WEBB-TVRAPPORT - MMS

mms.se

WEBB-TVRAPPORT - MMS

WEBB-TVRAPPORT

Oktober2 0 1 2


v

Sammanfattning

Period

Oktober, 2012

v. 40-43

1/10-28/10

Noteringar

6 593 493 Spenderade timmar

Deltagande aktörer

SVT

MTG TV

TV4

SBS TV

33 341 813 Startade strömmar

6 870 Publicerade program och klipp

Solsidan del 1 (2012) blir det första programmet som samlat en webbpublik

på över 200 000 sedan MMS webb-TV-mätningar började och platsar därmed

som etta på TV4:as “Topp 10 program all time” (s.22)

Mätkoden för MTG TV har varit föremål för revidering på grund av övergripande

komplikationer i användarupplevelsen. Det har resulterat att mätdata

inte hämtats från och med vecka 43.


Innehåll

Krönika 1

Del 1 - Totalnivå 3

Enskilda aktörer 6

Del 2 - Titelnivå 14

Om MMS 23

Kontakt oss 25

Material från denna rapport får publiceras fritt under förutsättning att MMS anges som källa


Krönika

När kan vi slå samman

TV och webb-TV-tittandet?

Nu när MMS har mätt webb-TV i över ett år blir en fråga allt mer återkommande, varför har man inte

slagit samman mätningar från TV och webb-TV ännu?

Webb-TV-mediet har gett oss helt nya möjligheter vad gäller mätbarhet. För första gången kan vi genomföra

censusmätningar * vilket innebär att vi nu får en detaljerad bild av helheten. Varje start, paus,

stop och spolning registreras och sparas i stora rådatabaser hos MMS serverhall för aggregering,

kvalitetskontroll och analys. Med den informationen öppnas många möjligheter till att förbättra värdeerbjudandet

för alla parter inblandade, inte minst för slutkonsumenten av innehållet. Men en viktig

aspekt saknas fortfarande i dessa mätningar, nämligen demografi.

Bakom alla cookies, IP-adresser och webbläsare finns människor, men deras demografiska profil lyser

med sin frånvaro i databaserna. Jämfört mot traditionell TV-mätning är förhållandet omvänt. TV-tittarpanel

är tillräckligt stor för att besvara de flesta frågor om tittarnas demografiska egenskaper, däremot

saknas censusmätningen som den på webb-TV. Det vill säga vi mäter inte samtliga TV-apparater i

Sverige, bara de i panelen, och på webb-TV har vi ingen panel men vi mäter samtliga webbläsare som

spelar upp något från exempelvis SVT Play.

Så varför inte börja mäta webb-TV-tittandet hos medlemmarna i TV-panelen? Det är en god teoretisk

idé med flera utmaningar längst processen som måste övervinnas.

Låt oss börja med storleken på panelen. MMS har cirka 2 600 panelmedlemmar i 1 200 hushåll som

speglar den svenska befolkningen i allt från kön och ålder till familjeförhållanden och utbildningsnivå.

TV-tittarpanelen är tillräckligt stor för att tillfredsställa de flesta analytiker och tillräckligt liten för att den

ska vara ekonomisk försvarbar i förhållande till nyttan den tillför branschen. Den är optimerad för

TV-mediet. Men webb-TV-mediet är så otroligt fragmenterat. Bara SVT, MTG TV, TV4 och SBS TV

publicerar tillsammans cirka 7 000 unika program och klipp, varje månad. Samtidigt är konsumtionen

fortfarande relativt begränsat, trots att ökningen har varit stark. Webb-TV-konsumtionen

har alltså en bred spridning, som inte rimmar väl med de statistiska krav som finns för

panelunderlag. Det innebär att vi inte kan uttala oss om publikens kön eller ålder på ett

program som haft för få tittare. Det är helt enkelt inte statistiskt försvarbart. Enligt

våra beräkningar skulle det krävas en panel som är minst tio gånger större än TVtittarpanelen

för att uppnå en nivå som närmar sig de djupa analyser vi kan göra

på TV-tittandet idag.

1

Andra aspekter som är tänkvärda när man inskrider TV-tittarpanelen är påverkningsfaktorn.

Eftersom panelen är skapad för att återspegla svenskarnas naturliga TVtittande

finns det en princip som innebär att panelen ska drivas med minimal

* Censusmätning innebär att systematiskt samla in och spara information om en given population


yttre påverkan. Panelmedlemmar är helt anonyma, inte

ens de anställda på MMS har information om namn

eller adresser för att utesluta alla möjliga risker av yttre

påverkan. Undantagen är när man installerar mätutrustningen.

Då får tekniker inte påpeka om hushållet

har missat att installera en kanal eller visa hur en PVR

fungerar. Andra fall av påverkan är vid våra regelbundna

kvalitetskontroller som genomförs flera gånger per

år. Man ringer till hushållet och kontrollerar att beteendet

inte avviker från datat vi får in. Hur skulle panelens

beteende påverkas om vi börjar mäta webb-TV-konsumtion

och skulle resultatet återspegla verkligheten?

