22

1.1 Betalning av premie .................................................................................................................24

1.2 Tennant har rätt att debitera faktureringskostnad vid varje ......................................................24

1.3 Uppgifter som påverkar premien ..............................................................................................24

1.4 Särskild bestämmelse för trafikförsäkring ................................................................................25

2. Om skada inträffar....................................................................................................................25

2.1 Bärgnings- och hämtningskostnad ...........................................................................................25

2.2 Utbetalning av ersättning .........................................................................................................25

2.3 Leverantörsgaranti ...................................................................................................................25

2.4 Dubbelförsäkring ......................................................................................................................25

2.5 Krigsskador ..............................................................................................................................26

2.6 Preskription ..............................................................................................................................26

2.7 Dröjsmålsränta .........................................................................................................................26

2.8 Återkrav ....................................................................................................................................26

3. Lagstiftning ...............................................................................................................................26

4. Gemensamt skadeanmälningsregister ....................................................................................26

5. Behandling av personuppgifter ................................................................................................26

6. Om vi inte skulle komma överens ............................................................................................26

6.1 Tvist om värdet på skadad egendom .......................................................................................26

6.2 Omprövning inom Tennant .......................................................................................................27

6.3 Omprövning utanför Tennant....................................................................................................27

6.3.1 Allmänna reklamationsnämnden ..............................................................................................27

6.3.2 Trafikskadenämnden ................................................................................................................27

6.3.3 Allmän domstol ........................................................................................................................27

6.4 Rådgivning utanför Tennant .....................................................................................................27

6.4.1 Konsumenternas Försäkringsbyrå ...........................................................................................27

4


A. Information

1. Allmän information

Vad din försäkring gäller för framgår av försäkringsbrevet.

När vi i fortsättningen i villkoret skriver ”du”, ”dig” och ”din” avser vi alla försäkrade.

När vi skriver ”vi” och ”oss” avser vi TENNANT.

Såväl rättigheter som skyldigheter gäller för samtliga försäkrade.

2. Aktsamhetskrav, nedsättning av ersättningen och räddningsåtgärder

För att undvika alla typer av skadehändelser ska du vara aktsam.

Speciella aktsamhetskrav redovisas i respektive skadehändelse eller anges i ditt försäkringsbrev.

TENNANT har rätt att göra avdrag på ersättningen om du inte uppfyllt aktsamhetskraven

eller uppfyllt gällande regler och lagar. Avdragets storlek beror på de individuella omständigheterna

och styrs av reglerna i försäkringsavtalslagen.

När en skada uppstått, ska du göra vad du kan för att begränsa skadan. TENNANT betalar

rimliga kostnader för detta.

3. Säkerhetsföreskrifter

Ersättning för skada på fordon eller tillbehör kan sättas ned till vad som är skäligt med

hänsyn till förhållandets samband med den inträffade skadan, det uppsåt eller den vårdslöshet

som har förekommit och omständigheterna i övrigt. Nedsättningen kan beroende på

omständigheterna helt bortfalla eller, i allvarliga fall, kan ersättning helt utebli

• när föraren gör sig skyldig till rattfylleri eller är påverkad av andra droger

• när föraren saknar körkort och/eller förarbevis

• när fordonet används trots meddelat körförbud

• under tävling eller träning för tävling. Ingen nedsättning tillämpas när skada skett under

tävling med fordonet eller träning för sådan tävling, om TENNANT särskilt godkänt

detta.

• om fordonet använts på vatten eller is som brister.

4. Undantag

Försäkringen gäller inte för skada

• när fordonet tagits i anspråk för militär eller polisiär verksamhet

• som har samband med krig eller krigsliknande händelser, terrorhandling, atomkärnprocess,

dammgenombrott eller som kan uppstå p g a force majeure

• som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, garanti eller liknande åtagande eller

om skadan kan ersättas från annan försäkring

• när fordonet huvudsakligen används och/eller är uppställt utanför Sverige

• som består i slitage eller kan hänföras till bristfälligt underhåll

• genom rost, frätning, köld, väta eller fukt

• som kan ersättas som brandskada eller stöldskada

• på fordonsdel med konstruktions-, fabrikations- eller materialfel, om skadan orsakats av

felet.

5


Med terrorhandling förstås här skadebringande handling, som är straffbelagd där den begås

eller där försäkringsfallet inträffar och som framstår att vara utförd i syfte att skrämma

en befolkning, tvinga offentliga organ eller internationell organisation att genomföra eller

avstå från att genomföra viss åtgärd eller destabilisera eller förstöra de grundläggande

politiska, konstitutionella, ekonomiska el ler sociala strukturerna i ett land eller i en internationell

organisation.

Med force majeure förstås förlust som kan uppstå om skadeutredning, reparationsåtgärd

eller betalning av ersättning fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig,

revolution eller uppror eller på grund av myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad

eller liknande händelse.

5. Självrisker

Självrisken är din del av skadekostnaden. Grundsjälvrisken framgår av försäkringsbrevet

och eventuella avvikelser anges i respektive skadehändelse.

5.1 Hur självrisken tillämpas

Självrisken dras från skadebeloppet. Om du vid ett skadetillfälle kan få ersättning genom

flera moment i denna försäkring eller genom flera konsumentförsäkringar i TENNANT och/

eller Svenska Sjö, drar vi bara av en självrisk (den högsta) från det sammanlagda skadebeloppet.

Detta gäller dock inte för trafikförsäkringen.

6. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller i Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge. Den gäller också i

vissa andra länder. Vilka dessa är framgår av ett särskilt försäkringsbrev s.k. grönt kort,

som TENNANT utfärdar på begäran. Försäkringen gäller också under transport mellan

länder i giltighetsområdet.

Trafikförsäkringen gäller i hela världen enligt trafikskadelagen (TSL) för skada, som i följd

av trafik med svenskregistrerat fordon, tillfogas svensk medborgare eller den som har sin

hemvist i Sverige.

7. Försäkrad egendom

7.1 Försäkringen gäller för

• fordonet

• utrustning i eller på fordonet om den konstruerats för att endast användas i fordon och

kan anses vara normal för ett fordon av samma slag som det försäkrade

• färddator, ljud- eller bildutrustning anses som normal utrustning om de är avsedda och

konstruerade för att endast användas i fordonet. Utrustningen ska vara fast monterad.

För navigations-, dator- och bildutrustning gäller dessutom att den ska vara fabriksmonterad.

• avmonterad fordonsdel eller utrustning. Om annan fordonsdel eller utrustning monterats

i dess ställe, gäller försäkringen endast för den fordonsdel eller utrustning som är

monterad.

• en extra uppsättning hjul utöver de som finns på fordonet.

7.2 Försäkringen gäller inte för

• telefoner, telefax och tillbehör till sådana

• kassettband och CD-skivor

6


• avmonterad elektronisk utrustning som kan användas utanför fordonet - radarvarnare,

laservarnare och liknande utrustning

• audio/visuell utrustning (t ex multimediautrustning, bildskärmar, DVD-spelare, TV-spel)

som främst är avsedd för underhållning

• personlig utrustning som inte är tillverkad som biltillbehör

• arbetsredskap som är speciella för lantbruk, t ex redskap för besprutning, jordbearbetning,

sådd eller skörd.

7.3 Försäkrat intresse

Försäkringen avser endast ditt eget lagliga intresse. Försäkringen gäller endast om försäkringstagaren

är fordonets verklige ägare och huvudsaklige brukare.

