nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

som.nu

nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

Störd eller nedsatt funktion i ansikte, munhåla och/eller svalg kan medföra andnings-, nutritions- och

talsvårigheter liksom dregling och ökat tandslitage. Orsaken kan vara nedsatt muskelkraft, spasticitet

och sämre motorik men också utvecklingsskador och missbildningar i tänder och käkar. Habilitering

och rehabilitering innefattar mungymnastik, extra- och intraoral sensorisk och motorisk stimulering,

och artikulations-, tugg- och sväljningsträning. Ett multiprofessionellt samarbete i oralmotoriska

team med habiliterings/rehabiliteringsläkare, logoped, arbetsterapeut och sjukgymnast är ofta en

förutsättning för ett lyckat behandlingsresultat ihop med andra odontologiska specialiteter.

- Medicinska tillstånd och orala slemhinnesjukdomar

Diagnostik och icke-kirurgisk behandling av bakteriella, virala eller svampinducerade infektioner,

blödningar, vesiculobullösa och ulcerösa förändringar, Graft-versus-Host-reaktioner m.m.

Förhållandevis vanliga oralmedicinska tillstånd i behov av utredning, diagnostik och behandling

är oral lichen planus, lichenoida reaktioner, phemphigoid, oral leukoplaki och HIV-relaterade

förändringar. Mucosit, ulcerationer och blödningar som en följd av allvarlig blodsjukdom och

behandling med cytostatika är andra krävande tillstånd. Störd salivutsöndring vid Sjögrens syndrom

kräver spottkörtelbiopsier för en korrekt sjukdomsdiagnostik.

Förebyggande åtgärder och behandling före, under och efter strålbehandling mot huvud-halsområdet

inbegriper infektionssanering, förebyggande och behandling av slemhinneskador, åtgärder i samband

med nedsatt salivsekretion och intensiv kariesprofylax. En del patienter kan efter tumörbehandlingen

behandlas i allmäntandvården av personal med särskilda kunskaper inom området.

Utredning av eventuell odontogen genes ingår som en del av den medicinska utredningen vid exempelvis

endocardit. Inför organtransplantation, såsom hjärttransplantationer, och inför stamcellstransplantationer

görs utredningar för att eliminera potentiella infektionsfoci. Patienter som behandlas med högdos

cytostatika är i vissa skeden av behandlingen kombinerat infektions- och blödningskänsliga. Ett invasivt

ingrepp under en period med lågt antal vita blodkroppar och/eller lågt antal trombocyter kan innebära

livsfara för patienten om inte adekvata medicinska åtgärder vidtas.

VÅRMÖTE 2011

Tema Blod

- blodbildning

- maligna blodsjukdomar

- blodsmitta

- tandvård vid koagulationsrubbningar

VÄLKOMMNA TILL YSTAD SALTSJÖBAD

18 - 21 MAJ 2011

SVENSK SJUKHUSTANDLÄKARTIDNING NR 2 2010 ÅRGÅNG 35 11

More magazines by this user
Similar magazines