21.09.2013 Views

Läs Cykling nr:4-05 här (pdf-fil, 9Mbyte) - Cykelfrämjandet

Läs Cykling nr:4-05 här (pdf-fil, 9Mbyte) - Cykelfrämjandet

Läs Cykling nr:4-05 här (pdf-fil, 9Mbyte) - Cykelfrämjandet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Cykling 405 05-11-12 11.42 Sida 1

CYKELFRÄMJANDETS TIDNING NR 4 2005 • PRIS 45 KR

CYKLING

Håll igång

i vinter!

Dags för

Hjultävlingen!

Allt om

CTV 2006

Skärpning

cyklister!

Längs

Värmlands

långa pulsåder


Cykling 405 05-11-13 15.40 Sida 2

Stötabsorberande material i cykelhjälmar:

EPU EPS GECET

”E” står för expanderad = skummad till porös form. ”PU” är polyuretan.

”PS” är polystyren. GECET är en komposit av 70% EPS och 30%

polyamid, nylon.

Alla är syntetiska polymerer, utvunna ur olja och huvudbeståndsdelar

i de plaster som används vid tillverkning av de flesta cykelhjälmar.

Och många andra produkter.

Expanderade polymerer (skumplaster) är stötdämpande genom sin

porösa struktur. Utanpå skumplasten sätts ett tunt hårdskal, vanligtvis

PVC, som penetrations- och friktionsskydd.

Polymerers molekylkedjor bildar varierande mönster med olika motståndskraft

mot yttre fysisk eller kemisk påverkan. Plasterna klassas då

som härdplaster (som är tåliga mot påverkan) eller som termoplaster

(som är känsliga).

EPU är en härdplast. EPS är en termoplast.

3-dimensionellt molekylnätverk med

sammanhållande tvärbindningar

Lösa molekylkedjor utan

sammanhållande tvärbindningar

Härdplastens motståndskraft kommer av tvärbindningar mellan molekylkedjorna

i ett 3-dimensionellt nätverk, som gör att plasten inte

disintegrerar, sönderfaller. Härdplasten åldras inte i dagsljus, påverkas

inte av något lösningsmedel. Ej heller av bilavgaser eller andra luftföroreningar.

Härdplasten EPU tål extremt hög värme och sträng kyla.

En termoplast saknar de molekylära tvärbindningarna. Den bryts ned

av solens UV-strålning, av organiska lösningsmedel, av bilavgaser och

andra luftföroreningar, av hög värme och stark kyla.


Cykling 405 05-11-14 12.52 Sida 3

Medlemsavgift per

kalenderår:

Pris för medlem i

Norden inom parentes.

Huvudmedlem 250 kr

(290 kr)

Familjemedlem 50 kr (50 kr), skall vara

bosatt på samma adress

Ungdom, t o m 26 år 100 kr (140 kr)

Betalas till:

PG - 5 78 53-4, BG - 5358-4413

Adress: Cykelfrämjandet, Box 47

250 53 HELSINGBORG.

Vi hänvisar också till hemsidan.

e-post: cyklamera@cykelframjandet.se

Hemsida: www.cykelframjandet.se

Information/marknad/medlemsservice

och butik

Christine Fogelholm, 08-15 95 46

vardagar 9-11 ej fredagar.

christine@cykelframjandet.se

Ekonomi

Marianne Jönsson 042-13 27 49,

maria.hage@telia.com

STYRELSE:

Lasse Jansson, ordf. (Mörbylånga) Jan-Åke

Claesson (Ulricehamn) Marianne Jönsson

(Helsingborg) Bengt Kjällström (Stockholm

Norrort) Eivor Lindqvist (Vetlanda) Sven

Lindoff (Sundsvall) Vallar Vaim (Jönköping)

Styrelsen kan nås via hemsidan

www.cykelframjandet.se

VERKSTÄLLANDE UTSKOTT:

Lasse Jansson, Sven Lindoff och

Marianne Jönsson

TRAFIKFRÅGOR:

Jan-Åke Claesson och Bengt Kjällström

TURISTFRÅGOR:

Eivor Lindqvist och Jan-Åke Claesson

EKONOMI, PERSONAL, AVTAL:

Marinne Jönsson och Vallar Vaim

IT, MEDIA, INFORMATION, HEMSIDA:

Sven Lindoff

cyklamera@cykelframjandet.se

Cykelfrämjandets kretsar

nås via kontaktpersoner – se sid 15

eller via www.cykelframjandet.se

Cykling (CF:s medlemstidning)

Box 226, 246 02 Löddeköpinge

Tel 046 -772801 Fax 046 -772820

E-post: admedia@telia.com

Fyra nr/år (två på våren, två på hösten)

Trycks på miljövänligt papper

Redaktör:

Bertil Karlén, Löddeköpinge

admedia@telia.com

046 -77 28 01 fax 046 -77 28 20

Ansvarig utgivare: Lasse Jansson

Annonser/fakta:

Christine Fogelholm 08 15 95 46

cfm1@telia.com

Tryck: VTT Grafiska, Vimmerby

Omslag: Från CTV. FOTO: BERTIL KARLÉN

Nästa nummer kommer i

början på februari 2006.

OMSLAG: FOTO : BERTIL KARLÉN

OCH GUN HÄGGLUND

Cykling 4 2005

Hänsyn, är det så svårt?

EN GÅNG I TIDEN fick jag lära mig av

min körskollärare dels att betrakta alla

andra i trafiken om inte som idioter så i

alla fall som galna dels att alltid försöka

få ögonkontakt med bilister, fotgängare

och cyklister.

Kanske har de något burdusa råden

fungerat. Jag har klarat mig hyggligt i

alla år.

Men nu börjar jag undra vart det är på

väg.

Trafiken blir mer och mer hänsynslös.

Alla ska fram samtidigt och det tycks

kvitta hur man bär sig åt.

Häromdagen tog polisen fortkörare i

Skåne. En av de många som ”fastnade”

höll 144 km/tim på en 50-väg.

Dagen efter körde en bil på fel körbana

på motovägen. Orsakade ett par krockar

med svåra personskador. Men felköraren

smet från platsen.

I DETTA NUMMER

Och detta var ändå bara en liten, liten

del av allt som inträffade på

våra vägar och gator.

Tyvärr verkar inte heller

cyklister och fotgängare

uppträda mycket bättre. Det är

kanske svårt att bli bötfälld för

fortkörning på cykel men jag tycker det

räcker med alla andra konstigheter

cyklister (och fotgängare) har för sig.

Redaktionen har fått många brev om hur

hänsynslöst man tar sig fram, på två hjul

eller fyra eller bara till fots.

En trist och farlig utveckling. Vi kan väl

enas om att hjälpas åt i trafiken istället.

Det blir mycket trevligare, och säkrare,

då. Hänsyn har aldrig skadat, vad jag vet.

Men man ju undra om just hänsyn har

blivit något av en bristvara.

Bertil Karlén

Citybanan behöver cykeln 4

När Citybanan ska byggas i Stockholm krävs också

bra cykelparkeringar vid de nya stationerna

Ledaren 5

Tyvärr följer inte alla cyklister de trafikregler som gåller.

Men jag förutsätter att våra medlemmar gör det,

skriver Lasse Jansson.

Nytt & Noterat 6-7

Smått och gott från cykelvärlden

Längs Värmlands långa pulsåder 8-11

Följ med på en cykeltur längs Klarälven och på nya Klarälvsbanan

Cykla på vintern 12

Satsa på dubbdäck och rätt kläder.

Inget under hjälmen? 13

Många cyklister följer inte trafikreglerna.

Dessvärre inte heller fotgängare och bilister.

Cykelfrämjandet landet runt 14-16

Nytt från våra kretsar

På cykel i Chicago 17

Cykla och spara pengar 18

8000 kr per år spar den som cyklar till jobbet.

Bantning och Vätternrundan 20-21

Eivor Lindquist antog en utmaning, nej två!

Köp från Cykelfrämjandet 24-25

Hjultävlingen 26

Dags får vår hjultävling 2005!

Fotoävling 27

Du glömmer väl inte fototävlingen?

CTV 2006 28-30

Alla fakta om CTV i Oskarshamn 2006.

3


Cykling 405 05-11-10 11.12 Sida 4

Citybanan behöver cykeln!

2011 planeras Citybanan i Stockholm vara klar. Då bör

också cykelparkeringar finnas vid de nya stationerna City

och Odenplan och Stockholms södra förses med liknande

anläggningar. Det framförs i en aktuell utredning som

Cykling tagit del av. Den är gjord av Krister Spolander.

Kollektivtrafik och cykel spelar en

viktig roll i omställningen till ett

långsiktigt hållbart transportsystem.

Kommande år görs investeringar

Så kan det se ut. I Tyskland.

I Hamburg går det bra…

I bl.a. Barcelona, Berlin, Bilbao, Bryssel,

Düsseldorf, Hamburg, Helsingfors och

Köpenhamn kan man ta med sig cykeln

på tunnelbanan. Undantag kan gälla vid

rusningstid. I Stockholm är det inte tillåtet.

När Citybanan väl är klar blir det

ingen ändring, om man ska tro Stockholms

Lokaltrafiks Säkerhetsstab. Den

kommer inte att tillåta att cyklar medförs

i tunnelbanan eller till Citybanans stationer

som ansluter direkt till tunnelbanan.

Det borde inte vara svårare i Stockholm

att ta ner en cykel på perrongerna i de

båda nya stationerna än en barnvagn,

rullstol eller skrymmande bagage. Inte

heller bör en cykel innebära större säkerhetsproblem

än en barnvagn ifall stationen

exempelvis behöver evakueras, skriver

Krister Spolander i sin utredning.

Just nu byggs Citytunneln i Malmö. Vid

stationen i Hyllie räknar man med 13

300 av- och påstigande per dygn. Där

planeras två cykelgarage vid respektive

entréer med sammanlagt 1 560 platser.

Därutöver planeras 3 780 cykelparkeringar

i Hyllie centrum, på nära avstånd

från stationen.

Vid Malmö Central med drygt 30 000

av- och påstigande finns i dag en

parkeringsplats på en ponton med plats

på många miljarder i Citybanan i

Stockholm för att förbättra kapaciteten,

standarden och kopplingen mellan

pendeltåg, tunnelbana och buss. Detta

kommer att öka resandet väsentligt. Man

räknar med sjutton procents ökning fram

till 2015.

Också för cykeltrafiken görs stora satsningar

i enlighet med våra trafikpolitiska

ambitioner nationellt, regionalt och

lokalt. Cykelns betydelse som lokalt

färdmedel, framför allt i tätort, har

markerats i olika trafikpolitiska beslut

från riksdag och regering, i det uttalade

syftet att cykelns andel av resandet ska

öka genom investeringar i förbättrad

infrastruktur och andra åtgärder.

Hela resan

Hela-resan-konceptet spelar en viktig

roll för kollektivtrafikens konkurrensförmåga

med bil för såväl kortare tätortsresor

som längre resor. Cykel används i

sådana reskedjor, oftast för första delen

av en kollektivresa men också för den

avslutande. Förutsättningen för detta är

emellertid parkeringar av hög standard

vid knutpunkterna där cykeln kan förvaras,

säkrad mot stöld, åverkan och nederbörd.

I Stockholm har en fördubbling av

cykeltrafiken uppmätts sedan början av

nittiotalet. En fortsatt ökning är att

förvänta till följd av bland annat investeringar

i förbättrad infrastruktur.

Självklart med cykel+Citybanan

Mot denna bakgrund framstår det som en

naturlig och självklar följd av de trafikpolitiska

ambitionerna att knyta ihop

Cykelgarage planeras i Malmö

för drygt 2 000 cyklar (oskyddade). Det

är för lite för dagens behov. Till 2009 då

man räknar med en volym på 35 000

planeras för 3 000 cykelplatser i ett

särskilt parkeringshus placerat på baksidan

av stationen. Vid station Triangeln

planeras för en underjordisk parkeringsanläggning.

Behovet beräknas bli

större än vid Malmö central. Prognosen

är 34 000 av- och påstigande per dygn.

Inemot 4 000 platser övervägs.

Cykelgarage i Münster.

Foto: Lars Olofsson.

4 Cykling 4 2005

cykel och Citybanan med parkeringsanläggningar

vid de tre innerstadsstationerna.

I utredningen föreslås därför att cykelparkeringar

integreras i planeringen av de

båda nya stationerna vid City respektive

Odenplan och att den befintliga

Stockholms södra förses med motsvarande

anläggningar.

Beslut nu

Ett sådant beslut bör tas nu. Citybanan

planeras att vara klar 2011. Att i efterhand

skapa bra parkeringsanläggningar

vid innerstadsstationerna kommer, om

det då överhuvud taget är möjligt, att bli

väsentligen dyrare och mer komplicerat

än att bygga dem samtidigt med stationerna.

Vidare innehåller utredningen underlag

för att bedöma behovet av kapacitet och

utrymmen.

Cykel på T-banan?

Vid senare tillfälle bör frågan om att

medföra cykel på pendeltåg från de båda

nya stationerna tas upp. Cykel är tillåten

på underjordiska tåg i ett flertal större

städer på kontinenten. Frågan handlar om

en trafikpolitisk ambition som – med ett

lämpligt regelsystem – torde kunna realiseras

när tiden är mogen också hos oss.

En systematisk inventering av de utländska

erfarenheterna föreslås därför genomföras

med en analys av säkerhetsaspekterna,

dess olika dimensioner och

omfattning, skriver Krister Spolander i

utredningen.


Cykling 405 05-11-10 11.13 Sida 5

Det är inte bara

lätt att vara en

engagerad cyklist

Jag utgår ifrån att alla, i vart fall nästan alla, av

Cykelfrämjandets medlemmar följer de trafikregler

som gäller. Många andra gör det inte, vilket

naturligtvis de flesta vet och som också framgår av

en artikel i detta nummer på sidan 13.

De som cyklar på ett sätt som är olagligt, dåligt

och hänsynslöst utsätter inte bara sig själva och

sina medtrafikanter för faror. Det innebär också att

vi i Cykelfrämjandet som organisation de facto får

en sämre image. Det förväntas på något sätt av

allmänheten att vi ska se till att cyklister inte gör

som många andra trafikanter.

Självklart är det ett mål för oss, att vi som cyklister

ska mötas med respekt i trafiken men vi kan

aldrig få det fullt ut om vi inte själva respekterar de

lagar som gäller och är goda föredömen i trafiken.

Därför måste vi både lokalt och centralt arbeta för

att det vi kräver av andra också ska iakttas av oss.

Det är glädjande att flera av våra lokalorganisationer

(kretsarna) jobbar med just dessa frågor i

samarbete med skolor, föräldrar, barn och ibland

även polis. Men det är troligen den sistnämnda gruppen,

polisen, som har den största betydelsen. Om

Onsdagen den 21 september fick

Cykelfrämjandet tillfälle att träffa

ledamöterna i Riksdagens trafikutskott.

