nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

som.nu

nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

B. Ha god kännedom om och viss erfarenhet av:

- diagnostik och behandling av grav orofacial dysfunktion såsom sugsvårigheter, talsvårigheter, dregling

och nutritionssvårigheter

- diagnostik och behandling av sömnapnéproblem

- omfattande ortodontisk och protetisk rehabilitering

- behandling av smärtproblematik och bruxism, ihop med andra specialister

- hur hälso- och sjukvården och omvårdnaden är organiserad i kommuner och landsting

- nationella riktlinjer för olika sjukdomar och lokala vårdprogram inom ett landsting

- vårdplanering för personer med LSS-insatser

- övergripande planering av odontologiska vårdprogram inom ett landstingsområde

- utveckling och forskning

- multiprofessionellt samarbete

C. Ha teoretisk kännedom om eller ha närvarit vid handläggning/utförande av:

- generell anestesi

- invärtesmedicinska sjukdomars vård

- onkologiska och hematologiska sjukdomars vård

- psykiatrisk vård

- geriatrisk och psykogeriatrisk vård

- infektionssjukdomars vård inklusive komplicerad smittriskproblematik

- habilitering och rehabilitering

- nutritionsproblematik

III. Förebyggande verksamhet

Den som genomgått utbildningen skall kunna ansvara för organisationen av förebyggande verksamhet och

vård i ett landstingsområde till personer med sjukdomar och funktionshinder. Specialisten skall därvid

kunna samverka med andra vårdaktörer inom landsting och kommuner och med allmäntandvården. Det

gäller såväl övergripande planeringsansvar som att fungera som konsult och rådgivare åt allmäntandvården

och planera individuellt utformad förebyggande vård till boende på sjukhem och i gruppboende och

till personer i egen bostad. Det gäller också organisation och planering av undervisning och instruktion

till patienter, anhöriga och vårdpersonal i landsting och kommunal verksamhet liksom kontakt med

personliga assistenter och gode män.

IV. Samverkan inom och utom tandvårdssystemet inklusive övrig hälso- och

sjukvård m.m.

Det är av stor vikt att specialisten i Orofacial medicin har kunskap och erfarenhet av samverkan med såväl

olika medicinska specialiteter, de odontologiska fakulteterna, övrig specialisttandvård som allmäntandvården.

Specialisten skall också kunna samverka med patientföreningar och vara lyhörd för och patienters, brukares

och anhörigas behov.

16

NAMNTÄVLINGEN FORTSÄTTER

Vad ska tidningen för den nya föreningen, Svensk förening för Orofacial Medicin, heta?

Redaktionen har fått en del namnförslag men fler önskas.

Alla förslag belönas med en trisslott

Skicka Ditt namnförslag till redaktören Cecilia Rånge, cecilia.range@swipnet.se

SVENSK SJUKHUSTANDLÄKARTIDNING NR 2 2010 ÅRGÅNG 35

More magazines by this user
Similar magazines