Notisblad och annonsblad 1915 - Arvidsjaur

arvidsjaur.se

Notisblad och annonsblad 1915 - Arvidsjaur

?6-r

fl

1915 FEBRUARI N:r 2.

"notis- OCH annonsblad 1

UTGIFVET AF NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND

I2 :

IJJ

,

Red. och ansvarig utgifvare:

a|

Jägmästare A. HOLMGREN, Östersund, Tel. 302.

Tjänster och förordnanden.

Kungl. Domänstyrelsen.

Tjänstledighet har beviljats byråchefen, friherre Th. Hermelin för

särskildt uppdrag den 20 jan. — 10 febr. med förordnande för notarien

Martin Rasch, hvilkens tjänst uppehållits af amanuensen Arne Cha-

tillon-Winbergh.

Skogsstaten.

Anundsjö revir: Jägmästaren i Anundsjö revir E. R. Kellberg

har den 31 januari aflidit. Tjänsten

samma blifvit återbesatt, af assistenten

uppehälles, intill dess den-

i reviret C. G. T. Nettelbladt,

hvilkens tjänst uppehälles af extra jägmästaren

Bodens revir: Befattningen som t. f. jägmästare

G. Weslermarck.

i Bodens revir

söktes af extra jägmästarne I. Slettengren, Per Normelli, Ernst Elf-

vik, Carl Utterström, Einar Berggren, B. von Krusenstierna, F. A.

Berggren, Torsten Larsson, Emil Dahl, Erik Måhlén och Paul Törnblom.

Kungl. Maj:t har förordnat Slettengren att från den 1 mars

tills vidare uppehålla tjänsten.

revir sökes

Malmesjaurs revir: Jägmästaretjänsten i Malmesjaurs

af skogstaxatorn i Luleå distrikt A. Berg samt extra jägmästarne

Hugo Mattsson, Birger Pettersson, Ture Sahlberg, A. C. Lindhe,

B. von Krusenstierna, Per Normelli och Hj. Hägg.

Råneträsks revir: Kungl. Domänstyrelsen har på förslag till

återbesättande af jägmästaretjänsten i Råneträsks revir uppfört extra

jägmästarne Folke Gunterberg, Wilhelm Fellenius och Bror Fornell

t-ACULTY OF F0KES1RV

MAR 1 i 1915


i nu nämnd ordning med förord för Gunlerberg. Under vakansen

uppehälles tjänsten af e. jägmästaren K. G. Wahlgren.

Tärendö revir: Jägmästaretjänsten i Tärendö revir uppehälles

tills vidare af assistenten i reviret F. Gunterberg.

Vilhelmina revir: Kungl. Domänstyrelsen har på förslag till

återbesättande af jägmästaretjänsten i Vilhelmina revir uppfört skogstaxatorn

i Umeå distrikt Ragnar Ekman, dikningsledaren John Wallmark

samt extra jägmästaren Hugo Mattsson i nu nämnd ordning

med förord för Ekman.

Norra Roslags revir: Jägmästaretjänslen i Norra Roslags revir

uppehälles tills vidare af assistenten vid Wibeck.

Skogsförsöksanstalten Edvard

Köpings revir: Jägmästaretjänsten i Köpings revir sökes af jägmästaren

i Jörns revir Gustaf Tjäder, jägmästaren i Storbackens revir

Carl Rothman, jägmästaren i Gällivare revir Isak Hammarberg, före-

ståndaren för Grönsinka skogsskola Hj. Sylvén, föreståndaren för

Skogshalls skogsskola Th. Grinndahl, föreståndaren för Hällnäs skogsskola

David Grufman, skogsingenjören Tell Grenander, skogstaxatorn

i Mell. Norrlands distrikt E. G. Gran, skogstaxatorn i Bergslags-

distriktet O. Kollberg samt skogstaxatorn

Lundman. Kungl. Domänstyrelsen har på förslag till tjänstens åter-

i Östra distriktet Elis

besättande uppföit Tjäder, Rolhman och Lundman i nu nämnd ord-

ning med förord för Tjäder.

Enköpings revir: Till jägmästare i Enköpings revir har Kungl.

Maj:t den 5 febr. transporterat och förordnat jägmästaren i Rätans

revir L. F. Molander.

Jönköpings revir: Befattningen som tillförordnad jägmästare i

Jönköpings revir söktes af underläraren vid Ombergs skogsskola

T. Aae, skogstaxatorn i Västra distriktet F. Aminoff, skogstaxatorn i

Östra distriktet Elis Lundman, skogstaxatorn i Bergslagsdistriktet

O. Kollberg, dikningsledaren John Wallmark, öfverjägmästareassislenten

Sam Tisell samt extra jägmästarne G. Björklund och Sven Lundberg.