Träffen började med ett kort

möte i Riksdagshuset där Krister

Isaksson från Trafikkontoret i Stockholm

berättade om Stockholms satsningar på

cykling som lett till att cyklingen i

Stockholm fördubblats det senaste decenniet

utan att olyckorna ökat. Därefter tog

vi med oss riksdagsledamöterna på lånade

cyklar (Stockholms mobilitetskontor

hade skaffat fram cyklar och hjälmar åt

riksdagsmännen) och cyklade en runda i

innerstan. Cykelturen slutade på naturvårdsverket

där Sven Hunhammar arbetar.

Där fick jag tillfälle att på en kvart

presentera Cykelfrämjandet och berätta

om vår verksamhet när det gäller trafik

och trafiksäkerhet. Jag presenterade även

vårt 11-punkers program för ökad säker

cykling som ledamöterna fick var sin

kopia av. Desstuom berättade jag kortfattat

om organisationen och avslutade med

att dra en önskelista över åtgärder som

riksdagsmännen skulle kunna vidta för

Cykling 4 2005

inte polisen kan ge oss ett ordenligt stöd att se till

att medtrafikanter i alla grupper sköter sig blir det

svårt att få en förbättring.

Kretsarnas arbete är Cykelfrämjandets framtid. Vi

kan centralt, hur mycket som helst, driva viktiga

frågor tillsammans med Vägverket, NTF, Frisam och

en mängd viktiga samarbetspartners. Men om vi

inte har den lokala personliga kontakten med

myndigheter, intresseorganisationer, medlemmar och

presumtiva sådana, får vi inte den påverkan som

behövs. Bara lokalt i vardagslivet kan vi riktigt

påtagligt påverka. Där vi bor och där det i verkligheten

ska genomföras och därefter synas.

För min egen del är cyklingen i stort sett avslutad

för den här säsongen. Två av familjens fyra

cyklar har fått sin nödvändiga

vinterbehandling. Frånsett några

enstaka hälsobefrämjande turer är

det nu i huvudsak promenader i

den öländska blåsten som gäller

förutom den obligatoriska

cykeltrippen på (h)juldagen.

att göra det lättare och säkrare att cykla i

Sverige.

Riksdagsmännen var både intresserade

och välvilligt inställda. När jag avslutat

min föredragning föreslog de att jag skulle

skriva en motion och skicka till trafikutskottet.

Därefter tackade riksdagsmännen

för sig och knallade hem till

riksdagshuset igen.

Hela utflykten med föredragningar och

fika hade klarats av på två timmar. Tyvärr

var inte alla partier representerade. Både

(s) och (m) utmärkte sig med sin frånvaro

medan övriga partier var representerade.

Det intressanta med det hela var att

samtliga närvarande partier förklarade

sig beredda att skriva under på de önskemål

som jag framställt.

Efter mötet skrev jag ett utkast till en

motion som skickades till samtliga ledamöter

som närvarit vid mötet. Motionen

är nu framlagd och undertecknad av

representanter för c, kd, fp och mp. Karin

Svensson Smith, tidigare (v), har också

skrivit under motionen.

Bo Dellensten

Lasse Jansson,

ordförande i

Cykelfrämjandet.

Riksdagen hojade i Stockholm

Sammanfattning av motionen

Riksdagen tillkännager för regeringen

som sin mening nio konkreta förslag

för ökad säker cykling, bland andra

följande:

• Riksdagen tillkännager för regeringen

som sin mening att Vägverket bör

ges direktiv att skynda på genomförandet

av cykelstrategin.

• Riksdagen tillkännager för regeringen

som sin mening att investeringarna

till cykling bör fördubblas.

• Riksdagen tillkännager för regeringen

som sin mening att Vägverket bör

få i uppdrag att se över trafiklagstiftningen

i syfte att öka cyklisters säkerhet

och framkomlighet.

• att skattelagstiftningen bör ändras så

att arbetsgivare kan ge förmåner till

anställda som cyklar till arbetet utan

att dessa förmånsbeskattas.

5


Cykling 405 05-11-10 11.44 Sida 6

Nytt & Noterat

Klarälvsbanan fick 2:a pris

i European Greenway Award

EU-kommissionens miljödirektorat har tillsammans med franska sportministeriet och

European Greenway Association (EGWA) skapat ett pris (European Greenway Award)

som delas ut till organisationer inom unionen som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till

att utveckla “greenways” (bilfria leder). Klarälvsbanan har i hård konkurrens med

andra europeiska leder tilldelats andra pris. Segrade gjorde spanska Via Verde de la

Sierra och på tredje plats kom Voie verte des Hautes Vosges, Frankrike.

Representanter från Klarälvsbanans utvecklingsgrupp var med vid ceremonin den 21

oktober i Lille.

Ett reportage om Klarälven och Klarälvsbanan

finns på sidan 8-11 i detta nummer!

Bekvämt

Det här styret satt på en hyrcykel jag

använde i Tyskland. Väldigt bekvämt.

Kallas Butterfly och kostar ca 400 kr.

FOTO: BERTIL KARLÉN

Ny

cykelvägvisning

i

Östersund

ÖSTERSUNDS nya cykelvägvisning

har nu invigts. Utformningen

har skett i samråd med Cykelfrämjandets

Östersundskrets som

också var på plats vid invigningen.

Satsningen på en ny cykelvägvisning

med avståndssatta målpunkter är

tänkt att inspirera till mer cykling i

Östersund. Vägvisning av cykelvägnätet

är viktig för att både nyinflyttade,

bl.a studenter, och övriga invånare

ska få bättre möjligheter att

orientera sig och hitta snabba och

säkra vägar. Vägvisningen finns på

de stråk som prioriteras när det gäller

snöröjning och underhåll. I Östersund

snöröjs det prioriterade cykelvägnätet

lika snabbt som bilvägarna. F.n. finns

83 km cykelväg i kommunen.

Bra cykellysen ska

märkas i Danmark

BRA CYKELLYSEN Ska få kvalitetsmärkning

i Danmark. Dansk Varefakta Nævn ska vara med och lotsa cyklisterna genom en stor

och bitvis obegriplig marknad. En del av belysningarna fungerar bara en kort tid och

går alltför ofta i bitar.

Nu ska det bli ändring på detta genom att belysningarna provas. De som godkänns ska

tåla rätt omild behandling och dessutom lysa minst 8 timmar i sträck.

Varufakta på de första godkända belysningarna ska vara klara redan vecka 49 i år.

TRAFIKOLYCKORNA ökar där det

byggs cykelbanor, visar en rapport från

universitetet i Ålborg. Cykelbanor ger

både cyklister och bilister en falsk känsla

av trygghet och båda grupperna missar

att hålla koll på varandra.

Forskarna har undersökt 48 nya cykelbanor

som tagits i bruk i de sjutton största

städerna på Jylland och Fyn. Innan cykelbanorna

byggdes dog eller skadades 138

cyklister i 121 trafikolyckor. När cykelbanorna

byggts dog och skadades 180 i

164 olyckor.

Men lösningen är inte att sluta bygga

cykelbanor, menar forskarna. Cykelbanor

fungerar utmärkt där det inte finns

korsande trafik och de är ofta förutsättningen

för att en del ska våga sig ut på

cykel. Däremot måste cykelbanorna

byggas smartare, särskilt i korsningar där

tre av fyra olyckor inträffar.

I danska städer upphör cykelbanorna

ofta en bit från ljussignalerna. Tanken är

att bilister som ska svänga till höger och

cyklister som ska rakt fram, ska se sig för

och få ögonkontakt. När ljuset blir grönt

susar cyklisterna ut i korsningarna utan

att ägna biltrafiken tillräcklig uppmärksamhet.

6 Cykling 4 2005

Bättre

lampor är

målet

Cykelbanor ökar

olycksrisken?

Ett idé är därför att cykelbanorna upphör

redan femtio meter framför korsningen.

Då ska bilister och cyklister tvingas

lägga märke till varandra när de befinner

sig på samma utrymme.

Det gillar inte Danska Cyklistförbundet,

som menar att en sådan förändring får

många cyklister att känna sig så otrygga i

trafiken att de slutar cykla i stället. Det

gynnar varken folkhälsan eller miljön.

På ett trafikseminarium för en tid sedan

diskuterades framför allt fyra förslag på

hur man ska kunna öka säkerheten i trafiken

utan att förringa framkomligheten:

Flytta trafikljusen: Stopplinjen för biltrafiken

läggs fem meter bakom den

punkt där cyklister och

fotgängare väntar. Fördelen är

att de får ett litet försprång

när ljusen slår om och syns

tydligare för bilförarna.

Nackdelen är att utsikten över

hela korsningen minskar för

bilisterna

Upphöjda cykelbanor: Om

cykelbanor och övergångsställen

byggs något

upphöjda, tvingar de bilisterna

att minska farten i kors-


Cykling 405 05-11-10 11.45 Sida 7

Nytt & Noterat

Med cykel på tåget

Denna tidnings ledarredaktion välkomnar att man åter funderar

på det självklara: att se till så att tågresenärer kan få med sig

sina velocipeder. En statlig utredning är tillsatt, (vad annars,

ären vi månn icke i Sverige?) och ska så småningom (när

bensinpriset tangerar 20-kronorsstrecket) komma fram till något

sensationellt, får man utgå från.

Men vi nöjer oss icke med tåget. Självklart ska cykeln få följa

med på bussturen också. Dalatrafik kommer naturligtvis att

nappa och monterar gafflar för cyklarna innan den statliga

utredningen ens hunnit sätta sig ned. Eller också monterar man

bort några stolsrader. Det är ju bättre att transportera resenärer

med cykel än inga resenärer alls.

Om man tittar på just Dalarna, kan man konstatera att de

mindre orternas järnvägsstationer ofta ligger en bra bit från det

som kan betraktas som ortens centrum. Längs Västerdalsbanan

finns åtskilliga och samma sak gäller exempelvis de små

samhällen som kantar den usla bansträckningen ner till

Västerås. Den bandelen är så dålig så det kanske rent av skulle

gå fortare att cykla hela vägen till gurkstaden?

ningarna och när de ska svänga.

Nackdelen är bumpigare biltrafik och att

snö- och renhållning försvåras.

Blåmålade cykelfält: Blåmålade cykelbanor

blir en påminnelse för bilisterna.

De är lätta att se när de inte är begravda

under snö. Å andra sidan minskar de

cyklisternas uppmärksamhet och kan

invagga dem i en falsk känsla av trygghet.

Flyttade cykelbanor: Cyklisterna blir

skyldiga att väja för alla andra i trafiken

och samtidigt flyttas cykelbanorna så att

de mynnar ut bakom den första väntande

bilen i korsningen. Enligt forskarna

kommer det att minska antalet olyckor,

men det blir besvärligare att vara cyklist.

KÄLLA: SYDSVENSKA DAGBLADET

På sidan 17 kan du läsa om hur man

gör i Linköping.

Blå cykelfält är ett förslag men kan ge

en falsk känsla av trygghet.

Cykling 4 2005

Nå. Nu handlar det

inte bara om att enkelt

ta sig till stationen i

exempelvis

Söderbärke. Det går

bra att göra även i dag

men vem vill ställa sitt

trampfordon obevakat

vid en öde stationsbyggnad?

En kvarts miljon kronor per kilometer. Så

mycket kostar det att göra om banvallar

till cykelleder. Beräkningen har gjorts av

Jan-Olof Johansson, gatu-och VA-ansvarig

i Tranemo kommun.

Politikerna i kommunen vill lägga 7,5

miljoner kronor, under en treårsperiod,

på cykellederna.

Från Månstad till Tranemo

Från Månstad dras en led ner till

Tranemo. Och därifrån förgrenar sig

cykelleder till Ambjörnarp och Uddebo.

Allt som allt tre mil. Fast de ansvariga

vet inte riktigt i vilken ände de ska börja.

Det som talar för att börja i Månstad är

att det finns en väl fungerande led som

kommer från Ulricehamn. Och som tvärt

slutar i Månstad.

Att göra om banvallar till cykelleder

ligger i tiden. Ulricehamns kommun var

föregångare och Borås och Falkenberg

trycker på.

Svenljunga kommun är en viktig pusselbit.

Tankar finns att asfaltera den gamla

Kindsbanan från Borås och söderut.

I Svenljunga kommun är sträckan

Sexdrega-Svenljunga nyligen invigd och

på sikt står Hillared på tur. Men först ska

Inget märkvärdigt i många länder: En

välkomnande skylt som säger att här

får cyklar åka med!

Nej, ta med cykeln på tåget så får man glädje av den även vid

framkomsten. Detta gäller också vid besök i kungliga huvudkommunen.

En utsocknes har dålig koll på lokalbussarna men

att hitta i Stockholm per cykel är faktiskt inte särskilt svårt. När

sedan biltullarna införs, blir incitamentet att ta med cykeln ännu

starkare. Då kommer nämligen många bilister att föredra tåget.

Det är bara att hoppas på att tågbolagen har detta klart för sig.

LEDARE I FALUKURIEN SOM CYKLING FÅTT LOV ATT PUBLICERA.

250.000 kr per

kilometer

Ulricehamn är föregångare när det

gäller att bygga cykelleder på

banvallar.

utbyggnadsplanerna vid Lockryd redas

ut. Tranemos satsning sätter lite extra

press på Svenljunga.

Får man med de 7,5 miljonerna i budgeten

så ska sträckorna vara klara 2008.

Redaktionen gläds!

Tackar för en trevlig tidning. Tidningens

reportage har fått mig att göra en cykeltur

mellan Kiruna och Lund hösten 2005.

En av de bästa semestrar jag upplevt.

Torbjörn B, Lund

7


Cykling 405 05-11-10 11.53 Sida 8

LÄNGS VÄRMLANDS

LÅNGA PULSÅDER

ÄLVARNA är en landisens gåva till Sverige. Och

att färdas nedströms en älv är en av de

skönaste presenter man som cyklist kan unna

sig. Utför mest hela tiden, än häftigt, än mera

mjukt glidande, hela tiden åtföljd av den

sorlande, brusande, forsande sången från

rinnande vatten; ett svalkande ackompanjemang

som slår all världens psykoterapier!

Efter vår cykling längs Vindelälven

för 11 år sedan hade längtan efter

”mera älv” gnagt och gnagt. Och

efter CTV i Ulricehamn befann vi oss ju

på rätt sida av Sverige; det var som

upplagt för en värmlandstur längs

Klarälven, vår allra sydligaste älv värd

namnet. Vi lät frakta oss med cyklar upp

till Långflon vid norsk-värmländska

gränsen, där Trysilelva rinner in från

Norge och blir till Klarälven i 29 mil

genom hela Värmland ner till Karlstad.

Om inte skylten RIKSGRÄNS stått där,

skulle den bara märkas genom att vägens

mittlinje går över från vit till gul färg på

norska sidan.

Bygget av den stora Höljesdammen här

uppe har skapat en sjö, som det gällde att

runda i ett par grymma uppförsbackar,

innan en stuga i Höljes fick ta emot efter

en första tremila eftermiddagsetapp. Men

det skulle bli mycket lättare! De 41 kilometerna

ner till Sysslebäck rann undan i

ett jublande utförsrus. Vi trampade nästan

inte alls. Fina stugor fann vi här i ortens

Fiskecamping och Stugby och en med

soliga damer försedd turistbyrå, plus en

rejäl och ofattbart billig restaurang. Hit

till Sysslebäck bör hobbyfiskare ta med

sitt spö, för här fiskas det harr och öring.

