Hemprov Religion A.pdf - Guc

fc.guc.se

Hemprov Religion A.pdf - Guc

Klassrumsprov/Hemskrivning

Judendom/Kristendom/Islam

FR3DE

GUC/MLI

Under de senaste två månaderna har vi behandlat judendom, kristendom och

islam. De uppgifter som följer är av varierad art.

Du får använda böcker, anteckningar/PowerPoints från lektioner och

webbsidor för att söka information.

KOM IHÅG ATT SKRIVA NER DINA KÄLLOR TILL LÄNGRE SVAR!!

Skicka dina svar till: maria.lindarang.guc@analys.urkund.se

Följande mål är relevanta:

Eleven skall

• kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i

människors sätt att tänka och handla

• känna till kristendomens och några andra världsreligioners grundläggande

uttrycksformer, tro och idéer

• kunna relatera religioners uttrycksformer, tro och idéer till problemsituationer i

vardags- och yrkesliv

• kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv och tro

Kriterier för G, VG & MVG

Lycka till!

Godkänt

Eleven jämför riter, traditioner och levnadssätt i olika religioner.

Eleven redovisar sådana kunskaper om kristendomen och några andra världsreligioner

som ökar förståelsen för olika livsmönster bland människor i den närmaste

omgivningen.

Eleven relaterar till sammanhang som berör frågor om tro och livsåskådning.

Väl godkänt

Eleven ger exempel på religioners betydelse för individ och samhälle, nationellt och

internationellt.

Eleven reflekterar över vad olika människors sätt att se på tillvaron innebär.

Mycket väl godkänt

Eleven upptäcker likheter och skillnader mellan kristendomens och några andra

världsreligioners grundtankar och uttryckssätt och tillämpar dem på aktuella frågor

såsom samhällssyn i ett aktuellt och ett historiskt perspektiv.

Eleven visar hur olika sätt att förhålla sig till olika livstolkningar medför konsekvenser

för sättet att leva och handla.


G/VG-frågor

1. Vad är en martyr? Ge exempel på en martyr inom kristendom och en inom islam. (3p)

2. Vilka förändringar ägde rum för världens judiska befolkning 1948 respektive 1967?

(2p)

3. Vilken betydelse har Jerusalem för judar, kristna och muslimer? (3p)

4. a) Vilken roll spelar Moses, Jesus och Muhammed för ”sina” respektive religioner

(judendom, kristendom och islam)? (3p)

b)Vilken betydelse har Jesus för judar och muslimer? (2p)

5. Läs trosbekännelserna för de tre religionerna (SE BILAGA 1)

a.)Vad är lika för de tre trosbekännelserna? (1p)

b.) Vad kan du mera berätta om de tre religionerna utifrån trosbekännelserna? (6p)

6. Beskriv tre likheter och tre skillnader mellan de tre olika kristna kyrkorna

(katolska, ortodoxa samt protestantiska kyrkan). (6p)

7. Beskriv allt som allt sex skillnader mellan ortodoxa, liberala och konservativa judar.

(6p)

8. a.) Beskriv två skillnader mellan shia och sunni islam. (2p)

b.) Var geografiskt finns dessa inriktningar? (2p)

c.) Berätta kort om en konflikt som finns/har funnits mellan ett sunnimuslimskt och ett

shiamuslimskt land. (3p)

9. a.) Grunden till islam finns i fem pelare. Vilka är de fem pelarna? (5p)

b.) Ge exempel på hur varje pelare inverkar på en muslims (vardags-)liv. (5p)

10. a.) Berätta om Jerusalems tempels historia. (4p)

b.) Vilken betydelse har templet idag för judarna. (3p)

11. Vad säger judendomen, kristendomen och islam generellt om frågorna nedan (kom

ihåg att det ju finns olika riktningar inom de olika religionerna)? Jämför alla tre

religionerna.

a.) Vad heter de heliga skrifterna? (5p)

b.) Vad händer efter döden? (6p)

c.) Vad är meningen med livet? (6p)

d.) Synen på abort? (3p)

e.) Synen på homosexualitet? (3p)

f.)Vad heter ”Guds hus” i respektive religion? (3p)

12. Synden som begrepp finns inom de tre religionerna judendom, kristendom och islam.

Jämför religionernas syn:

a.) Vad är synd?

b.) Vad beror den på och hur kan den undvikas?


13. a.) Berätta om högtiderna Pesach, påsk och Eid al-Adha. Varför firas de? (6p)

b.) Vad har de gemensamt? (2p)

14. Ett designteam som består av en troende kristen, muslim och jude. De ska designa en

poster var på temat ”Gud”.

a.) Hur kan postern komma att se ut för var och en? (3p)

b.) Varför? (3p)

15. Du ska bjuda tre av dina vänner på middag. En person är jude, en är kristen och en är

muslim. Vad måste du tänka på när du planerar maten och drycken? (6p)

MVG-sugen? Ge dig då på dessa tre uppgifter:

Uppgift 1

Konflikten Israel - Palestina

1. Beskriv kortfattat vad konflikten går ut på.

2. Beskriv judendomens, kristendomens och islams kopplingar till det geografiska område

som idag är plats för konflikten.

3. Vilken roll spelar religionerna judendomen, kristendomen och islam i konflikten i dåtid

och nutid?

4. Analysera på vilket sätt konflikten i Israel och Palestina är extra svår att lösa på grund av

kopplingen till olika religioner.

Obs! Tänk på att arbeta källkritiskt när du söker fakta. När det gäller frågan om Israel och

Palestina finns det väldigt många åsikter. Alla kanske inte är helt nyanserade.

Uppgift 2

1. Vad innebär religiös fundamentalism?

2. Vad kan vara utlösande faktorer till en fundamentalistisk hållning?

3. Fundera över/Diskutera kring fundamentalism inom judendom, kristendom och islam

idag.

Uppgift 3

Alla religioner påverkar vardagslivet. En person som är religiös följer till exempel vissa

regler, utför riter samt firar speciella högtider. Samtidigt spelar omgivningens syn på den egna

religionen stor roll. Hur ser vi i Sverige på till exempel judar? Är det lika lätt att vara muslim

som kristen i Sverige?

Fundera framförallt på vilka eventuella svårigheter judar, kristna och muslimer kan stå inför i

det svenska samhället.

Vilken religion tror du att det är lättast att utöva i Sverige av judendom, kristendom och

islam? Förklara ditt svar.


BILAGA 1. TROSBEKÄNNELSERNA

Den judiska (Shema):

Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. Du skall älska Herren, din

Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft.

Dessa ord som jag i dag ger dig ska du lägga på hjärtat.

Du skall inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus

och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp.

Du skall binda dem som ett tecken kring din arm, och de skall vara ett

kännemärke på din panna. Du skall skriva dem på dina dörrposter och i

dina stadsportar.

Den kristna (apostoliska):

Vi tro på Gud Fader allsmäktig Himmelens och jordens skapare

Vi tro ock på Jesus Kristus Hans enfödde son, vår herre,

Vilken är avlad av den helige ande, Född av jungfrun Maria,

Pinad under Pontius Pilatus, Korsfäst, död och begraven,

Nederstigen till dödsriket, På tredje dagen uppstånden igen ifrån de

döda, Uppstigen till himmelen,

Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande

till att döma levande och döda.

Vi tro ock på den helige Ande, En helig allmännelig kyrka, De heligas

samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Den muslimska (Shahada):

Det finns ingen Gud utom Allah, och Mohammad är Hans sändebud.

More magazines by this user
Similar magazines