Klicka här för normal pdf - Sveriges Kungahus

kungahuset.se

Klicka här för normal pdf - Sveriges Kungahus

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGL. HOVSTATERNA ANNONS

Slotten som historisk scen

Program

på de Kungliga slotten

Föredrag • temakvällar • visningar

utställningar • musik • barnaktiviteter

2013

h.m. konungen

40 år som statschef


2

Innehåll

Riksmarskalken om kulturarvet sid 3

Biljetter och bokning sid 6

Föredrag på Kungliga Slottet sid 7

H.M. Konungen 40 år som Statschef sid 10

Föredrag på Kungliga Slottet sid 13

Nyfiken på Kungliga Slottet sid 16

Nyfiken på Hovstallet sid 22

Föredrag på Gripsholm sid 25

Nyfiken på Drottningholm sid 28

Program på Ulriksdal sid 31

Slott- och parkvandringar sid 32

Minnesutställning på Rosersberg sid 34

Ny visningsvåning på Tullgarn sid 35

Musiken på de Kungliga slotten sid 36

Barnens slott sid 38

Upptäck Slottsboden sid 40

Kalendarium 2013 sid 41


Välkommen till

de Kungliga slotten och

programåret 2013

RiksmaRskalken om det kungliga kultuRaRvet:

Titeln på årets programbroschyr är

»Slotten som historisk scen« med

pluralform på slott, ty i år vill vi lyfta

fram alla de aktiviteter – föredrag,

temavisningar, konserter, utställningar

och mycket mer – som under året

bedrivs vid samtliga Kungliga slott:

Drottningholm, Gripsholm, Tullgarn,

Rosersberg, Strömsholm, Ulriksdal,

Kina, Rosendal och Haga. Liksom på

Kungliga Slottet finns också här unika

arkitektoniska och kulturhistoriska

sevärdheter; väl värda ett besök eller två!

Mångfacetterat, föränderligt och tillgängligt

Det Kungliga kulturarvet är mångfacetterat och föränderligt. Mångfacetterat därför att det består

av så många olika delar. Det är dels det fysiska kulturarvet i form av föremål som möbler, tavlor,

textiler och konsthantverk – men också miljöer med intakta, tidstypiska inredningar. Det mest

uppenbara fysiska kulturarvet är förstås de Kungliga slotten själva: med sin arkitektur, hantverk

och materialval, omgivande parker och trädgårdar. Ja, också deras omsorgsfulla placering i det

omkringliggande landskapet är en del av kulturarvet.

Här finns så mycket att se! Till exempel utsökta och omsorgsfullt bevarade textiler för fest och

vardag: gobelänger, gardiner, möbel tyg, bordsdukar och servetter. Och på Hovstallet i Stockholm

finns inte bara hästar, bilar, vagnar och slädar utan också seldon och uniformer för skilda tillfällen

och årstider. De – liksom så mycket annat av det Kungliga kulturarvet – är inte bara rent museala

föremål utan också bruksföremål som underhålls och renoveras för att kunna användas vid till

exempel högtidliga audienser, statsbesök och på Nationaldagen. Och när lädret i remtygen – trots

all noggrann rengöring och smörjning efter varje användning – till sist måste bytas var hundrade

år (ty oftare är det inte) skickas de till The Royal Mews i London, ty där besitter man den främsta

kunskapen om hur dessa bäst skall renoveras.

3


Eller när Karl XI:s drabanter – de vilka så taktfast

marscherar i sina hjorthudskyller och bröstharnesk –

behöver nya stövlar så anlitar Husgerådskammaren en

från England inflyttad skomakare i Småland som kan

den svåra konsten att tillverka dessa stora kragstövlar

i tjockt, svart läder (han arbetade tidigare för The

Household Cavalry). De ursprungliga stövlarna var

järnskodda på insidan för att hindra att soldaternas

fötter skadades, skulle en häst råka trampa fel. En

sådan – för betraktaren osynlig – järnskoning behövs

inte idag för de sedan länge avsuttna drabanterna, men

också nytillverkade kragstövlar förses med en likadan

järnskoning på insidan. Det är bara ett exempel på

trofastheten mot det historiska arvet.

Ögonblick av frusen tid

I sin arkitektoniska utformning och inredning uppvisar

också de Kungliga slotten en mångfacetterad bild

av skilda epokers stilideal. Många av dem – som till

exempel Gripsholms Slott – har genomgått omfattande

tillbyggnader och renove ringar allt sedan medeltiden.

Här speglas olika epokers smak och stilideal. På

Gripsholm kan man se de inredningar som tillkom

under Gustav Vasas och hans söners tid, liksom de delar

som anpassades för Gustav III tvåhundra år senare.

Kungen och hans hov brukade tillbringa julhelgerna

här, och Gustav III:s lilla hovteater i ett av tornrummen

är en återspegling av den betydligt större Drottningholmsteatern

(en arkitektonisk pärla åstadkommen

genom en skicklig perspektivförskjutning och illusionsmakeri).

På Gripsholm har också den oskarianska tiden

lämnat sina avtryck i slottets inredningshistoria. Ja,

att vandra genom Gripsholms Slott är en tidsresa från

medeltid till 1800-tal. Och detta kontrasteras verkningsfullt

mot vår egen tid tack vare Statens porträttsamling

på den översta slottsvåningen. Här finner nutiden sitt

4

uttryck i de nya hedersporträtt av kända, nu levande

svenskar som läggs till samlingen varje år.

En annan aspekt på det Kungliga kulturarvet är

att det vid varje tidpunkt är ett uttryck för sin samtids

förnämsta smak och främsta hantverk. (Smakidealen

och det skickliga hantverkskunnandet var som regel

hämtat från utlandet.) De Kungliga har i alla tider

haft möjlighet att utnyttja de främsta arkitekterna,

konst närerna och hantverkarna. För den konst- och

arkitekturhistoriskt intresserade är därför dessa slott

och deras inredningar alltid intressanta: stilhistoriska

ögonblick av frusen tid.

Det är också värt att begrunda att de Kungliga slotten

och deras inredningar vid varje tid kom att utgöra ett

ideal för sin samtid, och att dessa ideal kom att långsamt

diffundera genom hela samhället. Först var det adeln som

sökte följa de Kungliga exemplen på sina egna slott, gårdar

och herresäten, och med tiden nådde dessa ideal

i enklare form också borgerskapet och allmogen. Ja,

det är ju allmänt bekant att vår svenska stuga med sin

Faluröda färg och vitmålade knutar, fönsterbågar och

dörrfoder – något som blev vanligt först under sent

1800-tal – är ett försök att imitera renässansens röda

tegelslott med sina ljusgrå sandstensinfattningar kring

hörn, portaler och fönster.

Kanske kan vi också i 1800-talets moraklockor se en

förenklad version av de gustavianska uren? Ett enkelt

urfodral med det klassiska allmogeverket »A.A.S., Mora«

som i dag står som arvegods i så många svenska hem är


en återspegling av de konstfullt dekorerade ur

av stockholmsmästare som till exempel Petter

Ernst; ur vilka i slutet av 1700-talet mätte tidens

gång i de kungliga gemaken.

Här skapas historia

Det Kungliga kulturarvet är också föränderligt.

Ja, mottot för verksamheten vid de Kungliga

slotten är inte bara de kulturhistoriska

museernas klassiska devis »bevara, vårda,

visa«. Nej, med Margareta Nisser-Dalmans

ord, överintendent för Husgerådskammaren,

så skapas här också historia. Ty varje dag som

medlemmarna i Kungafamiljen genomför

sina många program så läggs ett nytt blad till

den svenska monarkins historia. (För att se

bredden och omfattningen av Kungafamiljens

program, se www.kungahuset.se/aktuellt.)

Och när vi genom för de högtidliga audienserna

med den fyrspända sjuglasvagnen, beriden

eskort, musikkår och spel ur försvarsmusiken,

kavaljers kuskar, grenadjärvakt ur livgardet,

kabinetts- och kammarherrar (alla i sina

histo riska uniformer) så vidmakthåller vi

– och återskapar i nuet – det historiska arvet

(för en film om högtidliga audienser, se

www.kungahuset.se/audienser). Ja, på samma

sätt när vi dukar till middag i Karl XI:s galleri

vid Kungliga familjehögtidligheter, statsbesök,

representationsmiddagar eller Kungens

Nobelmiddag så används här textilier, glas,

porslin och bordsdekorationer som kommer

från skilda epoker i monarkins historia men

som nu får tjänstgöra och bidra till att skapa

nuet (för förberedelserna inför Prinsessan

Estelles dop, se www.kungahuset.se/dopet).

Det Kungliga kulturarvet är som sagt också föränderligt.

Dels utgör det som redan har sagts ögonblick

av frusen tid, återspeglingar av sin samtids ideal, vilka

pietetsfullt bevaras och vårdas, dels så omtolkas det

ständigt av sin samtid. Det har ju sagts att »historia är

en dialog mellan nutid och det förgångna om framtiden«,

och det gäller också det Kungliga kulturarvet.

Ny forskning – nya arkivfynd, teoretiska perspektiv

och tolkningar – omdefinierar ständigt och fördjupar

vår kunskap om det Kungliga kulturarvet. Ett aktuellt

exempel är Bo Vahlnes nyutkomna, magnifika bok

»Frihetstidens inredningar på Stockholms Slott: Om

bekvämlighetens och skön hetens nivåer«.

Se den i våra slottsbodar!

Ett tillgängligt kulturarv

Men hur göra allt detta synligt för besökarna?

Ja, dels söker vi göra det genom visningar och tillfälliga

utställningar på de Kungliga slotten, dels

genom denna serie med föredrag och temavisningar

som löper över hela året. Varför inte börja med att bläddra

i denna broschyr och sedan också se på Kungahusets

nya applikation »Kungliga Slotten«? Den kan laddas

ner gratis från AppStore (Se www.kungahuset.se/app).

Och har Du inte möjlighet att besöka oss: gå in på

Kungahusets webbplats! Där finns både aktuella

nyheter, intervjuer, fördjupningar och arkivmaterial.

Sedan ett år är Kungahuset också på Facebook.

Välkomna att ta del av det Kungliga kulturarvet!

H.E. Riksmarskalken

Professor Svante Lindqvist

5


6

Biljetter

och bokning

Förbokning

Biljetter till samtliga bokningsbara evenemang,

bokas från och med 8 januari

per tel 08-402 61 30, vardagar kl. 9.00–12.00

Obs! Förboka i tid för att säkra din plats,

en del evenemang kan komma att bli fullbokade.

Förbokade biljetter hämtas ut inom en vecka

(därefter förfaller bokningen)

i Kungliga Slottets biljettkassa, skyltat Biljett & Information.

Undantag! Föredragen på Gripsholms Slott

kan även förbokas, köpas och hämtas på Gripsholms Slott.

Information per tel 0159-101 94, vardagar kl. 9.00–16.00

Biljettförsäljning

Biljettförsäljning och uthämtning av förbokade biljetter

till samtliga bokningsbara evenemang:

Kungliga Slottet, skyltat Biljett & Information,

från och med 8 januari, under slottets ordinarie öppettid:

2 jan –14 maj, 16 sept–30 dec: tis–sön kl. 12.00–16.00

sommarsäsong 15 maj–15 sept: dagligen kl. 10.00–17.00

Eventuellt kvarvarande biljetter kan köpas i samband

med aktuellt evenemang (undantag för parkvisningarna)

vid aktuell mötesplats, se nedan.