Fiskekort gäller och kostade i år 70 kr för

en dag.

TEXT OCH FOTO: GUN HÄGGLUND

8 Cykling 4 2005

Ransby -– en oväntad höjdare

Vidare i utförslöporna! Knappt att vi

hann bromsa in mitt i backen vid

Ransby, och den spännande skyltningen

åt höger in mot Utmarksmuseet,

Pilgrimstapeten och Kulturkoppra:

I museets timrade hus berättas om glesbygdens

kulturarv och människors hårda

liv i utmarken.

Pilgrimstapeten är en stor märklighet: i

40 meter (!) löper den längs väggarna i

en särskild byggnad och skildrar både

medeltida och nutida händelser längs

Pilgrimsleden, från Hammarö vid Vänern

till Nidaros (Trondheim) i Norge. I två år

(1995-1997) broderades den i ull på lin

och med stor fantasi av arbetslösa kvinnor

från Norge och Sverige. Inte utan att


Cykling 405 05-11-10 11.53 Sida 9

tankarna går till den berömda Bayeuxtapeten

i Frankrike (som skildrar slaget

vid Hastings 1066 och sedan tog 11 år för

normandiska kvinnor att färdigställa.)

”Kulturkoppra” då? Ja, här säljs helt

enkelt fint hantverk från trakten i kooperativ

form (koppra) och ett fräscht kafé

med gott att stoppa i sig finns här också.

Ett koncentrat av spännande intryck fick

vi där i Ransby. Här bör man unna sig

gott om tid.

Tittut med Klara

Vi bytte älvsida nu, lämnade väg 62 som

hela tiden löpt högt uppe på kanten av en

rak sprickdal med älven djupt där nere i

botten. En kompakt fond av dunkelgrön

granskog hade följt oss hittills, gett en

bävande känsla av trolsk, folktom

ödemark, av sagor och urtid.

Men här på södra sidan fick vi ”Klara”

intill oss, på samma nivå, och det var nu

hon började leka tittut med oss och

utveckla sitt slingrande 15-mila meanderlopp,

det längsta i Norden. Här blänkte

hon fram, där försvann hon igen, för att

kika fram och smila in sig på nytt efter

ett par kilometer. På vår södra älvsida låg

spridda gårdar och stilla byar, det var nu

mestadels grusväg som gällde, och som

sådan helt okej. Vi bortser då från en

rejäl regnskur som gjorde det tungtrampat

men å andra sidan gav anledning till

fikarast under en tät gran.

Våra första sex mil uppifrån gränsen

hade älven sänkt sig 150 meter, nu pendlade

hon utplanad och lugn genom sin

dalgång och nöjde sig med en höjdskillnad

på 10 meter de närmaste sju milen.

En märklig älv på många sätt.

Sakta glida vimpelprydda...

Efter 45 kilometers kurragömmalek med

Klara kunde vi parkera oss på verandan

till stugan på Värnäs camping, alldeles

Häftigaste turistbyrån stötte vi på

direkt: ”Jätten” uppe i Höljes. Mannen

bakom verket är träkonstnären Lasse

Kuparinen.

vid älvkanten strax norr om Stöllet. Den

ena turistflotten efter den andra gled

sakta förbi där utanför, vi såg flodfararna

hålla flytetyget på någorlunda kurs med

ett och annat sävligt paddeltag. Om de

mönstrat på som stressade it-slavar med

påslagna mobiler, måste allt det där

oundvikligen rinna av dem nu, tänkte vi.

Strömmens hastighet är här två kilometer

i timmen. Så maklig hade hon blivit, den

goda Klara.

Vi fortsatte tappert vår trafikfria grusväg

i ett par mil efter Stöllet, med avbrott för

en stunds samspråk med gladlynt värmlänning

i en ensamgård. Den rödskyltade

Värmlandsleden går fram här, till

Fastnäs (med rejäl rastplats), och korsar

där älven över till en vackert böljande

asfaltväg längs norra sidan. Den blir

något längre än väg 62 men lugnare att

följa ner mot centralorten Ekshärad, via

hållpunkter som Stackeryd och Byn. Sen

Knappast något för rastlösa - eller kanske just för dem! Turistflottarna glider

makligt fram i den takt Klara bestämmer: 2 km i timmen.

Tillflöden av alla kalibrer fyller flitigt på

älven. Det piggaste heter Tossan, träffande

nog, och klyver storskogen

mellan Höljes och Sysslebäck.

kostar det en rejäl backe upp mot

Ekshärads kyrka, förstås, men de många

lövprydda smideskorsen på kyrkogården

(ca 460 stycken) får man inte missa. De

har förekommit på frimärken och i

doktorsavhandlingar, är en sevärdhet av

internationellt format, som drar en ström

av besökare. En liten skrift, Skatten i

dalen av Gunnar Lindberg, finns till

försäljning i kyrkan för den som vill veta

9

Forts ➔


Cykling 405 05-11-10 11.53 Sida 10

Garanterad trafiksäkerhet längs

Klarälvsbanan: rejäla spärrar vid varje

korsande väg.

Forts ➔

mer om korsens tradition och historia, via

en obruten kedja av vallonättlingar och

byasmeder alltsedan 1600-talet.

Ekshärad erbjuder förstås all tänkbar

service också, mot hunger och andra

behov.

Vackert vid Råda-sjön

Svisch iväg utför Ekshärads-backen igen

och vidare på norra sidan ner till

Edebäck. Slut med trafikfriden sen, nu

gällde väg 62 några kilometer fram mot

Råda.

Rådastrands camping ligger fint vid en

härlig badstrand, men saknar normala

småstugor, det måste sägas. De två som

fanns rymde en bäddsoffa, två pyttestolar

och ett minibord. Inte ens packningen

hade rymts ihop med utfälld soffa. Här

gäller husvagnar och i någon mån tält.

Det fick bli en lyxigare stugvariant i

Hej igen, Klara! Så ses vi en stund innan du försvinner

i en ny meanderslinga...

angränsande Björnbyn för vår del - nån

gång kan man väl ”kosta på sig”, som vi

sa. I fyra dagar och 15 mil hade ju själva

trampkraften varit gratis.

Vi såg nu fram emot att få rulla in på före

detta Nordmark-Klarälvens Järnvägar,

eller kortare Klarälvsbanan, som idoga

värmländska kommuner ihop med EU

omvandlat till ett suveränt asfaltstråk för

cyklister, inlines-åkare, promenerande,

permobiler och rullstolar. I nio mil

sträcker den sig nu i färdigt skick från

Hagfors/Uddeholm ner till Karlstad. Vi

”klev på” i Munkfors och rullade i suverän

ostördhet ett par backfria mil på den

tre meter breda asfalten ner mot Övre

Ullerud, färdens planerade slutpunkt. I

Ransäter kändes det intressant att ”kliva

av” en stund, för här finns Erik Gustaf

Geijers födelsegård, liksom Tage

Erlanders, och en hembygdsgård med

Klara som närmsta granne.


Cykling 405 05-11-10 11.53 Sida 11

Men där finns fler pausmöjligheter och

”vattenhål” utmed banan.

Vår Klarälvstur avrundades så värmländskt

som tänkas kan, med musik,

kolbullar och mustiga värmlandshistorier

på älvbrinken. Allt arrangerat av driftiga

Övre Ulleruds Hembygdsförening. Vi

hade turen att hamna mitt i deras traditionella

Klarälvskväll och tackar så varmt

för den trivsamma finalen på vårt lika

spännande som rofyllda samliv med

Klara.

En portion värmlandshumor på villatomten

invid Klarälvsbanan

Budskapet på jätteskylten vid

rastplatsen i Fastnäs är oemotståndligt.

Där uppe står det:

”REPUBLIKEN KLARÄLVSDAL´N: En

älvbevarelsedrift av ideell, fredlig och

opolitisk natur. En värmländsk vattensamling

kring Klarälven för utveckling

av våra tre största naturtillgångar:

Vackerheta, Vännliheta och Stôlliheta.

NÅGRA FAKTA

Buss går varje morgon från Karlstad till

Långflon (med byte i Värnäs) och tar

knappt 5 timmar.

Aktuell trafik-info: K-platsen,

0563-532 34.

Campingplatser/stugor längs

Klarälven: Höljes, Sysslebäck, Dalby,

Branäs, Stöllet (2 st), Byn (Ekshärad),

Rådastrand, Ransäter, Karlstad

Vandrarhem: Ekshärad, Ransäter (2 st),

Karlstad

Klarälvsbanan: Från början en järnvägslinje

som byggdes i slutet av 1800talet

och då sträckte sig Skoghall-

Karlstad-Munkfors-Hagfors-Filipstad

(21 mil räls). Användes mest för

godstransporter till och från industrierna

efter banan. Den fick namnet NKLJbanan

(Nordmark-Klarälvens Järnvägar.)

Mot slutet av 1980-talet började rälsen

plockas bort. Några kvarvarande kilometer

mellan Hagfors och Uddeholm

används nu för dressinåkning.

De sydligaste 10 milen Munkfors-

Karlstad invigdes som asfalterad

rekreationsbana den 3 september i år.

Satsningen är ett Mål 2-projekt inom EU

i samverkan med Karlstads, Forshagas,

Munkfors och Hagfors kommuner.

Vidare info: www.klaralvsbanan.se.

Banan fick pris, se sidan 6.

11


Cykling 405 05-11-14 11.22 Sida 12

Det går att cykla

även på vintern!

Jodå, visst kan du ta cykeln även på vintern. I många kommuner

sköter man snöröjningen bra, även på cykelbanor. Men i andra

inte alls. Och ibland hinner snöröjningen inte ut innan du cyklar

till jobbet. Men tänk på att vara rätt rustad. Det är ju inte sommar!

Har du en fin cykel ska du kanske börja med

att fundera på att skaffa en vintercykel. Snö,

salt och slask går hårt åt även den bästa

kvalitetscykel. Kolla hos cykelhandlaren om han har

någon begagnad i bra skick. Gärna med växlar, det är

tämligen tungt att trampa i snömodd. Välj gärna en

med rakt styre. Det ger bättre kraft om framhjulet

kasar i snön.

Även till cyklar finns det dubbdäck. Vill du inte ha

både fram och bak kan du klara dig med ett på enbart

framhjulet. Dubbarna rasslar lite men rullmotståndet

är inte särskilt mycket högre än för sommardäcken.

Välj ett dubbdäck av bra kvalitet. Beroende på antalet

dubbar kostar de från cirka 300 kr/st.

Precis som på bilar ska du bromsa mjukt när du kör

-Den 15 juni kom jag i fullt dagsljus och

torrt väglag cyklande i normal takt på

Fackelrosvägen i Limhamn, då jag

upptäckte grannar vid vägkanten och

saktade ned farten. För att helt stanna

cykeln bromsade jag den, troligtvis

enbart med handbromsen, vilket fick till

följd att jag och cykeln

kastades fram över det

tvärstannade framhjulet,

berättar en cyklist i ett brev

till redaktionen.

Cyklisten fick flera skador,

bl.a. svåra tandskador och

en lättare hjärnskakning.

Han cyklade på en

Crescent Tarfek med

12

på asfalt utan is för att inte slita ner dubbarna.

Har du sedan lite mindre luft i däcken än sommartid

blir anläggningsytan bredare och greppet bättre.

GLÖM INTE att det är mörkt. Du måste ha belysning.

På vintern är batteribelysning bäst. Generator,

som snurrar mot däcket, funkar ofta inte när det blir

snö. Däremot funkar navgenerator även vintertid. Ta

in batterilamporna i värmen mellan cykelturerna.

Sedan ska du förstås klä dig för vintern också.

Använd flerskiktsprincipen, dvs. lager på lager.

Vindtäta ytterplagg, bra och varma vantar. Och hjälm

förstås med plats för luva under. Plus sadelskydd av

fårskinn.

TEXT O FOTO: BERTIL KARLÉN

Parkinson Italian Tour

Parkinson Italian Tour 2006 är ett

cykelevenemang med start i

Stockholm och slutmål i norra

Italien (Dolomiterna) uppdelat på etapper

om ca 100-150 kilometer vardera, beräknat

att pågå 3-4 veckor i maj 2006.

Ändamålet/syftet med arrangemanget är

att visa att livet inte är över för att man

fått diagnosen Parkinsons sjukdom. Att

motion och aktivt liv är en viktig del av

behandlingen för många Parkinsonsjuka.

ATT SAMLA IN PENGAR till

Parkinsonfonden för forskning om

Parkinsons sjukdom är också ett av inslagen.

Varje etapp kostar 150 kr i startavgift

för varje deltagare. Startavgiften går

oavkortat till Parkinsonfonden. Varje

deltagare väljer själv vilken eller vilka

etapper som man vill delta i eller om man

vill följa med hela vägen. Boende ordnas

på hotell och pensionat eller liknande för

de cyklister som kommer att delta i flera

etapper.

Mer information om arrangemanget och

Christer Finn, initiativtagare till

Parkinson Italian Tour.

hur man anmäler sig finns på Parkinson

Italian Tours hemsida.

www.parkinsonitaliantour.se

Bromsen nöp, cyklisten stöp

Används

försiktigt!

Shimano handbroms för framhjul, utan

bromseffektreducering, och fotbroms för

bakhjulet.

Varning för att använda enbart

frambroms finns inte på cykeln, skriver

den drabbade i ett brev till Crescent.

Han menar att cykeln enligt Produktsäkerhetslagen

genom sin konstruktion

måste anses farlig, eftersom den inte

motsvarar kraven på att vara säker vid

normal användning. Därför begär han

ersättning för kostnader för vård samt

sveda och värk.

Från Monark/Crescent säger man att

fälgbromsarna på cykelmodellen uppfyller

alla krav enligt internationell standard.

Det är inget konstruktionsfel på

bromsarna. I instruktionsboken berättar

man också om hur bromsarna bör hanteras

liksom hur de ska underhållas.

Man håller dock med om att olyckor

kan inträffa, men de beror på handhavandet,

inte konstruktionen. Frambromsar

låser hjulet när man bromsar kraftigt. Det

finns bromsar, som har en viss reduceringseffekt,

men även dessa kan låsa

hjulet.

Lärdomen är alltså att man ska ta det

mycket försiktigt med frambromsarna.

En del cykelhandlare redaktionen pratat

med klistrar en röd varningslapp vid

handtaget till frambromsen.

Det kan ju vara en idé för att undvika

den här typen av olyckor. Det är lätt hänt

att man bromsar för hårt med framhjulet.

Cykling 4 2005


Cykling 405 05-11-14 11.22 Sida 13

• DEBATT • DEBATT • DEBATT • DEBATT • DEBATT • DEBATT •

Inget under hjälmen?

Varje gång jag sätter mig i bilen och

kör i t.ex. Lund har jag hjärtat i halsgropen.

Inte för att smälla på andra bilister

utan för att någon helt galen cyklist

ska komma farande.

Lund är, liksom många andra städer, en

cykelstad med många fina cykelvägar.

