nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

som.nu

nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

SOMNet – ETT ORALMEDICINSKT NÄTVER FÖR DISTANS-

KONSULTATION OCH INTERDICIPLINÄRT ARBETE I DEN

KLINISKA VARADAGEN

av Ulf Mattsson

Ett vardagligt kliniskt problem är att vi har svårt att konsultera kollegor utanför den egna kliniken

eller det egna sjukhuset. I mitten av 90-talet bildade fyra kliniker, med patienter med problem relaterade

till oral medicin, ett nätverk (SOMNet, Swedish Oral Medicine Network) där man hade

månatliga telefonkonferenser rörande olika patientfall. Denna seminarieverksamhet har pågått sedan

dess och har genom åren vuxit i omfattning. I december 2008 hade SOMNet cirka 110 medlemmar

som regelbundet deltar i dessa telefonmöten.

Från början skickades digitala bilder och annan

klinisk information via e-mail och även om detta

fungerade tillfredsställande var handhavandet

opraktiskt och förenat med flera problem. I dagsläget

använder SOMNet istället en webapplikation

för dessa seminarier. Applikationen kallas

SOMWeb och är framtagen i samarbete med

Chalmers i Göteborg. SOMWeb är i detalj beskrivet

i en nyligen publicerad doktorsavhandling (1).

Syftet med denna artikel är att ge en översiktlig

beskrivning av SOMNet. En mer omfattande version

av detta manuskript publicerades i Incitament

(2009;6:353-55)

Registrering till SOMNet

SOMNet är ett helt öppet diskussionsforum och

alla intresserade kan anmäla sig. Man fyller i ett

anmälningsformulär på SOMWeb som skickas till

systemansvarig. Man erhåller sedan ett lösenord för

att kunna ta del av fallen och lägga in eget material.

Inläggning av fall

Handhavandet av programmet kräver inga egentliga

förkunskaper utöver det som krävs för normalt

datoranvändande. Medlemmen i SOMNet loggar

in på SOMWeb och använder sig av en meny där

relevant klinisk information registreras. Detta

inkluderar bland annat patientens kön, ålder, födelseland,

allmänsjukdomar, aktuell medicinering,

rök- och alkoholvanor, nuvarande symptom i form

av typ och intensitet, utförda provtagningar samt

tentativa diagnoser. Kliniska bilder eller bilder

från röntgenundersökningar och histopatologiska

undersökningar kan inkluderas. All patientinformation

är avidentifierad.

30

Den patientansvarige ger fallet en rubrik och registrerar

också på vilket telefonseminarium fallet skall

diskuteras. Fallet skall läggas in senast några dagar

innan seminariet så att medlemmarna i SOMNet

får tid att granska patientdata. Ett exempel på hur

ett fall kan se ut ses i Figur 1.

Mötesstruktur

SOMNet har ett telefonseminarium per månad

under höst- och vårtermin. Seminarierna pågår

under en timme och en ordförande utses för varje

möte enligt ett rullande schema. Mötesordföranden

styr diskussionen men mötesformen är som sådan

helt öppen och alla som deltar kan yttra sig. Alla

möten och de fall som tagits upp arkiveras för

framtida användande.

Kompletterande information

Alla fall är tillgängliga för medlemmarna i nätverket.

Det innebär att en kliniker som går in på

SOMWeb kan öppna det aktuella fallet och lägga

in ett liknande fall eller bilder som på något sätt kan

komplettera det som skall tas upp vid seminariet.

Det är också vanligt att informationen till fallet

inkluderar en litteraturlista från en PUBMEDsökning.

På det sättet kan deltagarna i SOMNet

få tillgång till relevanta litteraturhänvisningar.

Databasen

Den information som registrerats i SOMWeb är

sökbar genom att registreringen av data har skett

via formaliserade parametrar. Man kan som användare

söka på fall efter diagnos men SOMWeb

medger också sökning på enskilda sökord som

namn läkemedel, allmänsjukdomar osv. Genom

SVENSK SJUKHUSTANDLÄKARTIDNING NR 2 2010 ÅRGÅNG 35

More magazines by this user
Similar magazines