Biljettpris till förbokningsbara evenemang: 130 kr

Ordinarie entréavgift till övriga evenemang,

såsom utställningar, skollovsprogram etc,

se priser på www.kungahuset.se/kungligaslotten

Mötesplatser

Kungliga Slottet: entrén till slottet från Yttre borggården

Hovstallet: huvudentrén, Väpnargatan 1

Gripsholms Slott: entrén till slottet från inre borggården

Drottningholms Slott: (föredraget) entrén till slottet

Slott- och parkvisningar, sommarslotten: se sid 31–33


Föredragsprogram på Kungliga Slottet

Lördagen den 2 februari kl. 13.00

I kungliga svarvkammare

och konstkammare

Konsten att svarva hölls högt i den europeiska hovkulturen.

Komplicerade föremål svarvade av elfenben

var eftertraktade samlingsobjekt och många furstar

övade koncentration och tålamod i svarvkammaren.

Dagens föredrag handlar om svarvare och svarvade

konstföremål på de Kungliga slotten.

Lördagen den 9 februari kl. 13.00

Enväldets ideal

Lördagen den 16 februari kl. 13.00

Merit Laine

Intendent

Kungl. Husgerådskammaren

Idealen som präglade Karl XI:s och Karl XII:s miljöer

förändrades radikalt under 1690-talet. Tessin d.y. var den

drivande kraften och det nya slottet i Stockholm bara

ett av hans projekt. Två årtionden senare var nederlaget

i Stora Nordiska kriget ett faktum och det karolinska

enväldet existerade inte längre. Tessins nya hovkonst

blev ett kort, men lysande mellanspel.

Lars Ljungström

Förste intendent

Kungl. Husgerådskammaren

Resan till Egypten

– drottning Victorias fotografiska liv

Drottning Victoria var en hängiven och skicklig amatörfotograf.

1890–92 gjorde hon två Egyptenresor som resulterade

i 3 300 fotografier av hög teknisk och konstnärlig kvalité.

Vi följer med på färden med hjälp av fotografierna där

motiven är allt från unika bilder av pyramiderna och folkliv

till medresenärer. Tillsammans besöker vi sedan

utställningen med samma titel som föredraget.

Kerstin Hagsgård

Intendent

Kungl. Husgerådskammaren

7


Föredragsprogram på Kungliga Slottet

Lördagen den 23 februari kl. 13.00

Frihetstidens inredningar

Kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika flyttade med

sina fyra barn, samt uppvaktning och betjäning, in i det nya

Stockholms slott i december 1754. Fil.dr. Bo Vahlne

berättar, med utgångspunkt från sin nyligen utgivna studie,

om den bekvämlighet och skönhet rummen skulle uppvisa,

i första hand för de publika sammankomsterna.

Lördagen den 2 mars kl. 13.00

Lördagen den 9 mars kl. 13.00

8

Bo Vahlne

Överintendent

F.d. chef för Kungl. Husgerådskammaren

Fransmännen som smyckade slottet

1693 anlände tre franska skulptörer till Stockholm för att ta tjänst

hos kung Karl XI, med uppgift att delta i inredningsarbetena på

det nya slottet. Totalt kom ett femtontal franska hantverkarfamiljer

till Stockholm mellan åren 1693–1713. Linda Hinners berättar

utifrån sin doktorsavhandling om deras professionella verksamhet

och sociala tillvaro i Stockholm kring sekelskiftet 1700.

Linda Hinners

Intendent

Nationalmuseum

’Le Cordon Bleu’ – det blåa bandet

Kungl. Serafimerorden instiftades 1748 och dess blåa band

kopierades efter de stora riddarordnarna i Europa. Färgen blått

förknippas med kunglighet men är också jungfru Marias färg.

De suveräna ordnarna med sina upptagningsceremoniel anknöt

alltid till ett helgon och religionen som ett led i betonandet av

riddarnas skyldigheter gentemot fattiga och sjuka.

Tom Bergroth

Amanuens

Kungl. Maj:ts Orden


Lördagen den 16 mars kl. 13.00

I ur och skur – att arbeta med

de kungliga hästarna

Hovstallet spelar en viktig roll vid statsbesök och

audienser och det ställs stora krav på hästar, utrustning

och personal för att de ceremoniella transporterna ska

kunna genomföras på ett säkert och stilfullt sätt. Från

unghäst till färdig parad kräver flera års utbildning.

Hästarna måste lära sig att gå i par och spann i en

ofta högljudd och stressande storstadsmiljö.

Lördagen den 13 april kl. 13.00

Lördagen den 20 april kl. 13.00

Sara Thavenius

Beridare

H.M. Konungens hovstall

Drottningen och filosofen – mötet

mellan Kristina och Descartes

En ung drottning Kristina brinner av intellektuell nyfikenhet

och på hennes inbjudan reser den framstående filosofen

Descartes till slottet i det avlägsna och kalla Stockholm.

Vilken filosofi låg till grund för deras möte? Bidrog han till

hennes omvändelse till katolicismen? Blev Descartes mördad

i Stockholm? Författare Svante Nordin berättar om

en unik episod i Sveriges intellektuella historia.

Svante Nordin

Professor i idéhistoria

Musei- och utställningsrum

på Kungliga Slottet 1930–2000

Slottets källarvalv rymmer flera museimiljöer från det sena

1900-talet, utställningsrum som ger prov på en helt ny form av

historiskt berättande och visuell gestaltning. I Skattkammaren,

Livrustkammaren och Museum Tre Kronor möter besökaren

en noga regisserad miljö där föremålen träder fram

som på en scen och där även byggnadens historia

spelar en huvudroll.

Rebecka Millhagen Adelswärd

Konsthistoriker

9


Carl XVI Gustaf

– 40 år som Statschef

Den 15 september 2013 är det 40 år sedan kronprins Carl Gustaf blev

Sveriges Statschef under namnet Carl XVI Gustaf och antog valspråket

»För Sverige – I Tiden«. Med anledning av jubiléet visas utställningen

40 år på tronen – 40 år för Sverige på tre av våra Kungliga slott

– Kungliga Slottet, Drottningholms Slott och Gripsholms Slott.

10

Utställningen pågår 13 september 2013 – 5 januari 2014 på Kungliga Slottet. Utställning på samma tema även

på Drottningholms och Gripsholms Slott. Mer information på www.kungahuset.se/kungligaslotten

Kung Carl XVI Gustaf

vid trontillträdet

den 19 september 1973

i Rikssalen

på Kungliga Slottet.


Konung Carl XVI Gustaf

– Statschef under fyra decennier

Den 15 september 1973, endast 27 år gammal, besteg dåvarande kronprins Carl Gustaf

tronen och blev därmed Konung Carl XVI Gustaf – Sveriges Statschef. Det innebär att

Kungen i år har varit Statschef i 40 år. En lång och händelserik tid.

Som valspråk valde Kungen »För Sverige – I Tiden«. Det var sannolikt både mer

framåt blickande och djärvare än vad många insåg då. Med valspråket som ledstjärna

har Kungen aktivt följt aktuella ske enden och händelser, både i och utanför landet,

och varit en viktig länk mellan historien, nutiden och framtiden.

Tidigt och uthålligt miljöintresse

Kungens starka engagemang för miljö och natur har funnits med under lång tid.

Redan 1972, som Kronprins, deltog Kungen i den första globala FN-konferensen

om miljöfrågor som ägde rum i Stock holm. 40 år senare, 2012, deltog både Kungen

och Drottningen aktivt i den globala FN-konferensen om hållbar utveckling i Rio i

Brasilien.

Under åren däremellan har Kungen tagit flera initiativ och deltagit i många aktiviteter

inom natur- och miljö området. Ett stort antal studiebesök, resor och seminarier

har initierats och genomförts tack vare det starka engagemanget.

Scouterna och ungdomar

Scoutrörelsen har legat Kungen varmt om hjärtat hela livet. Han stödjer dem fortfarande

och sätter ofta på sig scoutskjortan för att delta i deras olika evenemang. Han har

också, särskilt på senare år, tagit initiativ till att lyfta fram ungdomars situation och att

Scoutrörelsen har intresserat Kungen sedan barndomen. Han blev vargunge 1955, scout 1958 och är idag

Förste hedersledamot i Svenska Scoutförbundet och Hedersordförande i World Scout Foundation. Bilden till

höger visar en stolt prins vid utnämningen till vargunge med namnet »Mowgli«. Till vänster ses Kungen och

Drottningen vid firandet av Kungen 50 år som scout.

11


Kungen har årligen mött folkets hyllningar på Kungliga Slottet i samband

med sin födelsedag. På den svartvita bilden fyller Kungen 32 år, och

håller i prinsessan Victoria som ännu inte fyllt ett år.

stödja dem på olika sätt. Kungen har bland annat skapat stiftelsen Ungt Ledarskap

som syftar till att uppmärksamma föredömliga in satser och uppmuntra unga människor

i Sverige att utveckla gott ledarskap genom fortsatt per sonlig utveckling.

Betydelsen för svenskt näringsliv

Kungens stora intresse och stöd för svenska innovationer, svenskt näringsliv och

svensk export industri är väl omvittnat av de berörda. Otaliga är de resor, seminarier

och besök som Kungen har genomfört för att främja dessa viktiga områden för Sverige

och svensk ekonomi. Att omsätta detta i exportfram gångar och arbetstillfällen, eller

kontakter som skapats, låter sig inte göras men effekterna kan inte un derskattas.

Statschef

Kungen är vår Statschef. Enligt grundlagen har Han ett antal

konstitutionella uppgifter som inte alltid är så allmänt kända.

Dessa har alltid givits högsta prioritet. Under 40 års tid har

Kungen lett skiftes- och informationskonseljer, varit ordförande

i utrikesnämnden och förklarat Riksmötet öppnat. Han har tagit

emot utländska ambassadörer som överlämnat sina kreditivbrev och,

till sammans med Drott ningen, både varit värd för och genomfört ett

stort antal statsbesök. Listan över uppdragen kan göras lång.

Sveriges Statschef har inte bara varit 40 år på tronen. Sveriges

Statschef har under 40 år troget verkat och levt för Sverige.

Om jag känner vår Konung rätt så kommer Hans pliktkänsla,

värv och engage mang att vara »I Tiden« även fortsättningsvis.

12

Mats Nilsson

H.M. Konungens Förste hovmarskalk

Kung Carl XVI Gustaf iförd flygvapenuniform.

Porträttbild från 1973.

Kung Carl XVI Gustaf vid firandet av sin 63-årsdag.


Föredragsprogram på Kungliga Slottet

(BILD F10)

Lördagen den 21 september kl. 13.00

Kunglig Höghet

Om Kunglig Höghet i titlar men också i hattar, kransar,

diadem och kronor och därtill kunglig höjd i baldakiner,

pällar och tak berättar författaren Magdalena Ribbing

interfolierad av hovjuvelerare Christian Bolin som sjunger

tillsammans med sin manskvartett i högan sky.

Magdalena Ribbing

Författare

Christian Bolin

Hovjuvelerare

Lördagen den 28 september kl. 13.00

Ordensfrågorna under den

svensk-norska unionen

Frågan om ett eget norskt ordensväsende och användandet

av svenska ordnar inom det norska kungariket var under

unionstiden föremål för heta och bittra diskussioner, vilka

väsentligt bidrog till att försämra atmosfären. När Oskar II

inrättade en egen suverän norsk orden var det i praktiken

redan för sent och unionsupplösningen ett faktum.