Men vad hjälper det när cyklisterna inte

tycks ha en aning om hur de ska bära sig

åt i trafiken? Direkt ut från cykelbanan

till gatan, utan tecken, utan att titta. Full

fart på cykeln över övergångsställen,

gärna full fart även rakt mot andra cyklister.

NU ÄR DET DESSUTOM HÖST och

allt mörkare på kvällarna. Men att det

finns lysen att ha på cyklarna tycks de

flesta inte bry sig om. De menar väl att vi

i bilarna ska se dem. OK, det gör vi för

det mesta. Men olycksstatistiken talar sitt

tydliga språk. Det smäller ofta och eftersom

bilar är hårdare än både cykeln och

den som sitter på råkar den svagare illa

ut.

LITE MÅSTE JAG JU UNDRA vad

cyklisterna har under hjälmen egentligen?

Många har nämligen hjälm och

kanske den innebär att man blir mera

våghalsig, vad vet jag. I varje fall verkar

det rätt tomt under skalet.

Cykling

räddar

isbjörnarna!

Den naturliga växthuseffekten

förstärks på grund av

ökade utsläpp av framför allt

koldioxid. Medeltemperaturen

i Arktis har

redan stigit nästan dubbelt så

mycket som medelvärdet för

temperaturförändringen på

hela jorden. På sikt innebär

det att trädgränsen flyttar

norrut över tundran och upp

längs fjällsidorna. Polarisen

Halt i Falun

Nu gäller det att se upp

för halkan, för kommunen

har inte resurser att sanda de ishala gång- och cykelbanorna.

– Vi börjar klockan sex på morgonen och får då

koncentrera oss på vägar med kritiska punkter för att

undvika att bilar får sladd, säger Hans Pettersson, vid

Falu kommuns driftunderhåll av vägar och gator.

Gång- och cykeltrafikanter får gardera sig med stavar,

halkskydd, dubbade cykeldäck och hjälm. Någon sandning

eller saltning är hittills inte aktuellt.

– Falu kommun har också förbjudit saltning, tillägger

Hans Pettersson.

Falun lär inte vara ensamma om detta så säkrast är

förstås att följa råden om dubbade däck och cykelhjälm.

Cykling 4 2005

smälter. Isbjörnar och islevande

sälar riskerar att utrotas.

Enkla tips för att rädda

isbjörnarna:

• Cykla, gå eller åk kollektivt

så ofta du kan.

• Skapa bra vanor för

barnen, cykla eller gå till

dagis och skola.

• Cykla till jobbet /skolan.

• Kombinera motion med

miljönytta.

• Köp in tjänstecyklar till

arbetsplatsen.

• Cykelsemestra.

Per-Olof Erickson

Naturskyddsföreningen

Gävleborgs län

SÄKER TRAFIK innebär ett samspel

mellan olika grupper. Hänsyn från bilister

mot andra bilister, fotängare och

cyklister. Men hänsyn verkar ha försvunnit.

Vägarbetare klagar på bilister som

inte följer hastighetsanvisningar, bilbärgare

protestar mot samma sak. De lever

livsfarligt ute på vägarna. Vi måste alla

visa hänsyn och samspela. Även om en

fotgängare enligt den s k Zebralagen har

företrädesrätt vid övergångsställen innebär

det väl ändå inte att man ska kunna

rusa rakt ut, utan att titta åt varken höger

eller vänster?

SNART ÄR VÄGARNA HALA men

ingen tills fots eller cykel tycks förstå att

det kan vara besvärligt att få stopp på en

bil i snömodd. Ok, jag vet att man ska

anpassa farten efter omständigheterna

men ibland dyker dessa upp tämligen

oanmälda. Det kan räcka med lite höstlöv

på vägbanan för att bilen ska glida någon

meter för mycket.

SAMSPEL OCH HÄNSYN, ska det

vara så svårt? Rätt utrustad cykel med

reflexer och belysning (som ska fungera

förstås!), hjälm på skallen plus en hjärna

som används.

Sedan kan olyckan vara framme ändå

Så såg det

ut en gång

Från Berit Sundström i Kalmar har vi

fått bilden till höger. Den föreställer

Kurhotellet i Ulricehamn, Lassalyckan.

Hotellet är rivet sedan många år, ett fint

gammal hus i trä med tinnar och torn.

Idag finns ett vandrarhemn på platsen

där många CTV-are bodde under

CykelTuristVeckan. Flera deltagare

undrade hur kurhotellet sett ut och

därför skickar jag den här bilden,

skriver Berit. Tack för det!

Bättre kranskärl

redan i ungdomen

GENOM ATT UNDERSÖKA blodkärl

med en ny avancerad typ av

ultraljud är det möjligt att tidigt hitta

personer som ligger i riskzonen att

drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Det

visar en avhandling från Sahlgrenska

akademin. I fil mag Ulrika Häggs

avhandling visas tydligt att god

kondition, till följd av en fysiskt

aktiv livsstil, förbättrar kärlfunktionen

i bland annat hjärtats kranskärl.

Det gäller konditionsträning, som till

exempel joggning, aerobics och

cykling, men inte styrketräning.

Skärp er cyklister!

Vi på redaktionen har under hösten fått

en hel del brev där man påtalar att det

cyklas hej vilt och utan någon som

helst hänsyn till andra trafikanter. Det

gäller både i städer och på landsbygden,

tyvärr. Som det ser ut idag är det

fullkomligt bedrövligt, sägs det i

breven. Det har ingen som helst betydelse

att en del cyklister bär både

hjälm, västar med reflex och har en

korrekt utrustad cykel när det samtidigt

vimlar av cyklister som kör som

fullkomliga dårar, antingen med ett

vanvettigt huvud eller inget huvud alls.

Skärpning alltså!

men om vi alla hjälps åt kan vi minska

riskerna betydligt.

Dessutom bör trafikvett läras in redan

tidigt och föräldrarna har stort ansvar.

Häromkvällen mötte jag två små barn i

10-årsåldern på cyklar, utan hjälmar, utan

lysen och reflexer. Rena turen att jag såg

dem i mörkret.

UNDRAR OM föräldrarna var medvetna

om vad deras småttingar höll på med?

HJÄLM PÅ SKALLEN plus en hjärna

som används. Och samspel och hänsyn.

Inte mycket begärt eller hur? Vi som

cyklar borde dessutom vara föredömen i

trafiken!

Bertil Karlén

DESIGNER

EFTERLYSES!

13

Karlstad

skall göra

om

parken vid Universitet. Cykelställen

försvinner för dom är fula!

Hjälp oss att designa ett snyggt

cykelställ med tak (vi cyklar året

om).

Kanske som de moderna busskurerna

i glas.

Säkert intressant för många.

Hör av dig till

bengt.hallgren@kau.se.eller

christine@cykelframjandet.se


Cykling 405 05-11-14 13.09 Sida 14

CYKELFRÄMJANDET LANDET RUNT

Nu lackar det mot jul!

Och våra cykelturer är slut för i år. Men under den långa vintern gör

vi som ni, planerar för kommande vår och sommar. Har du några

önskemål om turer är du välkommen att kontakta oss. Ofta är det så

att man fortsätter i gamla ”cykelspår” som har varit trevliga att

trampa och så ser man inte möjligheterna att skapa nyheter.

Om du gör det – hör av dig!

Missa inte att då och då gå in på Cykelfrämjandets hemsida

www.cykelframjandet.se Där hittar du länkar till alla kretsar och vi

försöker hela tiden förmedla vad som händer och sker. Nästa

nummer av Cykling kommer i början på februari och då med

program för våren och början på sommaren. Så var snabba med att

skicka in era aktiviteter!

Vi vill också passa på att tacka alla för i år och är glada över att så

många varit med på våra turer. Det är alltid skönt att uppleva

gemenskapen, komma ut i naturen eller åka ut till olika sevärdheter

och få nya upplevelser.

En God Jul & Ett Gott Nytt År till er alla!

Cykelfrämjandets kretsar

Lite information finns i alla fall kvar att förmedla. Kontaktpersoner

till kretsarna finns också på detta uppslag.

GÖTEBORG

Lokalen på Odinsgatan är stängd.

Använd vår telefonsvarare:

031-15 21 21 där du också kan lämna

meddelanden. Välkomna!

4 dec Adventstur, 15 km

Samling: Kl 11.00 Linneplatsen

Ledare: Camilla, 031-45 75 92

Årsmöte

Datum 11 mars 2006

Plats/kl Nordengården kll 16.30

Anmälan senast den 1 mars till:

Herta Isaksen

031-55 50 96

Vi bjuder på lite gott att äta och dricka.

HALMSTAD/LAHOLM

2006 Årsmöte

Datum/ kl. 28 februari Kl 18.30

Plats: Café Österskans, Strand

gatan 20 Halmstad.

KARLSTAD

På Höstmötet den 12 oktober bestämde vi

tid och plats för årsmötet. Ta kontakt

med Eva Carlsson, tel: 054-56 57 03.

LANDSKRONA

Förslag till nya utflyktsmål tas tacksamt

emot.

On 23 nov Emaljskolan

Kl 18.30 för att fika och

se på bilder, bl a från

CTV i Ulricehamn.

2006 Sö 12 feb Vintervandrar vi mot

Borstahusen

Samling: Kl 10.00 vid Strand

paviljongen

14

NORRBOTTEN

Medlemsrabatter ca 10% hos:

(glöm ej medlemskortet)

Boden: Elon 0921-17 220-21.

På cyklar o tillbehör

Luleå: Cykelstället, 0920-22 70 11.

Magazin du Nord, 0920-22 74 20.

På ullkläder mm.

Äventyrsbutiken Hägglunds, 0920-156 40

Team Sportia, 0920-731 40.

På cyklar o tillbehör

Råneå: Cykel- och lackspecialisten,

0924-103 11

NORRKÖPING

Information och jourtelefon:

070 – 579 14 19

NÄSSJÖ

Nu startar våra turer till fots.

Väl mött till fots i vinter och

på cykel i vår

STORSTOCKHOLM

(ej norrort)

”Trampluren” 08-33 53 66 eller Leif

Lundgren Tel. 08- 94 52 04

med förslag eller besked om turer.

Lö 31 dec NYÅRSCYKLING! – en

tradition!

Samling: Östra station 10.00

Ledare: Eva Nilsson

Tel: 08-656 88 06

SUNDSVALL

Besök gärna vår hemsida:

www.cykelframjandet.org/sundsvall

SÖRMLANDSKRETSEN

Vill du ha längre cykelturer till nästa

säsong? Ta kontakt med

Lennart Carlson 016 51 43 35.

Lennart.carlson@mp.se

VARBERG

Priser lottas ut på startkorten och kartbladssvaren.

Mer information i HN, dagboken och på

hemsidan.

ÖREBRO

2006 Årsmöte den 15 mars kl. 18.30

För information om plats ring

Kerstin Svensson 0582-506 37

ÖSTERSUND

CFs medlemmar har rabatt hos:

Cykelogen Kyrkgatan 45

Egons Kyrkgatan 27

Cyklar och tillbehör 10%

Söder Sport Hemvägen 26

Cyklar 5% tillbehör 10%

CykelTuristUgen i Silkeborg 2006

Jens Krøjer som är arrangör av de danska CykelTuristVeckorna deltog i CTV i

Ulricehamn. Idel berömmande ord, men han kände sig lite ensam. Han var den enda

dansken som deltog och det måste kanske ändras på till nästa år i Oskarshamn.

CykelTuristUgen 2005 i Thisted blev en fantastisk vecka med deltagare både från

Danmark och Sverige. Många cykelturer i naturen och rik på upplevleser.

Nu gläder man sig åt Silkeborg 2006 och som Jens säger ”Jeg vil ikke her og nu afsløre

hvad der bliver aktuelt i 2006, men jeg vil kun love at det bliver spændende at deltage

dette år.

Med cykelvenlig hilsen Jens Krøjer.”

Vi återkommer i Cykling nr 1 med mer information.

TREHJULSCYKEL

begagnad men i gott skick köpes.

0521-12465

Cykling 4 2005


Cykling 405 05-11-14 13.09 Sida 15

LYCKAT I VARBERG

TILLSAMMANS

med Agenda 21,

Korpen, Primärvården

och

Hallandstrafiken

hade vi en gemensam

dag, lördagen

den 17 september,

berättar Ingrid

Larsson i Varberg.

Den här dagen

kunde man åka

buss gratis i innerstan,

promenera

eller cykla en tur.

Vilket färdsätt man

än valde fick man

svara på tipsfrågor,

samma för alla.

När man sedan

lämnande in svaren

fick man en tygkasse

med ett kramdjur,informationsmaterial

och frukt.

Kassen var svart

med texten ”Buss

o kram” (Hallandstrafiken).

Den blev mäkta populär! Ca 250 personer cyklade, gick

eller åkte buss denna fantastiskt vackra

september lördagförmiddag, solen lyste,

folk köpte lotter, pratade alternativa färdsätt.

Det var säkert 1000 personer som hälsade

på oss i Brunnsparken, säger Ingrid. Vi var

på plats 10 – 14.

Arrangemanget var ett led i Europeiska

trafikantveckan som pågick 16 – 22

september i hela landet. Dessutom hade

Agenda 21 en aktivitet med skolorna under

veckan. Korpen startade också sin ”Cykla

till jobbet kanpanj” då.

Kassen blev

mäkta populär.

En nöjd Ingrid Larsson delade ut

kassar och tog emot tipslappar

Vi fick minst tre nya medlemmar som

betalade sitt medlemskap på stört för 2005-

2006. Framförallt var det många som såg

Cykelfrämjandet i Varberg.

Lyckat, med andra ord!

Barnen hade en fiskdamm att förlusta sig med.

Kontaktpersoner

Cykelfrämjandets kretsar

De flesta kontaktpersonerna når du bäst på kvällstid.

BORÅS: Bo Jacobson, tel 033-29 46 79.

E-post bo.jacobsson@rixtelia.com

EKSJÖ: Göran Landin, tel 0381-173 00

GÖTEBORG: Gunnar Larsson, tel 033-28 45 50

E-post: gunnar.e.larsson@telia.com

Hemsida: http://w1.332.telia.com/%7Eu33216231/

HALMSTAD-LAHOLM: Lars Green, tel 035-10 73 72.

E-post lars.green@glocalnet.net

Hemsida: http://goto.glocalnet.net/cykelframjandet.halmstad

JÖNKÖPING: Ann-Marie Vaim, tel 036-12 90 54.

E-post vallar@spray.se

Hemsida: http://hem.passagen.se/cfjkpg

KALMAR: Göran Sundström, tel 0480-258 78.

E-post berit.sundstrom@telia.com

Hemsida: www.rakredovisning.se/cykelframjandet

KARLSKRONA: Sonnie Nilsson, tel 0455-462 64

E-post: karlskrona.rese@telia.com

KARLSTAD: Eva Carlsson, tel 054-56 57 03

Hemsida: http://home.swipnet.se/ruhe/cykel

E-post eva.carlsson@karlstad.mail.telia.com

LANDSKRONA: Eje Reimer, tel 0418-208 18.