Kungl. Domänstyrelsen har hos Kungl. Maj:t föreslagit Lundman

alt tills vidare uppehålla tjänsten.

Till helårsassislenter ha förordnats:

e. jägmästaren Edvin Nyblom i Askersunds m. fl. revir;

» » Ragnar Tjärnberg i Pajala och Tärendö revir.

>0=?


Till aflönade assistenter ha förordnats:

e. jägmästaren S. D. Olsson i Tärendö revir d. 1 febr.— 31 dec;

» » Bernh. Pålsson i Torneå o. Kalix » »lljan.— 31 mars;

» » Otto Edlund i Stensele » »20 » —20 »

» .» E. Wiström i Bräcke » »17 » — 28 febr.;

» » Simon Jönsson i Arvika o. Karlstads» »15 febr.— 30 april.

Till skogsindelningsassistenter

e. jägmästaren Josef Södergrann

» » Einar Klinga

» » Oskar Lindblad

» O. Hamre

» O. Alarik

» G. Lindkvist

Axel Elgstrand

W. Blom

Ivar Carlsson

» Sverker Grenholm

» Bertil Wickman

Simon Jönsson

Dag de Geer

Bror Rossander

Hjalmar Linden

E. Romberg

Skellefteå

Umeå


Tjänstledighet har beviljats:

öfverjägmästaren

i Västra distriktet Gustaf Barthelsson för fullgörande

af riksdagsmannauppdrag under den tid, riksdagen samman-

träder. Vikarie är jägmästaren i Tivedens revir A. W. Schmidt,

hvilkens tjänst uppehälles af assistenten i Kinna m. fl. revir Arvid

Stahre. Dennes assistenltjänst uppehälles den 13 jan.— 28 febr. af

e. jägmästaren Fr. Bång;

jägmästaren i Piteå revir Curt Fougberg under januari för uppehållande

af jägmästaretjänsten i Malmesjaurs revir;

jägmästaren i Västra Hälsinglands revir D. Borglind

för enskilda

angelägenheter den 1—6 febr. med förordnande för assistenten i reviret

Arvid Moden;

jägmästaren i Härnösands revir W. Smitt för enskilda ange-

lägenheter den 25 jan.— 22 febr. med förordnande för öfverjägmästareassistenten

Ernst Holm;

jägmästaren i Göteborgs revir Gustaf Svensson för sjukdom

den 18 jan.— 17 febr. med förordnande för extra jägmästaren

Alfr. Wigelius;

föreståndaren för Hällnäs skogsskola David Grufman för genomgående

af landstormsbefälskurs den 9 jan.— 23 febr. med förordnande

för extra jägmästaren Berglund;

underläraren vid Ombergs skogsskola Tage Aae för genomgående

af landstormsbefälskurs den 11 jan.— 21 febr. med förordnande för

extra jägmästaren Hjalmar Linden;

t. f. föreståndaren för Bjurfors skogsskola Carl Sundberg för

krigstjänstgöring den 26 jan. — 13 mars med förordnande för e. jägmästaren

Hammarström;

allmänningsassistenten O. Holm för fullgörande af riksdagsmannauppdrag

under den tid riksdagen sammanträder;

assistenten i Gästriklands m. fl. revir G. Jernberg för genomgående

af landstormsbefälskurs den 11 jan. — 21 febr. med förordnande

för e. jägmästaren John Eklund;

skogsingenjören F. Laestadius för befälskurs den 11 jan.— 20 febr.;

genomgående af landstorms-

af land-

assistenten i Älfsby revir G. Essen för genomgående

stormsbefälskurs den 11 jan. — 20 febr.;

assistenten i Jörns revir G. Bolander för genomgående

stormsbefälskurs den 11 jan.— 20 febr.

af land


För kronojägare.

Till ordinarie kronojågare i Storidans bevakningstrakt

jaurs revir har förordnats e. kronojägaren U. L. Englund.

af Malmes-

Afsked har beviljats skogsrättaren vid Grönsinka skogsskola

I. A. Viksten.

Till extra kronojägare utan arfvode ha förordnats:

E. A. Eriksson i Bjurholms revir

F. Ulfhiden i Jörns »

J. E. Stenberg i >

utex. lärlingen J. O. Forsman i Älfsby »

» » P. V. Andersson i Hallens »

» » P. Lundin i

» O. E. Persson i Hamra »

» J. Lindgren i Gästriklands »

Tjänstledighet har beviljats kronojägaren i Stensele bevakningstrakt

af Stensele revir J. G. Sohlman för sjukdom den 1 jan.— 30

juni med förordnande för extra kronojägaren H. V. Forsberg.

