Bibehållen effekt med fyra doser per år - Mynewsdesk

resources1.mynewsdesk.com

Bibehållen effekt med fyra doser per år - Mynewsdesk

Pressmeddelande

Ny psoriasisbehandling lanserad:Stockholm den 29 oktober 2009 – Ett nytt receptbelagt läkemedel har lanserats i

Sverige mot plackpsoriasis - den vanligaste formen av psoriasis. Det nya läkemedlet

heter Stelara (ustekinumab) och är den första behandlingen i gruppen

biologiska läkemedel som registrerats enbart för psoriasis. Läkemedlet ges

endast fyra gånger per år. Kliniska studier visar att förbättring sker redan efter

två till fyra veckors behandling.

Idag uppmärksammas den Internationella Psoriasisdagen med aktiviteter i Sverige

och i världen. Dagen syftar till att öka kunskapen och förståelsen av hur det är att

leva med psoriasis, en sjukdom som i hög grad påverkar människors livskvalitet.

Mellan 250 000 och 300 000 personer i Sverige har psoriasis*, en både ärftlig och

kronisk sjukdom, som inte sällan ses tillsammans med andra sjukdomar som

diabetes typ-II och hjärt-kärlsjukdomar.

Fyra behandlingar per år

Behandling med tidigare registrerade biologiska läkemedel sker genom subkutana

injektioner (under huden) från två gånger per vecka till varannan vecka, alternativt

med intravenöst dropp varannan månad. Stelara ges genom subkutana injektioner,

de två inledande doserna under fyra veckor, därefter ges en injektion var tolfte vecka.

Det motsvarar fem behandlingar första året och fyra behandlingar följande år.

Psoriasissymtomen förbättrades signifikant inom tolv veckor hos drygt två tredjedelar

av patienterna, visar resultat i de kliniska studierna PHOENIX 1 och 2 (se mer om

studierna nedan).

Fas III-studier har också visat att patienter som behandlats med Stelara upplevt ökad

livskvalitet i både det sociala livet och i arbetslivet. Ångest och depression drabbar

många psoriasispatienter och resultat från studierna visar minskad förekomst av

dessa tillstånd. Resultaten är betydelsefulla eftersom livskvaliteten påverkas i hög

utsträckning - den mentala påfrestningen av att vara sjuk i psoriasis har visats vara

jämförbar med att lida av till exempel hjärt-kärlsjukdom eller cancer. Utvecklingen

och lanseringen av det nya läkemedlet Stelara är ett bevis på att forskningen går

framåt med förståelse för och fokus på patienternas livskvalitet.


Studier bakom godkännandet

Godkännandet av Stelara bygger på data från två huvudstudier, PHOENIX 1 och

PHOENIX 2, båda publicerade i The Lancet i maj 2008. I studierna jämfördes Stelara

med placebo (sockertabletter). Totalt ingick 1 996 vuxna patienter med måttlig till

svår plackpsoriasis i studierna. Resultat visar att 69 procent av patienterna svarade

på behandlingen med Stelara efter tolv veckor, jämfört med tre procent i placebogruppen.

Läkemedlet tolererades väl – generellt jämförbart med placebo.

Om psoriasis

Psoriasis är en kronisk, systemisk immunologisk sjukdom. Kroppens eget immunförsvar

är överaktivt och orsakar en kronisk inflammation i huden. Hudförändringar

som vanligen är väl avgränsade, rodnande, lätt upphöjda, av varierande storlek och

med en typisk stearinvit fjällning hör till symtomen. Utslagen brukar benämnas plack.

Hudförändringarna sitter främst på armbågar, knän och knogar, men kan också sitta

på bålen, i hårbotten och på naglarna. Sjukdomen är livslång, går i skov och varierar

mellan olika individer. Psoriasis kan klassificeras som mild, måttlig eller svår. Sjukdomen

är sällan livshotande, men drabbar patientens livskvalitet med smärta,

fjällande hud, och omständliga och tidskrävande behandlingar.

Om Stelara

Stelara tillhör en grupp läkemedel som kallas immunsuppresiva medel (läkemedel

som hämmar kroppens immunsystem). Läkemedlet kan ges till patienter som har

måttlig till svår plackpsoriasis och som inte kan använda eller inte svarar på andra

typer av läkemedel eller ljusterapi. Den aktiva substansen i Stelara, ustekinumab, är

en monoklonal antikropp. En monoklonal antikropp är ett slags protein som har

utformats för att känna igen och binda till en specifik struktur (ett så kallat antigen) i

kroppen. Stelara binder till ett protein som kallas IL-12/23-p40. Detta protein ingår i

två av budbärarmolekylerna (cytokinerna) i immunsystemet, interleukin-12 och

interleukin-23. Dessa bidrar till att framkalla inflammation och sätter i gång de övriga

processer som orsakar psoriasis. Stelara hämmar interleukinernas aktivitet och

sänker därmed aktiviteten hos immunsystemet vilket lindrar symtomen.

*Källa: Psoriasisförbundet

För mer information, välkommen att kontakta:

Anna Käll, Public Affairs Manager, Janssen-Cilag

Tel: 08-626 50 29

E-post: Akall@its.jnj.com

Katarina Hamnström, Medical Affairs Director, Janssen-Cilag

Tel: 08-626 50 95

E-post: khamnstr@its.jnj.com

Om Janssen-Cilag

Janssen-Cilag är en del av Johnson & Johnson-familjen. Janssen-Cilag har en lång

erfarenhet av utveckling och marknadsföring av läkemedel inom en rad terapeutiska områden

såsom centrala nervsystemets sjukdomar, smärtlindring, onkologi, infektionssjukdomar,

reproduktion samt mag-tarmsjukdomar.

More magazines by this user
Similar magazines