E-post eje.emalj@mila.landskrona.se

MALMÖ: Lars Olofsson, 040-19 26 12

E- post: larsochcecilia@hotmail.com

Hemsida: http://www.cykelfr-malmo.tk/

MÖRARP: Britt-Marie Kihlén, tel. 042-715 86

Hemsida: http://hem.spray.se/cf.morarp

NORRBOTTEN (Luleå): Rolf Modigh, tel 0920-22 02 36

E-post: rolf.modigh@teliasonera.se

E- post svenpettersson@rsl.nu

NORRKÖPING: Björn Malmström, tel 011-39 12 32

E post: 011391232@telia.com Jourtelefon: 070-579 14 19

NÄSSJÖ: Karl-Gustav Samuelsson, tel 0380-163 54.

E-post kg.samuelsson@swipnet.se

CYKELFRÄMJANDET STORSTOCKHOLM (ej norrort):

Bo Dellensten, tel 08-754 34 99

E-post bo.dellensten@telia.com

Hemsida: www.stockholmskretsen.se

STOCKHOLM NORRORT: Bengt Kjällström, 08-590 845 76,

E-post bengt.kjallstrom@telia.com

Hemsida: www.cykelframjandet.se/norrort

SUNDSVALL: Ulla Hörnell, 060-301 22.

E-post hans.erik@sundsvall.nu

Hemsida: www.cykelframjandet.org/sundsvall

SÖRMLAND (Eskilstuna): Ingrid Brege, tel 016- 51 10 38.

E-Post ingrid.brege@swipnet.se

NY KRETS! ULRICEHAMN Jan-Åke Claesson 0321-166 53

E-post: janake.claesson@ulricehamn.se

VARBERG: Ingrid Larsson tel 0340-67 56 75.

E-post ingrid-kurt@vvv.varbeg.se

Hemsida http://cykelframjandet.org/varberg

VETLANDA: Eivor Lindqvist, tel 0383-76 16 80

E-post eivor.lindquist@compaqnet.se

VÄNERSBORG: Sture Furbo, tel 0521-683 57

E-post sture.furbo@edu.vanersborg.se

VÄSTERÅS Rolf Mellqvist, tel 021-18 34 66 E-post mellqvist.r@telia.com

ÖREBRO: Kerstin Svensson, tel 0582-506 37

E-post hugghult@telia.com

ÖRNSKÖLDSVIK: Inga Konradsson, tel 0661-101 77

E-post: anders.berglund@ornfrakt.se

ÖSTERSUND: Mait Adsten, tel 063-12 32 51

E-post e-post jan.adsten@telia.com

SMÅLANDSDISTRIKTET: Mats Calmerbjörk, tel 036 250 91.

E-post mats.calmerbjork@telia.com

SKÅNEDISTRIKTET: Kjell Kihlén, tel 042-715 86

15

Forts ➔


Cykling 405 05-11-14 13.11 Sida 16

CYKELFRÄMJANDET LANDET RUNT

Lysmask i Sörmland

Vad gör kretsen i Sörmland? Jo vi

arbetar med Trafiksäkerhetsråd i

Flen, Strängnäs och Eskilstuna

och vill gärna få samma möjlighet i

Katrineholm och Nyköping, berättar

Ingrid Brege från Ortskretsen i

Sörmland.

Vi arbetar med Cykelns dag då vi

förmedlar cyklar, Mobilitetsveckan och

Lysmasken, där vi informerar om reflexer

och ger alla som behöver och vill ha

en reflex, samtidigt som vi får statistik på

hur många som använder reflexer.

Under sommarmånaderna arrangerar vi

cykelutflykter en gång i veckan i

Katrineholm och Eskilstuna vilket blivit

mycket uppskatt av de upp till 35

personer som deltagit.

Förutom detta lär vi en del personer att

cykla på vår ”easy border” cykel, har

cykelreparationskvällar med CykelPutte,

svarar på remisser och finns med så ofta

som vi får och har möjlighet runt om i

Sörmland.

Hösten inleddes med en cykelutflykt till

Gotland där vädret visade sig från sin

På hösten 2003 tog Nils Wemmenhed

från Cykelfrämjandet i Malmö kontakt

med oss i Halmstad. Detta ledde till att

sju cyklister från Malmö hälsade på i

Halmstad en försommarhelg förra året.

Vi cyklade en runda varje dag och hade

fest på Slottet på lördagskvällen. Alla

tyckte det var ett trevligt arrangemang, så

första helgen i juni i år åkte tolv cyklister

från Halmstad ner till cykelfrämjarna i

Malmö för att cykla till Smygehuk tillsammans.

Vädret var blåsigt men vi

klarade oss ifrån regn och motvind,

nästan i varje fall. Första övernattningen

gjorde vi på vandrarhemmet i södra

Malmö, där vi på fredagskvällen fixade

kvällsmat tillsammans. Lördagen började

soligt, men det blåste friskt från väster.

På små vägar genom ett slätt landskap

med pilalléer passerades både gravhögar

Från Cykelns dag I Eskilstuna.

FOTO KERSTIN MARTINSSON.

bästa sida och vattnet fortfarande hade

sådan värme att dagliga bad blev

resultatet.

Det här var i korthet vad vi i Sörmland

har gjort och gör både i det viktiga arbetet

med trafikinformation och den viktiga

medlemsvården med bland annat utflykter

Sörmlandskretsen

Försommarcykling i

blåst men utan motvind

12 cyklister från Halmstad trampade

till Smygehuk tillsammans med

vänner från Malmökretsen.

och kyrkor längs den 56 km långa turen

till Smygehuk. I Trelleborg fick vi även

en guidad visning av Trelleborgen.

Vandrarhemmet i Smygehuk ligger intill

Fyren, mycket mysigt, trångt litet ställe.

På lördagskvällen åt vi gott på Fabians

Skafferi. Av trötthet somnade vi sen lätt.

Hemfärden gick genom lite mer böljande

landskap än dagen innan och vinden

märktes lite. Att Skåne är vackert vet vi

nu alla som var med. Samt att det är

trevligt att träffa cyklister från när och

fjärran. Jag tror både Malmö och vi fortsätter

på den inslagna vägen!

LARS GREEN, HALMSTAD.

16 Cykling 4 2005

Hockeyrink bra

för nybörjare

Det är tredje året i följd som

Norrortskretsen tillsammans

med Vuxenskolan och SFI,

Svenska för invandrare, lär vuxna att

cykla. Plats som vanligt

Vilundraparkens hockeyrink i Upplands

Väsby. Den sommartomma plana, asfalterade

ishockeyplanen har varit en

närmast perfekt plats för nybörjare att

vingla omkring på och för oss instruktörer

att tappa kilon och bättra på konditionen.

Supportrar har vi haft:

idrottsanläggningens personal, medföljande

anhöriga och förvånade ungdomar

som upptäckt att inte alla vuxna kan

cykla. Aktiviteten hade utannonserats till

att pågå sex måndagsförmiddagar men

efter enträgna vädjanden, där man inte

kunde lämna arbetet, utökades med sex

torsdagseftermiddagar. Ett tiotal av ca

15 ursprungligen anmälda kom igång

med cykling på egen hand och tidigare

har hänt att "ett omöjligt fall" senare

kommit cyklande och hälsat på. Vi

instruktörer, vår ordf. Bengt Kjellström,

Göran Skytt och Arne Wikström samt

Reidulf Slettedal har peppats av glädjen

hos dem som lärt sig, upptäckten av

deltagare ända från södra sidan av

Stockholm och deltagarkommentaren

"det är så skönt att cykla och känna

vinden i ansiktet".

ARNE WIKSTRÖM CF NORRORTSKRETSEN

Banvallen Eksjö –

Österbymo inventerad

LARZ GRÖNBERG har tillsammans

med en kamrat inventerat banvallen

efter Eksjö Österbymo Järnväg (EÖJ, i

folkmun kallad ”Blindtarmen”) mellan

Eksjö och Österbymo, berättar Bilfria

leder. De rapporterar att banvallen

ligger kvar till över 98 procent. Borta är

ett stycke i Rydsnäs samhälle samt de

sista 500 metrarna till Österbymo

station. Ett flertal avsnitt används som

skogsbilväg för tung trafik, några är

traktorvägar och en del användes av

Östgötaleden och Höglandsleden

(vindskydd finns omedelbart intill

banvallen vid länsgränsen).


Cykling 405 05-11-14 13.11 Sida 17

Gammalt

gips på CTV

2006?

Hoj hoj CTV-are!

Årets CykelTuristVecka, i den västgötska

fagra och pittoreska staden vid

Åsunden, var ett högklassigt arrangemang

på alla sätt och vis. Dock var inte

vädergudarna helt på vår sida. Nu fick

veckan tyvärr ett olyckligt slut för

undertecknad.

På torsdagen gjorde jag en omkullkörning,

trots ett makligt tempo, vid

Staffansgården. Det fick ödesdigra följder.

Det högra båtbenet hade gått av

och jag fick gå gipsad i 10 veckor.

Rehabiliteringen går bra och jag räknar

med att vara helt bra vid nyår.

Syftet med min insändare är att jag vill

tacka alla i Ulricehamn som hjälpte

mig med diverse saker. Speciellt tack

till er som höll mig med smärtlindrande

tabletter. Skulle ha skrivit till förra

numret av Cykling, men då var jag inte

tillräckligt på rulle.

Ser fram emot att komma laddad till

2006 års CTV. Till Oskarshamn, den

småländska ostliga staden eller som det

skulle heta på engelska to Port of

Oscar. CTV är ett fantastiskt sätt att

upptäcka Sverige på! Det vet jag sedan

13-års deltagande.

(H-)juliga hälsningar och vi ses

Staffan Norberg

Örnsköldsvik i Ångermanland

PS Inget ont som inte har något gott

med sig. Jag har aldrig blivit så uppbjuden

på någon dans i hela mitt liv som

på banketten i Ulricehamn. Funderar

därför på att ta med ett gammalt gips

till avslutningen i Oskarshamn!/DS

Farliga överfarter

I LINKÖPING vill man minska antalet

särskilt markerade cykelöverfarter.

Förhoppningen är att det ska

leda till färre trafikolyckor där

cyklister är inblandade.

- Problemet med särskilt utmärkta

cykelöverfarter är att de lätt invaggar

cyklisterna i falsk säkerhet,

förklarar Arne Mörlin, chef för

kollektivtrafiken i Linköpings

kommun, förändringen som inletts.

För att öka säkerheten i trafiken och

undvika att cyklister invaggas i falsk

säkerhet, håller Linköpings

kommun långsamt på att ersätta

särskilt markerade cykelöverfarter

med omärkta cykelpassager, skriver

Östgöta Correspondenten.

Cykling 4 2005

Härliga cykelställ eller hur?

På cykel i Chicago

Under några timmar i oktober fick

min man och jag möjlighet att

hyra cyklar i samband med ett

besök i Chicago, USA.

SEDAN ETT ÅR finns det en nybyggd

park mitt i Chicago, Millennium Park.

Parken är mycket fin med annorlunda

utsmyckningar i form av monumentala

skulpturer, bilder och mycket moderna

fontäner.

VID ENA KANTEN av parken och mitt

i stadens centrum har en cykelstation

inrättats vid 239 East Randolph Street,

Chicago IL 60601,

www.chicagobikestation.com.

I cykelstationen är det möjligt för pendlare

och andra att parkera sin cykel under

maximalt 24 timmar, fritt använda dusch

och hårtorkar och få 10% rabatt på alla

reparationer och tillbehör. Det kostar

inget att parkera cykeln men vill man ha

tillgång till det övriga betalar man 25

dollar per månad.

Reklam för cyklandet

Reklam till företagare och arbetsgivare

förekommer numera ständigt i USA för

att propagera för hälsa och säkerhet, för

att spara tid och pengar och ha roligt,

samt att hålla vår planet så ren som

möjligt genom att cykla. Amerikanare

börjar så smått förstå vikten av att

förändra livet mot ökad fysisk aktivitet,

bättre matvanor, miljömedvetande,

energihushållning osv.

VI HYRDE CYKLAR för ca 75 kronor

per timma (9.99$), men hyr man cyklar

under fyra dagar reduceras priset

markant. En bra och trevlig 3-växlad

cykel med lås, styrcykelväska samt hjälm

ingick i hyran. Kartan som medföljde

visade på cykelbanor längs Lake

Michigan. Vi hade inte så mycket tid att

vi kunde använda flera dagar till detta,

utan fick nöja oss med en kortare tur

längs sjön. Asfalterade och väl markerade

cykelbanor gjorde det synnerligen

angenämt. Det finns markeringar i asfalten

och bra skyltar som klart visar vägen

och avståndet till olika intressanta platser,

som t.ex. det fantastiska akvariet

eller badstranden mitt i Chicago, där fortfarande

flera människor badade i det

sköna oktobervädret, som var som vårt

sommarväder. Det underbara vädret med

fantasiskt vackra träd i en mängd olika

höstfärger vid sidan om skyskrapornas

imponerande sky-line gjorde cyklingen

till ett stort nöje.

Alla med hjälm!

Ofta under vår cykeltur mötte vi och blev

omåkta av snabba cyklister. Alla använde

hjälm och hade ryggsäck. Det gäller att

förvara tillhörigheter så att ingen får

möjlighet att snappa åt sig värdesaker.

Även rullskridskoåkare förekom regelbundet

på dessa cykelbanor.

Cyklande poliser och cyklande säkerhetsvakter,

ofta med förstahjälpen-väskor,

patrullerar ständigt för allas säkerhet.

DET FINNS gott om cykelställ i

Chicago, och ett av de vackraste är det

som ser ut som cyklar och fungerar bra.

Vi var mycket nöjda och önskar att fler

får möjlighet att uppleva den magnifika

storstaden på samma sätt.

INGRID BREGE, SÖRMLANDSKRETSEN

17


Cykling 405 05-11-14 13.12 Sida 18

Cykla till jobbet och

spara 8000 kr per år!

Har du knappt 6 km till jobbet och använder

cykeln alla arbetsdagar, dvs 230 per år,

istället för bilen, sparar du drygt 8000 kr!

Både miljön och du själv mår

dessutom bättre.

P1 Konsument i Sveriges Radio har

provat att pendla en bestämd

sträcka med olika typer av fordon.

Det handlar inte om någon vetenskaplig

undersökning utan redaktionen har valt

både färdväg och färdmedel.

P1 Konsument körde en 5,8 kilometer

lång stadssträcka mellan två bestämda

punkter i Västerås: från en bensinmack i

bostadsområdet Råby till Centrallasarettet.

Två gånger per dag, 230 dagar

per år. Cykelturen tog drygt 16 minuter.

Bygg en bilfri

cykelturistled

genom Halland!

- Bygg en bilfri cykelturistled

utmed

Hallandskusten. Det

behövs kraftfulla satsningar

på turism i

Halland. En bilfri

cykelturistled skulle

dessutom rikta sig

direkt mot en mycket

intressant grupp

(cyklister från utlandet).

Vi kan redan idag

se hur många utländska

husvagnar och husbilar

som medför cyklar.