Sist men inte minst är TV-tittarpanelen noga uppbyggt

för att spegla det faktiska TV-tittandet med hänsyn till de faktorer som påverkar TV-tittandet. Hur representativ

är TV-panelen för Sveriges webb-TV-tittare? Enligt vår senaste årsrapport är åldersgruppen

60+ de som tittar mest på TV och 15-24 år är de som tittar minst. Vi kan nog förmoda att det förhållandet

ser annorlunda ut för webb-TV-mediet.

Trots dessa utmaningar finns det många fördelar med att rigga upp sin TV-tittarpanel med webb-TVmätning.

Innan vi kan tillämpa de där riktigt djupa webb-TV-analyserna finns framför allt tre milstolpar

att passera även med mindre webb-TV-paneler.

1. Avslöja dubbeltäckningen.

2. Inblick i konsumtionsbeteendet. Är webb-TV ett substitut eller komplement till TV?

3. Hög kunskapsgenererande process som bidrar till underlag för framtida beslut

om vilken modell som är bäst lämpad för webb-TV-mätning.

Storbritannien är bland de få länder i Europa som har valt detta spår i ett tidigt stadium och börjat mäta

webb-TV-konsumtionen hos 100 hushåll, av sina totalt 5 100 hushåll, och förväntas avslöja de första

resultaten i början på nästa år. Även Danmark och Norge har initierat liknande projekt som vi följer med

spänning.

Vilka andra lösningar finns det för att avslöja demografin hos webb-TV-tittarna och hur kommer MMS

att gå till väga? Mer om det nästa månad!

Tigran Zakarian, projektledare på MMS

2

... krävs en panel som är

minst tio gånger större än

TV-tittarpanelen för att uppnå

en nivå som närmar sig de

djupa analyser vi kan göra på

TV-tittandet idag.


3

Del 1 - Totalnivå

Rapporten består av två delar, totalnivå och titelnivå. Den första delen visar ett makroperspektiv

och använder måtten startade strömmar och konsumerade timmar. All konsumtion av webb-TV

hos de aktörerna som ingår i MMS webb-TV-valuta bidrar till de totala siffrorna, exklusive reklam.

Oavsett om man konsumerat två sekunder eller två timmar av ett program eller klipp ackumuleras

allt till de totala nivåerna. Rapportens andra del, titelnivån, har ett mikroperspektiv och tittar

på enskilda program och klipp med måtten startade strömmar och webbpublik som förklaras

närmare.

Starter

50 000 000

45 000 000

40 000 000

35 000 000

30 000 000

25 000 000

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

-

Startade strömmar

Tot startade strömmar | v.40-43

45 754 910

2011 2012

33 341 813


4

Starter

16 000 000

14 000 000

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

Startade strömmar | v.40-43, 2012

40 41 42 43

Vecka

Under oktober månad startades totalt 33 341 813 strömmar. De

kommersiella aktörerna visar på stabila nivåer och SVT ökar under

månadens sista vecka.

Totalt konsumerades 6 593 493 timmar webb-TV under oktober. SVT

och TV4 ökade genom samtliga veckor och SBS TV slutade på samma

nivå som på början av månaden.

Nedgången under vecka 42 och avsaknaden från och med vecka 43 av

MTG TV:s data har påverkat de totala nivåerna.

SVT

MTG TV

TV4

SBS TV

Total

Total 2011


5

Konsumerade timmar

Mängden konsumerade timmar visar helt enkelt på antalet timmar som spelats upp,

både från respektive aktör och på totalnivå. Måttet ger en bild av hur mycket tid tittarna

spenderar hos respektive aktör. Jämfört mot grafen från startade strömmar speglar

dessa mått varandra rätt väl vad gäller trender, men skiljer sig i förhållande till varandra.

Den största skillnaden för en enskild aktör kan vi notera hos MTG TV som från och

med vecka 25 ligger som klart andra största aktör fram till v XX. På motsvarande graf

för startade strömmar ligger MTG TV som tredje största aktör, efter SVT och TV4. Jämfört

mot föregående år är de konsumerade timmar högre i början och lägre i mitten på

sommaren, som för startade strömmar.

Timmar Tot spenderad tid | v.40-43

Timmar (h)

8 000 000

7 000 000

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

2 000 000

1 800 000

1 600 000

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0

-

7 231 486

2011 2012

Spenderad tid | v.40-43, 2012

6 593 493

40 41 42 43

Vecka

SVT

MTG TV

TV4

SBS TV

Total

Total 2011


SVT

6

35 000 000

30 000 000

25 000 000

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

-

Starter

8 000 000

7 000 000

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0

SVT tot starter | v.40-43

28 602 546

16 280 682

2011 2012

SVT startade strömmar | v.40-43

40 41 42 43

Vecka

SVT har haft en positiv trend genomgående under oktober. Antal starter

ökade från 3 250 000 i början på månaden till nästan 5 500 000 under sista

veckan. Totalt genererades 16 280 682 starter för SVT under oktober. Jämfört

mot samma period föregående år visar kurvorna en klart lägre mätt

konsumtion i år. Skillnaderna kan dock inte med säkerhet endast härledas

till faktiskt konsumtionsminskning. SVT är en aktör som bedriver en mycket

aktiv teknisk utveckling. Under vissa perioder har den mättekniska utvecklingen

inte legat i fas vilket resulterat i en minskad förmåga från MMS

att kvalitetssäkra data. Vi kan därmed inte helt säkert avgöra hur stor del

av skillnaden mellan kurvorna är betingat av faktiskt konsumtion och hur

stor del beror på mättekniska faktorer.