Har fordonet köpts på avbetalning eller kredit har TENNANT rätt att lämna ersättning till

säljaren/kreditgivaren upp till dennes återstående, lagenliga fordran.

Har fordonet hyrts på längre tid än ett år har TENNANT rätt att lämna ersättning till ägaren.

B. Skadehändelser

1. Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen gäller enligt reglerna i trafikskadelagen (TSL) för person- och sakskada,

som uppkommer i följd av trafik med fordonet.

Skada utanför Sverige, som inte omfattas av trafikskadelagen, regleras enligt skadelandets

lagstiftning.

Utöver trafikskadelagens regler åtar sig TENNANT att betala följande.

• Varje skadad förare eller passagerare får ersättning upp till 1/2 prisbasbelopp för samtidigt

skadade kläder och andra tillhörigheter, som bars vid skadetillfället. Denna utvidgade

ersättningsrätt gäller inte värdeföremål, som t ex kameror, ringar och smycken och

inte heller pengar eller värdehandlingar.

• Vid skada på egendom kan ersättningen minskas (jämkas) om den som drabbas av

skadan själv haft skuld i att skadan hänt. Oavsett detta betalas full ersättning upp till 1/4

prisbasbelopp. För den del av skadan som överstiger 1/4 prisbasbelopp minskas ersättningen

enligt reglerna i trafikskadelagen.

Detta utvidgade åtagande gäller inte vid skada på:

• motordrivet fordon

• fordon som är kopplat till motordrivet fordon

• spårbundet fordon

• egendom som transporteras med ovannämnda fordon

• egendom som tillhör dig själv eller fordonets brukare eller förare.

Det utvidgade åtagandet gäller inte heller om du varit grovt vårdslös eller orsakat skadan

med uppsåt.

1.1 Skadeståndsskyldighet

Du ska omedelbart meddela TENNANT om du krävts på skadestånd och kravet leder till

rättegång. Du ska följa TENNANTs anvisningar. Om försäkringen gäller betalar TENNANT

7


dina rättegångskostnader i den utsträckning de är skäliga och överensstämmer med TEN-

NANTs intresse i rättegången.

Det är inte bindande för TENNANT om du utan TENNANTs tillåtelse medger skadeståndsskyldighet,

godkänner ersättningsanspråk eller betalar ersättning.

1.2 Självrisker på trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen gäller med självrisk om detta anges i försäkringsbrevet. Därutöver kan

följande självrisker tillkomma.

1.3 Särskild självrisk

Trafikförsäkringen gäller med:

• ungdomssjälvrisk 1 000 kr om föraren var under 24 år när skadan hände

• brottssjälvrisk 10% av prisbasbeloppet (2008 = 41 000 kr) om föraren fört fordonet utan

att ha det körkort som krävs, gjort sig skyldig till rattfylleri, varit drogpåverkad, orsakat

skadan med uppsåt eller genom grov vårdslöshet.

Om mer än en självrisk gäller vid samma skadetillfälle sammanläggs självriskbeloppen.

Den sammanlagda självrisken får enligt trafikskadelagen inte överstiga 1/10 prisbasbelopp

(2008=41 000 kronor) för fysisk person.

1.4 Ingen självrisk

Självrisk på trafikförsäkringen tillämpas inte:

• om skadan hände medan fordonet var stulet

• om skadan hände när polisman eller annan behörig person besiktigade fordonet.

• vid utbetalning enbart för skadad ren, hund eller tamkatt.

1.5 Överlåtelse av krav på obetald självrisk

TENNANT kan överlåta sitt krav avseende obetald självrisk för trafikförsäkring till Trafikförsäkringsföreningen.

1.6 Bonus i trafik- och vagnskadeförsäkringen

Bonus innebär att du får rabatt för skadefria år. Bonussystemet har 11 klasser. Din inplacering

framgår av försäkringsbrevet.

Vid varje skada, som leder till utbetalning från trafik- eller vagnskadeförsäkringen, görs

sänkning med två bonusklasser från och med nästa försäkringsår. Efter varje skadefritt år

görs höjning med en bonusklass.

1.6.1 Undantag från bonuspåverkan

I följande fall förlorar du inte bonus:

• skadan hände när fordonet var stulet.

• skadan hände när polisman eller annan behörig person besiktigade fordonet.

• du kan bevisa att någon annan än du själv eller föraren av ditt fordon var ensam vållande

till skadan.

• vid utbetalning enbart för skadat djur.

8


2. Egendomsskydd

2.1 Stöldskada

Försäkringen gäller för skada genom:

• stöld (att ta fordonet för att behålla eller sälja det)

• tillgrepp av fortskaffningsmedel (att olovligen ta fordonet för att använda det)

• försök till sådana brott.

Vid stöld av utrustning krävs att utrustningen är fast monterad på fordonet eller inlåst i

detta.

Förlust av fordon ersätts om fordonet inte kommit tillrätta inom 30 dagar efter den dag

TENNANT fick skriftlig skadeanmälan.

2.1.1 Begränsad ersättning för musikanläggning, hjul och lampor/ljus

Musikanläggning

Vid stöld eller försök till stöld av musikanläggning (bilradio-, band- eller skivspelare samt

tillbehör till dessa) är ersättningen begränsad till 10 000 kr för fordon med godkänt larm

och 5 000 kr om fordonet saknar godkänt larm.

Begränsningen gäller inte fabriksmonterad integrerad musikanläggning.

Hjul

Vid stöld av på fordonet monterade hjul (fälg med däck) är ersättningen begränsad till

10 000 kr om inte hjullås monterats.

Däck och fälgar ersätts med maximalt 30 000 kr, beloppsbegränsningen gäller inte för

fabriksmonterade originalhjul.

Vid stöld av avmonterade hjul är ersättningen begränsad till 10 000 kr, såvida hjulen inte

förvaras i låst utrymme, som endast du har tillgång till. Om källare- eller vindskontor är helt

insynsskyddade gäller dock inte begränsningen.

Lampor/ljus

Extra lampor/ljus utöver original eller ombyggda original lampor/ljus t.ex. xenon ljus ersätts

med maximalt 10 000 kr.

2.1.2 Försäkringen gäller inte för skada:

orsakad av person som tillhör samma hushåll som du

vid olovligt brukande (att olovligen använda annan persons fordon som man har tillgång

till) - vid bedrägeri- eller förskingringsbrott.

2.1.3 Aktsamhetskrav

När fordonet lämnas ska försäkrad egendom, som finns i fordonet, vara inlåst i fordonet.

Avmonterad fordonsdel eller utrustning, som inte förvaras i fordonet, ska vara inlåst i

utrymme, som endast du har tillgång till.

2.1.4 Låskrav

När fordonet lämnas ska det vara låst med ratt- eller växellås (stöldskydd). Nyckel till stöldskyddet

får inte förvaras i fordonet eller i omedelbar anslutning till fordonet.

9


Dessa föreskrifter gäller dock inte när fordonet förvaras

• i allmänt garage med tjänstgörande garagevakt, om föraren måste lämna ifrån sig nyckeln

till stöldskyddet

• i verkstads- eller servicelokal för reparation eller service.

2.1.5 Självrisker

Vid varje skadetillfälle gäller den grundsjälvrisk, som anges i försäkringsbrevet.

Fordon, som är försett med ett av TENNANT godkänt och aktiverat larm, får självrisken

sänkt med 2 000 kr. Självrisksänkningen gäller inte vid enbart tillgrepp eller försök till tillgrepp

av utrustning utanpå fordonet.

Om fordonet tack vare Trackguard eller motsvarande spårutrustning återfinns inom 30

dagar, är självrisken 0 kr.