Det säger Jan Ertsborn, bilden, och

Lennart Kollmats, riksdagsledamöter (fp)

med anledning av en motion i ämnet som

de lämnat in i riksdagen.

Hälften av cykelleden genom Halland

finns redan idag så en full utbyggnad

skulle inte innebära allt för höga investeringskostnader.

- En cykelturistled främjar folkhälsan.

Det är enkelt att ta sig ut på en cykeltur i

ett bedårande vackert landskap på ett par

timmar för alla oss, som är bosatta här i

Halland. Vår förhoppning är att cykelleden

kan ses som ett första led i en

nationell satsning på bilfria cykelleder,

avslutar Jan Ertsborn och Lennart

Kollmats (fp).

18

Med bil klarade man det på 10 minuter

men frågan är om redaktionen räknade in

även tiden för att hitta en P-plats?

Beträffande bilarna räknade man bara

bränslekostnaderna. Hade man tagit med

även värdeminskning, service och reparationer

hade bilden blivit en annan. Eller

ännu större besparing för cyklisten

Ett alternativ är förstås att åka kollektivt.

Det skulle kosta drygt 5.000 kr per

år. Så visst lönar det sig att cykla!

Dessutom mår man bra.

Varför är det så lätt att hålla balansen

på en cykel som rör sig, men så svårt på

en som står stilla?

Att cykla är som att gå - nästan. För att

gå krävs att man faller framåt. Man

undviker att stå på näsan genom att

förflytta foten i tyngdpunktens fallriktning,

fånga upp fallet och därigenom återvinna

balansen. Sedan samma sak igen

och sätta ner andra foten i fallriktningen.

På samma sätt bär vi oss åt då vi cyklar.

Vi faller hela tiden sidledes åt än det ena,

än det andra hållet. I stället för att placera

foten i fallets riktning, styr vi cykeln mot

tyngdpunktens bana mot backen och fång-

Spara pengar och miljö: Cykla!

Rätt eller fel?

Flera cykelställ

På sidan 17 finns ett häftigt cykelställ

från Chicago. Här är två från Europa.

Kanske en idé för någon cykelvänlig

kommun?

ar upp fallet. En del av den framåtriktade

rörelseenergin går därvid åt till att höja

tyngdpunkten, som ju sjunkit en smula.

Är vi vana cyklister är dessa sidofall och

motsvarande parering minimala. Men om

man avsiktligt vinglar på cykeln blir det

mer uppenbart hur det hela går till.

Står man still med cykeln finns ingen

möjlighet att styra mot den punkt man

håller på att falla mot och hejda fallet. Det

finns heller ingen rörelseenergi som kan

användas till att räta upp cykeln. Återstår

att fälla ut foten så man inte slår i backen.

Vi på redaktionen läste det här någonstans

på Internet. Är det rätt eller fel?

Cykling 4 2005


Cykling 405 05-11-12 16.21 Sida 19

Mauritz på

långcykling

i östra Europa

Genom 18 länder och cirka 700 mil på

cykel. Det tog nästan fem månader

men mycket hann han uppleva förstås,

Mauritz Johansson från Lycksele.

Mauritz jobbar som undersköterska

och ville bl.a. se hur

vården fungerar i de forna

öststaterna. Det blev några studiebesök

bl.a. på ett rehabcentrum i Rumänien.

Vidare ville han se hur man som cykelturist

kan bidra till ökat intresse för oss

cyklister i dessa länder. Något som föll

väl ut då Mauritz kunde etablera en hel

del nyttiga kontakter, som kan bli en bra

start för t.ex. agriturism i Rumänien och

även i Serbien och Bosnien-Hertzegovina.

Cykling i östra Europa skiljer sig en hel

del från t.ex. cykling i övriga Europa,

inte minst vad beträffar inrättningarna för

turister men gästfriheten är överväldigande.

Därför kan du räkna med att ofta bli

inbjuden av främmande personer om du

passerar en liten bergsby i Transsylvanien.

En höjdpunkt

Cyklingen från den rumänska Svartahavskusten

ända ner till Sozopol var en

av resans höjdpunkter, liksom cyklingen

Tjörns kommun prioriterar utbyggnaden

av cykelvägar på Tjörn. Målet är att

kommuninvånare och besökare ska

kunna cykla säkert på hela ön.

Cykelvägar har anlagts längs hårt trafikerade

vägar som tex väg 160 mellan

Myggenäs och Kållekärr och därifrån

vidare längs väg 723 mellan Kållekärr

och Utäng. Cykelvägarna försöker man

knyta samman med cykelleder som är

lite mindre och består av ett antal byoch

traktorvägare eller stigar som man

har rustat upp så att de skall bli framkomliga

på cykel. På kartan till höger är

cykelleder och cykelvägar markerade.

Kartan, som visar vägarna, finns att

hämta på www.tjorn.se

Cykling 4 2005

längst den adriatiska

kusten från Split till

Rieka. I allmänhet var vägarna bra om

man inte valde de allra obetydligaste.

Dock får man räkna med att det kan bli

överaskningar då man färdas tillsammans

med både hästar och vagnar, överlastade

trailers och bilar. Det är också mycket

vanligt med stora gropar och allehanda

skräp längst vägen, berättar Mauritz.

Belgrad-Peking

Under 4,5 månaders cykling får man ju

möjligheter att se en hel del och även

uppleva många möten med intressanta

människor. En av dem var Bane Mitic.

Han hade bl.a. cyklat sträckan Belgrad-

Peking på 48 dagar. Bane är 54 år, så det

är aldrig för sent att genomföra gamla

drömmar.

Fina cykeltåg

På hemvägen testades de omtalade tyska

"cykeltågen" vilka väl motsvarade sitt

goda rykte. Även en sträcka med tågcykel

företogs i Danmark. Här har

sannerligen SJ mycket att lära av sina

Karta över alla cykelleder på Tjörn

Mauritz är hemma i

Lycksele igen efter att ha

trampat cirka 700 mil!

kollegor utomlands. Vill vi ha cyklister

från övriga Europa måste det till ett

nytänkande från SJ:s sida!

Dagsetapper på allt i från 70-140 km/dag

var vanliga. Rent fysiologiskt klarade en

lagom tränad kropp den uppgiften bra.

Utrustningen som användes var medvetet

inte marknadens bästa men klarade

uppgifterna bra trots allt, menar Mauritz

Johansson.

Den som önskar läsa mer om cykelfärden

kan logga in på Mauritz Johanssons

hemsida:

www.cyklisten.se

Mörkrött i

Kristianstad

Cyklister lever farligt i korsningar.

Därför bör kommunen färgsätta alla

cykelvägar vid rondeller, korsningar och

övergångar, enligt ett medborgarförslag.

Och idén anammades av det tekniska

utskottet, åtminstone till viss del.

Utskottet vill inte göra det överallt, utan

satsar på ställen där det kan bli konflikter.

Vilket betyder att överfarter där

cyklisterna har företräde blir målade i en

mörkt röd färg, skriver Kristiandstadsbladet.

Hällristning som grill!

De 3 000 år gamla hällristningarna vid

Himmelstalund i Norrköping ska skyddas

bättre. Kultur- och fritidsnämnden

har redan lagt ut 1 miljon kronor för att

dra om en cykelbana. som gick för nära

hällristningarna. Nu ska resten av

cykelbanan läggas om, belysning ska

sättas upp vid hällristningarna och

grillplatser byggas. Det senare på grund

av att det hänt att hällarna använts för

grillning!

19


Cykling 405 05-11-12 16.17 Sida 20

Viktminskning

och Vätternrundan

Vätternrundan är en riktig utmaning.

Som Eivor Lindqvist i Vetlanda antog. Det innebar

mycket tränande, en del trist, annan trevlig. Här ett

redigerat utdrag ur Eivors dagbok.

Någon gång i slutet av september

månad 2004 hördes en röst från

källartrappan: -Ska jag anmäla

dig med till Vätternrundan?

Jag svarade: -Ja gör det då och sedan

blev det bara att börja förbereda sig.

Under hösten och fram mot jul blev det

Friskis och Svettis pass, mestadels

basgympa. Träna styrka i träningslokalen

på Företagshälsan. Inte minst började jag

ett stort svårt projekt: Försöka gå ner i

vikt med hjälp av Viktväktarna. Eftersom

hösten var mild och snöfattig kunde jag

fortsätta att cykla till jobbet hela hösten

och det kändes bra att inte missa så

mycket kontakt med cykeln under den

mörka årstiden.

När vi började det nya året 2005 hade

jag gympat ca 30 pass, varit i träningslokalen

flera timmar samt lyckats förlora

cirka 8 kilo ”fläsk”

Stormar och katastrofer

2005 börjar med stormar och katastrofer

men träningen måste gå vidare. Fick ihop

bl.a. 12 gympapass. Resultatet är vid

februari månads ingång minus 10 kilo.

Februari börjar också mild och utan snö.

Viktminskningen löper på i stilla mak,

sista februari visar vågen 11.5 kilo minus

så jag får väl trots allt vara ganska nöjd.

Fast det är jag inte.

Rulle i källaren

Mars månad börjar som februari slutar

med kyla och massor med snö, det är inte

ens lönt att tänka tanken att man ska

kunna cykla varken till jobbet eller några

cykelturer. Det får bli det gamla vanliga

med gympa, stavgång, lite styrketräning

osv. Har även suttit på rullen i källaren

ett par gånger, fast det är absolut det

tråkigaste som finns, men vad gör man

inte i väntan på bättre tider. 10-11 mars

snöar det varenda dag. Men så den 17:e

mars, endast tre månader kvar till dagen

Cykla, verkar våren vara i alla fall lite på

väg. Av med dubbdäcken och iväg en

runda. Det blev en tur på cirka 40 km via

Landsbro-Hultagård -Vetlanda och det

gick i mitt tycke riktigt lätt och bra.

25 mars (långfredag) bär det av på årets

första träningsläger, det blir Öland som

vi ska se från cykeln.

4-10 april blev lite lugnare, endast 10

mil på cykel. Vi var i Malmö över veckoslutet

och firade. Viktminskningen

sammanlagt 14,4 kilo. Men vistelsen i

Malmö försämrade resultatet så det är

bara att ”bita ihop” när man kommer

hem.

Cykel till jobbet

Kämpar på med mina points. Det är

jobbigt, efter helgens slarv. Nu startar

träningen på allvar. Cyklar till jobbet 4

dagar denna vecka

Antal cyklade mil under veckan blev 20.

Så fortsatte jag april ut och in i maj.

Någon vecka med drygt 30 mil på

cykeln, andra lite mindre.

Den 26 april var det start för vårt cyklande

i CF. Succé, hela 51 deltagare.

Veckan efter börjar med ett besök i

Stockholm. Styrelsemöte på riksnivå,

något helt nytt för mig, men det gick bra.

Det blev ett par dagars vila från cyklingen,

men jag hann dock med 22 mil.

Konstigt att man inte ser några cyklister

ute på vägarna. En vecka med 40 mils

På rulle i källaren. Trist men vad göra

i väntan på bättre tider?

20 Cykling 4 2005

Nöjd efter målgång i Tjej-Vättern.

cyklande, inte dåligt va? Gjorde min för

säsongen längsta runda (12 mil)

Målilla+lite till och tillbaka till Vetlanda.

Snittet jag fick var 23.6 km/tim och det

är jag riktigt nöjd med. Det tar sig sa han

som tuttade på.

Bara cykelprat

Nu är man inne i en riktig träningsperiod,

familjelivet handlar inte om mycket

annat än cykelprat. Denna vecka blir det

till slut 20 mil ytterligare i benen och det

kommer säkert att behövas, dagen D

närmar sig med stormsteg. Den jobbigaste

rundan den här veckan var den upp

över Rösa, Ekekull, ner förbi Brostugan

en mil bort och sen dessa urjobbiga backar

tillbaka (6 mil) men det gick bättre och

lättare än jag räknat med. Annars blev det

mer korta rundor denna vecka, en s.k.

mellanvecka, det går inte att ligga på

topp hela tiden.

På lördag går Uppvidingetrampet, så nu

gäller det att förbereda sig inför den

uppgiften.

Fart på cyklandet

Nu är det riktig fart på cyklandet. På

söndag är nästa lopp Sommen runt för

Arne och Torpön runt för mig, 12 resp. 7

mil. Denna vecka skulle det tränas mer.

Sammanlagt är viktminskningen nu 16,4

kilo och det är väl ganska bra. Mitt mål

var 20 kilo back före rundan men man

kan ju inte alltid lyckas till 100% .

Till helgen är det dags för Tjejvättern

och då ska det bli åka av.

Slutspurten

Nu börjar slutspurten, denna vecka ska

vilas och laddas upp. Endast en tur under


Cykling 405 05-11-12 16.17 Sida 21

onsdagen (45km) plus lite cykla till

jobbet, cykelturer med CF, tjejlunken

osv. Fredagen är helt ägnad åt vila, frånsett

något jag aldrig tidigare varit med

om, var på massage, helkroppsmassage,

jätteskönt. Fick det genom jobbet. Idag är

det lördag och bara sex dagar kvar till

den stora utmaningen. Men idag ska

Tjejvättern genomföras och det gör man

inte på en kafferast det heller, och inte

blir det bättre av att det ösregnar när man

vaknar och det är iskallt. Det sas inte

många ord i bilen på vägen till Motala,

man tittar mest ut och försöker se om

molnen skingrar sig, men det blir bara

värre och värre, så det är bara att bita

ihop och ta tag i uppgiften. Nu känns det

som att man haft lite nytta av allt regnande

och blåst under vårens träning. Efter

div. inköp vid startområdet, köpte b.la.

nya vantar, tröja samt ett par långa cykelbyxor

är det dags att börja få på sig

kläder som passar i regnet. Efter insmörjning

med liniment blir det långbyxor,

långärmad tröja,vindjacka samt skoöverdrag.

Det visade sig under loppet att jag

satsat på rätt klädsel, varken för varmt

eller för kallt. Klockan 08.34 rullar min

startgrupp iväg efter MC tills vi kommer

ut på stora vägen och sen drar det igång.

Nu tänker man inte på att det regnar, nu

ska det cyklas och det går riktigt bra, de

första tre milen avverkades på en timma

och det är riktigt fort för mej, bäst att

hålla igen lite om jag ska orka till målet.

Tänker inte stanna vid några kontroller

idag, tränar inför nästa helg hur det känns

att ”nöta sadel” en längre stund. Känner

mig pigg och fräsch hela vägen och rätt

som det är så har jag bara en mil kvar till

målet. Då känns det som att nu är det

bara att ösa på, kul. Når målet efter 3

timmar och 29 minuter och det är med

mina egna mått mätt, jättebra. Efter

målgång slutar regnet, men fortfarande

kallt och ruskigt .

Ingen återvändo

Nu börjar det verkligen kännas pirrigt.

Nu finns det inte längre någon återvändo.

Det sköna med denna veckan är att nu

behöver man inte träna mer, nu är det

vila som gäller. Enda cykling är tisdagsturen

i Nävelsjö, en mycket trevlig tur,

lugn och skön, det blir annat av på fredag

natt.

Nu kära dagbok ses vi inte förrän allt är

över.