2011

2012

2012

2011


SVT

7

3 500 000

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

-

Timmar

900 000

800 000

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

SVT spenderad tid | v.40-43

3 232 691

2 538 166

2011 2012

SVT spenderad tid | v.40-43

40 41 42 43

Vecka

Spenderad tid för SVT följer samma trend som för startade strömmar och

ökar genomgående under månadens fyra veckor. Totalt konsumerades

2 538 166 timmar webb-TV i SVT Play.

2011

2012

2012

2011


MTG TV

8

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

-

Starter

2 000 000

1 800 000

1 600 000

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0

MTG TV tot starter | v.40-42

3 283 739

4 974 387

2011 2012

MTG TV startade strömmar | v.40-42

40 41 42

Vecka

Månaden inleddes med 1630 000 starter under vecka 40 och ökade till 1

800 000 veckan efter för sedan avta till 1 550 000 starter vecka 42. Totalt

startades 4 974 387 strömmar för MTG TV under oktober, vilket är betydligt

högre än föregående år trots att mätningarna pausades från och

med vecka 43 och framåt.

2011

2012

2012

2011


MTG TV

9

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

-

Timmar

500 000

450 000

400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

MTG TV spenderad tid | v.40-42

1 237 392

1 177 826

2011 2012

MTG TV spenderad tid | v.40-42

40 41 42

Vecka

Nivåerna för spenderad tid började på 464 000 timmar för att sedan

sjunka ner till 250 000 under månadens tredje vecka innan mätningarna

pausades. Den märkbara nedgången har till stor del påverkats av komplikationerna

som uppkom för spelaren. Totalt konsumerades 1 177 826

timmar webb-TV hos MTG TV under oktober.

2011

2012

2012

2011


TV4

10

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

-

Starter

2 750 000

2 700 000

2 650 000

2 600 000

2 550 000

2 500 000

2 450 000

2 400 000

2 350 000

2 300 000

2 250 000

TV4 tot starter | v.40-43

10 256 603

9 906 264

2011 2012

TV4 startade strömmar | v.40-43

40 41 42 43

Vecka

Det genererades 9 906 264 starter hos för TV4 under oktober. Enligt

kurvorna ovan syns en nedåtgående trend under månaden. Jämfört mot

2011 är trenden under vecka 41 det motsatta och beror delvis på de

många klipp som genererades från programmet Idol.

2011

2012

2012

2011


TV4

11

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

-

Timmar

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

TV4 tot spenderad tid | v.40-43

1 612 888

2 202 399

2011 2012

TV4 spenderad tid | v.40-43

40 41 42 43

Vecka

Trots en nedåtgående trend för startade strömmar är trenden för spenderad

tid det motsatta under oktober för TV4. Sett till hur många minuter

en genomsnittlig start genrerar (tot spenderad tid/tot startade strömmar)

kan vi observera att en ökning från ca 12 minuter under vecka 40

till 15 minuter under vecka 43. Måttet är beroende av en rad faktorer så

som innehållet hos webb-TV-aktören. Mängden korta klipp kontra länge

program, men framför allt beteendet hos slutkonsumenterna. Totalt konsumerades

2 202 399 timmar innehåll under oktober.

2011

2012

2012

2011


SBS TV

12

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

-

Starter

900 000

800 000

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

SBS TV tot starter | v.40-43

2 564 284

2 180 480

2011 2012

SBS TV startade strömmar | v.40-43

40 41 42 43

Vecka

Hos SBS TV genererades totalt 2 180 480 starter under oktober. Under

vecka 40 och 41 var nivåerna på 430 000 starter, som högst under vecka

42 med 665 000 starter och som längst den sista veckan i månaden med

455 000 starter.

2011

2012

2012

2011


SBS TV

13

800 000

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

-

Timmar

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

SBS TV spenderad tid | v.40-43

746 432

675 102

2011 2012

SBS TV spenderad tid | v.40-43

40 41 42 43

Vecka

Spenderade timmar i relation till antalet startade strömmar visar att

varje start hos SBS TV genererar över 18 spenderade minuter, vilket är

högre än alla andra aktörer under oktober. Totalt konsumerades 675 102

timmar webb-TV hos SBS TV.

2011

2012

2012

2011


Rapportens andra del kommer utgå ifrån titelnivå och då blir också, utöver startade strömmar,

måttet webbpublik centralt.

Webbpublik indikerar storleken på den genomsnittliga publiken. Måttet är tidsbaserat och

beräknas genom att dividera den totala tiden, som en specifik titel har genererat under en period,

med titelns längd.