Försäkringen gäller utan självrisk om bilen är parkerad inom inhägnat hamnområde.

2.1.6 Förhöjd självrisk

Om fordonet som tillgripits inte var låst med godkänt stöldskydd, höjs självrisken med

6 000 kr.

2.2 Brandskada

2.2.1 Försäkringen gäller för skada:

• genom brand, åskslag eller explosion

• på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador på elektriska

komponenter.

2.2.2 Försäkringen gäller inte för skada:

• på motor, ljuddämpare, däck och slangar genom explosion i dessa.

• genom trafikolycka, även om skadan uppkommit som en följd av brand, åskslag, explosion

eller kortslutning.

2.2.3 Aktsamhetskrav

Anordning, som används för att värma eller torka fordonet eller del av fordonet, ska vara

godkänd för detta ändamål.

Föreskrifter, som myndighet utfärdat för att förhindra eller begränsa skada och som gäller

för fordonet eller den lokal där fordonet i regel förvaras, ska iakttas.

Elektriska kablar och komponenter ska vara fackmannamässigt monterade.

2.2.4 Självrisk

Vid varje skadetillfälle tillämpas den grundsjälvrisk, som anges i försäkringsbrevet.

2.3 Skada på glasruta

2.3.1 Försäkringen gäller för

skada som består i att vind-, sido- eller bakruta genombrutits, spräckts eller krossats.

2.3.2 Försäkringen gäller inte för skada som skett:

• när fordonet kolliderat, vält eller kört av vägen.

10


2.3.3 Självrisk

Vid varje skadetillfälle tillämpas den grundsjälvrisk, som anges i försäkringsbrevet.

Vid reparation av stenskott är självrisken 200 kr per tillfälle. Du kan reparera upp till 3 stenskott

per tillfälle.

2.4 Maskinskada för personbil

2.4.1 Försäkringen gäller för

seriemässigt tillverkad bil, som är högst sex år gammal räknat från första registreringsdagen

och körts högst 10 000 mil. Försäkringen upphör så snart någon av gränserna uppnåtts.

Om det inte kan visas vilken dag skadan eller felet uppstod, ska det anses ha hänt den

dag anmälan gjordes till TENNANT.

2.4.2 Försäkringen ersätter

skada eller fel, som påverkar bilens funktion och berör följande komponenter:

• motor, grenrör, startmotor

• turbo-/överladdningsaggregat med styrsystem, laddluftkylare

• system för avgasrening, dock inte ljuddämpare och avgasrör

• tändsystem inklusive styr- och reglerkomponenter, dock inte tändstift, tändkassett och

batteri

• kylsystem för motor och växellåda, värmeelement, klimatanläggning

• generator och följdskador som påverkar bilens elektriska funktion i dess standardutförande

från fabrik

• elektronikbox, säkringsdosa

• bränslesystem inklusive insprutningssystem och dess styrdon, dock inte ledningar, filter

och bränsletank

• växellåda, kraftöverföring, dock inte slitna lamellbelägg och följdskador härav

• bromsservo, styr- och reglersystem för låsningsfria bromsar, dock inte bromsystemets

huvud- och hjälpcylindrar, bromsskivor, bromstrummor och bromsbelägg

• servosystem för styrinrättning inklusive hydraulpump

• anti sladd-/spinnsystem och chassiestabiliseringssystem inklusive dess styrelektronik

airbag inklusive givare och sensorer samt bältessträckare

• fabriksmonterat elektroniskt stöldskydd inklusive larm, dock inte centrallås, dörrlås,

nycklar och fjärrkontroll

• fabriksmonterad färddator, farthållare och regnsensor

• fabriksmonterat informations- och kommunikationssystem för data, navigering, audio,

TV och video, dock inte antenner och sensorer för parkerings- och backvarningssystem.

2.4.3 Försäkringen ersätter

också kostnader, överstigande självrisk, för demontering eller annan undersökning som

behövs för att fastställa om skadan eller felet täcks av försäkringen.

2.4.4 Försäkringen gäller inte för begagnade direktimporterade bilar.

2.4.5 Försäkringen gäller inte för skada eller fel som:

• kan ersättas genom garanti, avgasreningslagen eller annat åtagande.

• kan ersättas som vagnskada, brandskada eller stöldskada.

• orsakats av uteblivet eller dåligt underhåll eller uppenbart felaktig reparationsåtgärd.

• orsakats av köld, väta eller korrosion.

11


• orsakats av användning av komponenter, som avviker från bilens seriemässiga utförande,

t ex genom trimning.

• beror på normal förslitning eller förbrukning.

• uppstått, om ägaren inte på ett tillfredsställande sätt kan styrka att bilens ålder och körsträcka

ligger inom gränserna för försäkringens giltighet.

2.4.6 Aktsamhetskrav

Bilen får inte köras så att motor och kraftöverföring utsätts för onormal påfrestning.

2.4.7 Garanti för begagnade komponenter

Om en skada regleras med att begagnad komponent monteras, lämnar TENNANT garanti

som motsvarar sedvanlig branschverkstadsgaranti. Garantin gäller under sex månader,

men begränsas till 1 000 körda mil. Garantifall måste omgående anmälas till TENNANT,

som har rätt att besiktiga bilen innan reparationen påbörjas.

2.4.8 Särskild självrisk

Vid varje skadetillfälle tillämpas självrisk för uppräknade komponenter var för sig.

För bil, som körts mindre än 4000 mil, är självrisken 2 000 kr.

För bil, som körts längre än 4 000 mil, är självrisken 35 procent av reparationskostnaden,

dock lägst 4 000 kr.

2.5 Vagnskada

2.5.1 Försäkringen gäller för

skada genom trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller skadegörelse av tredje man.

Försäkringen gäller även för sådana skador under fordonets transport på annat transportmedel.

2.5.2 Aktsamhetskrav

Fordonet får inte användas under förhållanden som innebär onormal påfrestning på fordonet.

Fordonets maximilast får inte överskridas.

2.5.3 Självrisker

Vid varje skadetillfälle gäller den grundsjälvrisk, som anges i försäkringsbrevet.

Om mer än en självrisk gäller vid samma skadetillfälle sammanläggs självriskbeloppen.

2.5.4 Särskilda självrisker

Vagnskadeförsäkringen gäller med

• ungdomssjälvrisk 1 000 kr utöver grundsjälvrisken om föraren var under 24 år när

skadan hände

• dubbel grundsjälvrisk om skada inträffar vid körning på tävlingsbana

• förhöjd självrisk 5 000 kr utöver grundsjälvrisken om försäkringen rabatterats på

grund av att ingen under 24 år ska köra bilen, men så ändå skett.

2.5.5 Bonus i trafik- och vagnskadeförsäkringen

Bonus innebär att du får rabatt för skadefria år. Bonussystemet har 11 klasser. Din inplacering

framgår av försäkringsbrevet.

12


Vid varje skada, som leder till utbetalning från trafik- eller vagnskadförsäkringen, görs

sänkning med två bonusklasser från och med nästa försäkringsår. Efter varje skadefritt år

görs höjning med en bonusklass.

Undantag från bonuspåverkan

I följande fall förlorar du inte bonus.

• Skadan hände när polisman eller annan behörig person besiktigade fordonet

• Du kan bevisa att någon annan än du själv eller föraren av ditt fordon var ensam vållande

till skadehändelsen

• Vid utbetalning enbart för skadat djur.