Kungörelse.

En genom förre innehafvarens befordran till annan tjänst ledig-

revir kun-

blifven befattning såsom aflönad assistent inom Malingsbo

göres härmed till ansökan hos Kungl. Domänstyrelsen före klockan 3

på dagen den 11 nästkommande mars.

Ansökan skall vara åtföljd af vederbörligen styrkt tjänsteförteck-

ning och betyg.

Stockholm den 9 februari 1915.

KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN.

Kungörelse.

Som jägmästaretjänslen i Anundsjö revir af Västernorrlands län

genom förre innehafvarens död blifvit ledig, äga kompetenta sökande

att före den 4 nästkommande mars klockan 3 på dagen till Kungl.


Domänstyrelsen ingifva sina underdåniga ansökningar med bifogade

tjänsteförteckningar och betyg.

Stockholm den 1 februari 1915.

KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN.

Kungörelse

angående ledig jägmästaretjänst.

Som jägmästaretjänslen i Rätans revir af Jämtlands län genom

förre innehafvaren beviljad nådig transport blifvit ledig, äga kompetenta

sökande att före den 10 nästkommande mars klockan 3 på

dagen till Kungl. Domänstyrelsen ingifva sina underdåniga ansök-

ningar med bifogade tjänsteförteckningar och betyg.

Stockholm den 6 februari 1915.

KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN.

Kungörelse

angående ledig skogsrältaretjänst.

Skogsrättarebefattningen vid Grönsinka skogsskola inom Gäfle-

borgs län kungöres härmed ledig till ansökan hos jägmästaren Hj.

Sylvén, adress Horndal, före klockan 12 på dagen den 26 februari

1915, skolande ansökan vara åtföljd af prästbetyg och där läkarebetyg

icke förut behörigen företetts äfven af sådant jämte intyg om

kompetens.

Stockholm den 20 januari 1915.

KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN.

(Hfdre sfiogsfitteratur fköpes, i synnerhet tidskrifter,

o

Jägmästare CL, föerg, Xjika.


Äldre årgångar af

Årsskrift från Föreningen för skogsvård

i Norrland

försäljas till följande, mycket nedsatta priser:

Årg. 1893, 94—95, 98—99, 1901, 02, 03,

04, 06, 07 samt 08 för 1: — kr. pr st.

» 1905 » 1:50 » » »

Vid köp af hela serien är priset

10 kr.

Årg. 1909, 10 samt 11 för 2: — kr. pr st.

» 1912,

Föreningsmedlemmar

13 och 14 » 5:- » » »

erhålla de tre sist-

nämnda årgångarna » 2:50 » » »

Skogsvännen

Föreningsmedlemmar

Årg. 96— 97 och 1900 äro utgångna.

1914 för 1:50 »

erhålla denna år-

gång » 1: — »

Dessutom försäljas följande genom Föreningen för skogs-

vård i Norrland utgifna skrifter:

Om uppskattning af timmerskog, af Karl Fredenberg,

25 öre.

Om stämpling, huggning, utforsling

och mätning af timmer, af ... » » 50 »

Uppskattning af timmerskog, af L. Lagerlöf 25 »

Prisnota för huggning och drifning af timmer, af

I). Ang. Edholm 10 »

Jordmånens och temperaturens inflytande på väx-

ternas förekomst och uthredning, af R. Herlin 1 kr.

Samtliga dessa publikationer erhållas efter rekvisition hos

Norrlands skogsvårdsförbund, Östersund.

(Telefon 302).

Öfversändandet af publikationerna sker portofritt, om

likvid antingen i frimärken eller pr postanvisning insändes

samtidigt med rekvisitionen.


8

FÖRENINGENS

SVERIGES ORDINARIE JÄGMÄSTARE

årsmöte äger rum i Stockholm i Läkaresällskapets mindre sal

måndagen

den 15 mars 1915 kl. 1. e. m,

Förslag till diskussionsämnen insändas till föreningens sekre-

terare före den 1 Mars.

-

STYRELSEN.

PRIMA TALLFRÖ

(härstamning: Norr* och Västerbottens län)

säljes i större och mindre partier från

STATENS FRÖKLÄNGNINGSANSTALT,

HÄLLNÄS.

Prima Tall- och Granfrö

från Jämtlands län

säljes af

SKOGSVÅRDSSTYRELSEN,

ÖSTERSUND.

Stockholm 1915, A. -B. Fahlcrantz' Boktryckeri.


T

M*m? tåUmmmosÉ^r^t^m- ___~i*u _J»

More magazines by this user
Similar magazines