Nu gäller det

Idag är det fredagen den 17:e juni, ikväll

gäller det. Vackert väder på morgonen,

men det varnas för sämre framåt kvällen.

Tur man inte visste då vad som komma

skulle. ..

Packar med det mesta som finns i

cykelväg, man kan aldrig veta vad som

behövs. Åker upp mot Motala i lugnt

Cykling 4 2005

tempo och stannar till uppe vid Gyllene

Uttern och spisar medhavda kolhydrater=

våfflor och banan, jag tror inte jag vill se

bananer nu på ett tag.

Alla pratar cykel

När vi kommer till Motala är det folk

överallt och alla pratar cykel på ena eller

andra sättet. Vi hämtar våra startnummer

och shoppar lite i det stora utbudet av

tillbehör, sedan fyller vi på med mera

kolhydrater, d.v.s. pastasallad. Regnet

verkar nu komma allt närmare, det ser

hotfullt ut.

En gympahall blir omklädningsrum. Ska

det bli långa byxor, korta byxor, varm

jacka, svalare jacka, kortärmat över

undertröja, skoöverdrag eller inte, hjälmmössa

eller inte, ja det var många saker

att ta hänsyn till och inte blev det bättre

av att det nu har börjat regna. Det var

bara förnamnet, det ösregnar. Men det

fanns nu inte mycket annat att göra än att

se möjligheter istället för problem. Ner

med cyklarna från ”taket” i hällande

regn. Paniken var för mej nu inte långt

borta.

Genomblöt direkt

Det gällde ju nu att under rådande förhållande

få med sig allt som man kom att

behöva för ungefär 15-16 timmar framåt.

SMHI hade lovat riktigt varmt sommarväder

under lördagen. Under tiden vi

cyklade upp mot starten blev vi totalt

genomblöta och det kändes inte som

någon bra början. Nu är klockan 21.42

och vi kommer trots allt iväg, genomblöta

och frusna. Regnet upphör ganska

snart och det flyter på ganska bra ner mot

Jönköping. Mörkret kommer ungefär vid

23-tiden och det är ganska svårt att cykla,

rädd att kollidera med cyklister, de är

precis överallt. De omtalade uppförsbackarna

vid Gränna och Kaxholmen går

riktigt bra och nu känner jag mig vid

ganska gott mod, regnchocken har lagt

sig och det klarnar upp, men det börjar

istället att blåsa ordentligt. Medvind ner

till Jönköping, hur blir det nu på andra

sidan? Första stopp blir vid Tipshallen i

JKP där korv och potatismos serveras,

men man är inte sugen på mat i det läget,

klockan är ungefär 02.30, 20 mil kvar att

färdas. Bankerydsbacken kommer snart,

så mat är inte det första man tänker på,

men äta bör man annars dör man sägs

Eivor Lindqvist är ordförande i

Vetlandakretsen och sitter dessutom i

CF:s styrelse. Kretsen i Vetlanda är

mycket aktiv, bilden är från en av de

många cykelturer som man arrangerar.

det. Det börjar bli morgon och backarna

upp efter Jönköping är både många och

långa, men det värsta av allt är motvinden

hela vägen upp på västra sidan sjön.

Arne fick ligga före och dra långa stunder

för jag var rädd att ta helt slut, och

det fick han betala för mot slutet då han

blev jättetrött. Vi kom i alla fall upp till

Hjo på morgonkvisten och efter ett längre

lasagnestopp här gick allt mycket

lättare, nu hade vi passerat 15 mil och nu

var det inte mer än knappt hälften kvar.

Nu kändes det som det skulle gå, fast det

var ändå en rejäl bit till att cykla.

Karlsborg passerades vid 10-tiden och nu

är det plötsligt bara 9 mil kvar. Vinden

har avtagit och det är sommarvarmt. Nu

kan lätta lite på klädseln och det är skönt,

milen upp till Hammarsundet vid norra

änden av Vättern går av bara farten och

plötsligt har jag bara 50 km kvar.

Brant vid Medevi

Dags att vända söderut igen ner mot

Motala och det rullar på riktigt bra, nu är

det bara de hemska backarna vid Medevi

kvar och de är både många och långa och

den brantaste till sist, det är jobbigt. Nu

går allt på vilja. Alla kraftdepåer tömda.

Arne, som legat före långa delar av 30milafärden

har plötsligt hamnat bakom

mej och är tröttare än jag. Det ger mig

fler krafter tillbaka så jag trampar på

riktigt fort in mot målet i Motala och är

efter målgång och några minuters vila

”kontaktbar.” Det tog lite längre stund för

Arne att komma tillbaka till ”verkligheten.”

Känslan efter att ha klarat av ett sådan

här kraftprov går inte att förklara, den

måste upplevas. Efter dusch och en skön

eftermiddagslur var allt som vanligt igen,

bara många upplevelser rikare.

Ett stort tack till Arne (mannen i mitt

liv) som stöttat, servat, tränat, hjälpt mig

med allt det jag inte klarat själv, utan

honom hade inte detta varit möjligt

VID PENNAN: EIVOR 050619

21


Cykling 405 05-11-14 12.56 Sida 22

PLANERA REDAN NU FÖR 2006

Cykla i ...

Moseldalen

...genom små trevliga

vinbyar och vingårdar.

Övernattning på ”Gasthaus”

eller hotell, frukost & middag,

transport av bagage mellan hotellen,

vinprovning samt båttur på Mosel.

Cyklar finns att hyra.

För information

Tel.0503-219 00

info@queentravel.com

Izmir

www.queentravel.com

Göcek

22

Cykelpaket

4-5 nätter med

B&B, 4 middag,

hyrcykel och en

båttur till Ulvön.

Upplev

HÖGA

KUSTEN

Cykla in i Världsarvet

med hisnande

utsikter från höga

höjder och cykla i

dalgångar med små

pittoreska fiskelägen.

Ta god tid på dig!

Planera

för 2006!

Även Vandringspaket!

Tel 0611-790 25, fax 0611-790 05

info@resklara.se eller www.resklara.se

Två unika Cykelresor!

På våren 5 - 17/5

CYPERN RUNT

På hösten 22/9 - 8/10

EGEISKA KUSTEN

TURKIET med SAMOS

Info, program, pris etc

www.snctours.com

e-mail: infosnc@snctours.com

Tel/fax: 0090 392 815 33 32

Efter 15/12: Sverige 0485-487 00

Vandringsresor:

Slovenien, Monterosa,

Pilgrimsvandring i Spanien

Dessutom: Azorerna, Badgastein, Bhutan, Chamonix, La Gomera,

Korsika, Ligurien, Limone, Saalbach, Schweiz och Val Gardena.

Cykelresor:

Bordeaux och Cognac, Irland,

Från Cortina till Venedig

Dessutom: Provence, Bourgogne, Toscana och Norra Cypern.

Alltid med Prima Travel:

Bekväm flyg- eller bussresa, bra hotell med frukost och middag

samt vandringar/cykelturer med duktiga guider.

tours

2006

Scandinavian North Cyprus Tours

Cykla längs Mosel

från Trier till Koblenz 2006

25/5, 29/7 från Karlstad-Gbg-Malmö

1/7, 26/8 från Sthlm-Jkpg-Helsingborg

9-dagars bussresor inkl.

8 hotellövern., halvpension, cykelhyra,

cykelkarta, vinprovning, reseledare m.m.

Vi cyklar 19 mil på 5 dagar utan bagage.

Pris 6.850:-

Cykla längs Donau, 10 dgr

12/5, 8/9. Program kommer.

Besök vår hemsida!

Resegaranti 2 miljoner

Läs programmet på www.grums.nu

Vandrings- och cykelresor 2006!

Beställ den nya broschyren redan idag!

Läs om alla spännande nyheter:

Hej vänner. Många ville

presentera sina resor 2006.

Min hörna utgår denna gång.

Men jag önskar er alla

God Jul & Gott Nytt År

Christine

Beställ broschyren

direkt på vår hemsida:

www.primatravel.com

eller ring 031-723 84 50

Vi ger 100 kr rabatt på

alla internetbokningar! Prima Travel AB


Cykling 405 05-11-14 12.56 Sida 23

PLANERA REDAN NU FÖR 2006

Cykelpaket

förenklar din cykelsemester

(Cykelfrämjandets medlemmar får 5% rabatt på paket i Sverige)

Låt oss, med mångårig vana, sköta bokning av logi och

måltider. Egen cykel eller hyrcykel – du väljer. I år utökar

vi våra resmål och kan nu hjälpa dig med cykelresor till: •

• Salzkammergut, Österrike

• Provence, Frankrike

• Toscana o Pisa/Venedig, Italien

• Bodensjön o Mosel, Tyskland

NYHET: Cykelarrangemang på Irland

Givetvis finns cykelpaket

i Sverige,

bl a längs Göta Kanal

och i Danmark, kvar i

vårt program.

Tånga Hed

Aktivitetscamping &

Vandrarhem

Ostört och lättillgängligt i Vårgårda,

mitt i Västra Götaland, ligger denna

gamla militäranläggning vackert vid

Tånga Heds naturreservat.

I direkt anslutning finns

Fåglummuseet, Vågmuseum,

Äventyrscenter, minigolf

och 4H-gård.

Läs mer på

www.vargarda.se/net/turism

eller kontakta oss på tel: 0322-62 43 11,

mail: tangahed@vargarda.se

Lite högre standard i rofylld

miljö vid Vänern. Fräscha

2 bädds- och familjerum.

Dusch/ WC i korridor.

HELÅRSÖPPET

Pris från 150 kr/natt

Barn- och familjerabatter

Ring för bokning

Tel 0550-146 60

070-671 68 67

Axel Kumliens väg 5

(Marieberg Syd)

681 37 Kristinehamn

Info@lusaskens.com

www.lusaskens.com

Nu i ny regi!

Cykling 4 2005

Lusaskens

Vandrarhem

Kristinehamn

0550-146 60, 070-671 68 67

www.lusaskens.com info@lusaskens.com

Cycling Sweden

Tel/fax: 0150-550 91

www.cyclingsweden.se

Munkebergs Camping

Stugor-Vandrarhem

Campingplatsen ligger ca 1 km

från centrala Filipstad, väg 246

mot Hagfors, i östra Värmland.

Campingen ligger på en halvö

vid sjön Lersjön.

70 husvagns-platser, 9 stugor

med 4 bäddar i varje stuga. Även

vandrarhem (8 rum).

Campingen är öppen året om.

682 33 Filipstad/Värmland

Tel: 0590-501 00

alterschwede@telia.com

www.munkeberg.com

Hälluddens Stugby

Kurs & Herrgård

Sköna Ölands Hälludden är

belägen 200 m från havet i

naturskön och fridfull miljö. Här

erbjuds allt från vandrarhemstill

exklusiv hotellstandard i

rum och stugor.

Pris från 135 kr/pp.

Ölands norra udde,

380 75 Byxelkrok

Tel 0485 - 241 34,

0708 - 550 623

Halludden@telia.com

http://www.halludden.nu

Upplev Falkenberg med

omnejd!

59:ans B&B ligger i ”Gamla Stan” och är

ett utmärkt utgångsläge för dagsturer med

cykel. Vi erbjuder boende, nya

cyklar/hjälmar samt kartor med förslag på

cykelutflykter kring både kust och inland.

59:ans B&B

Tel 0346-59 707.

E-post bedandbreakfast.nr59@telia.com

www.59bedandbreakfast-falkenberg.com

Krukmakaregatan 1/Storgatan 59, 311 31 Falkenberg

Välkomna!

Annika och Agneta

Det finns alltid en anledning att

stanna hos oss t.ex på väg från

eller till:

• Danmark, ca 15 min

från färjan i Varberg

• Gekås, 3 mil

• Västkusten, med sol,

bad, äventyr, cykelleder och

shopping, t ex.

Hos oss sover alla gott!

Vena Vandrarhem

&

Värdshus

I Vena i Hultsfreds Kommun i

Småland ligger Vena Värdshus

Hotell & vandrarhem. Vi erbjuder

Dig den småländska landsbygden

med vacker natur och många

sevärdheter. I Vena samhälle

finns affär, kiosk, bank, hembygdsgård

och en boulebana.

Alldeles intill kyrkan ligger Vena

Värdshus Hotell & Vandrarhem

med Restaurang och Bar samt

en stor uteveranda.

Välkommen!

Sockenvägen 1, Vena

577 90 Hultsfred

Tel 0495-602 02

info@venavandrarhem.com

www.venavandrarhem.com

23


Cykling 405 05-11-14 12.01 Sida 24

BESTÄLL VIA CYKELFRÄMJANDET!

BESTÄLL SÅ HÄR

Du kan markera med kryss för önskad karta/bok

här på sidan, som du tar kopia på eller sänder i

original till: Cykelfrämjandet c/o Fogelholm,

Ängkärrsgat 14, 171 70 Solna. Eller beställ på vår

hemsida. Gå in i web-shopen och välj varugrupp t

ex svenska kartor, böcker, cyklar etc. Där finns

mer info, priser och beställningsblankett. Lev.

tid ca 7-10 dagar. Exp.avgift, 15-20 kr, och porto

tillkommer. Du kan också ringa tel: 08-15 95 46,

måndag – torsdag kl. 9-11. Ev. ändringar och tider

för helgerna på telefonsvararen. Glöm inte att

fylla i kupongen med namn, adress och om du vill

bli medlem.

Svenska cykelkartor

.Medlemmar 20% rabatt.

❏ Cykel & Turistkarta Storstockholm.

Ny -05 220 kr

❏ Cykla i Stockholms City Ny -05 70 kr

❏ Cykel & Turistkarta Storgöteborg 220 kr

❏ Cykelspåret i Bohuslän 40 kr

❏ Fäbodleden med MTB-leder 45 kr

❏ MTB-leder I Säfsen 25 kr

❏ Siljansleden 60 kr

❏ Gotland Guidehäfte inkl karta 70 kr

❏ Halland – fyra olika turer runt Varberg 70 kr

❏ Cykla i Skåne Södra delen 150 kr

❏ Cykla i Skåne Norra delen 150 kr

❏ Astrid Lindgren-leden, 40 kr

❏ Glasriket o sjön Rottnen runt 75 kr

❏ Höglandstrampen, 70 kr

❏ Kronobergstrampen, 55 kr

❏ Rusken runt. Tecknad karta 40 kr

❏ Smålandsleden 40 kr

❏ Sjön Åsnen Runt 80 kr

❏ Fyra turer runt Eskilstuna 70 kr

❏ Hjälmaren runt Sörmland 70 kr

❏ Uppland: 14 rundturer. 150 kr

❏ Skagern runt, mellan Vättern o Vänern 40 kr

❏ Cykelkarta Ulricehamn 50 kr

❏ Ölandsleden skala 1:100.000 80 kr

❏ Örebro län Bergslagsrundan, Tiveden

och Kilsbergen, tre kartor 40 kr

FÖR LÄNGRE TURER

Medlemsrabatt 20%

❏ Cykelspåret längs

ostkusten

A4-guide med kartor,

vägbeskrivningar, information

om logi och turistbyråer.