3. Räddningsskada

3.1 Försäkringen gäller för

person- och fordonstransporter, som blivit nödvändiga på grund av händelse enligt

3.23.4. Händelsen ska ha skett under resa med det försäkrade fordonet.

Försäkringen gäller även för tillkopplad hus- eller släpvagn.

Rese- och transportkostnader ska vara skäliga och göras med det billigaste transportmedel,

som med hänsyn till omständigheterna går att använda. Om du ordnar transport med

privat bil betalar vi ersättning med 17 kr per mil.

3.2 Persontransporter

ersätts för resa till hemort för förare och passagerare om din bil stulits, skadats eller råkat

ut för driftstopp. Istället för hemresa kan kostnaden för fortsatt resa till bestämmelseorten

ersättas om detta inte blir dyrare.

Hemresa, dock längst till bilens hemort, ersätts för passagerare, som inte kan fortsätta

resan därför att föraren drabbats av olycksfall, akut sjukdom eller har avlidit.

3.3 Fordonstransporter

ersätts om din bil stulits, skadats eller råkat ut för driftstopp. Då ersätts kostnaden för

• bärgning till närmaste lämpliga verkstad eller reparation på platsen om inte detta blir

dyrare

• hemtransport till bilens hemort i Sverige om bilen måste lämnas kvar på grund av att

förare eller passagerare drabbats av olycksfall, akut sjukdom eller har avlidit

• hemtransport till närmaste verkstad i Sverige om skadan är så allvarlig att den inte kan

repareras på ett trafiksäkert sätt inom den tid som är rimlig med hänsyn till den fortsatta

resan. Transport av oreparerat fordon ersätts endast om skadan skett utomlands och

högst med ett belopp motsvarande bilens värde i oreparerat skick.

Hemtransport ska i förväg godkännas av TENNANT.

3.4 Hämtning av oskadat eller reparerat fordon

skall ombesörjas av dig. Tennant betalar skäliga resekostnader från hemorten till verkstaden

eller där fordonet befinner sig efter att ha återfunnits efter stöld. Dessutom betalas

dagtraktamenten enligt det statliga resereglementet och skäliga hotellkostnader under den

tid det tar att hämta hem fordonet.

Om det finns särskilda skäl kan Tennant ombesörja hämtningen av fordonet.

13


3.5 Räddningsförsäkringen gäller inte:

• vid driftstopp på grund av brist på drivmedel eller på grund av uppenbar försummelse i

fråga om fordonets skötsel och underhåll.

• om fordonet använts på isbelagt vatten som brustit och som inte godkänts för körning

av officiell myndighet.

• för merkostnad föranledd av gods som transporterats med lätt lastbil eller till denna

kopplad släpvagn.

• för kostnader som du skulle ha haft även om skadehändelsen inte inträffat.

3.6 Självrisk

Vid varje skadetillfälle tillämpas den grundsjälvrisk, som anges i försäkringsbrevet.

4. Rättsskydd

Rättsskyddet gäller för det försäkrade fordonets ägare, brukare och förare i denna deras

egenskap.

4.1 Rättsskyddet gäller för tvist

som kan prövas som tvistemål av tingsrätt, hovrätt eller högsta domstolen. Måste en tvist

först handläggas av annan instans, täcks inte kostnaderna för en sådan förberedande

prövning.

4.2 Rättsskyddet gäller för brottmål

där den försäkrade misstänks, åtalas eller slutligen döms för

• brott som enligt lagen bara kan medföra bötesstraff, till exempel vårdslöshet i trafik.

• vållande till annans död eller vållande till kroppsskada eller sjukdom.

Kan den som åtalas för grov vårdslöshet i trafik eller för grovt vållande till annans död eller

till kroppsskada eller sjukdom, genom lagakraftvunnen dom visa att brottet inte bedömts

som grovt, gäller försäkringen.

4.3 Rättsskyddet gäller inte för tvister:

• som vid en rättslig prövning ska handläggas som s k småmål. Med ”småmål” menas

tvister där värdet av vad som yrkas inte överstiger ett halvt prisbasbelopp

(2008=41 000 kronor).

• där du inte har ett befogat intresse att få din sak behandlad.

• som har avser yrkesmässig uthyrning av fordonet,

• som har samband med äktenskapsskillnad eller upplösning av samboförhållanden.

• som avser skadestånd eller annat anspråk riktat mot dig på grund av uppsåtliga brott

som du begått eller misstänks ha begått.

4.4 När rättsskyddet gäller

4.4.1 Huvudregel

Du kan få rättsskydd om försäkringen gäller när tvisten uppkommer och om den då gällt

oavbrutet i minst två år. Försäkringen behöver inte hela tiden ha funnits i TENNANT. Om

du tidigare haft samma slags rättsskydd i annat bolag får du tillgodoräkna dig den.

4.4.2 Om du inte haft försäkring i två år

Om du när tvisten uppkommer har försäkring, men inte haft den så lång tid som två år,

kan du ändå få rättsskydd om de händelser eller omständigheter, som ligger till grund för

anspråket, inträffat sedan din nu gällande försäkring trätt i kraft.

14


4.4.3 Om din försäkring upphört

Om du inte längre har någon försäkring när tvisten uppkommer, därför att försäkringsbehovet

upphört, kan du trots detta få rättsskydd om försäkringen var i kraft när de händelser

eller omständigheter, som ligger till grund för anspråket, inträffade och det därefter inte gått

längre tid än tio år.

4.5 Ombud

För att få rättsskydd måste du alltid anlita ett ombud. Ombudet ska vara verksamt nära din

bostadsort eller den ort där förhandling sker. Ditt ombud ska vara advokat eller biträdande

jurist anställd på advokatbyrå. Du kan även anlita annat lämpligt ombud under förutsättning

att ombudet efter en lämplighetsprövning godkänts av Försäkringsbolagens rättsskyddsnämnd.

Vi har rätt att påkalla skiljedom rörande skäligheten av det anlitade ombudets arvode och

kostnader. Vi har även rätt att begära skälighetsprövning av ombudets arvode och andra

kostnadsanspråk hos Försäkringsförbundets ombudskostnadsnämnd.

I sådant fall där ombud är godkänt av Försäkringsbolagens rättsskyddsnämnd, kan nämnden

pröva skäligheten av arvode eller kostnadsersättning.

4.6 Vilka kostnader rättsskyddet ersätter:

Vi ersätter endast sådana kostnader, som är nödvändiga och skäliga. Vi ersätter inte kostnader,

som du hade kunnat få ersatta av staten eller av din motpart. Ersättning kan lämnas

även i tvister som förliks eller av annat skäl aldrig kommer inför domstol.

4.7 Rättsskyddet ersätter:

• ombuds arvode och kostnader.

• kostnader för nödvändiga utredningar, som ditt ombud beställt.

• kostnader för bevisning i rättegång och skiljeförfarande.

• expeditionskostnader i domstol.

• rättegångskostnader, som du har ålagts att betala till din motpart.

• rättegångskostnader, som du vid förlikning har åtagit dig att betala till din motpart under

förutsättning att det är uppenbart att domstolen skulle ha ålagt dig att betala rättegångskostnader

med högre belopp om tvisten hade fullföljts.

Ersättning lämnas för skälig tidsåtgång och högst enligt den timkostnadsnorm, som regeringen

bestämt för rättshjälpsområdet. Som huvudregel utbetalas arvode och annan ersättning

då ärendet har slutredovisats till TENNANT. Allmänt á conto kan dock utbetalas om

det finns skäl till det med hänsyn till det arbete, som lagts ned i ärendet och till den tid som

återstår innan ersättningen kan fastställas. Betalning á conto sker inte oftare än en gång i

halvåret.

