20.09.2013 Views

Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota ...

Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota ...

Toyota Personalbil - una fördelar för både arbetsgivaren oc Toyota ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Toyota</strong> <strong>Personalbil</strong><br />

- <strong>una</strong> <strong><strong>för</strong>delar</strong> <strong>för</strong> <strong>både</strong> <strong>arbetsgivaren</strong> <strong>oc</strong><br />

<strong>Toyota</strong> <strong>Personalbil</strong><br />

– unika <strong><strong>för</strong>delar</strong> <strong>för</strong> <strong>både</strong><br />

<strong>arbetsgivaren</strong> <strong>oc</strong>h den anställde


Flera bilmodeller att välja mellan!<br />

www.toyota.se/personalbil


<strong>Toyota</strong> <strong>Personalbil</strong><br />

- <strong>för</strong>delaktigt erbjudande <strong>för</strong> alla<br />

Inom <strong>Toyota</strong> strävar vi alltid efter att ligga i framkant - <strong>både</strong> när det gäller teknik <strong>oc</strong>h<br />

kund<strong><strong>för</strong>delar</strong>. Vårt långsiktiga arbete har <strong>oc</strong>kså resulterat i marknadens mest nöjda<br />

bilkunder.<br />

En av våra satsningar på <strong>för</strong>etag är <strong>Toyota</strong> <strong>Personalbil</strong>. Det är ett enkelt <strong>oc</strong>h riskfritt<br />

sätt <strong>för</strong> dig som arbetsgivare att erbjuda all din personal en bil<strong>för</strong>mån med bruttolöneavdrag<br />

som gör det kostnadsneutralt <strong>för</strong> <strong>för</strong>etaget.<br />

Som arbetsgivare kan du erbjuda alla i personalen möjligheten att köra en<br />

ny bil utan extra kostnad <strong>för</strong> <strong>för</strong>etaget. Dessutom är administrationen enkel<br />

eftersom vi <strong>för</strong>ser dig med alla uppgifter du behöver. Det har våra kunder inom<br />

såväl kommuner som mindre <strong>oc</strong>h större <strong>för</strong>etag redan upptäckt.<br />

De anställda får disponera en ny <strong>Toyota</strong> genom ett bruttolöneavdrag, samtidigt<br />

som de får ta del av <strong>för</strong>etagets oftast mer <strong>för</strong>delaktiga upphandlingsvillkor.<br />

Om den anställde säger upp sin anställning, begär tjänstledigt, avlider, är <strong>för</strong>äldraledig<br />

eller blir borta en längre tid på grund av sjukdom inträder vårt unika<br />

betalningsskydd.<br />

Läs mer om <strong>Toyota</strong> <strong>Personalbil</strong> på de följande sidorna <strong>oc</strong>h på<br />

www.toyota.se/personalbil


En risk– <strong>oc</strong>h kostnadsfri finansieringslösning<br />

<strong>för</strong> <strong>arbetsgivaren</strong><br />

Inom <strong>Toyota</strong> Financial Services vet vi att våra kunder sätter stort värde på<br />

trygga <strong>oc</strong>h enkla finansieringslösningar. Det tar vi fasta på när vi utvecklar våra<br />

tjänster. Vår målsättning är att det ska vara en bra finansieringslösning utan att<br />

ta upp <strong>arbetsgivaren</strong>s arbetstid. <strong>Toyota</strong> <strong>Personalbil</strong> gör det möjligt <strong>för</strong> dig som<br />

arbetsgivare att utan risk eller extra kostnad erbjuda all din personal att köra en<br />

ny bil.<br />

Säkrare <strong>oc</strong>h miljövänligare<br />

När de anställda kör en ny <strong>Toyota</strong> vet du som arbetsgivare att din personal<br />

åker i en trygg <strong>oc</strong>h säker bil <strong>oc</strong>h att den är bättre <strong>för</strong> miljön än många äldre<br />

bilar. <strong>Toyota</strong> har flera miljöbilar att välja mellan med koldioxidutsläpp under<br />

120 g/km. Väljer din personal någon av våra fullhybrider Prius eller Auris<br />

HSD blir bensin<strong>för</strong>brukningen <strong>oc</strong>h koldioxidutsläppen extra låga eftersom<br />

de drivs växelvis på bensin <strong>oc</strong>h el. Dessutom är de fn skattesubventionerade<br />

med lägre <strong>för</strong>månsvärde.<br />

Enkel administration<br />

<strong>Toyota</strong> <strong>Personalbil</strong> är en personal<strong>för</strong>mån som ni kan erbjuda all tillsvidareanställd<br />

personal. Den anställde som tackar ja till erbjudandet får disponera<br />

bilen mot ett bruttolöneavdrag. Hur stort avdraget blir beror på bilmodell,<br />

utrustning <strong>oc</strong>h körsträcka som den anställde väljer. Värdet av <strong>för</strong>månen<br />

med <strong>Toyota</strong> <strong>Personalbil</strong> beskattas enligt de regler som gäller <strong>för</strong> bil<strong>för</strong>mån.<br />

