Lösningsfokuserat professionellt team och ledarskap - Clues

clues.se

Lösningsfokuserat professionellt team och ledarskap - Clues

Lösningsfokuserat

professionellt team

och ledarskap

1-årig ledarskaputbildning


Om utbildningen

Syftet med denna utbildning är att utveckla dina

professionella färdigheter och ditt framträdande

som ledare, HR, samordnare, konsult eller

nyckelperson i din organisation. Du kommer att

kunna upptäcka mer om dina potentialer och

intressen på ett inspirerande och positivt sätt,

genom ett aktivt och engagerat genomförande

som kännetecknas konkreta och tydliga verktyg

och metoder. Utvecklandet av lösningsfokuserad

coaching, som en del av din profession, kommer

att tillföra nya dimensioner i din repertoar av

ledarskapsfärdigheter och kommer också att utveckla

din kommunikation och dina samtal med

kollegor, personal och team.

Du kommer att kunna upptäcka hur lösningsfokus,

dessutom kan förbättra effektivitet,

kvalitet och resultat och samtidigt göra arbetet

mer kul!

Du kommer prova på och bekanta dig med ett

stort antal konkreta verktyg och tekniker för att

skapa samarbete, utveckla mål, leda möten och

meningsfulla processer i olika sammanhang. Du

kommer lära mer om att hantera frågor och

medarbetare i besvärliga situationer och hur du

möter såväl individen och teamet.

Dessa väl beprövade metoder har visat sig vara

effektiva i coaching såväl som i att förbättra

produktivitetsfaktorer och utveckla konstruktiva

beteendeförändringar i organisationer. Ett

jämförelsevis begränsat antal sessioner visar på

hållbara effekter med både individer och med

grupper.

Tillsammans skapar vi en stark och inspirerande

utbildningsgrupp där du kreativt arbetar med

idéer, tränar och får fantastisk feedback genom

hela utbildningen. Du får personlig support och

feedback i dina personliga ambitioner och

utveckling.

Detta är idag det enda svenska program som

också ger dig support för att förbereda en

granskningsprocess av ett projektarbete till fullt

medlemskap i SFCT. En internationell kvalitetsorganisation

för coacher, ledare och konsulter

Du förväntas kunna utveckla:

• Ökat självförtroende och färdigheter i

coachande processer och ett coachande

ledarskap.

• Praktiskt perspektiv och färdigheter i att vara

effektiv och ”brief” i din profession

• Färdigheter i att vara aktivt observant och

fokuserad på resurser.

• Konsten att lyssna efter det som gör skillnad.

• Utveckla dina talanger i att förmedla

konstruktiv feedback i olika former.

• Ditt batteri av konstruktiva och kraftfulla

frågor som skapar, drivkraft, engagemang

och samarbete.

• Ditt ledarskap, dina verktyg, metoder och

din repertoar för samarbetsinriktade och

konstruktiva samtal och möten.

• Praktisk kunskap för att använda lösningsfokus

i att förändra och förbättra verksamhet

och leda effektiva förändringsprocesser.

• Färdigheter och metoder i att hantera

besvärliga situationer.

• E n ökad tillfredsställelse i arbetet för dig

själv och andra.

Möjliga fördelar för organisationen är framsteg i:

• Kunskap om vad kunder och medarbetare

vill.

• Ett positivt arbetsklimat.

• Välmående i det dagliga arbetet.

• Lärande och feedback från arbetet.

• Intern och extern kommunikation.

• Användandet av kunnande och resurser i

organisationen.

• Effektiv ledning och produktivitet.

• Samarbete mellan enheter, nivåer och team.


Programmet är fördelat i fyra olika block:

Block 1 inriktar sig på coaching av team och

grupper och hur du bygger en plattform för

engagerad och hoppfull förändring.

Block 2 är inriktat på coaching i individuella

samtal där du kommer att kunna upptäcka mer

om detaljer i hantverket och hur du startar upp

och utvecklar förändringsprocesser.

I block 3 vidgar vi perspektiven på hur

lösningsfokus kan användas i en rad olika

sammanhang, samtidigt som du fokuserar på

dina egna kvaliteter och ditt framträdande.

Block 4 är en fortsättning på block 3 med

fördjupning i hur du utvecklar och använder

dina färdigheter och kvaliteter. Du redovisar ett

eget projektarbete och genomför en egen

designad presentation.

Mellan utbildningstillfällena genomförs teleklasser

som fokuserar på din egen utveckling, på

särskilda teman, på coaching i grupp och telecoachingsamtal

där du tar del av live coaching.

För att erhålla diplom kommer du under utbildningen

visa hur du använder lösningsfokus i

samtal, i organisatoriskt sammanhang och i ditt

framträdande.

Format

• 8 dagar (2+2+2+ 2) fördelade över ca 1 år

• Nätverkande i mindre grupper mellan

utbildningstillfällena via telefon och internet

• Applicering i reell arbetssituation

• Projektarbete under perioden. Detta arbete

kan också liga till grund för SFCT granskning

och fullt medlemskap om du är intresserad

av detta? Du får support under

utbildningen.