Exempel:

Julkalendern, avsnitt 1

Total konsumtion: 50 minuter

Programmets längd: 10 minuter

Webbpublik: 50/5 = 5

Eftersom vi inte har en panel kopplat till webb-TV-konsumtionen än kan vi i dagsläget inte uttala

oss om tittarsiffror på webben. Teoretiskt kan samma person tittat på Julkalendern fem

gånger om och därmed bidragit till den totala konsumtionen om 50 minuter, men det kan

också vara 10 olika personer som tittat endast hälften av programmet (5 minuter vardera) och

därmed bidragit samma total om 50 minuter. Därför är webbpubliken inget definitivt räckviddsmått

utan en indikation på den genomsnittliga publikstorleken. Måttet har ett antal fördelar

som gör den överlägsen andra i dagsläget tillgängliga mått när det kommer till mätning av program

och klipp.

1. Jämförbarhet mellan olika program: Eftersom webbpubliken tar hänsyn till tidskonsumtionen

kan ett program med längden 10 minuter jämföras med ett program som är 30 minuter.

2. Samma uträkningsmetod som för traditionell TV-rating: När man pratar om TV-rating är

beräkningsmetoden desamma som för webbpublik och båda måtten berättar om genomsnittligt

tittande genom hela programmet. Skillnaden är att för beräkning av TV-ratings har MMS

en panel som registrerar sitt TV-tittande. Vi kan därför med säkerhet uttala oss om den faktiska

konsumtionen och använda ordet ”tittande”.

14

Del 2 - Titelnivå


Vecka Aktör Titel Avsnitt Starter Webbpublik TV-ratings

1 40 TV4 Solsidan del 1 1 282 898 204 449 2 100 813

2 41 TV4 Solsidan del 2 2 270 802 197 957 1 990 906

3 43 TV4 Solsidan del 4 4 255 756 185 276 2 067 726

4 42 TV4 Solsidan del 3 3 237 240 163 467 2 030 385

5 43 TV4 Så mycket bättre del 1 1 230 341 118 550 1 782 437

6 40 MTG TV Svenska Hollywoodfruar 7 247 778 112 801 711 871

7 41 MTG TV Svenska Hollywoodfruar 8 280 808 106 005 759 263

8 42 MTG TV Svenska Hollywoodfruar 9 329 266 77 156 581 181

9 42 TV4 Kalla fakta del 1 1 100 761 69 125 910 585

10 43 TV4 Berg flyttar in del 2 2 80 928 58 454 1 151 075

11 40 MTG TV Ensam mamma söker 7 112 833 55 702 331 801

12 43 SVT Torka aldrig tårar utan handskar 3 211 559 55 093 1 374 791

13 43 TV4 Bonde söker fru del 7 7 91 873 53 791 1 346 065

14 41 MTG TV Ensam mamma söker 8 133 726 53 761 307 538

15 42 TV4 Bonde söker fru del 6 6 86 286 53 309 1 330 557

16 41 TV4 Bonde söker fru del 5 5 83 062 52 086 1 267 962

17 42 SVT Torka aldrig tårar utan handskar 2 188 287 50 235 1 280 357

18 40 TV4 Bonde söker fru del 4 4 78 373 49 660 1 323 430

19 40 TV4 X Factor del 10 10 75 552 44 753 755 327

20 41 SVT Torka aldrig tårar utan handskar 1 159 681 44 467 1 337 901

21 40 TV4 X Factor live - del 1 12 95 760 41 984 862 312

22 41 MTG TV Project Runway Sverige 2 96 237 41 389 228 279

23 40 TV4 X Factor del 11 11 67 354 40 946 746 498

24 42 MTG TV Ensam mamma söker 9 118 558 39 655 333 481

25 41 MTG TV 69 saker du vill veta om sex 2 105 008 39 447 306 590

15

Topp 50 Program (1-25)

Tabellen nedan visar de 50 program (minst 10 minuter) som publicerats under perioden samt haft den

största genomsnittliga publikstorleken. Titlarna är konsoliderade oavsett publiceringsdatum, vilket

innebär att samtliga titlar har samlat på sig tittare under publiceringsdagen samt sju efterföljande

dygn. Tabellen visar vilken placering titeln har, vilken vecka som titeln lades upp, vilken site som

publicerat titeln, titelnamnet, avsnitt, starter, webbpublik samt TV-rating.