Administrationen <strong>för</strong> <strong>arbetsgivaren</strong> är enkel: varje månad sänder vi en lönefil<br />

med aktuella <strong>för</strong>månsvärden tillsammans med bruttolöneavdragen samt<br />

en faktura där alla bilkostnader är samlade.<br />

Unikt betalningsskydd<br />

Som arbetsgivare tar du ingen risk eftersom betalningsbefrielse inträder vid:<br />

> tjänstledighet<br />

> <strong>för</strong>äldraledighet<br />

> sjukdom<br />

Du kan säga upp avtalet i <strong>för</strong>tid utan några som helst betalningskrav vid:<br />

> uppsägning från den anställde<br />

> dödsfall


Efter avtalstidens slut<br />

När avtalstiden upphör återlämnas bilen inklusive all utrustning till <strong>Toyota</strong>-åter<strong>för</strong>säljaren.<br />

Förutsatt att bilen är i normalt skick <strong>oc</strong>h körsträckan<br />

överensstämmer med den överenskomna tillkommer inga extra kostnader.<br />

Alternativt har den anställde möjlighet att diskutera med åter<strong>för</strong>säljaren om<br />

köp av bilen. Om anställningen upphör <strong>för</strong>e avtalstidens utgång måste bilen<br />

återlämnas till <strong>Toyota</strong>-åter<strong>för</strong>säljaren senast den dag anställningen upphör.<br />

Flera bilmodeller att välja mellan<br />

De anställda som önskar <strong>Toyota</strong> <strong>Personalbil</strong> kan välja mellan iQ, Aygo, Yaris,<br />

Urban Cruiser, Auris, Avensis, Verso, Prius , samt RAV4.<br />

Oavsett bilmodell är avtalstiden 36 månader. Om du som arbetsgivare<br />

önskar kan vinterhjul <strong>oc</strong>h viss övrig extrautrustning göras obligatorisk.<br />

Allt detta ingår i <strong>Toyota</strong> <strong>Personalbil</strong>:<br />

> Finansiering via <strong>Toyota</strong> Financial Services<br />

> <strong>Toyota</strong> Bil<strong>för</strong>säkring med bland annat hyrbils<strong>för</strong>säkring, maskinskade<strong>för</strong>säkring,<br />

ingen självrisk vid djurkollision eller stöld av<br />

larmad bil med mera<br />

> Fordonsskatt<br />

> Service <strong>oc</strong>h garantireparationer<br />

> Garanterat restvärde<br />

> Betalningsskydd vid uppsägning, tjänstledighet, dödsfall, <strong>för</strong>äldraledighet<br />

<strong>oc</strong>h sjukdom<br />

> Enkel administration – alla kostnader bekvämt samlade på en<br />

faktura


Ett bekymmersfritt bilinnehav <strong>för</strong> din personal<br />

<strong>Toyota</strong> <strong>Personalbil</strong> är en bil<strong>för</strong>mån <strong>för</strong> berörd personal, där månadsavgiften<br />

betalas via avdrag på bruttolönen. Värdet av <strong>för</strong>månen med<br />

<strong>Toyota</strong> <strong>Personalbil</strong> beskattas enligt gällande regler <strong>för</strong> bil<strong>för</strong>mån.<br />

Bruttolöneavdraget kan justeras <strong>både</strong> uppåt <strong>oc</strong>h nedåt om den faktiska körsträckan<br />

skiljer sig från den som den anställde har angivit. Det kan <strong>oc</strong>kså bli<br />

aktuellt med en justering om skattereglerna <strong>för</strong> <strong>för</strong>månsbil ändras.<br />

Fördelar <strong>för</strong> den anställde<br />

För den anställde ingår värdeminskning, service, garantireparationer, bil<strong>för</strong>säkring<br />

samt fordonsskatt. Den anställde behöver inte heller bekymra sig om<br />

något andrahandsvärde på bilen. Genom <strong>Toyota</strong> <strong>Personalbil</strong> får den anställde<br />

del av <strong>arbetsgivaren</strong>s oftast mer <strong>för</strong>månliga upphandlingsvillkor vilket ger<br />

lägre bilkostnader.<br />

Ingen kontantinsats <strong>oc</strong>h samma avdragsregler som vanligt<br />

För att få en <strong>Toyota</strong> <strong>Personalbil</strong> behöver den anställde inte betala någon kontantinsats<br />

eftersom <strong>arbetsgivaren</strong> hyr bilen. Dessutom är det viktigt att påpeka<br />