4.8 Rättsskyddet ersätter inte:

• värdet av ditt eget arbete, förlorad inkomst, resor, uppehälle eller andra omkostnader,

som du har haft.

• kostnader för verkställighet av dom, beslut eller avtal.

• merkostnader som uppstår om du anlitar flera eller byter ombud/försvarare.

• ersättning till skiljemän.

Har du tillerkänts ersättning i form av skadestånd, som också får anses täcka ombudskostnader

och övriga kostnader, får du inte ersättning ur försäkringen för dessa kostnader.

15


4.9 Självrisk och högsta ersättningsbelopp för rättsskydd

Självrisken är 20 procent av kostnaderna, dock lägst grundsjälvrisken.

Högsta ersättningsbelopp vid varje tvist är 120 000 kr.

Endast en tvist anses föreligga om:

du och annan försäkrad står på samma sida i tvisten. - flera tvister avser samma angelägenhet.

- yrkandena stöder sig på väsentligen samma händelser eller omständigheter.

C. Tilläggsförsäkringar

Tilläggsförsäkring gäller endast i kombination med trafikförsäkring och egendomsskydd.

Upphör egendomsskyddet så upphör även tilläggsförsäkringen från samma tidpunkt.

1. Hyrbilsskydd

1.1 Ersättning lämnas i högst 45 dagar

om den försäkrade bilen inte kunnat användas på grund av skada som ersätts enligt villkoren

för brand-, stöld-, maskinskade-, vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti.

Vid vagnskada lämnas ersättning i högst fem dagar även om bilen inte är vagnskadeförsäkrad

eller har gällande vagnskadegaranti.

1.2 Vid skada som inträffat inom Norden

lämnas ersättning i form av hyrbil. TENNANT betalar 75 procent av fasta dygns- och

milkostnaden för hyra av bil, som är likvärdig med den försäkrade bilen. Bil ska hyras av

biluthyrningsföretag eller företag med uthyrningstillstånd. Bilen ska vara registrerad som

uthyrningsfordon. TENNANT har rätt att anvisa uthyrare.

Istället för hyrbil kan avbrottsersättning lämnas med 100 kr per dag.

1.3 Vid skada som inträffat utanför Norden

betalar TENNANT 75 procent av den totala kostnaden för hyrbil, som i fråga om utrymme

motsvarar den försäkrade bilen. Detta under förutsättning att din bil inte kan repareras på

ett trafiksäkert sätt inom tre arbetsdagar eller - om bilen stulits - inte kommer tillrätta inom

ett dygn från det stölden anmälts till den lokala polisen.

SOS International i Köpenhamn ska kontaktas innan bil hyrs. TENNANT svarar inte för

merkostnader som uppstår på grund av att SOS International inte kontaktats eller att anvisningarna

från SOS International inte följts.

Istället för fortsatt resa med hyrbil eller hemresa enligt räddningsförsäkringen, kan skäliga

merutgifter för övernattning betalas om bilen repareras omedelbart.

Istället för hyrbil kan avbrottsersättning lämnas med 100 kr per dag.

Återresa med hyrbil till hemorten ska anpassas så att den egna bilen kan avhämtas efter

reparation. Om detta inte är möjligt får hyrbilen efter inresan i Sverige endast användas för

färd direkt till hemorten, varefter den ska återlämnas till hyrbilsföretaget.

16


1.4 Stilleståndsersättning

Får du stilleståndsersättning (skadestånd eller trafikskadeersättning) minskas ersättningen

enligt detta villkor med den stilleståndsersättning du får.

1.5 Din del av hyrbilskostnaden

Du betalar:

• 25 procent av dygnskostnaden.

• drivmedel för hyrbilen.

• eventuell extra försäkring som hyrbilsföretaget debiterar.

1.6 Ersättning lämnas inte:

för tid, när den försäkrade bilen är inlämnad för service eller underhållsarbete.

för längre tid än vad som är skälig för reparation. Om bilen inte repareras, betalas ersättning

för den tid som är rimlig att skaffa annan likvärdig bil.

om bilen vid skadetillfället var avställd eller belagd med körförbud.

2. Extraskydd vid uppsåtlig skadegörelse

Extraskyddet ersätter uppsåtlig skadegörelse orsakad av tredje man om din bil är vagnskadeförsäkrad

eller har vagnskadegaranti.

Skadegörelsen ska polisanmälas och polisintyg sändas till TENNANT.

2.1 Extraskyddet gäller inte för skada:

• genom trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse.

• orsakad av person som tillhör samma hushåll som du.

• orsakad av annat fordon.

Högsta ersättningsbelopp för Extraskydd vid uppsåtlig skadegörelse är 5 000 kr.

2.2 Ingen självrisk

Extraskydd vid uppsåtlig skadegörelse gäller utan självrisk.

3. Extraskydd vid djurkollision

3.1 Ersättning lämnas

om fordonet skadas genom kollision med djur som plötsligt och oförutsett kommit ut på

körbanan.

Händelsen skall polisanmälas och intyg från polismyndighet sändas till TENNANT.

Högsta ersättningsbelopp för Extraskydd vid djurkollision är 5 000 kr.

3.2 Ingen självrisk

Extraskydd vid djurkollision gäller utan självrisk.

4. Assistansskydd

4.1 Assistansskydd ersätter självrisken för räddningsförsäkringen

om försäkringstagaren råkar ut för ett plötsligt driftstopp och anlitar bärgningsbil. Händelsen

måste anmälas med bärgningsrapport till TENNANT.

17


Om ersättning lämnas genom vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti gäller

även assistansskyddet kollision med djur, som plötsligt och oförutsett kommit ut på körbanan.

Händelsen skall polisanmälas och intyg från polismyndighet sändas till TENNANT.

4.2 Assistansskydd gäller

• för svenskregistrerad personbi/lätt lastbill med maxvikt på 3 500 kg

• om fordonets ålder ej är högre än 17 år,

• för det försäkrade fordonet eller fordon som du tillfälligt kör.

4.3 Ersättning lämnas inte

• om föraren har varit berusad, eller vårdslös i trafik

• för hyrbil eller bil som används i yrkesmässig trafik

• om drivmedel tagit slut

• om reservdäck saknas.

4.4 Högsta ersättningsbelopp är

1 500 kr när man anlitar auktoriserad bärgningshjälp och 5 000 kr vid djurkollision.

4.5 Ingen självrisk

Assistansskydd gäller utan självrisk, och kan utnyttjas maximalt 2 gånger under en 12-månadersperiod.

5. Trafikolycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller för förare och passagerare, som skadas vid trafikolycka med den försäkrade

bilen och som är svenska medborgare eller mantalsskrivna i Sverige.

5.1 Försäkringen lämnar ersättning

vid olycksfallsskada, det vill säga kroppsskada som drabbat de försäkrade ofrivilligt genom

plötslig yttre händelse.

Försämring av hälsotillståndet, som enligt medicinsk erfarenhet sannolikt skulle ha inträtt

även om olycksfallsskada inte inträffat, ersätts inte.

5.2 Försäkringen gäller inte för förare som

• vid övningskörning inte följt gällande regler enligt körkortslagen.

• orsakat skadan med uppsåt eller genom grov vårdslöshet.

• stulit eller olovligen tillgripit och brukat fordonet.

• kört fordonet trots att det var avställt eller belagt med meddelat körförbud.

5.3 Försäkringen gäller inte för passagerare

som vid färdens början vetat om att

• föraren saknat för fordonstypen giltigt körkort.