Lördagen den 5 oktober kl. 13.00

Den glömda historien

Staffan Rosén

Vice ordenskansler

Det fanns en tid när svenskar uppfattade Sverige som ett runt

land, inte avlångt, när St Petersburg hette Landskrona och

landets ledning visste mer om läget i Viborg än om hur det var

i Örebro. Det är en historia som ofta glöms bort, men ännu för

en generation sedan var svenskar beredda att offra livet för den

andra halvan Sverige som vi idag knappt känns vid.

John Chrispinsson

Journalist

13


Föredragsprogram på Kungliga Slottet

Lördagen den 12 oktober kl. 13.00

Så byggdes Kungliga Slottet

Hur gick det till när den tessinska slottsbyggnaden uppfördes

på 1700-talet? Var hämtades byggnadsmaterialet från och hur

gick man till väga? Konkret och med detaljskärpa ger civilingenjör

Anders Zander oss en spännande inblick i slottets byggnadshistoria

med utgångspunkt i material och konstruktion.

Lördagen den 19 oktober kl. 13.00

Lördagen den 26 oktober kl. 13.00

Riksregalierna – symbolik och tradition

Riksregalierna är monarkins viktigaste symboler och används

vid ceremonier som kröningar, bröllop och dop. Vid

Prinsessan Estelles dop låg prins Oskar (II):s furstekrona

på en blå sammetskudde invid silverdopfunten. Regalierna

är fascinerande och dyrbara konstverk, med en spännande

historia som börjar redan på Gustav Vasas tid.

14

Anders Zander

Kulturarvsspecialist

Statens fastighetsverk

Bilden av Kungahuset

Kungl. Hovstaternas informationsavdelning ansvarar för mediearrangemang

vid statsbesök, kommunbesök och andra officiella

sammanhang. En viktig del av uppgiften är att informera press och

allmänhet om Kungafamiljens uppdrag och om kulturverksamheten

på de Kungliga slotten. Informationschef Bertil Ternert berättar

om hovets mediepolicy – igår, idag och imorgon!

Bertil Ternert

Informationschef

Informationsavdelningen

Ulla Lind

T.f. Förste intendent

Ståthållarämbetet


Lördagen den 9 november kl. 13.00

Kungl. Husgerådskammaren – mer än

slevar och kastruller

Är Husgerådskammaren ett rum fyllt av köksattiraljer?

Nej, Husgerådskammaren är ett samlingsbegrepp för de Kungliga

lösöresamlingarna där bland annat möbler, vävda tapeter och

konstföremål ingår. I ord och många bilder berättas Husgerådskammarens

långa och innehållsrika historia med

utgångspunkt i människorna som arbetat där och

samlingarna de arbetat med.

Lördagen den 16 november kl. 13.00

Kunglig kalender

Lördagen den 23 november kl. 13.00

Margareta Nisser-Dalman

Överintendent

Kungl. Husgerådskammaren

Kungen och Kungafamiljen tar årligen emot hundratals

förfrågningar om deltagande från myndigheter, organisationer

och företag. Förfrågningarna, liksom planeringen av statsbesök,

högtidliga audienser och officiella middagar, sköts av

Hovmarskalksämbetet. Förste hovmarskalken berättar om

arbetet med att planera Kungafamiljens officiella representation

och programverksamhet.

Mats Nilsson

Förste hovmarskalk

Hovmarskalksämbetet

Att förvalta ett kultur- och naturarv

Dispositionsrätten till de Kungliga slotten med tillhörande

byggnader, parker och trädgårdar, utgör en viktig

förutsättning för att H.M. Konungen ska kunna utöva

sin uppgift som statschef. Ståthållaren berättar om

ämbetets uppgift att förvalta och förädla det kultur- och

naturarv som slotten och ägorna utgör.

Gunnar Holmgren

Ståthållare

Ståthållarämbetet

15


Nyfiken på…

Nyfiken på… är en programserie där vi bjuder in mindre grupper till samtal, visningar

och musik i salar, rum och lokaler som sällan eller aldrig visas för allmänheten.

Under tjugotvå onsdagskvällar på Kungliga Slottet får vi möta bland andra konservatorer,

arkitekter, en hovlakej, en fatbursjungfru och Riksmarskalken som visar tjänsterum och

berättar om sina yrkesroller och arbetsuppgifter. Det finns också kvällar då vi på nära

håll tittar på föremål ur samlingarna som aldrig annars visas, som Oskar II:s boksamling

och den 450 år gamla Jaktmattan i silke, guld och silver.

Nytt för i år är att även Hovstallet bjuder in till kvällsvisningar av sin unika miljö och

verksamhet (se sid 22), och är du nyfiken på världsarvet Drottningholm så passa på

under temadagarna då vi presenterar besöksmål som inte ofta visas (se sid 28).

För biljettbokning och besöksinformation, se sid 6.

Onsdagen den 30 januari kl. 18.00–19.00 Onsdagen den 6 februari kl. 18.00–19.00

Nyfiken på porslin

Husgerådskammarens allmänkonservatorer utför

framför allt förgyllningsarbeten, men arbetar även

med att bevara andra material som porslin, glas

och sten. Vid det här tillfället får vi ta del av deras

arbete med det porslin som åter ska

pryda väggarna i den så kallade

Holländska våningen på Tullgarns Slott.

16

Eija Nyman

Konservator

Kungl. Husgerådskammaren

Nyfiken på Jubileumsrummet

Vid Carl XVI Gustafs 25-årsjubileum som regent

1998 överlämnade riksdag, regering och Sveriges

kommuner skisser till en nyinredning av ett rum

på Kungliga Slottet. Resultatet blev Jubileumsrummet,

en spännande inredning med

föremål av några av vår tids främsta

konstnärer och konsthantverkare.

Per Sjödahl

Museilärare

Ståthållarämbetet


Onsdagen den 13 februari kl. 18.00–19.00 Onsdagen den 20 februari kl. 18.00–19.00

Nyfiken på »Skaldernas Konung«

Oskar II:s boksamling är den största i Bernadottebiblioteket.

Kungen läste med pennan i hand och i

många av hans böcker kan man se hans expressiva

anteckningar. Av samtiden kallades Oskar II

«Skaldernas Konung«, han skrev uppskattade

dikter och korresponderade

med flera av tidens kända författare.

Arvid Jakobsson

Bibliotekarie

Bernadottebiblioteket

Onsdagen den 6 mars kl. 18.00–19.00

Nyfiken på Slottsarkitektkontoret

I Slottsarkitektkontorets arkiv finns ritningar över

slottet från 1600-talet och framåt. Denna skatt ska

vi få se delar av ikväll och lära oss mer om den

balansgång det är att få slottet, H.M. Konungens

officiella residens, att leva och utvecklas utan att

göra avkall på kulturhistoriska

värden.

Berit Edling

Slottsintendent

Katarina Wiklund

Arkitekt

Ståthållarämbetet

Nyfiken på slottets festblommor

Blommor bidrar till feststämningen vid middagar och

andra evenemang. De kompletterar rummet och matbordet

och de flesta skulle nog sakna dem om de inte

fanns. I kväll får vi en inblick i hur förberedelser och

genomförande av blomsterarrange mang

går till, från representations middagar

till bröllop och dop.

Claes Carlsson

Hovlakej

Hushållet

Onsdagen den 13 mars kl. 18.00–19.00

Nyfiken på Slottsarkivet

Slottsarkivet, en avdelning inom Riksarkivet, är inrymt

i slottet sedan 1893. Här finns handlingar från hovmyndigheterna

och de kungliga slotten, bland annat

räkenskaper från det kungliga köket, alla kungliga

måltider samt namn på alla som varit anställda

vid hovet från 1500-talet till idag.

Jan Brunius

Förste arkivarie

Riksarkivet

17


Nyfiken på Kungliga Slottet

Onsdagen den 20 mars kl. 18.00–19.00

Nyfiken på Fatburen

Ikväll ska vi besöka fatburen och lära oss om kallmanglingens

historia. Det är fatburens traditionella

sätt att behandla damastdukar och servetter som

används på till exempel representationsmiddagarna

på Kungliga Slottet. Kanske får vi

också lite tips på hur man kan

behandla egna linnedukar hemma…?

Onsdagen den 10 april kl. 18.00–19.00

18

Liisa Hartikainen

Förste fatbursjungfru

Ståthållarämbetet

Nyfiken på världens vackraste matta?

Slingrande molnband, blommande grenar, djur och

människor syns på den så kallade Jaktmattan som

utfördes i silke, guld och silver i staden Kashan för

ungefär 450 år sedan. Kvällens Nyfiken på ger ett

tillfälle att på nära håll få se ett storslaget konstverk

som mycket sällan visas för

allmänheten.

Merit Laine

Intendent

Kungl. Husgerådskammaren

Onsdagen den 3 april kl. 18.00–19.00

Nyfiken på Museum Tre Kronor

Vad döljer sig bakom den stängda dörren i Museum

Tre Kronor? Vi ska först bekanta oss med historien

om det gamla slottet och därefter kika in bakom en

dörr som vanligtvis inte är öppen. Klä dig i oömma

kläder, det kan bli trångt

och smutsigt…

Kristina Fjällendal

Intendent

Ola Eriksson

Arbetsledare

Ståthållarämbetet

Onsdagen den 17 april kl. 18.00–19.30

Nyfiken på Leo Tolstoy – författare

ur Oskar II:s boksamling

Sophie Tolstoy Regen framför en monolog om sin

passionerade farfars farfars farmor Sonya Tolstoy,

hustru till den världsberömde författaren Leo Tolstoy

som skrev bland annat Krig och Fred och

Anna Karenina. Tolstoy var samtida med

Oskar II och många av hans verk finns

bevarade i kung Oskars boksamling.

Sophie Tolstoy Regen

Skådespelare


Onsdagen den 24 april kl. 18.00–19.30

Nyfiken på vård av kungliga samlingar

Ateljéerna möbel- och metallkonservering arbetar

för att bevara samlingarna för kommande genera tioner

men också med att möjliggöra bruk av utvalda och

lämpliga föremål. I kväll får vi se exempel på

pågående arbeten.

Jan Blåberg

Lassi Koivunen

Möbelkonservatorer

Lisen Tamm

Karin Jagare (bild ovan)

Metallkonservatorer

Kungl. Husgerådskammaren

Onsdagen den 25 september kl. 18.00–19.30

Nyfiken på kunglig militärmusik

Mats Janhagen ses ofta med taktpinnen framför

musikkåren vid kungliga ceremonier. I afton kommer

han leda en mindre enhet ur Arméns Musikkår och

spela musik komponerad av bland andra Oskar I och

prins Gustaf. Vi får också höra honom berätta om vilka

uppgifter en professionell militärmusikkår har idag.

Mats Janhagen (bild ovan)

Musikdirektör

Arméns musikkår

Onsdagen den 18 september kl. 18.00–19.00

Nyfiken på Slottsarkitektkontoret

I Slottsarkitektkontorets arkiv finns ritningar över

slottet från 1600-talet och framåt. Denna skatt ska vi

få se delar av ikväll och lära oss mer om den balansgång

det är att få slottet, H.M. Konungens officiella

residens, att leva och

utvecklas utan att göra

avkall på kulturhistoriska

värden.

