Projektbeskrivning för Sunnerbyskolan och Naturskolan

nynashamn.se

Projektbeskrivning för Sunnerbyskolan och Naturskolan

Projektbeskrivning för Sunnerbyskolan och Naturskolan

Planerat projekt:

Inventering, renovering och dokumentation, med hjälp av moderna IT-redskap, av ängs- och

hagmark i ett område nära Sunnerbyskolan. Området ligger i en gammal kulturbygd. Vi är

knutna till Linköpings universitet i ett pedagogiskt forskningsprojekt om IT och

utomhuspedagogik som didaktiskt redskap.

Syfte:

Naturskolan och Sunnerbyskolan kommer att arbeta med att inventera och restaurera en ängs-

och hagmark i Sunnerbyskolans närhet. Den grunläggande idén är att eleverna använder

utemiljön som källa för sina studier och utifrån den dokumenterar, inhämtar fakta samt skapar

nya frågeställningar, dels inom IT-teknikens för och nackdelar dels inom utemiljön. Vi vill

visa på ett arbetssätt där man i utomhuspedagogik prövar den moderna tekniken för

kunskapsinhämtning och kommunikation i lärande miljö.

Innehåll:

Vi vill arbeta i små grupper (max 3 elever), vilka skall kunna inventera olika delar i området

såsom kärret, hagen eller skogsbrynet. Med hjälp av E-mate (tålig lap-top) kan varje grupp

dokumentera den fauna och flora som finns i respektive del. Detta kan de göra tex som en

dagbok med bifogad karta inritad i dokumentet. De kan då återkomma flera år i rad och se om

det förekommer förändringar.

Arbetsformer:

Vi skall besöka området regelbundet för att få kontinuitet och möjlighet till jämförelser i

årstidsskiftningar, väder, olika cykler mm under projekttiden. Vi använder oss av digital

kamera och E-mate som dokumentationsverktyg. En bärbar dator med lexikon eller digital

flora/fauna med ljudillustrationer vore bra. (Detta är av största vikt då många av dessa elever

varken kan läsa eller skriva i så stor utsträckning.)

Vi kommer också att använda oss av mobiltelefoni direkt i naturen för att sända och ta emot

meddelanden. (ljud och bild) All fakta som hämtas in kommer sedan att dokumenteras i en

egen uppgjord databas, där andra klasser eller användare kan gå in och hämta kunskap i olika

söksystem.

Vi har även tänkt göra en egen lägerplats där vi bygger eldstaden själva. Vi vill bygga

gärdsgård runt en del av området och stängsla resten för att i ett senare skede ta in boskap för

bete.

Vi vill också bygga fågelholkar, humlebon, igelkottnästen och sätta upp bikupor. (Här skall vi

dokumentera honungens väg från nektar till färdig produkt. Kanske även att försäljning blir

aktuellt.)

I klassrummet bearbetas materialet (överförs till bordsdator för multimedia) och förs samman

till en beskrivning av hela området, både textmässigt och i en hel kartbild. Vi vill att resultatet

skall kunna delges så många klasser som möjligt genom skolans egen multimediastation. (tv,

storbildsskärm, OH-platta, videoöga, video mm) och inte bara via Internet. En egen hemsida

knuten både till skolan och kommunen är också ett mål.


Utvärdering:

Vi vill utvärdera dels genom den färdiga produkten, dels genom att eleverna väljer ITredskapen

framför andra när de tex vill dokumentera något. Skolans naturdatabas kommer

också att vara ett bevis på att vi kommit vidare. Vi vill också se om de vuxna upplever att det

underlättar att arbeta med IT-redskapen och om det fördjupar elevernas och de vuxnas

kunskaper både vad det gäller naturorienterande ämnen och IT.

Reflektioner:

Vi vill försöka dokumentera vilka IT-kunskaper som är viktiga att undervisa om och vilka ITkunskaper

som är viktiga för eleverna att lära sig idag och ha nytta av i morgon. Vad behöver

jag som lärare för förkunskaper? Vi ska erbjuda kurser för intresserade lärare i Nynäshamns

kommun läsåret 98/99. Vi har startat ett samarbete med Arbetslivsinstitutet, Lotta Johansson

med projektet "Pejlar", för att få fram bra arbetssituationer för barnen.

Tidsram:

Projektet löper över två år from 19980101. Vt-98 planerar vi projektet. Läsåret 98/98

genomför vi projektet. Ht 99 redovisar vi och utvärdar. Regelbundenheten är mycket viktig

men intervallen mellan utelektionerna varierar under läsåret och viss tid används åt att finslipa

förmågan att använda IT-redskapen, skapa en hemsida och upprätta en databas.

Projektansvariga:

Mats Wejdmark, Naturskolan i Nynäshamn

Marie Lundkvist, Sunnerbyskolan i Sorunda

Johanna Rybeck-Norman, Sunnerbyskolan i Sorunda

More magazines by this user
Similar magazines