nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

som.nu

nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

UTBILDNING PÅ SPECIALISTNIVÅ I INOM ÄMNESOMRÅ-

DET OROFACIAL MEDICIN

av Bengt Hasséus, Jan Andersson, Inger v. Bültzingslöwen, Göran Stegersjö

En treårig utbildning inom ämnesområdet Orofacial medicin (samlingsnamn för sjukhustandvård

och oral medicin) bedrivs i Västra Götalandsregionen inom ramen för den ordinarie ST-verksamheten.

Under den treåriga utbildningen skall en bred kunskap förmedlas inom hela ämnesområdet

Orofacial Medicin.

Målbeskrivning

Den som genomgått utbildningen skall ha

kompetens inom hela ämnesområdet Orofacial

Medicin och därvid kunna bedriva

• prevention, diagnostik och behandling av

sjukdomar och tillstånd inom vårdområdet,

vilka är av den svårighetsgraden att de kräver

ett specialiserat omhändertagande

• koordinering av vården i samverkan med

brukare, personal i allmäntandvården, andra

specialiteter inom tandvården och med personal

i sjukvården och kommunal omvårdnad

• konsultationsverksamhet och handledning

• utveckling och forskning

• undervisning till allmäntandvården, övrig

specialisttandvård och hälso- och sjukvården

med syfte att patienter skall kunna tas omhand

enligt vetenskap och beprövad erfarenhet

• planering av oral vård till människor med

sjukdomar och funktionshinder i ett landstingsområde

Utbildningens omfattning

Utbildningen skall ske på heltid under tre år och

omfatta klinisk tjänstgöring, teoretisk utbildning,

auskultationer, egna seminarier, fallpresentationer,

multidiciplinär samverkan, tandvårdsplanering,

profylaktik, hälsoekonomi, epidemiologi och

etik, vetenskapliga studier och projektarbete samt

pedagogisk utbildning och praktisk undervisningsträning.

Rekrytering till tjänsterna sker med

samma tillsättningsförfarande som vid tillsättning

av ST-tandläkare i övrigt. Efter intern och externa

annonsering sker en meritvärdering av inkomna

ansökningar och de 3-5 mest meriterade kallas

till intervju.

SVENSK SJUKHUSTANDLÄKARTIDNING NR 2 2010 ÅRGÅNG 35 13

More magazines by this user
Similar magazines