Berit Edling, Slottsintendent

Katarina Wiklund, Arkitekt

Ståthållarämbetet

Onsdagen den 9 oktober kl. 18.00–19.00

Nyfiken på Gustaf VI Adolfs bibliotek

Konstälskaren och arkeologen Gustaf VI Adolf

skapade ett eget bibliotek i sin våning i Kungliga

Slottets nordvästra flygel. Rummet med kungens

böcker står i det närmaste orört och vittnar om

en kulturmedveten monark.

Antoinette Ramsay Herthelius

Slottsbibliotekarie

Bernadottebiblioteket

19


Nyfiken på Kungliga Slottet

Onsdagen den 16 oktober kl. 18.00–19.00 Onsdagen den 23 oktober kl. 18.00–19.00

Nyfiken på Riksmarskalken

Riksmarskalken är Hovets högste ämbetsman och

chef för Kungl. Hovstaterna. Hans kontor är ett

av få rum som haft samma funktion sedan slottet

stod klart i mitten av 1700-talet. Ikväll tar den

46:e riksmarskalken emot oss i sitt

tjänste rum för att berätta om

sitt arbete.

Onsdagen den 30 oktober kl. 18.00–19.00

20

Svante Lindqvist

Riksmarskalk

Riksmarskalksämbetet

Nyfiken på Bernadottebiblioteket

I Bernadottebiblioteket förvaras de kungliga

boksamlingarna. Här finns ca hundratusen böcker

som har tillhört våra Bernadottekungar och deras

drottningar. Ikväll visar bibliotekets personal

den vackra miljön och berättar om

den stora kulturskatten.

Antoinette Ramsay Herthelius

Slottsbibliotekarie

Bernadottebiblioteket

Nyfiken på det Kungliga stiftet

Allt sedan Magnus Ladulås tid på 1200-talet har det

funnits inte bara en kyrka på slottet utan även ett eget

prästerskap. Under besöket i Slottskyrkan ikväll får vi

höra om den Kungliga Hovförsamlingens

historia i ord och ton.

Michael Bjerkhagen

Hovpredikant, Pastor

Kungliga Hovförsamlingen

Mary Ljungqvist Hén

Hovorganist

Riksmarskalksämbetet

Onsdagen den 6 november kl. 18.00–19.00

Nyfiken på Högvakten

I afton ska vi besöka Högvaktsflygeln, där Kommendantstaben

huserar. Den är också förläggning för

innevarande högvakt på Kungliga Slottet sedan 1756.

Här finns vaktchefens vaktrum, soldaternas dagrum,

logement, kök med matsal och inte minst

Carl Michael Bellmans cell i bysättningshäktet.

Om väggar kunde tala…

Richard Beck-Friis Häll

Chef för Kommendantstaben


Onsdagen den 13 november kl. 18.00–19.00 Onsdagen den 20 november kl. 18.00–19.00

Nyfiken på kronprinsessan Margaretas

favoritillustratör

Den framstående brittiske konstnären Arthur Rackham

(1867–1939) uppskattades mycket av kronprinsessan

Margareta. I kvällens föredrag får vi veta mer om

Rackhams liv och verk. Föredraget

inramas av musik, där noterna är

lånade ur kronprinsessans notsamling.

Merit Laine

Intendent

Kungl. Husgerådskammaren

Onsdagen den 27 november kl. 18.00–19.00

Nyfiken på Riddarholmskyrkan

Riddarholmskyrkan är de svenska kungarnas

gravkyrka och Stockholms enda bevarade medeltida

klosterkyrka. Kyrkan grundades av Magnus Ladulås

1270 och här finns det enda bevarade porträttet av

honom. I afton gör vi en uppstigning

till kyrkans vind och ser detta. Det

här är inget för höjdrädda.

Jonas Rosin

Museilärare

Ståthållarämbetet

Nyfiken på textilkonservering

Genom aktiv och förebyggande konservering arbetar

Kungl. Husgerådskammarens konservatorer med att

vårda både bruksföremål och museala textiler som

finns på de Kungliga slotten. I ateljén får vi se exempel

ur samlingarna och

höra hur de arbetar för att

bevara dem.

Bo Broman

Augusta Persson

Textilkonservatorer

Kungl. Husgerådskammaren

Onsdagen den 4 december kl. 18.00–19.00

Nyfiken på slottets festblommor

Blommor bidrar till feststämningen vid middagar

och andra evenemang. De kompletterar rummet och

matbordet och de flesta skulle nog sakna dem om de

inte fanns. I kväll får vi en inblick i hur förberedelser

och genomförande av blomsterarrange mang

går till, från representations middagar

till bröllop och dop.

Claes Carlsson

Hovlakej

Hushållet

21


Nyfiken på

Hovstallet

H.M. Konungens hovstall, granne med Dramaten i centrala Stockholm, är en i högsta grad levande

arbetsplats med ansvar för Kungafamiljens vardagliga och ceremoniella transporter. Hovstallet utgör

ett viktigt kulturarv, dels genom sina historiska vagnar och seldon som fortfarande är i bruk, dels

genom den tradition av klassisk rid- och körkonst och kunglig ekipagekultur som hålls levande där.

Allt detta har du som besökare möjlighet att ta del av. Hovstallet med stall, vagnhallar, smedja och

garage visas året om i samband med guidade visningar.

I år utökar vi verksamheten med att bjuda in till fyra torsdagskvällar där Hovstallets kavaljerskuskar

och bilförare lärt och lättsamt berättar om och visar verksamheten på plats i Hovstallets unika miljö.

Missa inte heller de populära skollovsaktiviteterna för barn. Ta med dig barn och barnbarn på

skattjakt bland Kungens hästar, korvgrillning i smedjan och hinderbana i ridhuset. Ytterligare en

chans att besöka Hovstallet ges under den årliga julmarknaden. Dessutom handlar ett av årets

föredrag på Kungliga slottet om Hovstallet. Läs mer om program och aktuella datum i Kalendariet

från sid. 41 och på www.kungahuset.se/hovstallet

22


Nyfiken på Hovstallet

Torsdagen 7 februari kl. 18.00–19.00

Nyfiken på de kungliga selarna

Hovstallets stallavdelning står för de kungliga

transporterna med häst och vagn. Ikväll får

besökarna en inblick i selarnas historia och får

uppleva hur de sköts om för att kunna bibehålla

sin glans inför framtiden. En kavaljerskusk tar

hand om besökarna och visar runt i hovstallets

paradselkammare. Kaffe och te finns till försäljning.

Förbokning, se sid 6

Torsdagen den 10 oktober kl. 18.00–19.00

Nyfiken på paradvagnarna

De kungliga vagnarna har var och en sin unika historia.

Hovstallet har idag ett 50-tal vagnar som skall skötas

om. Ikväll får besökarna en guidning av vagnhallarna.

En kavaljerskusk visar och berättar hur en vagn sköts

om i spolhallen före och efter ett uppdrag.

Kaffe och te finns till försäljning.

Förbokning, se sid 6

Torsdagen den 18 april kl. 18.00–19.30

Nyfiken på Bilavdelningen

Hovstallets Bilavdelning sköter de motoriserade

transporterna i såväl vardag som vid större

evenemang. Möt en av bilförarna och få en inblick

i på vilket sätt tekniken utvecklats när det gäller

transportplanering och bilarnas framdrivning.

Kaffe och te finns till försäljning.

Förbokning, se sid 6

Torsdagen den 21 november kl. 18.00–19.00

Nyfiken på uniformer

Ikväll får besökarna komma nära de många

historiska uniformer som används vid Hovstallet.

En kavaljerskusk berättar hur uniformerna sköts

om, och vid vilka olika tillfällen de används.

Kaffe och te finns till försäljning.

Förbokning, se sid 6

23


Möt Musiken

Slottskyrkan med gästande körer och egen

musikverksamhet; Slottskyrkans Vokalensemble,

Slottskören, Nya Prinskvartetten, Hovsångare,

Konsertpianist, Hovorganist och orgelkonserter.

www.kungahuset.se/kungligaslotten

tel 08-402 61 30 (mån–fre kl. 9–12)

på de kungliga slotten

Musikaftnar i Bernadottebiblioteket

Konserter med gregoriansk-, renässans-

och barockmusik i Riddarholmskyrkan

Bernadottemusik på de Kungliga Slotten

Hovförsamlingen

www.kungahuset.se/slottskyrkan


Gripsholms Slott

Föredrag, visningar, musik

Gripsholm, på sin udde i Mälaren vid Mariefred, är ursprungligen en försvarsborg från 1300-talet.

Namnet Gripsholm påminner om att det var drotsen Bo Jonsson Grip som lät uppföra borgen.

Gustav Vasa gjorde anspråk på egendomen och lät omvandla den gamla borgen. År 1545 stod en ny

försvarsborg klar. Borgen har en dramatisk historia med fängslade kungar och kungasöner och

har spelat en viktig dynastisk roll för Sveriges regenter, inte minst för Gustav III som ville hävda

blodsband till Gustav Vasa.

Idag är Gripsholm ett fascinerande besöksmål för såväl barn som vuxna. Borgromantiker och konstsvärmare

blandas med teater- och inredningsintresserade. Slottsvisningar, familjevisningar och

konserter står på programmet, och i år lockar även föreläsningar inom ramen för föreläsningsserien

Slotten som historisk scen. Välkommen!

25


Föredrag på Gripsholms Slott

Lördagen den 16 mars kl. 16.00

Sofia Albertina – självständig prinsessa

En av de bäst bevarade miljöerna från Gustav III:s tid på Gripsholm

är hans syster prinsessan Sofia Albertinas svit av rum från

1780-talet. Carin Bergström berättar om sin bok »Självständig

prinsessa. Sophia Albertina 1753–1829.« Sofia Albertina fick se sin

bror Gustav III mördad och sin brorson Gustav IV Adolf avsatt.

Trots detta blev hon en viktig länk för Karl XIV Johan mellan den

nya och den gamla kungafamiljen.

Barockteatern genom tidsspegeln

Med utgångspunkt i den unika hovteatern berättas den europeiska

barockteaterns historia. Scenrum, scenteknik och scenens funktion

förklaras i sitt internationella sammanhang och svensk teaterkonst

behandlas ur sitt historiska perspektiv. Samtidigt är teatern inte

bara ett tekniskt rum. I tider långt innan sociala medier och

bästa sändningstid innebar teatern ett socialt medium och

centrum för ideologi, debatt och propaganda.

Gripsholm och 1700-talets Vasaromantik

Under 1700-talet fascinerades man av 1500-talets Vasatid

– inte minst i kretsen kring Gustav III. Historiska byggnader som

Gripsholm fängslade kungens fantasi. På olika sätt kom också detta

intresse att påverka såväl hovlivet som inredningarna på slottet. Med

utgångspunkt i Gripsholm berättas här om olika uttryck – i konsten,

litteraturen och arkitekturen – för tidens djupgående Vasaromantik.