Vecka Aktör Titel Avsnitt Starter Webbpublik TV-ratings

26 42 TV4 Berg flyttar in del 1 1 49 848 36 132 1 315 821

27 42 SBS TV Fråga Olle 3 72 104 34 994 238 733

28 41 SBS TV Fråga Olle 2 74 419 34 330 281 080

29 40 MTG TV Lyxfällan 8 67 913 32 285 507 390

30 41 TV4 X Factor del 13 13 63 067 32 078 898 255

31 41 MTG TV Lyxfällan 9 74 005 30 153 587 458

32 40 MTG TV Pluras kök 8 61 111 30 057 273 951

33 41 SVT Skavlan 6 102 823 29 560 1 331 231

34 40 SBS TV Nybyggarna 3 57 530 28 900 328 913

35 40 SBS TV Partaj 4 71 289 27 462 447 619

36 43 TV4 Kockarnas kamp del 7 7 40 487 26 343 1 009 524

37 43 TV4 X Factor 15 55 758 26 042 765 170

38 40 MTG TV 69 saker du vill veta om sex 1 63 357 25 638 346 075

39 43 SBS TV Fråga Olle 4 51 014 25 574 217 415

40 41 SBS TV Partaj 5 64 441 25 352 413 863

41 41 SBS TV Nybyggarna 4 53 783 25 218 319 516

42 40 TV4 Kockarnas kamp del 4 4 38 696 25 075 946 584

43 41 TV4 Hela Sverige bakar del 4 4 37 774 24 496 610 166

44 42 SBS TV Nybyggarna 5 46 447 24 464 303 617

45 41 TV4 Kockarnas kamp del 5 5 37 691 24 298 827 231

46 42 SBS TV Partaj 6 59 461 24 126 355 100

47 42 SVT Skavlan 7 92 254 23 732 1 877 031

48 40 TV4 Hela Sverige bakar del 3 3 36 829 23 644 609 986

49 43 TV4 Hela Sverige bakar del 6 6 37 303 23 637 686 448

50 42 MTG TV Project Runway Sverige 3 70 363 23 631 250 196

16

Topp 50 Program (26-50)


Tabellen nedan visar motsvarande topp 50 lista för titlar inom kategorin ”andra format”, vilket innefattar

bland annat program kortare än 10 min, klipp och extramaterial. Samtliga titlar i listan har publicerats under

den aktuella perioden samt haft den största genomsnittliga publikstorleken. Titlarna är konsoliderade

oavsett publiceringsdatum vilket innebär att samtliga titlar har samlat på sig tittare under publiceringsdagen

samt sju efterföljande dygn. Tabellen visar vilken placering titeln har, vilken vecka som titeln lades

upp, vilket kanalhus som publicerat titeln, titelnamnet, avsnitt, starter, webbpublik samt TV-rating.

Vecka Aktör Titel Starter Webbpublik

1 40 TV4 Ligue 1: Zlatans magiska klackmål mot Marseille 64 386 53 254

2 43 TV4 Miss Li - Här kommer natten 60 236 46 409

3 40 TV4 Malcolm Brandin rappar sin Bredängsstil 59 765 44 907

4 40 TV4 Ligue 1: Zlatan dunkar in fantastisk frispark 40 024 31 855

5 42 TV4 Malcolm Brandin - Here comes the hotstepper 39 556 30 681

6 41 TV4 Malcolm Brandin - Galen 43 043 30 243

7 42 TV4 Fredde får en obehaglig överraskning 31 067 25 261

8 40 TV4 Stimulanspaketet 27 008 24 216

9 40 TV4 Smärtsamma bloopers från Solsidan säsong 3 23 954 23 902

10 42 TV4 Gunde Svan om vägen tillbaka efter Twar-infektionen 33 165 22 505

11 41 TV4 Malcolm kör sin Bredängsstil 29 052 22 045

12 43 TV4 Malcolm Brandin - Malcolm B-thovens femma 25 391 19 881

13 40 TV4 J.E.M sjunger Just cant get enough - sista gallringen 22 528 19 791

14 41 TV4 J.E.M med Pras Ghetto superstar 27 955 19 587

15 43 TV4 Darin - Stockholm 26 767 19 481

16 40 SBS TV Schulman Show 18 178 19 342

17 42 TV4 Landslaget: Bragden i Berlin - så blev 0-4 till 4-4 32 783 19 026

18 42 TV4 Kalla Fakta studio del 1 - Om Parken Zoo 41 082 18 407

19 43 TV4 Tjuvtitt: Ove är svartsjuk 23 942 18 047

20 40 TV4 Se trailern för Solsidan säsong 3 15 993 14 226

21 43 TV4 Ligue 1-mål: Zlatans tionde mål för PSG 16 220 13 929

22 42 TV4 Här snubbar Oscar Zia på X Factor-scenen 14 953 13 799

23 43 TV4 Ulrika tar mod till dig och pussar Klas Karlsson 24 282 13 268

24 40 TV4 Isak Danielsson sjunger Somebody that I used to know 21 827 13 267

25 43 TV4 Maja Ivarsson - Mitt bästa för dig 17 473 12 767

17

Topp 50 Andra format (1-25)


Vecka Aktör Titel Starter Webbpublik

26 43 TV4 Ove är svartsjuk på Fredde 24 909 12 234

27 42 TV4 Romantisk middag i renoveringsobjektet 20 687 12 219

28 40 MTG TV 69 saker du vill veta om sex - Smygtitt 18 295 11 806

29 41 TV4 Jan Guillou tror inte på Hollywoodfrun Gunilla Perssons 13 284 11 363

30 40 TV4 Fredrik utsattes för livsfara när polisen sköt hans hundar 15 394 11 312