<strong>för</strong> den anställde att samma avdragregler <strong>för</strong> resor till <strong>oc</strong>h från arbetet<br />

gäller med <strong>Personalbil</strong> som med privat bil, även om avdraget i kr/mil skiljer sig åt.<br />

Att tänka på<br />

> Förmånsvärdet beräknas efter de regler som gäller <strong>för</strong> <strong>för</strong>månsbeskattning<br />

av fri bil. Jämkning till 75% kan göras vid tjänstebilskörning<br />

om 3 000 mil per år. För <strong>Toyota</strong> Prius <strong>oc</strong>h Auris HSD gäller fn<br />

särskilda, <strong>för</strong>månliga jämkningsregler.<br />

> Den anställdes pension kan påverkas eftersom bruttolöneavdraget<br />

innebär sänkt bruttolön, medan bil<strong>för</strong>månen är pensionsgrundande i<br />

det allmänna pensionssystemet.


Att beställa <strong>Toyota</strong> <strong>Personalbil</strong><br />

Så snart <strong>arbetsgivaren</strong> har tecknat avtal om <strong>Toyota</strong> <strong>Personalbil</strong> kan den<br />

anställde kontakta <strong>Toyota</strong>-åter<strong>för</strong>säljaren som hjälper till med en personlig<br />

kalkyl. Kalkylen visar bruttolöneavdrag samt total nettokostnad inklusive<br />

<strong>för</strong>månsvärde. Därefter ansöker den anställde <strong>oc</strong>h skriver avtal med <strong>arbetsgivaren</strong>,<br />

som sedan beställer personalbilen hos <strong>Toyota</strong>-åter<strong>för</strong>säljaren.<br />

Fördelar <strong>för</strong> <strong>arbetsgivaren</strong><br />

> Möjlighet att erbjuda alla i personalen ny bil utan någon som helst<br />

risk <strong>för</strong> <strong>för</strong>etaget<br />

> Kostnadsneutralt<br />

> Enhetlig framtoning från <strong>arbetsgivaren</strong><br />

> Personalen åker i nya bilar, dvs <strong>både</strong> säkert <strong>oc</strong>h miljöriktigt<br />

> Enkel administration med lönefil varje månad med <strong>för</strong>månsvärden<br />

<strong>oc</strong>h bruttolönelöneavdrag samt alla bilkostnader samlade på en<br />

faktura<br />

Fördelar <strong>för</strong> de anställda<br />

> Bekymmersfritt alternativ till att äga egen bil<br />

> Ingen oro <strong>för</strong> andrahandsvärde<br />

> Värdeminskning, service, garantireparationer, bil<strong>för</strong>säkring samt<br />

vägtrafikskatt ingår i nettokostnaden<br />

> Betalning via bruttolöneavdrag<br />

> Ingen kontantinsats<br />

> Får del av <strong>arbetsgivaren</strong>s ofta <strong>för</strong>delaktigare upphandlingsvillkor<br />

> Gynnsamma moms- <strong>oc</strong>h skatteeffekter gör det billigare än att äga<br />

bilen privat.


<strong>Toyota</strong> är en av världens största biltillverkare. Det främsta skälet till fram-<br />

gångarna är vår filosofi – The <strong>Toyota</strong> Way.<br />

Genchi Genbutsu, eller att se efter själv, är en del av The <strong>Toyota</strong> Way – en<br />

<strong>för</strong>etagsfilosofi som bygger på ett par grundläggande principer. Kaizen,<br />

strävan efter ständig <strong>för</strong>bättring <strong>oc</strong>h Jidoka, systemet <strong>för</strong> att upptäcka <strong>oc</strong>h<br />

åtgärda problem, är ytterligare två av dem. Från början utvecklades filosofin<br />

<strong>för</strong> tillverkningen, men idag genomsyrar The <strong>Toyota</strong> Way allt vi gör.<br />

<strong>Toyota</strong> Financial Services är <strong>Toyota</strong>s eget finansbolag <strong>oc</strong>h ingår i den världsomspännande<br />

koncernen <strong>Toyota</strong> Financial Services Corporation, som är ett<br />

helägt dotterbolag till <strong>Toyota</strong> Motor Corporation i Japan. Bolaget, som finns<br />

representerat i alla världsdelar, finansierar över fem miljoner fordon till ett<br />

värde av mer än 600 miljarder kronor.<br />

Läs mer om våra produkter på www.toyota.se/finansiering<br />

<strong>Toyota</strong> Financial Services<br />

Madenvägen 7<br />

Box 1206<br />

172 24 Sundbyberg<br />

Telefon 08-622 35 00<br />

E-post: kundservice@toyota-fs.com<br />

För mer information om <strong>Toyota</strong> <strong>Personalbil</strong>, går det även bra att kontakta<br />

er lokala <strong>Toyota</strong>-åter<strong>för</strong>säljare, se www.toyota.se.<br />

toyota.se/2010

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!