• körkortslagens regler vid övningskörning inte följts.

• föraren var straffbart alkohol- eller drogpåverkad.

• fordonet stulits eller olovligen tillgripits och brukats.

• fordonet var avställt eller belagt med meddelat körförbud.

5.4 Försäkringen ersätter vid

• medicinsk invaliditet d.v.s. den fysiska eller psykiska funktionsnedsättning, som fastställs

oberoende av den försäkrades yrke, arbetsförhållanden eller fritidsintressen.

18


Funktionsnedsättningen ska objektivt kunna fastställas och vara mätbar. Som medicinsk

invaliditet räknas även vanprydande ärr, bestående värk eller förlust av inre organ

och sinnesfunktion

• dödsfall till följd av trafikolycksfall.

Förlust av arbetsförmåga så kallad ekonomisk eller förvärvsmässig invaliditet ersätts inte.

Inte heller funktionsnedsättning, som inte objektivt kan fastställas eller mätas.

5.5 Hur den medicinska invaliditetsgraden bestäms

Bestämning av den medicinska invaliditetsgraden sker med ledning av vid utbetalningstillfället

gällande branschgemensamma tabellverk.

Ersättning utbetalas med så stor del av försäkringsbeloppet, som motsvarar den medicinska

invaliditetsgraden. Om funktionsförmågan redan tidigare var nedsatt frånräknas den

medicinska invaliditetsgraden för denna nedsättning. Kan funktionsförmågan förbättras

genom användning av protes, bestäms invaliditetsgraden med beaktande av protesfunktionen.

Bestämningen sker oberoende av i vilken grad den försäkrades arbetsförmåga är

nedsatt.

Rätt till invaliditetsersättning inträder när trafikolycksfallsskadan medfört en bestående och

mätbar nedsättning av den försäkrades kroppsfunktion och tillståndet är stationärt och inte

livshotande. Med stationärt menas att tillståndet varken ändras till det bättre eller sämre.

Rätt till invaliditetsersättning inträder i regel tidigast tolv månader efter det att trafikolycksfallsskadan

inträffade.

Den definitiva medicinska invaliditetsgraden ska fastställas snarast möjligt. Fastställelsen

kan dock uppskjutas så länge detta enligt medicinsk erfarenhet eller med hänsyn till föreliggande

rehabiliteringsmöjligheter är nödvändigt. När invaliditetstillstånd inträtt, men den

definitiva medicinska invaliditetsgraden inte fastställas, kan förskott utbetalas. Förskottet

ska då högst svara mot den säkerställda medicinska invaliditetsgraden. Vid slutlig bedömning

utbetalas belopp motsvarande höjning av invaliditetsgraden.

5.6 Hur ersättningen bestäms vid dödsfall

Inträffar dödsfall innan rätt till invaliditetsersättning inträtt, utbetalas inte invaliditetsersättning.

I annat fall utbetalas det belopp som svarar mot den säkerställda, definitiva medicinska

invaliditet som beräknas ha förelegat vid dödsfallet.

Rätt till ersättning föreligger om trafikskadan föranleder den skadades död inom tre år från

trafikolycksfallet.

Dödsfallsersättningen utbetalas till dödsboet. Annan förmånstagare kan inte anges.

5.7 Rätten till omprövning

Omprövning av invaliditetsbedömningen kan ske om väsentlig och bestående ändring

skett i de förhållanden som legat till grund för bedömningen. En preskriptionstid av tio år

från olyckstillfället gäller.

5.8 Högsta ersättningsbelopp

Medicinsk invaliditet ersätts upp till 400 000 kr per person.

Dödsfall inom tre år från olyckstillfället ersätts med 50 000 kr per person.

19


5.9 Ingen självrisk

Trafikolycksfallsförsäkringen gäller utan självrisk.

D. Särskilda villkor

De särskilda villkoren gäller för din försäkring bara om detta särskilt anges i ditt försäkringsbrev

1. Avställningsförsäkring

1.1 Försäkringen gäller endast

då fordonet är avställt och inte brukas.

Maskinskade- och räddningsförsäkring ingår inte.

1.2 För stöldförsäkring

gäller ordinarie självrisk om fordonet stulits eller tillgripits genom inbrott i låst garage eller

ur allmänt garage med tjänstgörande garagevakt. I övriga fall höjs självrisken med 1 000

kr. Dessa självriskregler gäller även vid stöld av utrustning.

2. Direktimporterad bil

2.1 För att få teckna trafikförsäkring

ska bilen vara försedd med svenska registreringsskyltar och du ska kunna visa att avtalad

tid finns hos Svensk Bilprovning för registreringsbesiktning.

2.2 För att teckna Egendomsskydd och Vagnskadeförsäkring ska

bilen vara besiktigad och godkänd av Svensk Bilprovning samt försedd med svenska

registreringsskyltar - bilen vara utrustad med en av TENNANT godkänt elektroniskt stöldskydd

( s. k. immobiliser) - bilens samtliga rutor vara märkta med bilens registreringsnummer.

2.3 Om bilen har fabriksmonterat elektroniskt stöldskydd

ska det omkodas och intyg om detta insändas till TENNANT.

2.4 Maskinskadeförsäkringen gäller inte

för begagnade direktimporterade bilar.

E. Gemensamma villkor

1. Värderingsregler

Ersättning lämnas med högst det belopp som motsvarar skadan, värderad enligt nedanstående

regler.

Beräkning av kontant ersättning grundas på fordonets värde i allmänna handeln omedelbart

före skadetillfället. Dessa regler gäller på motsvarande sätt vid skada på del av fordonet

eller på utrustning.

20


1.1 Du får inte ersättning för:

• kostnad för förbättring eller förändring av fordonet, som gjorts i samband med att skada

reparerats

• merkostnad som beror på att TENNANTs anvisningar om inköpsställe inte inhämtats

eller följts

• kostnad för lackering, som inte motsvarar den som fordonet hade i det seriemässiga

utförandet. Kostnad för varumärkesskyddad eller mönsterskyddad firmasymbol och

reklamtext betalas dock. Motivlack ersätts inte. Med motivlack menas färg- eller kulörförändring,

som inte är maskeringsbart avgränsad

• eventuell värdeminskning efter reparation på grund av skada

• merkostnad genom reparationsarbete på övertid eller genom att reservdelar fraktas på

annat sätt än med sedvanligt transportmedel, om inte TENNANT särskilt godkänt merkostnaden

• normalt slitage när fordonet används i samband med stöld eller annat tillgrepp

• mervärdesskatt, när försäkringstagaren eller bilägaren/uthyraren är redovisningsskyldig

för sådan skatt.

1.2 Nyvärdesersättning för personbil

Skadad personbil som tillverkats seriemässigt och som sålts av svensk generalagent, ersätts

med ny bil av samma eller likvärdigt fabrikat, typ och årsmodell som den skadade om

följande förutsättningar är uppfyllda. Samtidigt skadad utrustning ersätts med ny om den

ingick i bilens ”på-gatan-pris”.

Nyvärdesersättning lämnas under förutsättning att:

• skadehändelsen skett inom sex månader efter det att bilen registrerades första gången

(den tid bilen varit förregistrerad av bilhandlare räknas inte)

• du ägt bilen oavbrutet sedan den registrerades första gången (förregistrering räknas

inte)

• bilen körts högst 1000 mil

• skälig reparationskostnad för bilen och den utrustning som ingår i bilens ”på-gatanpris”

beräknas överstiga 50 procent av detta pris vid skadetillfället. Om motsvarande bil

inte längre finns på nybilsmarknaden, sker beräkningen efter senaste kända cirkapris

(nypris). Vid beräkningen räknas mervärdesskatt eller annan jämförlig skatt in i kostnaderna.