26

Plats: Rikssalen, Gripsholms Slott

Förbokning, se sid 6

Carin Bergström

Överintendent

F.d. chef för Kungl. Husgerådskammaren

Lördagen den 6 april kl. 16.00

Plats: Gustav III:s teater, Gripsholms Slott

Förbokning, se sid 6

Anna Josefine Lindqvist

Konst- och teatervetare

Lördagen den 5 oktober kl. 16.00

Plats: Rikssalen, Gripsholms Slott

Förbokning, se sid 6

Mikael Ahlund

Intendent

Nationalmuseum


Lördagen den 19 oktober kl. 16.00

Kunglig taffel

Hovlivets måltider och historien bakom de dukade

borden är ämnet för dagen. H.M. Konungens

statsmiddagar tillhör höjdpunkterna i nutidens

kungliga representation, men måltider under rituella

former har alltid ingått i de offentliga ceremonierna.

Traditionerna som vuxit fram avspeglas fortfarande

i dukningens detaljer.

Plats: Rikssalen, Gripsholms Slott

Förbokning, se sid 6

Lördagen den 26 oktober kl. 16.00

Lars Ljungström

Förste intendent

Kungl. Husgerådskammaren

Vasahovsmusik på Gripsholm

Hovorganist Mary Ljungquist Hén berättar och musicerar

tillsammans med lutenist Karl Nylin om musiken på

Gripsholms Slott, med fokus kring Erik XIV som själv

spelade och komponerade för luta. Karl Nylin turnerar

världen över för att föra fram oupptäckt lutmusik.

Plats: Rikssalen, Gripsholms Slott

Förbokning, se sid 6

Mary Ljungqvist Hén

Hovorganist

Riksmarskalksämbetet

Karl Nylin

lutenist

gratis

App !

OM DET KUNGLIGA KULTURARVET

"Att värna och vårda kulturarvet är en självklarhet för mig

och min familj. Med denna nya applikation hoppas jag

att fler kan ta del av vår gemensamma historia.”

h.m. konung carl xvi gustaf

info: laddas ned kostnadsfritt

från AppStore, sök på Kungliga slotten

27


Nyfiken på

Drottningholm

Drottningholms slott är ett självklart besöksmål inte bara för parkfantaster och slottsfrälsta.

Här finns något för alla, stora som små. Slottet ritades på 1660-talet av arkitekten Nicodemus

Tessin d.ä. på uppdrag av drottning Hedvig Eleonora, gift med Karl X Gustav. Vår nuvarande

Kung och Drottning har sin bostad här och slottet och slottsområdet finns med på Unescos

världsarvslista. Förutom det magnifika slottet och dess storslagna trädgårdsanläggningar

finns exotiska inslag i form av Kina slott och det lilla brukssamhället Canton där drottning

Lovisa Ulrika försökte få silkeslarver att trivas trots det bistra svenska klimatet.

I år finns ännu fler anledningar att besöka Drottningholm eftersom slottet ingår

i programserien Slotten som historisk scen!

Söndagen den 17 mars kl. 15.00

Nyfiken på heraldiken som konstform

Heraldik är läran om den typ av märken som kallas vapen och

deras historia, men framför allt regelverket för hur de utformas

och används. Den heraldiske konstnären Henrik Dahlström

berättar om heraldikens formspråk genom tiderna på

Drottningholm – från vapenbilder till varumärken.

28

Rikssalen, Drottningholms Slott

Förbokning, se sid 6

Henrik Dahlström

grafisk formgivare

Riksarkivets heraldiske konstnär


Nyfiken på Drottningholm

Söndagen den 12 maj kl. 12.00–15.30

Nyfiken på Evert Lundquists ateljé

Under denna temadag besöker vi konstnären Evert Lundquists

ateljé vid Kina Slott. Ateljén är inrymd i det gamla maskinhuset,

som användes för att alstra ström med ångmaskin till det

central uppvärmda slottet vid 1900-talets början. På 1950-talet

övergick man till växelström och upplät huset som konstnärsateljé.

Här arbetade konstnären Evert Lundquist mellan åren 1953 och

1992. I ateljémuseet visas oljemålningar, kolteckningar och

torrnålsgravyrer. Under temadagen visas ateljén varje hel- och

halvtimme kl. 12.00–15.30.

Evert Lundquists ateljé vid Kina Slott, Drottningholm

Ingen förbokning

Söndagen den 26 maj kl. 11.00–15.30

Nyfiken på Adriaen de Vries

I det gamla Dragonstallet på Drottningholmsmalmen visas

en unik skulptursamling av den nederländske skulptören

Adriaen de Vries (1556–1626). Bronsskulpturerna, som är

från 1600-talets början, togs till Sverige som krigsbyten för

att så småningom placeras i Drottningholmsparken. I dag

har skulpturerna i parken ersatts av moderna bronsavgjutningar

och originalen finns samlade i Museum de Vries som

innehåller den största samling av de Vries verk i världen.

Under denna de Vries-dag visas museet varje hel- och

halvtimme kl. 11.00–15.30.

Museum de Vries, Drottningholm

Ingen förbokning

Söndagen den 1 september kl. 11.00, 13.00 och 15.00

Söndagen den 8 september kl. 11.00, 13.00 och 15.00

Nyfiken på Kina Slott

Kina Slott är en märklig idyll i den mäktiga landskapsparken

på Drottningholm. Drottning Lovisa Ulrika överraskades på sin

födelsedag 1753 av kung Adolf Fredrik med ett litet kinesiskt

lustslott i Drottningholmsparken. Det var en uppskattad present

då hela Europa vid den tiden vurmade för kineserier. De två första

söndagarna i september ges temavisningen »Under ytan«. Här ges

en inblick i tjänstefolkets domäner varvat med historik om det

kungliga lustslottet som utflyktsmål för hovet på 1700-talet.

Kina Slott, Drottningholm

Ingen förbokning

29


Program

Sommarslotten

Ta en grön paus och gör en tur till sommarslotten i Kungl. Nationalstadsparken – Gustav III:s Paviljong,

Rosendals Slott och Ulriksdals Slott. Här vandrar du genom rum som en gång sett kungar som Gustav III,

Karl XIV Johan, Karl XV och Gustaf VI Adolf. På slotten får du se hur kungarna och deras drottningar

inredde sina officiella, och mer privata rum i stilar som var högsta mode när det begav sig. Här finns det

bästa av sengustavianskt, empire och det sena 1800-talets nystilar som frimodigt tar för sig av tidigare

århundradens inredningsideal. 1900-talet finns representerat i det fantastiska vardagsrummet på Ulriksdal

– en gåva från svenska folket till kronprinsparet Gustaf Adolf och Louise. Varför inte ta med picknick?

Det finns gott om plats att sitta ner i de lummiga parker som omger sommarslotten.

Utöver de sedvanliga sommarvisningarna, har vi i år även glädjen att erbjuda specialvisningar med

kunniga ciceroner som leder vägen genom slott och parker!

30


Program på Ulriksdal

En tidsresa på Ulriksdal

Följ med på en tidsresa på Ulriksdals Slott. Under vår och höst

levandegör vi slottets historia med dramatiserade visningar vid

sexton unika tillfällen. Den »eviga damen«, en gestalt som alltid

har funnits på slottet, ikläder sig tidsenliga roller och ledsagar oss

genom historiska rum där slottsherrarna Magnus Gabriel de la

Gardie, Karl XV och Oskar II möter varandra och berättar om sin

tid på slottet. Passa på att upptäcka Ulriksdal på ett nytt och spännande

sätt, då slottet bokstavligen blir en historisk scen!

Lördag 18 maj, söndag 19 maj kl. 12.00 och kl. 14.00

Lördag 25 maj, söndag 26 maj kl. 12.00 och kl. 14.00

Lördag 14 sept, söndag 15 sept kl. 12.00 och kl. 14.00

Lördag 21 sept, söndag 22 sept kl. 12.00 och kl. 14.00

Förbokning, se sid 6

Per Sjödahl

Jonas Rosin

Margareta Sundström

Museilärare

Ståthållarämbetet

31


Föredrag och parkvandring Ulriksdals Slott

Lördagen den 1 juni kl. 13.00

Ulriksdal – ett modernt 1600-tals slott

Ulriksdals slott har genomgått många moderniseringar sedan

1600-talet. Starka personligheter har satt sin prägel på slottet

– Karl XV:s ambitioner och samlariver under 1800-talet och

1920-talets moderna inredning för en ung kronprinsfamilj dominerar

vid ett besök idag. Många spännande gäster har genom historien

besökt slottet, som drottning Kristina och H. C. Andersen.

Lördagen den 8 juni kl. 13.00

Lördagen den 15 juni kl. 13.00

32

Samling vid entrén till Ulriksdals Slott

Förbokning, se sid 6

Micael Ernstell

Intendent

Nationalmuseum

Skulpturvandring i Orangerimuseet

I Ulriksdals slottspark ligger orangeriet byggt av Nicodemus

Tessin d.y. i slutet av 1600–talet, en tid då sydfrukter var dyrbara

exklusiviteter som förhöjde hovets måltider. Idag är orangeriet

platsen för Nationalmuseums samling av svensk skulptur och

här finns mästerliga exempel ur Sveriges äldre skulpturhistoria,

från Sergels nyklassiska skulpturer utförda i Rom till 1800-talets

nationalmonument.

Samling vid entrén till Orangerimuseet

Förbokning, se sid 6

Linda Hinners

Intendent

Nationalmuseum

Historisk vandring i Ulriksdals slottspark

Från det att Jakob de la Gardie uppförde ett slott vid Edsvikens

strand har det funnits någon form av trädgårds- och parkanläggning

vid Ulriksdal. Följ med på en historisk parkvandring i slottsparken

– från senrenässans till modern klassicism. Parkvandringen avslutas

med ett besök på Ulriksdals Slottsträdgård där Bosse Rappne

berättar om handelsträdgården.

Samling vid entrén till Ulriksdals Slott

Förbokning, se sid 6

Gunnar Björkman

Parkchef vid Kungl. Djurgårdens förvaltning

Bosse Rappne

Trädgårdsmästare


Parkvandring Haga

Lördagen den 13 juli kl. 13.00

Gustav III:s Haga – park och byggnader

Hagaparken, Sveriges kanske förnämsta exempel på en engelsk

park, förknippas främst med Gustav III. Kungen hade stora

visioner för parken och flera av dem hann också verkställas.

Han lät bland annat uppföra Ekotemplet, Turkiska kiosken,

Koppartälten och Gustav III:s Paviljong. Slottsarkitekten

Jan-Erik Ellfolk och parkchefen Gunnar Björkman tar oss

med på en historisk vandring i Hagaparken.

Samling vid Koppartälten. Förbokning, se sid 6

Gunnar Björkman

Parkchef vid Kungl. Djurgårdens förvaltning

Jan-Erik Ellfolk

Slottsarkitekt

Sommartider på lustslotten

Gustav III:s Paviljong i Hagaparken och Rosendals Slott på Djurgården är öppna vid guidade visningar juni–aug:

tis–sön kl. 12, 13, 14 och 15. Mer info: www.kungahuset.se/paviljongen och www.kungahuset.se/rosendal

Ulriksdals Slott är öppet vid guidad visning juni–aug: tis-sön kl. 12, 13, 14 och 15, Orangerimuseet kl. 12 och kl. 14.

