presentation

skt.se

presentation

Västlänken

Bo Larsson

Projektchef Västlänken


En vision om framtidens Västsverige

Större arbetsmarknadsregioner. Göteborgs lokala

arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon

människor till år 2020.

Regionens kärna – Göteborgs centrala delar – stärks

med fler arbetsplatser, fler boende och ökad tillgänglighet.

Utvecklingen koncentreras utmed de fem huvudstråken

till/från Göteborg.

Konkurrenskraftig kollektivtrafik.

Förbättrad kvalitet för näringslivets transporter.

2 2013-05-24


Då krävs…

Att vi skapar en god livsmiljö och

förutsättningar för tillväxt genom

…. en attraktiv kollektivtrafik med hög

kapacitet.

…. ett järnvägssystem med hög kapacitet.

…. att näringslivets transporter blir mer

tillförlitliga.

3 2013-05-24


Processen så här långt…

Idéstudie

2001

Hur kan

Göteborg C

utvecklas på

lång sikt –

för utökad

järnvägstrafik

i Västsverige?

4 2013-05-24

Förstudie

2002

Fem sträckningar

+ förstärkningsalternativ.

Förslag att flytta

Centralen och

varianter på

stationsslingor

prövas också.

Järnvägsutredning

2004-2006

Tre sträckningar

och förstärkningsalternativet

utreds

och vägs mot

varandra.

Samråd och remiss

till allmänhet,

myndigheter och

organisationer.

Beslut 2007 Järnvägsplan

2007

Trafikverket

beslutar vilket

alternativ som ska

drivas vidare:

Haga-Korsvägen

uppfyller målen

bäst.

2010

Västlänken

finansierad.

2011-

Projektering av

Västlänken startar.


Det här är Västlänken

Cirka 8 km dubbelspårig järnväg, varav

6 km i tunnel, genom centrala Göteborg.

Tre nya stationer i staden – vid

Göteborg central, Haga och Korsvägen.

Ökar kapaciteten för tågtrafiken med

genomgående linjer.

En förutsättning för att tågtrafiken i

Västsverige ska kunna utvecklas.

5 2013-05-24

Västlänkens sträckning


Västlänken gör det enklare

att resa - och bidrar till ett

attraktivt, växande och

hållbart Västsverige.

6 2013-05-24


Enklare

Tätare turer och kortare restider.

Fler destinationer kan nås utan byten vilket

i sin tur avlastar kollektivtrafiken i Göteborg.

7 2013-05-24


Attraktivt och växande

Effektivare transporter ger växtkraft

åt näringslivet.

Effektivare pendling ger valfrihet

för bostad, arbete, kultur och fritid.

Bo och jobba där du trivs bäst.

8 2013-05-24


Hållbart

Förutsättning för att tågtrafiken i

Västsverige ska kunna utvecklas.

Fler resor och transporter i hela

landet kan då ske på järnväg.

Bidrar till fler tågpendlare vilket ger

mindre biltrafik, minskad klimatpåverkan

och utvecklingsmöjligheter för stadsmiljön

i Göteborg.

9 2013-05-24


Tilltalande stationer med

hög tillgänglighet

Stationerna placeras nära viktiga lokala och

regionala mål och knutpunkter.

Nära bostäder, arbetsplatser, kollektivtrafik och

attraktioner som Östra Nordstan, Universitetet,

Operan, Liseberg, Svenska mässan och

Universeum.

Nya knutpunkter avlastar övrig lokal

kollektivtrafik och möjliggör utveckling av nya

områden i staden.

10 2013-05-24


11 2013-05-24

100 000 boende

och 130 000

arbetande får

gång- eller

cykelavstånd till

en pendeltågs-

station i centrala

Göteborg.


Station Centralen

En ny underjordisk stationsdel med fyra spår

byggs strax norr om nuvarande Göteborg C.

Kan integreras med ny stadsdel i

Gullbergsvass och utbyggt resecentrum.

Inom cirka tio minuters gångavstånd finns

runt 3 500 boende och 45 000 sysselsatta.

12 2013-05-24


Station Haga

Närhet till universitet, Järntorget och kommande stadsutvecklingsprojekt som

Norra Masthugget och Skeppsbron.

Inom cirka tio minuters gångavstånd finns runt 17 000 boende och 36 000

sysselsatta.

Viktig funktion för västra Göteborgs utveckling. En ny knutpunkt för kollektivtrafiken

skapas väster om innerstaden vilket minskar restider påtagligt och ökar

tillgängligheten till övriga staden och regionen.

13 2013-05-24


Station Korsvägen

Närhet till evenemangsområdet med Universeum,

Svenska mässan, Liseberg, Världskulturmuseet m.m.

En av de viktigaste knutpunkterna för lokaltrafiken

i Göteborg.

Inom cirka tio minuters gångavstånd finns

runt 14 000 boende och 20 700 sysselsatta.

14 2013-05-24


Vad kostar Västlänken?

Västlänken ingår i den statliga infrastrukturplanen

2010-2021.

Västlänken är ett av projekten i det Västsvenska

paketet, där också regional och lokal finansiering ingår.

Investeringen beräknas till cirka 20 miljarder kronor.

(2009 års prisnivå)

15 2013-05-24


Vad gör vi nu?

Projekteringen startade 2011 och

beräknas pågå cirka 7–8 år.

• Regeringens tillåtlighetsprövning inkl beredningsremiss

• Järnvägsplan och systemhandling

Byggnation beräknas kunna starta

runt 2018 och ta cirka 9–10 år.

16 2013-05-24


Markförhandlare Västlänken

Markåtkomst och ersättningsfrågor

Lennart Dage Ansvarig Fastighet & Avtal

17 2013-05-24

sitter med i Västlänkens ledningsgrupp

Linnea Lindqvist /

Marie Berand Markförhandlare Korsvägen

Jennie Midler Markförhandlare Haga / Centralen

Lars Olsson Markförhandlare Linjen


Detta gör vi nu

• Kontakt med kommunala lantmäteriet i Göteborg.

De har utsett en ansvarig Lantmätare.

• Lantmätaren har ständig dialog med kommunens projektledare som

tar fram detaljplanerna.

18 2013-05-24

– Göteborg Stad tar fram en tilläggsplan för själva tunneln i ett första steg.

Gällande planer behöver inte ändras då tilläggsplanen blir gällande

under marken. Man släcker dock befintliga fastighetsplaner och

tomtindelningar.

– I steg två tar kommunen fram nya, mer komplexa, detaljplaner i

stationsområdena.


Fastighetsbildning

Vi ansöker om

tredimensionell

fastighetsbildning i den

sträckan som Västlänken

går i tunnel.

Det kommer att bildas ett

flertal 3D-fastigheter längs

sträckan, förmodligen en

fastighet per trakt.

19 2013-05-24


Ersättningsfrågor

• Intrånget på berörda fastigheter är främst

"tunnelintrång”. Ersättningen till

fastighetsägarna blir troligtvis

schablonmässig.

20 2013-05-24

Ersättningsfrågorna behandlas i

Citybanan nu - kommer sätta praxis.

• Den stora ersättningsposten blir troligtvis

rörelseskada - näringsidkare som blir

utsatta under byggtiden.

Vi jobbar nu med att förebygga det i så

stor utsträckning vi kan.


trafikverket.se/vastlanken

More magazines by this user
Similar magazines