nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

som.nu

nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

via telefon eller skriftligen.

Svaren gällande organisationstillhörighet av sjukhustandvård

och oral medicin, dvs. om vårdområdet

är organiserat inom allmäntandvård, specialisttandvård,

sjukvården eller helt separerat från dessa,

visade följande. I nio landsting är vårdgrenen

sjukhustandvård och oral medicin helt och hållet

organiserad inom specialisttandvården. I ytterligare

fyra landsting är en del av verksamheten, den sjukhusbundna,

organiserad inom specialisttandvården.

Den del av verksamheten som bedrivs av särskilda

sjukhustandvårdsteam stationerade på allmäntandvårdskliniker,

är i dessa landsting organiserad inom

allmäntandvården. I fyra landsting är käkkirurgi

och sjukhustandvård/oral medicin organiserat

inom sjukvården och tillhör inte tandvårdens organisation.

I dessa landsting fi nns det dessutom en del

av allmäntandvårdens resurser avsatt till särskilda

sjukhustandläkarteam som arbetar hel- eller deltid

med särskilt svårbehandlade patienter och/eller

sjukhustandvård också inom Folktandvården. I fyra

landsting är sjukhustandvården en helt separat del,

skild från specialisttandvård och allmäntandvård.

Sammanfattningsvis fi nns således hela eller delar av

sjukhustandvården inom specialisttandvården, eller

i sjukvården ihop med käkkirurgi, i 17 landsting. I

fyra landsting är det en separat egen enhet inom

folktandvården.

Tjänster

Frågan om antal anställda visade att det totalt i

landet fi nns ca 175 sjukhustandläkare. Omräknat

till antalet heltidstjänster motsvarar det c:a 130

heltidstjänster. Det innebär genomsnittligt för

riket c:a 1,5 heltidstjänster per 100 000 invånare.

Detta är i paritet med etablerade specialiteter. Det

fi nns 9,2 specialisttandläkare, genomsnittligt c:a

1,2 per specialitet, sysselsatta inom tandvården per

100 000 invånare i Sverige enligt Socialstyrelsens

Årsrapport NPS 2010. Antalet varierar från 0,4 till

2,9 specialisttandläkare per specialitet per 100 000

invånare beroende på vilken specialitet det gäller.

Det genomsnittliga antalet på 1,5 heltidstids

sjukhustandläkare 2010 i den nu genomförda undersökningen

stämmer väl överens med resultaten

av en liknande enkätundersökning till tandvårdscheferna

år 2008 som visade på genomsnittligt ca

1,6 tjänster inom per 100 000 invånare.

20

Flera landsting uppger att den eller de tandläkare

som arbetar inom området oral medicin också ofta

arbetar som sjukhustandläkare eller käkkirurg, på

något ställe parodontolog, och att därför antalet

tjänster inom området är svårt att uppskatta.

Utbildning

Västra Götaland utmärker sig med en strukturerad

plan för utbildning inom det kombinerade området

sjukhustandvård/oral medicin (Orofacial Medicin).

Ett väl utbyggt ST-program i orofacial medicin

fi nns. Två tandläkare har gått ST-utbildningen och

för närvarande genomgår ytterligare en tandläkare

utbildningen. I Västra Götalandsregionen och i

några andra landsting har man även skapat en plan

för att en tandläkare efter lång tjänstgöringstid som

sjukhustandläkare och ett stort antal akademiska

poäng skall kunna likställas med specialisttandläkare

(övertandläkare). En liknande möjlighet till

”infasning” skedde i Storbritannien då Special Care

Dentistry blev en etablerad specialitet för några år

sedan. I fl ertalet landsting fi nns möjlighet att bygga

på sin kunskap som sjukhustandläkare genom att

gå olika utbildningar individuellt. Några landsting

har planer på en mer utbyggd strukturerad treårig

utbildning.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis visar kartläggningen att

sjukhustandvård/oral medicin som fi nns på sjukhus,

eller i nära anslutning till sjukhus, redan idag

organisatoriskt oftast tillhör specialisttandvården.

De delar av vården som bedrivs utanför sjukhus,

t.ex. på sjukhem eller vid allmäntandvårdsklinik,

är på en hel del ställen organiserade inom specialisttandvården,

på andra ställen inom allmäntandvården.

Västra Götalandsregionen har en väl

utbyggd sjukhustandvårdsorganisation, uppsatta

kompetenskrav och utbildning för såväl nya som

befi ntliga sjukhustandläkare. Flera andra landsting

har insett behovet av strukturerad utbildning och

planering pågår för att införa detta.

SVENSK SJUKHUSTANDLÄKARTIDNING NR 2 2010 ÅRGÅNG 35

More magazines by this user
Similar magazines