Öppet för förbokade gruppbesök året om. Mer info: www.kungahuset.se/ulriksdal

33


Idrottsprinsen, Motorprinsen och Prince Charming

Minnesutställningen på Rosersbergs slott i sommar, visar bilder ur prinsens liv hämtade bland annat

ur Bernadottebibliotekets fotoarkiv. Här ses även utvalda privata föremål som är representativa för

prins Bertils intressen. Prins Bertil, som föddes 1912 och blev nummer två i tronföljdsordningen, har

bland annat kallats Idrottsprinsen, Motorprinsen och Prince Charming. Idrottsintresset grundlades under

skolåren och Idrottsprinsen Bertil utmärkte sig bland annat i simning, på skridskor och i höjdhopp. Som

vuxen ägnade han sig åt sällskapsporter som boule och golf. Idrottsintresset följde honom hela livet

och han valdes 1947 till ordförande i både Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska Kommitté.

Bilar, motorcyklar och snabba båtar var också något som tilltalade Motorprinsen. Redan på barnbilder

poserar prinsen sittande i någon av sina trampbilar. I flottan fick han testa motortorpedbåtar. I Paris

på 1930-talet körde han sportbil och som marin attaché i London tog han sig fram på motorcykel.

Under åren 1947–1993 var han ordförande i KAK, Kungliga Automobil Klubben. Prince Charming

blev en goodwill-ambassadör och kom att göra närmre 100 utlandsresor för att marknadsföra Sverige.

Med sin representativa förmåga, sin humor och charm öppnade han dörrar för svensk industri.

Prins Bertil utbildades till officer i flottan och under andra världskriget tjänstgjorde han som marinattaché

vid ambassaden i London. Det var under denna tid prinsen mötte sitt livs stora kärlek, Lilian Craig. Hon

kom att stå vid hans sida i trettio år innan de år 1976 gifte sig i Drottningholms slottskyrka. Prinsen avled

den 5 januari 1997.

34

Till minne av

prins Bertil

på Rosersbergs Slott

Slottet och utställningen visas maj och sept: lör–sön; kl. 11, 12, 13, 14 och 15, juni–aug: tis–sön; kl. 11, 12, 13, 14, 15 och 16.

Slottskafé och slottsbutik. Hotell och konferens året om. Se www.kungahuset.se/rosersberg för mer information.


Ny våningssvit på

Tullgarns Slott

Tullgarns slott slår upp portarna för säsongen den 1 juni. Med läget vid havet är Tullgarn ett populärt

utflyktsmål. Vid de guidade visningarna ser du rum och salar i en stilblandning av rokoko, gustavianskt

och viktorianskt. Denna sommar öppnas en nyrestaurerad våningssvit på slottet, den så kallade

Holländska våningen.

Utöver slottsvisningar erbjuder vi familjevisningar med fladdermusjakt, och dramatiserade visningar

där vi får följa prins Fredrik Adolfs glada hov i slutet av 1700-talet. Kaffeservering och à la carte

på Tullgarns värdshus. Under året blir det även midsommarfirande och julmarknad.

Den Holländska våningen

Den Holländska våningen ställdes i ordning av kronprins Gustaf och prinsessan Victoria för att användas

av Oskar II vid hans besök på sonens lustslott. En omfattande restaurering av rumssviten startades i början

av 2010, med målet att så långt som möjligt återskapa den fasta och lösa inredningen. Det mest genomarbetade

rummet i sviten är salongen. Fotografier och inventarieförteckningar ger sammantaget en mycket

god bild av den ursprungliga inredningen. Salongens snickerier är ådrade i mörkbrun ekimitation, som

delvis är original och delvis återställdes vid restaureringen. Möbleringen domineras av holländska möbler

med intarsia av ben samt olika, delvis färgade träslag. Samlingen av holländskt porslin tar upp färg- och

materialverkan från kakelugnen och är viktig för rummets helhetsintryck. En av temakvällarna på

Kungliga Slottet handlar om konservatorernas arbete med just detta porslin (se sid 16).

Tullgarns Slott är öppet vid guidade visningar maj och sept: lör–sön kl. 11, 12, 13, 14, och 15,

juni–aug: tis–sön kl. 11, 12, 13, 14, 15 och 16. För besöksinformation och övrigt program se www.kungahuset.se/tullgarn

35


Kungliga slotten

som musikscen

Sång och musik har alltid varit ett självklart och omtyckt inslag i de kungliga salongerna.

Musikaliska soaréer anordnades regelbundet, och ofta var det familjens egna talanger

som bjöd på den musikaliska underhållningen. Det har även funnits medlemmar av

den Kungliga familjen med särskild musikalisk begåvning. I Bernadottebibliotekets

arkiv finns idag över 6000 musikalier som bland annat medlemmar ur ätten Bernadotte

samlat, spelat och även komponerat! Prins Gustav har efterlämnat ett stort antal egna

kompositioner, Studentsången bland de mest kända. Han var även en duktig sångare och

pianist och fick hedersnamnet Sångarprinsen. Hans syster prinsessan Eugénie, också

hon en duktig pianist och kompositör, har skildrat familjens musicerande på ett flertal

akvareller som finns i de Kungliga samlingarna.

Även kung Oskar I var en god sångare och pianist. Under ungdomsåren

komponerade han gärna och han fullbordade bland annat operan »Ryno« efter

den avlidne Edvard Brendler. Släkten Bernadottes skickligaste pianist anses

drottning Victoria ha varit. Hennes stora flygel står fortfarande kvar i den våning

på Kungliga Slottet, som en gång disponerades av drottningen och hennes

gemål kung Gustaf V.

Text:

Ellinor Flingdal

Marknadsföringssekreterare

Ståthållarämbetet

36

Sånglektion hos brodern prins Gustav, vårvintern 1849.

»Bror Gustaf, Hofsångaren Herr Berg, Hoffröken Mathilda Bennet

och Eugénie«. Akvarellteckning av prinsessan Eugénie.


Musiken har alltid varit en självklar del av kulturarvet. Vår Kung Carl XVI Gustaf

är mycket musikintresserad och förvaltar musikarvet genom att ge utrymme för

musiken på de Kungliga slotten. Eldsjälen bakom genomförandet av en stor del av

musikevenemangen är Hovorganist Mary Ljungquist Hén. Hon ansvarar bland annat

för musiken vid ceremoniella sammanhang och vid musikgudstjänster i Slottskyrkan.

Hon ansvarar även för vård av instrumenten, som den magnifika orgeln i Slottskyrkan

med sjutton stämmor.

En viktig del i Marys arbete är att levandegöra det musikaliska arvet för

allmänheten. Alla välkomnas till konserterna i Riddarholmskyrkan,

Slottskyrkan och slottskapellen. Med Kungl. Hovstaternas egen

körverksamhet, inbjudna körer från hela landet, flera av landets främsta

musiker inom klassisk och gregoriansk musik, Försvarsmusiken och

konsertserier med etablerade artister är de Kungliga slotten scenen

för ett rikt varierat musikutbud!

Slottskyrkans Vokalensemble med Nya Prinskvartetten är Kungl. Hovstaternas egna

professionella ensembler. Tillsammans med inbjudna musiker, sångare och körer

skapas en musikscen på de Kungliga slotten med bred variation.

Upptäck musiken på de Kungliga besöksmålen:

Orgelkonserter i Slottskyrkan och slottskapellen

Konsertprogram på sommaren i Riddarholmskyrkan

Gudstjänster och musikgudstjänster i våra slottskyrkor och kapell

Musik på Slottet, konsertserie i januari och september

Musik på Gripsholm, konsertserie under sommarmånaderna

För datum och tider, se Kalendariet från sid 41 (gulmarkerade programpunkter).

För mer information om programmen besök www.kungahuset.se/kungligaslotten

Mary Ljungquist Hén,

Hovorganist och

musikansvarig vid

Kungl. Hovstaterna, är

eldsjälen bakom slottens

många musikevenemang.

37


Barnens slott

Slotten är en spännande miljö för barn. Här finns gyllene paradrum, skattkammare,

rustkammare, dunkla källarvalv och vindlande gångar. Och inte minst en spännande

historia som vi berättar!

På flera av våra kungliga slott – Drottningholm, Gripsholm, Tullgarn och

Kungliga Slottet – erbjuder vi en mängd aktiviteter för barn såsom familjevisningar,

skollovsaktiviteter och/eller skolprogram. I år kommer även Hovstallet att

erbjuda program under skolloven då barnen kan klappa Kungens hästar och

grilla korv i smedjan.

Se datum för skollovsprogrammen i Kalendariet från sid 41. Information om

familjevisningar och skolprogram finns på www.kungahuset.se/kungligaslotten

Kung för en dag!

– är namnet på ett av flera skolprogram på Kungliga Slottet. På slottet ges även

familjevisningar på helger och på skolloven utökas programmet med aktiviteter

för barnen i slottets stora salar eller i de dunkla källarvalven.

38


Barnens resa på Drottningholm

Lejon och rustningar!

»Drottningholmspasset« är ett häfte som fungerar som en liten vägledning

för området samtidigt som det är fyllt av uppgifter och klurigheter som

aktiverar barnen. Det finns korta presentationer av de olika besöksplatserna

– Drottningholms slott, Kina slott, teatern, parken och statyerna – men

även sidor med frågor, aktivitetstips och uppgifter som ska lösas på

plats. Häftet är utformat som ett riktigt pass och stämplas när barnen

besökt de olika platserna. Passet kostar 40 kr och finns att köpa

i Drottningholms besökscenter.

12

Upptäck slottsparken

Vid Drottningholm finns tre olika parker. Den äldsta är

en formträdgård från 1600-talet med buskar och häckar

i tydliga former. Det finns också en liten trädgård vid

Kina slott där träden och häckarna formar små rum. Den

tredje parken är en landskapspark med stora gräsmattor,

små holmar, slingrande stigar och en labyrint av gräs.

På sommaren kan du ha picknick här och på vintern

åka pulka!

Fråga gärna parkpersonalen om du undrar över något och

läs på skyltarna om vad som finns i parken.

Pyssel

1 Nämn tre blommor du

kan hitta i parken.

2 Vad

användes

Götiska

Tornet till?

3 Vilket träd står i alléerna?

Tävla med en kompis om

vem som springer snabbast

genom en av alléerna.

4 Hur många fontäner

finns det i parken?

5 Gå från slottet förbi

fontänerna och lyssna på

ljudet från vattnet. Var låter

det mest och minst?

6 Vilka stora och små djur

går att hitta i parken? Hur

många ben har de?

Tramp tramp

Under sommarsäsongen tar vi

med barnen på en visning i den

spännande Vasaborgen Gripsholm

– genom vindlande gångar till

rustkammaren från Gustav III:s tid,

där vi får se ett uppstoppat lejon på

nära håll. Här finns också en

målarstuga där barnen kan skildra sina

upplevelser på slottet.

Se datum och tider för skollovsprogram i Kalendariet från sid 41 (blåmarkerade programpunkter).

Information om familjevisningar och skolprogram finns på www.kungahuset.se/kungligaslotten

?

7 Hur många

fönster har

vakttältet?

8 Hur många

svanar är målade på

väggarna på Svanhuset?

Svar:

?

1............................................

2............................................

3............................................

4............................................

5............................................

6............................................

..............................................

7............................................

8............................................

D ROTT N I N G H O L M

PA S S

För barn kan vi även erbjuda

ett frågespår inne i slottet på temat

»Sagor och myter på Drottningholm«

perioden okt–april.

Familjevisningar söndagar kl. 13 och

under skolloven ordnas extra program.

39


Upptäck

Slottsboden

Slottsboden är en butik fylld av kungligt kulturarv i olika förpackningar!

Med inspiration från de Kungliga samlingarna och slottens inredningar

produceras kontinuerligt nya unika produkter som inte finns i andra butiker.