Om det finns särskilda skäl, kan TENNANT istället betala skadan kontant med ett belopp,

som motsvarar vad det skulle ha kostat TENNANT att anskaffa en ny bil.

21


1.3 Tabell för åldersavdrag

På följande kategorier av funktionsduglig utrustning görs avdrag för ålder och bruk (avskrivning

i procent) från kostnad för ny likvärdig utrustning.

Ljud, kommunikations- och annan elektronisk utrustning

Ålder Yngre än 1 år 12 år 23 år 34 år 45 år 56 år Äldre än 6 år

Avskrivning 0 20 30 40 50 60 80

Om innehav av utrustningen inte kan styrkas genom kvitto eller garantibevis lämnas i regel

ingen ersättning. För ljudutrustning lämnas ersättning med högst 500 kr.

Bilbatteri

Ålder Yngre än 1 år 12 år 23 år 34 år 45 år Äldre än 5 år

Avskrivning 0 25 40 60 70 80

Kapell och cabriolet

Ålder Yngre än 3 år 34 år 45 år 56 år 67 år Äldre än 7 år

Avskrivning 0 15 30 50 70 80

Lättmetallfälgar

Ålder Yngre än 4 år 45 år 56 år Äldre än 6 år

Avskrivning 0 30 50 80

Sommardäck

Körda mil Standarddäck Högfartsdäck med början från H

Max 500 0 0

5011000 10 20

10011500 20 30

15012000 30 40

20012500 40 50

25013000 50 60

30014000 60 70

40015000 70 80

Mer än 5001 eller mer än 5 år gamla 80* 90*

* Ersättning lämnas under förutsättning att däcken är funktionsdugliga och har godkänt mönsterdjup.

Vinterdäck

Antal använda säsonger 1 2 3 4 5 eller flera

Avskrivning 20 30 40 60 80

* Ersättning lämnas under förutsättning att däcken är funktionsdugliga och har godkänt mönsterdjup.

22


1.4 Nedsättning av försäkringsersättning

Har du lämnat TENNANT oriktig eller ofullständig uppgift när försäkringen tecknades kan

ersättningen minskas med ett särksilt avdrag.

Detta gäller om den oriktiga uppgiften eller ofullständiga uppgiften lämnades med uppsåt

eller genom oaktsamhet som inte är ringa. Hänsyn tas också till uppgiftens betydelse för

skadan eller dess omfattning och till omständigheterna i övrigt. Avdraget är;

• om den valda körsträckan, understiger den faktiska körsträckan med mer än 400 mil så

minskas ersättningen med normalt 10% per felaktig 400:e mil, men lägst 1 000 kr,

• för varje felaktig bonusklass, minskas ersättningen normalt med 10% per felaktig bonusklass,

men lägst 1 000 kr,

• i övriga fall minskas ersättningen normalt med 10% av ersättningen utöver eventuell

självrisk, men lägst 1 000 kr.

Avdraget kan höjas i allvarligare fall, t o m så att ingen ersättningen alls betalas. Av betydelse

är graden av uppsåt eller oaktsamhet, i vilken utsträckning och på vilka villkor TEN-

NANT skulle ha meddelat försäkringen om TENNANT känt till de rätta förhållandet samt

omständigheterna i övrigt.

Avdraget kan minskas om det skulle bli oskäligt stort eller om det föreligger förmildrande

omständigheter. Avdraget kan också bortfalla.

För trafikförsäkring gäller endast att TENNANT har rätt till resterande premie om oriktiga

eller ofullständiga uppgifter har medfört för låg premie.

2. Ersättningsregler

TENNANT har rätt att avgöra om fordon ska repareras eller om skadan ska betalas kontant.

TENNANT har också rätt att avgöra var reparation ska ske och var utrustning ska inköpas.

Du ska styrka innehav av egendomen som stulits. Det ska ske genom ursprungskvitto

eller garantibevis i original. Saknas kvitto eller garantibevis lämnas normalt inte någon

ersättning.

Om begagnad likvärdig utbytesdel finns att tillgå ska sådan användas vid reparation.

TENNANT övertar äganderätten till fordon och utrustning som ersatts.

Försäkringen ersätter inte merkostnad på grund av att våra anvisningar om inköpsställe

eller reparatör inte inhämtats eller följts.

F. Allmänna bestämmelser

1. Avtal och betalningsvillkor

Försäkringen gäller fr.o.m. den dag som anges i försäkringsbrevet. Tecknar du försäkringen

samma dag som den ska träda i kraft, gäller den dock inte förrän efter det klockslag då

du tecknade försäkringen.

23


Vid försäkringstidens slut förnyas försäkringen automatiskt för ytterligare ett år om inte

uppsägning har skett från någondera sidan eller vi i förväg har kommit överens om något

annat.

Du kan säga upp försäkringen under försäkringstiden om försäkringsbehovet har upphört

eller om någon annan liknande omständighet har inträffat. Vi kan också säga upp försäkringen

under försäkringstiden, men bara om det finns sådana speciella skäl som anges

i försäkringsavtalslagen. Vid uppsägning under försäkringstiden har du rätt att få tillbaka

den del av premien, som avser tiden efter upphörandet.

När vi ändrar premien eller villkorsbestämmelserna meddelar vi dig om ändringarna minst

14 dagar i förväg. Du måste före ändringsdagen meddela oss om du inte accepterar ändringarna

och därför vill upphöra med försäkringen.

1.1 Betalning av premie

Premien för ny försäkring eller utökning av försäkringen ska betalas inom 14 dagar efter

den dag vi sänt dig försäkringsbrev med inbetalningskort.

När försäkringen ska förnyas sänder vi nytt försäkringsbrev med inbetalningskort för den

nya perioden. Denna ska betalas senast när den nya perioden börjar. Du har dock alltid en

månad på dig från premieaviseringen att betala.

Om vi kommit överens om flera premieperioder ska du betala premien för varje period senast

på periodens första dag. Om premien avser längre tid än en månad behöver du inte

betala tidigare än en månad efter den dag vi sänt dig inbetalningskort.

1.2 TENNANT har rätt att debitera faktureringskostnad vid varje

premiebetalningstillfälle och påminnelseavgift vid påminnelse på grund av för sen betalning.

Om du inte betalar premien i rätt tid skriver vi och säger upp försäkringen att upphöra efter

14 dagar. Betalar du under dessa 14 dagar, fortsätter försäkringen att gälla.

Om du betalar premien efter det att försäkringen upphört anses du därigenom ha begärt

en ny försäkring från och med dagen efter den då premien betalades.

1.3 Uppgifter som påverkar premien

Försäkringen och premien bygger på de uppgifter du har lämnat. Vid premieberäkningen

tar vi hänsyn till följande faktorer:

• Vilken bil du har och hur gammal den är.

• Hur gammal du är och var du bor.

• Hur länge du haft gällande körkort för bil.

• Hur långt du kör per år.

• Det antal skadefria år du har som bilägare.

• Vilka självrisker du väljer.

Du är skyldig kontrollera att uppgifterna i försäkringsbrevet är korrekta och omedelbart

meddela TENNANT om något är fel eller om förhållanden förändras.

24


1.4 Särskild bestämmelse för trafikförsäkring

TENNANT kan överlåta fordran avseende obetald premie och självrisk för trafikförsäkring

till Trafikförsäkringsföreningen.

