nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

som.nu

nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

Klinisk och teoretisk utbildning

Den kliniska tjänstgöringen sker enligt de principer

som gäller för utbildning av övriga ST tandläkare

i Västra Götalandsregionen, vilket innebär att man

har en huvudklinik där man tjänstgör halvtid och

en annexklinik där andra halvan av den kliniska

tjänstgöringen bedrivs. En huvudhandledare och

kliniska handledare är utsedda och tillser att

nödvändig handledning alltid finns tillgänglig.

Huvudhandledaren ansvarar för att en individuell

studieplan är upprättad för de tre åren och att den

kliniska tjänstgöringen består av patientbehandling

som är i linje med utbildningsplanen. All patientbehandling

dokumenteras i en loggbok. Detta

möjliggör uppföljning av att tillräckligt antal patienter

behandlas men även typer av patientfall. Den

teoretiska delen av utbildningen består av kurser

och seminarier. Utbildningen i orofacial medicin

är integrerad i det kursutbud som tillhandahålles

för ST tandläkare i Västra Götalandsregionen.

Examination

Efter de tre utbildningsåren sker en examination.

Denna följer också förfarandet vid specialistexamination

i Sverige. En extern examinator granskar

dels den genomgångna teoretiska utbildningen

och dels 20 utvalda patientfall av alla de fall som

tandläkaren under utbildningen behandlat under

sin ST tjänstgöring.

Tidigare och nuvarande erfarenheter

Vi är nu inne på femte året med försöksutbildning

på ST nivå i orofacial medicin. Två tandläkare är

examinerade och en tandläkare är under utbildning

med examination planerad till september

2011. Naturligtvis har vi efterhand ändrat en del

i utbildningsupplägget utifrån de synpunkter som

tandläkarna under utbildning, handledare och övriga

involverade personer lämnat. Detta kommer

även att bli fallet framöver. Det är viktigt att utbildningsplaner

anpassas efter tidigare erfarenheter

men även framtida behov inom vårdgivarorganisationen,

i vårt fall Västra Götalandsregionen. Erfarenheterna

hittills har varit övervägande positiva.

En utbildning på ST nivå kräver engagemang, inte

bara av de i utbildningen närmast berörda utan all

personal på kliniken.

14

Tandläkare med specialkompetens inom

orofacial medicin genom långvarig tjänstgöring

och kompletterande akademiska

poäng

I Västra Götalandsregionen har, som en konsekvens

av satsningen på en utbildning jämförbar med

ST, inrättats motsvarande tjänstenivå, nämligen

tandläkare med specialkompetens inom Orofacial

medicin (sjukhustandvård/oral medicin). Utöver

det finns en tjänstebeskrivning för sjukhustandläkare.

Efter genomgången ST utbildning får man vid

anställning en tjänst som tandläkare med specialkompetens

inom sjukhustandvård/orofacial

medicin. Utöver denna möjlighet har det också

för tandläkare med lång dokumenterad erfarenhet

blivit möjligt att få denna tjänstenivå. Det som

krävs för detta är att man har 10 års tjänstgöring

inom sjukhustandvården och 90 högskolepoäng

(60 enligt gamla systemet) med relevant innehåll.

En tredje möjlighet är att ha kombinationen 10

års sjukhustandvård och vara certifierad inom

oral medicin. Lönesättningen motsvarar den för

specialister.

Skälet till den beskrivna tjänstekonstruktionen

är att markera att verksamheten är en del av specialisttandvården

och att det därmed ställs krav

på utövarna och att det dessutom skall finnas en

karriärväg inom disciplinen.

En tjänstenivå sjukhustandläkare har också

inrättats. För den krävs 2 års tjänstgöring inom

allmäntandvården, 2 år inom sjukhustandvården

och 30 högskolepoäng (20 enligt gamla systemet)

med relevant innehåll. Lönesättningsmässigt

markeras detta.

Med dessa tjänstekonstruktioner har Folktandvården

Västra Götaland markerat att man ser det

naturligt att sjukhustandvård/orofacial medicin är

en del av specialistverksamheten.

SVENSK SJUKHUSTANDLÄKARTIDNING NR 2 2010 ÅRGÅNG 35

More magazines by this user
Similar magazines