Motiv från väggfält och målningar återfinns på exempelvis servetter, brickor,

handdukar, porslin, slipsar och sjalar.

Här finns artiklar i alla prisklasser, från souvenirer som egenproducerade

vykort av Kungafamiljen, populära presentartiklar som choklad och te

till exklusiva högtids- och representationsgåvor. Inte minst finns litteratur

om våra kungliga slott.

Slottsboden finns på Kungliga Slottet, Drottningholms Slott och

Gripsholms Slott. Butikerna delar ett basutbud, men har även

unika produkter från respektive slott. På våra sommaröppna slott

finns försäljning med ett urval av butikernas sortiment.

40

Siluettljusstake 565 kr.

Svensktillverkad i plåt. Finns

även som siluett av kvinna.

För butikens öppettider på respektive slott, se www.kungahuset.se/kungligaslotten

Lejon i tenn 100 kr.

Miniatyr av skulpturerna

på Lejonbacken, Kungliga Slottet,

av Bernard Foucquet i början

av 1700-talet.


JANUARI

Kalendarium

med reservation för ändringar

Se www.kungahuset.se/kungligaslotten för mer information om programpunkterna,

samt om ordinarie verksamhet på de kungliga besöksmålen. Mer om föredragen

och temakvällarna Nyfiken på… finns att läsa på sid 6–33.

8 BILJETTSLÄPP FÖR

FÖREDRAGSSERIEN

SLOTTEN SOM HISTORISK SCEN

Förbokning per tel 08-402 61 30,

mån–fre kl. 9.00–12.00

2–31 UTSTÄLLNINGAR

På Kungliga Slottet:

Prinsessan Estelle

– födelse och dop

Resan till Egypten – drottning

Victorias fotografiska liv

tis–sön kl. 12.00–16.00

Generalprogram, Rikssalen

UNGA MUSIK PÅ SLOTTET

Program och biljettinformation

på www.royalfestivals.se

21 Musik för solister och ensembler

Musikhögskolan i Malmö,

Musikkonservatoriet i Falun

kl. 18.00–ca 19.30

Kungliga Slottet

22 Operasolister tillsammans med

unga instrumentalister

Operahögskolan och Lilla

Akademien

kl. 14.00–ca 15.00

Kungliga Slottet

23 Klangäventyr för körer och

orkester

Adolf Fredriks musikklasser,

Kammarorkester från Stuttgarts

Musikhögskola

kl. 14.00–ca 15.00

Kungliga Slottet

Prinsessan Estelle – födelse och dop

utställning på kungliga slottet t.o.m. 3 mars 2013

24 Musikaliska möten mellan olika

genrer. Fryshuset och Kungliga

Musikhögskolan

kl. 14.00–ca 15.00

Kungliga Slottet

25 Dansprogram med klassisk balett,

jazz, street och musikal BASE23

Stockholm Dance Academy

kl. 14.00–ca 15.00

kl. 19.00–ca 20.15

Kungliga Slottet

26 Musik från när och fjärran, jazz, opera

Högskolan för scen och musik

i Göteborg

kl. 15.00–ca 16.30

Kungliga Slottet

30 Nyfiken på porslin

kl. 18.00–ca 19.00

temakväll på Kungliga Slottet

41


Resan till Egypten

DROTTNING VICTORIAS FOTOGRAFISKA LIV

Fotoutställning med bilder tagna av drottning Victoria

kungliga slottet, tis–sön kl. 12.00–16.00 t.o.m. 17/3

FEBRUARU

FEBRUARI

1–28 UTSTÄLLNINGAR

På Kungliga Slottet:

Prinsessan Estelle

– födelse och dop

Resan till Egypten – drottning

Victorias fotografiska liv

tis–sön kl. 12.00–16.00

2 I kungliga svarvkammare

och konstkammare

kl. 13.00–ca 13.45

föredrag på Kungliga Slottet

6 Nyfiken på Jubileumsrummet

kl. 18.00–ca 19.00

temakväll på Kungliga Slottet

7 Nyfiken på de kungliga selarna

kl. 18.00–ca 19.00

Hovstallet

7 Kammarmusikkonsert

kl. 19.00–ca 20.00, Slottskyrkan

Marinens Musikkår

42

9 Enväldets ideal

kl. 13.00–ca 13.45

föredrag på Kungliga Slottet

13 Nyfiken på »Skaldernas Konung«

kl. 18.00–ca 19.00

temakväll på Kungliga Slottet

16 Resan till Egypten

– drottning Victorias fotografiska liv

kl. 13.00–ca 13.45

föredrag på Kungliga Slottet

20 Nyfiken på slottets festblommor

kl. 18.00–ca 19.00

temakväll på Kungliga Slottet

23 Frihetstidens inredningar

kl. 13.00–ca 13.45

föredrag på Kungliga Slottet

23–24 Sportlovskul på Kungliga

Slottet. Program på

www.kungahuset.se/kungligaslottet

26–28 Sportlovskul på Kungliga

Slottet. Program på

www.kungahuset.se/kungligaslottet

MARS

1 Klappa kungens hästar och

hoppa hästarnas hinder

(ingen ridning ingår).

Sportlovsöppet på Hovstallet,

insläpp kl. 14.15–14.30. Program

på www.kungahuset.se/hovstallet

1–3 UTSTÄLLNING

På Kungliga Slottet:

Prinsessan Estelle

– födelse och dop

tis–sön kl. 12.00–16.00

1–3 Sportlovskul på Kungliga

Slottet. Program på

www.kungahuset.se/kungligaslottet

1–17 UTSTÄLLNING

På Kungliga Slottet:

Resan till Egypten

– drottning Victorias

fotografiska liv

tis–sön kl. 12.00–16.00

2 Fransmännen som smyckade

slottet

kl. 13.00–ca 13.45

föredrag på Kungliga Slottet

6 Nyfiken på Slottsarkitektkontoret

kl. 18.00–ca 19.00

temakväll på Kungliga Slottet

9 Le Cordon Bleu’ – det blåa bandet

kl. 13.00–ca 13.45

föredrag på Kungliga Slottet

13 Nyfiken på Slottsarkivet

kl. 18.00–ca 19.00

temakväll på Kungliga Slottet

16 I ur och skur – att arbeta med

de kungliga hästarna

kl. 13.00–ca 13.45

föredrag på Kungliga Slottet

16 Sophia Albertina – självständig

prinsessa,

kl.16.00–ca 17.30

föredrag på Gripsholms Slott

17 Musikgudstjänst: Mariamusik

Vivaldi – Franck – Bach

kl. 15.00–ca 16.00, Slottskyrkan

Slottskyrkans Vokalensemble

Dirigent Mary Ljungquist Hén

Pastor i Kungl. Hovförsamlingen

Michael Bjerkhagen

17 Nyfiken på heraldiken som

konstform

kl.15.00–ca 16.00

föredrag på Drottningholms Slott


20 Nyfiken på Fatburen

kl. 18.00–ca 19.00

temakväll på Kungliga Slottet

26–31 Påsklovsextra på

Drottningholms Slott. Program

på www.kungahuset.se/

drottningholm

26–31 Påsklovsextra på Kungliga

Slottet, obs! stängt Långfredag.

Program på

www.kungahuset.se/kungligaslottet

29 Musikgudstjänst: Jesu sju ord på

korset.Hildegard av Bingen och

svensk folkton

kl. 15.00–ca 16.00, Slottskyrkan

Slottskyrkans Vokalensemble

Anders Paulsson, sopransaxofon

Hovorganist Mary Ljungquist Hén

Pastor i Kungl. Hovförsamlingen

Michael Bjerkhagen

29–31 Påsköppet på Gripsholms Slott

kl. 12.00–15.00

Program på

www.kungahuset.se/gripsholm

APRIL

1 Påsköppet på Gripsholms Slott

kl. 12.00–15.00

Program på

www.kungahuset.se/gripsholm

1 Musikgudstjänst, Emmausmässa

Johann Sebastian Bach

kl. 15.00–ca 16.00, Slottskyrkan

Hovorganist Mary Ljungquist Hén

Hovpredikant Erland Ros

1–7 Påsklovsextra på

Drottningholms Slott.

Program på

www.kungahuset.se/drottningholm

1–7 Påsklovsextra på Kungliga Slottet

Program på

www.kungahuset.se/kungligaslottet

2–4 Skattjakt bland Kungens hästar!

Påsklovsöppet på Hovstallet,

insläpp kl. 14.15–14.30.

Program på

www.kungahuset.se/hovstallet

3 Nyfiken på Museum Tre Kronor

kl. 18.00–ca 19.00

temakväll på Kungliga Slottet

6 Barockteatern genom tidsspegeln

kl.16.00–ca 17.30

föredrag på Gripsholms Slott

10 Nyfiken på världens

vackraste matta?

