nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

som.nu

nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

att kombinera olika sökord kan man få fram fall

som uppfyller givna inklusionskriterier.

Diskussionsforum

Den huvudsakliga formen för kommunikation

inom SOMNet är telefonkonferenserna. SOMWeb

tillhandahåller emellertid också en applikation i

form av ett diskussionsforum. Genom att klicka på

denna länk kan den intresserade öppna en diskussion

där olika aspekter av fallet kan diskuteras. Då

mötestiden är begränsad medger detta att man kan

fortsätta diskussionen med kollegerna eller delge

ny information som inte kunde tas upp vid mötet.

Diskussion

Från att tidigare haft ”egna klinikbundna rutiner” i

omhändertagandet av olika sjukdomstillstånd har

man nu nått en viss samsyn där medlemmarna inom

SOMNet har harmoniserats i hur man på bästa

sätt skall hjälpa patienten. Detta gäller inte enbart

de terapeutiska insatserna utan även de kliniska

rutiner som ligger till grund för diagnosen. Genom

att hela tiden kunna diskutera fallen i förhållande

till tillgänglig litteratur har en ansats mot ett mera

evidensbaserat handlingssätt kunnat etableras.

En annan fördel är att SOMNet kan utnyttjas för

interdisciplinärt arbete. Vid seminarierna deltar

allmän- och specialisttandläkare och i princip alltid

en oralpatolog men det är inte ovanligt att dermatologer,

ÖNH-läkare, allmänpatologer eller andra

medicinska specialister deltar och ger synpunkter

på fallen. En av målsättningarna med SOMNet

är att kunna höja nivån på omhändertagandet av

patienten. Genom SOMNet kan en sådan kompetenshöjande

kommunikation etableras.

Referenser

1. Gustafsson, Marie. SOMWeb: Supporting a distributed

Clinical Community of practice using a semantic web

technologies. Department of Computer Science and

Engineering, Chalmers University of Technology (2009).

ISBN: 978-91-7235-291-3

Exempel på klinisk information rörande ett fall som har diskuterats på ett SOMNet-möte. I den vänstra

delen ses delar av sammanfattningen av patientens kliniska data. I den övre högra delen ses en intraoral

bild av den slemhinneförändring patienten uppvisade och under denna en histopatologisk bild från den

biopsi som togs. Nere till vänster ses bilder från ett liknande fall som lagts in av en annan SOMNet-medlem.

SVENSK SJUKHUSTANDLÄKARTIDNING NR 2 2010 ÅRGÅNG 35 31

More magazines by this user
Similar magazines