Riskhänsyn i samhällsutvecklingen Etapp 2 : Materiella ...

rib.msb.se

Riskhänsyn i samhällsutvecklingen Etapp 2 : Materiella ...

Det ursprungliga utkastet till Räddningsverkets Riskprojekt bestod av

en mode11 med fyra block:

Figur 1

Objektiva

risker

Subjektiva

risker

Samman-

vägning

Atgärder

I princip skulle projektet genomföras som en stegvis process från

vänster till höger i modellen. Under arbetets gång har också kunskapen

vuxit framför allt inom de första blocken. Det har bland annat visat sig

att blocken inte går att halla isär så tydligt som modellen antyder.

Upplevelse av risk påverkar mänskligt beteende. Det återverkar i sin

tur på den totala risk, som uppstår, när människan utgör en del av ett

system. Analysen av objektiva och subjektiva risker kommer med an-

dra ord att implicit innebära en sammanvägning på detaljnivå. Ton-

vikten ligger emellertid på olika stallen. Objektiva risker avser primärt

företeelser, som går att i naturvetenskaplig mening mata och beskriva,

medan subjektiva risker analyserar människans förhållande till och

beteende inför de risker hon upplever.

Delprojektet "Riskhansyn i Samhällsutvecklingen" avser att samla

kunskaper från de första blocken och satta in dem i ett sammanhang.

Projektet ar preliminärt uppdelat i fyra faser

1 Problemdefinition

2 Materiella förutsättningar

- Exempel med energi och avfallshantering i samhallsutveck-

lingen

3 Skissering av modell för aktörsbeteende

4 Atgardsmöjligheter

Denna rapport ar den andra inom projektets ram och avser liksom den

första att belysa och analysera problemen samt ge en grund för de kom-

mande faserna.

More magazines by this user
Similar magazines