kl. 18.00–ca 19.00

temakväll på Kungliga Slottet

13 Drottningen och filosofen – mötet

mellan Kristina och Descartes

kl. 13.00–ca 13.45

föredrag på Kungliga Slottet

17 Nyfiken på Leo Tolstoy – författare

ur Oskar II:s boksamling

kl. 18.00–ca 19.30

temakväll på Kungliga Slottet

18 Nyfiken på Bilavdelningen

kl. 18.00–ca 19.30

Hovstallet

20 Musei- och utställningsrum

på Kungliga Slottet 1930–2000

kl. 13.00–ca 13.45

föredrag på Kungliga Slottet

24 Nyfiken på vård av Kungliga

samlingar

kl. 18.00–ca 19.30

temakväll på Kungliga Slottet

MAJ

UTSTÄLLNING

TILL MINNE AV PRINS BERTIL

visas lör–sön t.o.m. 31 maj

kl. 11, 12, 13, 14, 15 och 16

Roserbergs Slott

MUSIK PÅ GRIPSHOLM

Program på www.kungahuset.se/

gripsholm

Högsäsong på Drottningholms

Slott med Kina Slott, se tider på

www.kungahuset.se/drottningholm

BLOMSTERTRAPPA VID KINA SLOTT

MED HYACINTER OCH PÅSKLILJOR

se datum på

www.kungahuset.se/kina

1–14 Gripsholms Slott

öppet helger 12.00–15.00

43


6 ÖPPET SLOTT

Nationaldagsfirande

på Kungliga Slottet, program på

www.kungahuset.se/kungligaslottet

8 Skulpturvandring i Orangerimuseet

kl. 13.00–ca 14.00

föredrag på Ulriksdals Slott

14 Roman – Johnsen – Bach

Orgelkonsert i Slottskyrkan

kl. 13.00–ca 13.30

Improvisation över ett

tema av prins Gustav

Organist Anders Bondeman

15 Historisk vandring i Ulriksdals

slottspark

kl. 13.00–ca 15.00

parkvisning på Ulriksdal

16 Scarlatti – Händel – Fauré

Konsert i Riddarholmskyrkan

kl. 15.00–ca 15.45

Delphine Constantin, harpa

21 Folkton i midsommartid

Konsert i Riddarholmskyrkan

kl. 15.00–16.00

Vokalensemblen Irmelin, Eva Rune,

Maria Misgeld, Karin Ericsson Back

22 Musikgudstjänst

kl. 15.00–ca 16.00,

Riddarholmskyrkan

Vokalensemblen Irmelin

Hovpredikant Erland Ros

28 Andrée – Hambreus –Bach

Orgelkonsert i Slottskyrkan

kl. 13.00–ca 13.45

Professor Karin Nelson

30 Bernadottemusik

Oskar I – Prins Gustaf –

Prinsessan Eugénie

Konsert i Riddarholmskyrkan

kl. 15.00–ca 15.45

Mary Ljungquist Hén, sopran, orgel

Mattias von Wachenfeldt, gitarr

JULI

MUSIK PÅ GRIPSHOLM

Program på

www.kungahuset.se/gripsholm

5 Zellbell – Bach

Orgelkonsert i Slottskyrkan

kl. 13.00–ca 13.30

Hovorganist Mary Ljungquist Hén

7 Bach – Kraus – Bellman

Konsert i Riddarholmskyrkan

kl. 15.00–ca 15.45

Tobias Carron, flöjt

Per Skareng, gitarr

12 Agrell – Bach

Orgelkonsert i Slottskyrkan

kl. 13.00–ca 13.30

Hovorganist Mary Ljungquist Hén

13 Gustav III:s Haga – park och

byggnader

kl. 13.00–15.00

visning i Hagaparken

14 Roman – Mancini – Scarlatti – Leo

Konsert i Riddarholmskyrkan

kl. 15.00–ca 15.45

Anna Paradiso, cembalo

Dan Laurin, flöjt

19 Hägg – Bach

Orgelkonsert i Slottskyrkan

kl. 13.00–ca 13.30

Hovorganist Mary Ljungquist Hén

21 Ludvig XIV – musik

från solkungens tid

Louis Couperin – Francois Couperin

Konsert i Riddarholmskyrkan

kl. 15.00–ca 15.45

Pär Lindh, cembalo

26 Sjögren – Bach

Orgelkonsert i Slottskyrkan

kl. 13.00–ca 13.30

Hovorganist Mary Ljungquist Hén

28 Gustav III:s musikaliska värld

Roman, Uttini m.fl.

Konsert i Riddarholmskyrkan

kl. 15.00–ca 15.45

Nanna Malmros, violin

Bernt Malmros, violin, violoncell

Magnus Malmros, violoncell

AUGUSTI

SEPTEMBER

MUSIK PÅ GRIPSHOLM

Program på

www.kungahuset.se/gripsholm

2 Oskar I – Prins Gustav –

Prinsessan Eugénie – Bach

Orgelkonsert i Slottskyrkan

kl. 13.00–ca 13.30

Hovorganist Mary Ljungquist Hén

4 Italiensk Passion och Tysk ordning

Vivaldi, Bach m.fl.

Konsert i Riddarholmskyrkan

kl. 15.00–ca 15.45

Per Gross, flöjt

Mary Ljungquist Hén, sopran

Benjamin Åberg, cembalo

MUSIK PÅ SLOTTET

Konserter i september

på Kungliga Slottet.

Program på www.royalfestivals.se

1 Nyfiken på Kina Slott

kl 11.00, 13.00, 15.00

temavisning på Kina Slott,

Drottningholm

8 Nyfiken på Kina Slott

kl 11.00, 13.00, 15.00

temavisning på Kina Slott,

Drottningholm

45


13 40 ÅR PÅ TRONEN

– 40 ÅR FÖR SVERIGE

Utställning öppnar på

Kungliga Slottet. Även på

Drottningholms och Gripsholms

Slott, för datum och tider se

www.kungahuset.se/kungligaslotten

14 En tidsresa på Ulriksdal

kl.12.00 och 14.00, dramatiserad

visning på Ulriksdals Slott

15 En tidsresa på Ulriksdal

kl.12.00 och 14.00, dramatiserad

visning på Ulriksdals Slott

18 Nyfiken på Slottsarkitektkontoret

kl. 18.00–ca 19.00

temakväll på Kungliga Slottet

21 En tidsresa på Ulriksdal

kl.12.00 och 14.00, dramatiserad

visning på Ulriksdals Slott

21 Kunglig Höghet

kl. 13.00–ca 13.45

föredrag på Kungliga Slottet

22 En tidsresa på Ulriksdal

kl.12.00 och 14, dramatiserad

visning på Ulriksdals Slott

25 Nyfiken på kunglig miltärmusik

kl. 18.00–ca 19.30

temakväll på Kungliga Slottet

46

28 Ordensfrågorna under den svensk-

norska unionen

kl. 13.00–ca 13.45

föredrag på Kungliga Slottet

OKTOBER

5 Den glömda historien

kl. 13.00–ca 13.45

föredrag på Kungliga Slottet

5 Gripsholm och

1700-talets Vasaromantik

kl.15.00–ca 17.30

föredrag på Gripsholms Slott

9 Nyfiken på Gustaf VI Adolfs

bibliotek

kl. 18.00–ca 19.00

temakväll på Kungliga Slottet

10 Nyfiken på paradvagnarna

kl. 18.00–ca 19.00

Hovstallet

12 Så byggdes Kungliga Slottet

kl. 13.00–ca 13.45

föredrag på Kungliga Slottet

13 Musikgudstjänst: Sacred Cantatas

Georg Friedrich Händel

kl. 15.00–ca 16.00, Slottskyrkan

Cembalist Benjamin Åberg

Hovorganist Mary Ljungquist Hén

Instrumentalister

Pastor i Kungl. Hovförsamlingen

Michael Bjerkhagen

16 Nyfiken på Riksmarskalken

kl. 18.00–ca 19.00

temakväll på Kungliga Slottet

19 Bilden av Kungahuset

kl. 13.00–ca 13.45

föredrag på Kungliga Slottet

19 Kunglig taffel

kl. 16.00–ca 17.30

föredrag på Gripsholms Slott

23 Nyfiken på det Kungliga stiftet

kl. 18.00–ca 19.00

temakväll på Kungliga Slottet

24 Världsarvsdagen på

Drottningholms Slott.

Program på

www.kungahuset.se/drottningholm

26 Riksregalierna – symbolik

och tradition

kl. 13.00–ca 13.45

föredrag på Kungliga Slottet

26 Vasahovsmusik på Gripsholm

kl. 16.00–ca 17.30

musik på Gripsholms Slott

26–27 Höstlovsprogram på

Kungliga Slottet, se

www.kungahuset.se/kungligaslottet

26–31 Höstlovsprogram på

Drottningholms Slott, se

www.kungahuset.se/drottningholm

30 Nyfiken på Bernadottebiblioteket

kl. 18.00–ca 19.00

temakväll på Kungliga Slottet

28–31 Tipspromenad med korvgrillning,

öppet i stall och smedja.

Höstlovsöppet på Hovstallet

kl. 14.00–16.00. Program på

www.kungahuset.se/hovstallet

29–31 Höstlovsprogram på

Kungliga Slottet, se

www.kungahuset.se/kungligaslottet

NOVEMBER

1 Tipspromenad med korvgrillning,

öppet i stall och smedja.

Höstlovsöppet på Hovstallet

kl. 14.00–16.00. Program på

www.kungahuset.se/hovstallet

1–3 Höstlovsprogram på

Drottningholms Slott, se

www.kungahuset.se/drottningholm


1–3 Höstlovsprogram på

Kungliga Slottet, se

www.kungahuset.se/kungligaslottet

3 Musikgudstjänst: Einar Ekberg

kl. 15.00–ca 16.00, Slottskyrkan

Barytonsolist Gunnar Birgersson

Slottskyrkans Vokalensemble

Dirigent Mary Ljungquist Hén

Pastor i Kungl. Hovförsamlingen

Michael Bjerkhagen

2–3 Höstmarknad med slottsvisningar

på Ulriksdals Slott, program och

tider se www.kungahuset.se/

ulriksdal

6 Nyfiken på Högvakten

kl. 18.00–ca 19.00

temakväll på Kungliga Slottet

9 Kungl. Husgerådskammaren

– mer än slevar och kastruller

kl. 13.00–ca 13.45

föredrag på Kungliga Slottet

13 Nyfiken på kronprinsessan

Margaretas favoritillustratör

kl. 18.00–ca 19.00

temakväll på Kungliga Slottet

16 Kunglig kalender

kl. 13.00–ca 13.45

föredrag på Kungliga Slottet

20 Nyfiken på textilkonservering

kl. 18.00–ca 19.00

temakväll på Kungliga Slottet

21 Nyfiken på uniformer

kl. 18.00–ca 19.00

Hovstallet

21 Historien om en soldat,

av Igor Stravinkij

Konsert med Marinens Musikkår

kl. 19.00–ca 20.00, Rikssalen

23 Att förvalta ett kultur- och

naturarv

kl. 13.00–ca 13.45

föredrag på Kungliga Slottet

27 Nyfiken på Riddarholmskyrkan

kl. 18.00–ca 19.00

temakväll på Kungliga Slottet

29–30 Julmarknad på Hovstallet.

Program och tider på

www.kungahuset.se/hovstallet

DECEMBER

1 Julmarknad på Hovstallet.

Program och tider på

www.kungahuset.se/hovstallet

4 Nyfiken på slottets festblommor

kl. 18.00–ca 19.00

temakväll på Kungliga Slottet

7–8 Julmarknad på Drottningholm.

Program och tider på

www.kungahuset.se/drottningholm

7–8 Julmarknad på Tullgarn. Program

och tider på www.kungahuset.se/

tullgarn

14–15 Julmarknad på Tullgarn. Program

och tider på www.kungahuset.se/

tullgarn

22 Musikgudstjänst: Vi sjunger in julen!

Carols vid Betlehem

kl. 15.00–ca 16.00, Slottskyrkan

Slottskyrkans Vokalensemble

Dirigent Mary Ljungquist Hén

Pastor i Kungl. Hovförsamlingen

Michael Bjerkhagen

26 Musikgudstjänst: Julens sånger

och psalmer

kl. 15.00–ca 16.00, Slottskyrkan

Hovsångerkan Ingrid Tobiasson

Hovorganist Mary Ljungquist Hén

Pastor i Kungl. Hovförsamlingen

Michael Bjerkhagen

26–29 Jullovsextra på Kungliga Slottet,

se program och stängda

helgdagar på

www.kungahuset.se/kungligaslottet

JANUARI 2014

4–6 Trettonhelgsöppet på Gripsholms

Slott med temavisningar

och kaffeservering.

se www.kungahuset.se/gripsholm

2–5 Jullovsextra på Kungliga

Slottet, ej måndag, se program

på www.kungahuset.se/

kungligaslottet

47


ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN KUNGL. HOVSTATERNA ANNONS

48

UTGIVEN AV: Kungl. Husgerådskammaren och Ståthållarämbetet, Kungl. Hovstaterna

Redaktion: Margareta Nisser-Dalman, Ulla Lind, Ellinor Flingdal, Kristina Fjällendal. Digital bildbehandling: Marie-Louise Törnestam

FOTO: Gunnar Ask, Alexis Daflos, Jonas Ekströmer, Rickard L Eriksson, Håkan Lind, Nino Monastra, Kate Gabor, Charlotte Gawell,

Gomer Swahn, Bernadottebibliotekets bildarkiv, Nationalmuseum, Scanpix: Jan Collsiöö, R Fernborg, Jessica Gow,

Leif R Jansson, Tomas Oneborg, Sam Stadener

PRODUKTION: Inger Kåberg, Bokstaven AB. Tryckeri Ruter, Laholm 2013

www.kungahuset.se/kungligaslotten

More magazines by this user
Similar magazines