2. Om skada inträffar

Skada ska anmälas till oss så snart som möjligt. Stöld ska polisanmälas och polisintyg

skickas till oss.

Du måste också lämna oss specificerat krav på ersättning samt ge oss de upplysningar

och handlingar (t ex inköpskvitton och intyg), som vi kan behöva för att reglera skadan.

Du är skyldig att upplysa oss om det finns någon annan försäkring, som gäller för samma

skada. Du har i sådana fall inte rätt till högre ersättning än som sammanlagt svarar mot

skadan.

Reparation får ske endast efter vårt godkännande. Detsamma gäller valet av reparatör,

reparationsmetod och material. Skadade föremål ska behållas så att vi får möjlighet att

göra besiktning. Du är skyldig att medverka till besiktning av såväl skadad som oskadad

egendom.

2.1 Bärgnings- och hämtningskostnad

Om skada på fordonet är ersättningsbar, betalas också nödvändig bärgning från skadeplatsen

till närmaste verkstad som kan reparera fordonet. Har skadehändelsen skett utomlands,

betalas också transport till närmaste reparationsverkstad i Sverige, om TENNANT

anser att detta är nödvändigt för att utföra reparationen. Sådan transport ska i förväg

godkännas av TENNANT.

Om stöldförsäkrat fordon återfinns på annan ort än där det tillgripits, betalas skäliga kostnader

för att du hämtar fordonet. Om det finns särskilda skäl kan TENNANT ombesörja

hämtningen. TENNANT avgör om transport till annan ort än hemort kan betalas.

TENNANT betalar de skäliga bärgnings- och transportkostnader som, tillsammans med

fordonsskadan, överstiger gällande självrisk.

2.2 Utbetalning av ersättning

Den ersättning du är berättigad till ska utbetalas senast en månad efter det du gjort vad

som åligger dig. Har du uppenbarligen rätt till åtminstone visst belopp, betalar vi det i avräkning

på den slutliga ersättningen.

När det gäller egendom, som repareras eller återanskaffas, betalar vi ersättning senast en

månad efter det att egendomen har reparerats eller återanskaffats.

2.3 Leverantörsgaranti

För skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt garanti eller liknande åtagande,

får du ersättning bara om du kan visa att den som gjort åtagandet inte kan fullgöra dett.

Begränsningen avser inte följdskada på annan funktionell enhet än den som varit felaktig.

2.4 Dubbelförsäkring

Har samma intresse försäkrats hos flera försäkringsbolag, är varje bolag ansvarigt mot

25


den försäkrade som om det bolaget ensamt beviljat försäkring. Du har aldrig rätt till högre

ersättning från bolagen gemensamt än vad som svarar mot den skada du lidit.

2.5 Krigsskador

Försäkringen gäller inte för skada som har samband med krig, krigsliknande händelser,

inbördeskrig, revolution eller uppror.

2.6 Preskription

Du förlorar din rätt till ersättning om du inte väcker talan mot oss

• inom tre år från det att du fick kännedom om att fordringen kunde göras gällande

• eller i varje fall inom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande.

Om du anmält skadan till oss inom angiven tid, har du alltid sex månader på dig att väcka

talan mot oss, sedan vi lämnat slutligt besked i ersättningsfrågan.

2.7 Dröjsmålsränta

Skulle det, trots att du gjort vad som åligger dig, dröja mer än en månad innan du får ersättning

får du ränta på det belopp du är berättigad till.

Dröjsmålsräntan beräknas enligt räntelagen. Beror dröjsmålet på att vi väntar på polisutredning

eller värdering får du ränta endast enligt Riksbankens referensränta.

Vi betalar inte ut räntebelopp som understiger 100 kr.

2.8 Återkrav

I samma utsträckning som vi har betalt ersättning för skada, övertar vi rätten att kräva ersättning

av den som är ansvarig för skadan.

3. Lagstiftning

försäkringsavtalslagen (FAL), trafikskadelagen (TSL) och övrig svensk lagstiftning tillämpas

för detta avtal.

4. Gemensamt skadeanmälningsregister

TENNANT äger rätt att i det för försäkringsbranschen gemensamma skaderegistret (GSR)

registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring.

5. Behandling av personuppgifter

Registrering av personuppgifter sker i den utsträckning, som är nödvändig för TENNANTs

försäkringsadministration. Uppgifterna kommer att användas vid utvärderingar, analyser

och när upplysningsskyldighet finns gentemot en myndighet. Du har rätt att begära information

om och rättelse av de personuppgifter TENNANT har.

6. Om vi inte skulle komma överens

6.1 Tvist om värdet på skadad egendom

Kan vi inte komma överens om värdet av skada på egendom ska om vi inte enats om

annat förfarande utlåtande begäras av en av Svensk handelskammare auktoriserad värderingsman.

Denne ska tillämpa villkorens värderingsregler.

26


Din kostnad för sådan värdering är 1 000 kr plus 10 procent av överskjutande belopp, dock

högst hälften av arvodet till värderingsmannen. Skulle värderingsmannen komma till högre

belopp än vad vi erbjudit, står vi för hela värderingskostnaden.

6.2 Omprövning inom TENNANT

På TENNANT vill vi ge dig en personlig service och en snabb skadereglering. Råkar du

ut för en skada vill vi att du ska få en korrekt behandling av ärendet och att du ska få den

ersättning som du har rätt till enligt villkoren.

Om du inte är nöjd med vår skadereglering vill vi att du ska kontakta oss för att få råd om

hur du kan få ärendet omprövat. Tala med skaderegleraren igen. Det kanske har uppstått

ett missförstånd eller det kanske har framkommit nya omständigheter, som kan påverka

bedömningen. Om du ändå inte är nöjd, ta kontakt med skadereglerarens närmaste chef.

Du har även möjlighet att, efter ansökan, få din sak prövad i TENNANTs försäkringsnämnd.

Är du fortfarande inte nöjd, kan du vända dig till följande instanser utanför TENNANT.

6.3 Omprövning utanför TENNANT

6.3.1 Allmänna reklamationsnämnden

Prövar klagomål från privatpersoner, dock inte vållandefrågor i trafikolyckor.

Prövningen är kostnadsfri.

Adress: Box 174, 101 23 Stockholm

Telefon: 08-783 17 00

6.3.2 Trafikskadenämnden

Prövar frågor som gäller trafikskadeersättningar för personskada. Nämnden handlägger

huvudsakligen frågor om ersättning vid invaliditet och dödsfall. Trafikskadenämnden är inrättad

av försäkringsbolagen efter direktiv av regeringen. Nämnden ska verka för att enhetlig

och skälig ersättning lämnas vid personskada inom trafikförsäkring.

6.3.3 Allmän domstol

Även om du fått ärendet prövat i TENNANTs försäkringsnämnd, kan du vända dig till domstol.

Kostnader i samband med domstolsprövningen kan du få hjälp med genom rättsskyddet

i din försäkring. Detta gäller även vid tvist med TENNANT.

6.4 Rådgivning utanför TENNANT

6.4.1 Konsumenternas Försäkringsbyrå

Byrån drivs gemensamt av försäkringsbolagen, Finansinspektionen och Konsumentverket.

Byrån har till uppgift att kostnadsfritt ge råd och hjälp till privatpersoner (konsumenter) i

olika försäkringsärenden.

Besöksadress: Karlavägen 108

Adress: Box 24215, 104 51 STOCKHOLM

Telefon: 08-22 58 00

Fax: 08-24 88 91

27

More magazines by this user
Similar magazines