31 41 TV4 Awa Santesson-Sey - Mercy 17 657 11 270

32 40 TV4 J.E.M framför Wild ones 19 073 11 046

33 41 TV4 Se trailern för Solsidan avsnitt 2 12 374 10 971

34 43 TV4 J.E.M. - Give me everything 14 751 10 433

35 40 TV4 X Factor-deltagarna freakar ut innan sänding 11 855 9 999

36 40 TV4 La Liga-mål: Messis magnifika frispark 15 072 9 994

37 40 TV4 Awa Santesson-Sey framför Call me maybe 17 783 9 940

38 40 TV4

Awa Santesson-Sey sjunger Dancing on my own - sista

12 224 9 629

18

Topp 50 Andra format (26-50)

gallringen

39 42 TV4 Ordförande i Parken Zoo efter krismötet 18 026 9 602

40 40 TV4 Oscar Zia med Justin Bieber-hiten Boyfriend 18 984 9 479

41 42 TV4 Efter Zlatan - här får Balotelli Guldtapiren 12 660 9 447

42 40 TV4 Isac och Oskar träffar sina fans 10 417 9 017

43 41 TV4 Rockstjärnor del 1 & 2 16 212 8 843

44 40 TV4 Malcolms mamma: "Han bäddar inte sängen själv" 11 099 8 840

45 41 TV4 Landslaget: Här får bollkallen Zlatans shorts 9 074 8 707

46 42 TV4 Förhandsklipp: Kalla fakta granskar Parken Zoo 10 788 8 606

47 41 TV4 Bortklippt: Anna förhör Viktor om dagiset 9 987 8 458

48 41 TV4 Nöjet TV4News: Då kommer One Direction till X Factor 10 380 8 344

49 43 TV4 Eric Saade - Marching (in the name of love) 11 188 8 277

50 43 TV4 Awa Santesson-Sey - Love Story 13 061 8 150


19

Topp 10 Program | Oktober

Nedan redovisas topp 10 program med högst webbpublik för respektive site under rapportens tidsperiod.

Titlarna är konsoliderade oavsett publiceringsdatum, vilket innebär att samtliga titlar har

samlat på sig tittare under publiceringsdagen samt sju efterföljande dygn. Tabellen visar vilken placering

titeln har, vilken vecka som titeln publicerades, titelnamnet, avsnitt, webbpublik, antal starter (ej

unika) samt TV-rating.

SVT

Vecka Titel Avsnitt Starter Webbpublik TV-ratings

1 43 Torka aldrig tårar utan handskar 3 211 559 55 093 1 374 791

2 42 Torka aldrig tårar utan handskar 2 188 287 50 235 1 280 357

3 41 Torka aldrig tårar utan handskar 1 159 681 44 467 1 337 901

4 41 Skavlan 6 102 823 29 560 1 331 231

5 42 Skavlan 7 92 254 23 732 1 877 031

6 43 Skavlan 8 75 832 20 154 1 838 091

7 41 Intresseklubben 6 40 956 18 981 712 467

8 40 Intresseklubben 5 37 254 17 180 655 248

9 40 Lilyhammer 8 47 048 16 805 696 874

10 40 Ung & bortskämd 6 60 613 16 700 666 101

MTG

Vecka Titel Avsnitt Starter Webbpublik TV-ratings

1 40 Svenska Hollywoodfruar 7 247 778 112 801 711 871

2 41 Svenska Hollywoodfruar 8 280 808 106 005 759 263

3 42 Svenska Hollywoodfruar 9 329 266 77 156 581 181

4 40 Ensam mamma söker 7 112 833 55 702 331 801

5 41 Ensam mamma söker 8 133 726 53 761 307 538

6 41 Project Runway Sverige 2 96 237 41 389 228 279

7 42 Ensam mamma söker 9 118 558 39 655 333 481

8 41 69 saker du vill veta om sex 2 105 008 39 447 306 590

9 40 Lyxfällan 8 67 913 32 285 507 390

10 41 Lyxfällan 9 74 005 30 153 587 458


TV4

Vecka Titel Avsnitt Starter Webbpublik TV-ratings

1 40 Solsidan del 1 1 282 898 204 449 2 100 813

2 41 Solsidan del 2 2 270 802 197 957 1 990 906

3 43 Solsidan del 4 4 255 756 185 276 2 067 726

4 42 Solsidan del 3 3 237 240 163 467 2 030 385

5 43 Så mycket bättre del 1 1 230 341 118 550 1 782 437

6 42 Kalla fakta del 1 1 100 761 69 125 910 585

7 43 Berg flyttar in del 2 2 80 928 58 454 1 151 075

8 43 Bonde söker fru del 7 7 91 873 53 791 1 346 065

9 42 Bonde söker fru del 6 6 86 286 53 309 1 330 557

10 41 Bonde söker fru del 5 5 83 062 52 086 1 267 962

SBS

Vecka Titel Avsnitt Starter Webbpublik TV-ratings

1 42 Fråga Olle 3 72 104 34 994 238 733

2 41 Fråga Olle 2 74 419 34 330 281 080

3 40 Nybyggarna 3 57 530 28 900 328 913

4 40 Partaj 4 71 289 27 462 447 619

5 43 Fråga Olle 4 51 014 25 574 217 415

6 41 Partaj 5 64 441 25 352 413 863

7 41 Nybyggarna 4 53 783 25 218 319 516

8 42 Nybyggarna 5 46 447 24 464 303 617

9 42 Partaj 6 59 461 24 126 355 100

10 43 Nybyggarna 6 40 139 21 937 293 304

20

Topp 10 Program | Oktober


21

Topp 10 Program | All Time

Nedan redovisas topp 10 program med högst webbpublik för respektive site sedan MMS inledde

mätningarna. Titlarna är konsoliderade oavsett publiceringsdatum, vilket innebär att samtliga titlar

har samlat på sig tittare under publiceringsdagen samt sju efterföljande dygn. Tabellen visar vilken

placering titeln har, vilken vecka som titeln publicerades, titelnamnet, avsnitt, webbpublik, antal

starter (ej unika) samt TV-rating. Observera att metoden bygger på bästa avsnitt, vilket innebär att om

flera avsnitt ur samma serie kvalificerar till listan, väljs endast avsnittet med högst webbpublik.