Förläggning

SolutionCLUES Center,

Verkstadsgatan 20, Herrhagen, Karlstad.

Boende

Vid boende på Stadshotellet Elite**** erhåller

du som deltagare en ordentlig rabatt på ordinarie

pris om du uppger avtal med SolutionCLUES

AB. Dock kan ex tidig internetbokning medföra

ännu lägre priser. Fler boende alternativ finner

du på:www.karlstad.se

Pris

19.000 kronor exklusive moms.

Täcker hela utbildningen, kursmaterial, fika,

förfriskningar och lunch samtliga dagar, samt

kvällsbuff med mat och dryck vid 4 tillfällen.

Mellanliggande teleklasser och support etc. ingår

i priset

Er utbildare

Utbildningen leds av Björn Johansson med inslag

av övriga konsulter i SolutionCLUES.

Samtliga seniorkonsulter med meriterande erfarenheter

och gedigen erfarenhet av ledarutveckling,

teamutveckling och coaching.

SolutionCLUES har utbildat mer än 5 000

professionella och har ett gott rykte internationellt

som utvecklare av effektiva metoder i ledarskap

och organisation.

Er utbildare är medlem i SOLworld1 Steering

Group, grundande medlem av SFCT 2, fakulteten

för Solutionsurfers International och utbildare i

ackrediterad coachutbildning.

ICF 3

1 Solutions in organisations Linked up

2 The Association for Quality Development in

Solution Focused Consulting and Training

3 International Coach Federation


Lösningsfokuserat Professionellt

Team och Ledarskap

Block 1. Resursstarka engagerade

team

Lär känna lösningsfokus genom ett resursstarkt

och engagerat teamarbete, där du kommer att

kunna upptäcka mer om dina egna kvaliteter,

potentialer och målsättningar. Utveckla dina

verktyg för att skapa engagemang och drivkraft i

teamen. Träna på att designa upplägg och leda

grupper i utveckling och förändring.

• Ett lösningsfokuserat förhållningssätt

• Starta, utveckla och följa upp

förändringsprocesser i teamet

• Verktyg och idéer för att fokusera på resurser

och ambitioner inom teamet.

• Samsyn i utvecklingsarbetet

• Dina egna målsättningar

• Designa och konstruera upplägg för

förändring

Block 2. Coachande konversationer

I detta block kommer du att kunna praktisera och

utveckla dina färdigheter i lösningsfokuserade

coachande samtal. Upptäck mer om den

fantastiska kraft som ligger i språket och hur

detta kan underlätta konstruktiv förändring och

samarbetsinriktade relationer med kollegor och

medarbetare. Träna konkreta verktyg för att

utveckla mål, skapa framtidsperspektiv, nyttja det

som redan sker och göra förändring spännande,

konkret och enkel.

• Lösningsfokuserad coaching

• Språket i arbete

• Att utveckla sammanhangsrelaterade mål

• Konstruera framtidsperspektiv med

ambitioner och tilltro

• Upptäck mer om färdigheter som skapar ett

direkt samarbete.

• Tillämpning i olika slags medarbetarsamtal

Block 3. Vidga perspektiven och

utveckla din ledarroll

Upptäck mer om hur du kan använda lösningsfokus

i olika sammanhang som exempelvis

möten, konflikter och verksamhetsutveckling.

Fokusera på ditt eget professionella framträdande,

dina färdigheter och hur dina unika

resurser, befrämjar kvaliteten i det du gör.

Fördjupa dig i tekniker och tillvägagångssätt för

att möta och leda grupper, som skapar engagemang,

drivkraft och gör skillnad. Förbered ett

projektarbete i reell miljö.

• Ett bredare perspektiv på tillämpning i ledarrollen.

• Verktyg, metoder och tekniker för hållbar

utveckling och implementering.

• Utveckla ditt professionella framträdande och

din pedagogik.

• Upptäck mer om dina ledarfärdigheter och

potentialer.

• Hantera konflikter, svårigheter och utmaningar.

• Projektarbete.

Block 4. Framträdande, Praktisk

redovisning & Examination

Fortsätt utveckla ditt ledarskap. Låt dig imponeras

av ditt eget och dina kurskamraters projektarbeten

och redovisningar. Upptäck ännu mer

om detaljer, pedagogik och finesser i framträdande,

tillvägagångssätt och användandet av

lösningsfokus. Du kommer att kunna summera

din utveckling och skapa dig en inspirerande och

attraktiv planering för att fortsätta att utveckla

ditt ledarskap.

• Praktisk redovisning av projektarbete,

examination och diplomering

• Feedback, reflektioner och utvärdering

• Summera din utveckling som ledare

• Skapa en fortsatt attraktiv utveckling av dig

själv och dina nätverk

Similar magazines