SVT

År:Vecka Titel Avsnitt Starter Webbpublik TV-ratings

1 11:48 Julkalendern: Tjuvarnas jul 3 363 406 174 938 358 099

2 12:45 Rapport 56 140 474 58 866 1 238 504

3 12:43 Torka aldrig tårar utan handskar 3 211 559 55 093 1 374 791

4 12:18 Mästarnas mästare 7 158 447 52 251 2 171 949

5 11:36 Dyngkåt och hur helig som helst 1 229 793 47 717 995 965

6 11:44 Uppdrag granskning 10 142 721 44 923 1 097 201

7 11:33 Kompisar på nätet 26 152 490 44 545 14 412

8 12:7 Labyrint 3 135 371 42 317 254 384

9 12:17 Svenska dialektmysterier 7 66 578 41 879 771 118

10 12:13 30 grader i februari 8 212 881 41 586 1 201 907

MTG

År:Vecka Titel Avsnitt Starter Webbpublik TV-ratings

1 11:47 Ensam mamma söker 13 215 771 163 888 -

2 12:7 Top Model Sverige 3 198 028 133 852 358 160

3 12:38 Svenska Hollywoodfruar 5 305 396 125 814 716 477

4 12:3 Mammor & Minimodeller 1 137 023 88 189 173 491

5 12:10 Karatefylla 3 88 349 66 331 142 631

6 11:44 Elsas Värld 1 94 349 65 808 -

7 11:40 Lyxfällan 5 86 958 61 216 656 832

8 12:10 Den sista dokusåpan 1 84 952 58 743 167 011

9 11:47 Drömmen om ett barn 9 70 904 54 809 -

10 11:23 Bachelorette 11 91 390 54 117 128 391


TV4

År:Vecka Titel Avsnitt Starter Webbpublik TV-ratings

1 12:40 Solsidan 1 282 898 204 449 2 100 813

2 12:44 Så mycket bättre 2 255 606 131 670 1 600 869

3 12:6 Kontoret 1 196 894 113 381 1 549 139

4 12:8 Big brother 6 208 972 102 036 144 411

5 11:35 Idol 2011 audition 1 185 873 96 737 984 614

6 11:38 Gustafsson 3 tr 1 119 662 79 441 1 575 628

7 12:44 Kalla fakta 1 100 761 69 125 910 585

8 11:47 Bonde söker fru 11 116 177 63 500 1 384 418

9 12:43 Berg flyttar in 2 80 928 58 454 1 151 075

10 12:39 X Factor 8 96 326 51 428 812 555

SBS

År:Vecka Titel Avsnitt Starter Webbpublik TV-ratings

1 12:16 Fråga Olle-dokumentären 3 185 623 81 103 340 756

2 11:39 Modelljakten 1 88 077 63 373 -

3 12:20 Outsiders 1 143 912 48 252 268 619

4 11:38 Sol, fest & oroliga föräldrar 1 76 091 46 709 285 461

5 12:30 En stark resa 5 147 841 41 668 194 526

6 12:8 Får vi följa med? 3 60 643 41 542 251 948

7 12:37 Partaj 1 86 376 37 631 337 749

8 11:38 Breaking News med Filip & Fredrik 20 47 920 32 821 216 219

9 12:16 Arga snickaren 3 122 885 31 630 522 948

10 12:11 Djungelns drottning 1 49 605 31 333 159 091

22

Topp 10 Program | All Time


23

MMS mäter och analyserar

konsumtion av rörliga bilder...

Om MMS

Sedan 1993 har MMS genomfört statistiskt säkerställda mätningar av TV-tittandet i Sverige.

Sedan 2011 genomför MMS även webb-TV-mätningar i samarbete med deltagande webb-TVaktörer.

MMS bevakar dessutom trender och utvecklar nya metoder för mätning av rörlig bild

på andra tekniska plattformar. Våra uppdragsgivare är framför allt TV-kanaler, mediebyråer och

annonsörer.

Webb-TV-mediet ökar i omsättning för varje år, vilket gör det allt viktigare att förse branschen

med en stabil valuta. MMS har som ambition att som en oberoende part mäta konsumtion av

rörlig bild på webben. Vi samarbetar med ledande mätbolag som mäter all rörlig bild på webben

för MMS räkning. MMS avser att samla in detaljerad data och stå som garant för kvalitén,

precis som för traditionell TV där MMS samlar in och förädlar tittardata.

Vad & hur mäter vi?

Sedan länge mäter de flesta aktörer antal besök, starter m.m. på sina webbplatser, både vad

gäller webbsidor och webb-TV, med hjälp av olika mätleverantörer. MMS metod bygger på att

det är samma mätleverantör som används för alla deltagande aktörer. Samtidigt mäter vi med

precision hur länge en besökare tittat på varje program/klipp. På så sätt erhålls en konsumtion

i tid som är mer lik den etablerade mätningen av traditionell TV.

I dagsläget mäter vi de fyra stora TV-kanalernas webb-TV-tjänster, SVT, MTG TV, TV4 och SBS

TV. Mätningen omfattar alla plattformar som spelar upp material från en webbläsare som omfattas

av mätningen. MMS mäter inte konsumtionen från appar i smartphones, surfplattor eller

smart-TV.

Valuta

Alla deltagande aktörer mäts på samma sätt och MMS står, som oberoende mätbolag, garant

för kvalitén och att standarden följs. Med transparenta publika siffror ges full jämförbarhet på

detaljnivå. Tillsammans med en referensgrupp från de deltagande aktörerna har MMS formulerat

en uppsättning med principer och räkneregler i syfte att webb-TV-siffrorna alltid skall vara

stringenta och otvetydiga.

Mått

Huvudfokus för valutan är startade program och klipp, även kallat strömstarter, och precisionsmätning

av tittartid. Vid start av ett program eller klipp, som en besökare till webbplatsen

klickat på, sänds en specifik signal bestående av parametrar till

det webbstatistiksystem som är aktivt i videospelaren. Genom

tidmätningen kan MMS beräkna titelns genomsnittliga publikstorlek

(total spelad tid delat med titelns längd), även kallad

Webbpublik. Detta webbmått är således det mest jämförbara

måttet med dess TV-motsvarighet, genomsnittlig publik.


Det officiella måttet för webb-TV beräknas med 8 dagars konsoliderad trafik, dvs. tittande för en

titel under publiceringsdagen samt ytterligare 7 dagar framåt i tiden. Detta innebär att måttet

beräknas med samma konsolideringsperiod som för TV samt att program och klipp blir jämförbara

med varandra över tid. Notera att definitionen vid beräkning av måttet på webb-TV baseras

på samma logik som för traditionell TV, dvs. om en ”person” ser ett program flera gånger om

(genom så kallat Timeshift-tittande) ingår tittandet från samtliga uppspelningar i måttet.

Processen för mätning

Mätsystemet baseras på en mätkod som implementeras hos respektive site. Mätkoden implementeras

på alla de olika webb-spelare som aktören använder. Tekniken som används är com-

Scores Stream Sense. Mätningen är webbaserad och kräver varken extra installationer eller

plugins i användarens webbläsare, eller speciella spelare för att genomföra mätningen. Mätbolagets

system mäter all aktivitet från användarna inklusive start, stop, pauser, spolning etc.

En beräkning genomförs sedan för att ta reda på exakt under hur lång tid som titeln spelades

upp. Data lagras på så kallad eventnivå, där varje event är en aktivitet från användaren (start,

paus, stopp etc.). Eventdata samlas upp och lagras hos den deltagande sitens databas. Data aggregeras

sedan till en mer hanterbar detaljnivå och skickas till MMS via mätbolaget. När aktören

lägger upp en ny titel (program eller klipp) på sin site skickas info om titeln till MMS. Metadata

innehåller bland annat information om titelns namn, längd, om och när den sändes på TV samt

annan information som behövs för MMS kvalitetskontroller.

En viktig del är att matcha själva webb-TV programmet mot motsvarande program på traditionell

TV och på så sätt till viss del komplettera TV-siffrorna. Dessa tittarsiff-ror presenteras sida

vid sida, men man bör observera att mätmetoderna skiljer sig åt. Eftersom MMS förfogar över

data om alla program, tittartid, fördelning etc. för alla TV-program, har MMS byggt en matchningsmodell

för att kunna matcha just webb-TV med TV. Denna process är automatisk, med viss

handpåläggning.

Kvalitetskontroller

MMS genomför kvalitetskontroller av allt material som rapporterats. De kvalitetskontroller som

genomförs idag samt är under införande är:

- visuell kontroll av titlar

- matchning mot TV

- kategorisering

- koppling klipp och huvudprogram

- publiceringstillfälle

- övergripande säkerställning av nivåer i syfte att upptäcka ovanliga fluktuationer

- automatiska flaggningar vid orimliga parameteravvikelser

- separat övervakningssystem

Mätningen är ett samarbete mellan MMS, samtliga deltagande siter, samt comScore, som alla

har ett ansvar för kvalitetsarbetet.

HotTop Webb

Sedan länge publicerar MMS TV-tittarsiffror på mms.se, bl.a. i gratisverktyget HotTop (som även

finns som app för iOS och Android).

Motsvarande för webb-TV finns gratisverktyget för redovisning av tittande på webb-TV. Onlineverktyget

heter HotTop Webb och är tillgängligt för alla online på hottopweb.mms.se

24


MMS webb-TV-team

25

Vårt värdeerbjudande är kvalitet & oberoendehet

Martin Hehrne

Chef - Online

08-736 10 06

Mats Lindkvist

Teknisk ansvarig

08-736 10 10

Tigran Zakarian

Projektledare / Analytiker

08-736 10 15

Hans Mandorff

IT-arkitekt

08-736 10 14

Alexandra Saéz

Produktionsansvarig

08-736 10 16


Material från denna rapport får publiceras fritt under förutsättning att MMS anges som källa

More magazines by this user
Similar magazines