48 sidor. 110 kr

❏ Cykelspåret – eng

textöversättning Kan endast användas tillsammans

med huvudguiden. 20 kr REA!

❏ Långfärdscykling

Tips/råd för längre turer 40 kr

Namn

Adress

Postnr Ort

Tel dagtid

RÖDA KARTAN och BLÅ KARTAN - medlemsrabatt 15 %

Ingen av dessa är cykelkartor, men du kan själv rita in en cykelväg längs mindre vägar.

Gå in på vår hemsida www.cykelframjandet.se där ser du klart och tydligt vilka som finns

och du kan beställa dem där. Om du inte har Internet: RODA KARTAN (skala 1.250

000). Täcker en radie på ca 10 mil runt huvudorten. Tala om vilken ort du önskar. Pris

120 kr. Önskar område _______________ BLÅ KARTAN (skala 1.100.000). Tala om

vilken ort/stad du önskar. Pris 95 kr. Önskar område/stad _______________ Eller ring

oss på 08-15 95 46

KUPONG

Medl nr

❏ Vill bli medlem.

Födelseår Tel

❏ Vill ej bli medlem. Betalar ord pris.

GRATIS MATERIAL

Sänds endast endast inom Sverige. Kan även finnas gratis på din turistbyrå.

Exp. avgift på 20 kr + porto tillkommer

❏ Blekinge: Karta med markerade cykelvägar. ❏ Göta Kanal Cykelvägarna

Söderköping - Motala och Karlsborg – Sjötorp ❏ Göta Kanal -resemagasin

Praktisk info och många trevliga cykelpaket. ❏ Halland – Cykelleder i din

egen takt. ❏ Västerbotten - Umeleden: 30 km hisnande upplevelser.

❏ Västerbotten - Vindelälvsleden ❏ Örebro län: - sänds som två olika

paket. Tre kortare turer runt sjöarna Lången, Hemfjärden och Tysslingen

❏ SVIF - vandrarhemskatalog 2005 Cykelfrämjandet har rabatt på flera av

vandrarhemmen.

Böcker

REA - (ingen rabatt)

❏ Att cykla är nödvändigt

Kåserier av Eric Sandström. 20 kr

❏ Göta Kanal – en resa på tvärs

Kanalens historia och sevärdheter

längs kanalen. 130 kr

❏ Älskade Cykel Cykelns historia i

ord och bild. Inbunden, En fin present.

Fåtal ex kvar!

❏ Inbunden 150 kr ❏ Pocket 110 kr

På tyska (D) eller engelska (GB) med

tillägg 50 kr. Tar ca 1 v.

24 Cykling 4 2005

UTLÄNDSKA

KARTOR

medlemsrabatt 15 %

❏ Sykkelturer i Oslo. Kan även

användas av den som inte cyklar 90 kr

❏ Berlin – Köpenhamn

Tysk guidebok med kartor. 125 kr

❏ Ålandskartan

inkl Åbo skärgård 115 kr

❏ Cykelkarta Estland 90 kr

❏ Travelguide Estland, 105 kr

DANSKA

CYKELKARTOR

Medlemsrabatt 15%

❏ A. Nordjylland (D, GB) 120 kr

❏ B Viborg 115 kr

❏ C Ringköbing (D, GB) 100 kr

❏ D Århus (D) 130 kr

❏ E Ribe (D) 100 kr

❏ F Vejle (D, GB) 100 kr

❏ G Sydjylland (D, GB) 100 kr:

❏ H Fyn, Langeland (D, GB) 130 kr

❏ J-L-M Huvudstadsområdet 235 kr

❏ K Storström 100 kr

❏ N Bornholm (D, GB) 95 kr

❏ Västsjälland 100 kr

❏ Västsjälland 100 kr

❏ Roskilde 115 kr

❏ Fredriksborg 100 kr

❏ Östersöruten 185 kr

❏ Overnattning i det fri 115 kr

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✄-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Cykling 405 05-11-14 12.01 Sida 25

✄- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BESTÄLL VIA CYKELFRÄMJANDET!

CYKLAR, KÄRRA och PRYLAR

Förmedlas för Cykelfrämjandet genom

Svensk Rese Service (SRS). Det högre

priset betalar du i en cykelaffär, det lägre är

med medlemsrabatt. Info ring 08- 15 95 46

eller se Cykelfrämjandets hemsida Du

beställer, får ett inbetalningskort och då vi

fått pengarna har du det du beställt inom ett

par dagar. Prylar som säljs via Svensk Rese

Service är märkta SRS

BROMPTON (SRS)

– hopfällbar tvåhjuling

Alla har ringklocka och reflexer.

NYHETER:

Välj färg: röd/svart, blå/svart och

svart/silver.Eller svart, mörkgrön eller

benvit. Du kan ”Skräddarsy” din

Brompton - se www.awimex.se

För rabatt beställ genom SRS

BROMPTON M3 – City, 3-vx

stänkskydd, fällbar vä pedal och fodral

❏ Pris: 8.960 / 8.064. Färg:__________

BROMPTON M3 Plus – City 3-vx.

Som M3 + pump, belysning och

pakethållare bak

❏ Pris: 10.480 / 9.432. Färg:_________

BROMPTON M6 – som M3 men 6-vx

❏ Pris: 9.995 / 8.999. Färg:________

BROMPTON M6 Plus –som M3, 6-vx

❏ Pris: 11.520 / 10.368. Färg:________

Frakt 325 kr tillkommer.

TILLBEHÖR o RESERVDELAR

- se Cykelfrämjandets hemsida.

FUN TRAILER - en påhängscykel

(SRS)

för barn i åldern 4-10 år. Max 40 kg.

❏ 0- växlad. Röd. Pris: 2.130 /2.430 kr

❏ 3- växlad. Blå. Pris: 3.020 /3.420 kr

❏ Extra fäste: 160 /195 kr. Antal____

Frakt 325 kr tillkommer

ADD BIKE – ta med 2 barn (SRS)

Extra stark pakthållare och en Fun Trailer

med kortare stång som fästs på slutet av

pakethållaren och ger plats åt barnsits.

3-växlar. Färg blå

❏ Pris: 3.150 kr/3.600 kr. Frakt 350 kr.

Cykling 4 2005

REGNKLÄDER FÖR CYKLISTER (SRS)

Våra unika regnkläder kommer från Nya Zeeland. De ger en silkeslen känsla, är

vindtäta men andas. Rulla ihop – veckla ut och de är fortfarande släta. Vikt jacka

o byxa tillsammans 300 gram! Dragsko runt halsen, midjan och nertill. Längre

bak med ficka med blixtlås. Ingen huva. Normala storlekar och bytesrätt inom

7 dagar. OBS Använd ej tvättmedel utan handtvätt med svag tvållösning.

Jacka i färg: röd, lila, blå, varmt guldgul och neongul

Byxor i färg: röd (mörkare än jackan), blå, svart och mossgrön. Markera storlek med

X och notera färg. Lev. tid ca 14 dagar.

Jacka

❏ Small ❏ Medium ❏ Large ❏ X-Large ❏ XX-Large

Färg:_______

Byxa

❏ Small ❏ Medium ❏ Large ❏ X-Large ❏ XX-Large

Färg:_______

Pris: Jacka 1.195 /1.395 och Byxa 945 /1.095

HJULKLAPPSPRISER!

Beställ under tiden 15/11-05 – 15/1 -06 och du får som medlem

köpa jackan för 1.045 kr och byxa för 795 kr! Under samma

tid bjuder vi alla på exp. avgiften som är 15-20 kr.

(Porto tillkommer dock som vanligt).

TROLLKÄRRAN - för 2 barn eller mindre hund (SRS)

Lätt, stabil kärra i aluminium. Godkänd enl TUV/GS. 5-punktsbälten till barnen,

sits med nedsänkt golv, säkerhetsflagga och belysning. Lätt att fälla ihop. Inga verktyg

för montering och inga fästen för att ansluta den till cykeln.

Pris 1.950 kr/2.300 kr + bussfrakt 200 kr. Bild finns på hemsidan.

Mjuka och hårda prylar (medlemsrabatt 20%, ej på reavaror)

Fler bilder och beskrivningar – se tidigare nr eller vår hemsida.

PANNBAND

Färg: ljusgrå o svart

❏ Pris: NU 50:- Färg: ..........

HJÄLMMÖSSA

En storlek. Svart ❏ Pris: 160:-

LUVA

Täcker hals och nacke med öppning för

ögonen. Svart

❏ Pris: NU 100:-

”FUSK-OLLE-KRAGE”

REA!

REA!

REA!

Ren ull med bomullsfoder närmast

halsen. En storlek. Svart.

❏ Pris: 65:-

SNUSNÄSDUK

Ren bomull. Mörkblå botten

Liten 55x55 cm

Stor 66x66 cm

❏ Stor Pris: 55:- Antal ......... .

❏ Liten Pris: 45:- Antal ..

REFLEXVÄST

Neongul med gråa reflexband.

Resårband i sidan.

❏ Pris: NU 170:-

Storlek: (skriv antal efter

storl) .

S ........ M ...... . L........

REFLEXBAND

Fästs med kardborrband. Säljs i par

❏ Pris: 70:- Antal par: .........

SADELSKYDD I FÅRSKINN

Passar klassisk modell på sadel.

❏ Pris: 170:-. Antal .........

MIRAKEL-HANDDUK

BLÅ, 64x32 cm. LITEN MEN EFFEKTIV.

❏ Pris 135:- Antal.......

CYKELKORGSKYDD

Skyddar mot regn och väskryckare!

❏ Pris: 90:- Antal: ........

KYLVÄSKA

Fästs på styret med

kardborrband.

Mått 29x30x31 cm.

Marinblå/grå

Pris: 110:-

❏ Antal: .........

ÖVERDRAGSSTÖVLAR

Vikbara med knytband runt knä och vrist.

Pris: 235:-

❏ S (23 cm) ❏ M (30,5 cm) ❏ L (32 cm)

gröna ❏ XL (34 cm) ❏ XXL (35,5 cm)

HJÄLMLÅS

Pris: 30:- ❏ Antal: .........

MINIPUMP Pris: 70:- ❏ Antal:.......

LUFTSADEL - med garanti

❏ Classic 340:- ❏ Sport

380:-

PEDAL & POWER - allt

ingår! Ladda mobilen med

trampkraft! ❏ Pris: 290:-

Antal:..

BUTTERFLY - på pakethållaren

Fäll ut vingarna och få större ”ställyta”.

❏ Pris: 210:-

EARBAGS - öronvärmare

utan skena.

Tvätt 30 grader. Färg:

svart i två storlekar.

Pris: 80:- ❏ SMALL ❏ M

.

25


Cykling 405 05-11-14 14.07 Sida 26

HJULTÄVLINGEN 2005

Så var det dags att se vad ni

minns av det vi skrivit om under

året som gått. I årets alla

1. Norr om Killarney på Irland ligger öns musikcentrum.

På alla pubar bjuds på irländsk musik varje kväll. Vad

heter området?

1 Clare

X Killrey

2 Clarie

2. Lånecykeln ”Sola” hämtar du på torget i Karlstad

sedan 1997. ”Sola i Karlsta” var ett smeknamn på en

alltid glad servitris. Men vad hette ”Sola” på riktigt?

1 Eva Lisa Holtz

X Eva Lena Holtz

2 Anna Lisa Holtz

3. Värmland har fått en ny cykelled på banvall. Härliga

9 mil mellan Karlstad och Uddeholm. Vad heter

leden?

1 Klarälvsbanan

X Klarälvsleden

2 Klarälvsspåret

4. Ca hur många km cykelled har Året Cykelstad

Malmö?

1 Ca 390 km

X Ca 330 km

2 Ca 225 km

5. Vad är en Kaymakli?

1 En indisk maträtt

X En nordafrikansk huvudbonad

2 En turkisk stad under jorden

6. I Münster kan man parkera cykeln under jorden och

t o m tvätta cykeln i en automattvätt.

Vad heter de s k parkeringarna?

1 Bike & Hide

X Bike no Drive

2 Bike & Ride

7. Hur högt är passet Col de la Cayolle på

franska Rivieran?

1 Ca 2.300 m

X Ca 2.200 m

2 Ca 2.600 m

KUPONG

GLÖM INTE ATT FYLLA I DEN HÄR:

Namn:

Adress:

Postnr/Ort:

Tel dagtid:

e-post:

nummer av tidningen Cykling

hittar ni som vanligt de flesta

svaren. Lycka till!

PRISER

8. Deltagarna på CTV fick säkert ta del av Torpa

Stenhus hemska historia.

Vad förtäljer sägnen att det hände där?

1 Delar av stenhuset rasade ner på 3 munkar,

som var på väg till Skara. Alla tre dog, krossade under

stenarna.

XEn konungaättling, som mot sin faders vilja i smyg

äktade en ofrälse vacker flicka mördades i Riddarsalen

1372 tillsammans med henne.

2 En annan ung flicka hade i Danmark smittats av pesten.

Vid hemkomsten blev hon levande inmurad i ett rum av

fadern. Trots sina skrik fick hon svälta till döds. Rummet

är ännu ej öppnat.

9. I Groningen i Holland är cyklandet populärt. Hur

många procent väljer cykel före bil och buss för sina

transporter?

1 30%

X 60%

2 50%

10. Världens hårdaste och längsta cykeltävling, RAAM

i Amerika, är 491 mil och går över höga bergskedjor

och genom ökenområden. Vad står RAAM för?

1. Race Across America

X Real American Adventure

2 Race Around America

11 Ungefär hur många mil cyklade Mauritz

Johansson i Östeuropa?

1 Cirka 700 mil

x Cirka 900 mil

2 Cirka 200 mil

12 I Kristianstad funderar man på att färgsätta

cykelvägarna. I vilken färg?

1 Gröna

x Svarta

2 Mörkröda

1:a pris Luftsadel,

Classic

eller Sport

2:a pris Reflexväst,

pannband

och hjälm

mössa

3:e pris Sadelskydd

i fårskinn

4-10:e pris Hjälmlåset

”Hjalmar”

Tävlingsregler

När du är klar med svaren sänder du in

sidan eller ta en kopia på den. Ringa in de

rätta svaren eller skriv rätt tipsrad på ett

eget papper. Glöm inte att på detta papper

skriva namn och adress samt telefonnummer

dagtid eller fyll i kupongen här

sidan.

Svaren skall vara Cykelfrämjandet tillhanda

SENAST DEN 15 JANUARI –06.

Adress: Cykelfrämjandet, c/o Fogelholm

Ängkärrsgatan 14, 5 tr, 171 70 Solna

Redaktionen och någon från styrelsen

kommer att dra vinnarna bland de rätta

svaren. Vinnarna meddelas per telefon och

kommer även att presenteras i

Cykling nr 1 2006.

(Ev vinstskatt betalas av vinnaren och juryns

beslut kan ej överklagas).

26 Cykling 4 2005


Cykling 405 05-11-14 11.35 Sida 27

Glöm inte vår fototävling!

Var med och tävla! Skicka in dina bästa cykelbilder

till tidningen Cykling. Antingen digitala på en cd, dia

eller papperskopia. Om du använder de senare ber

vi dig skicka med ett frankerat svarskuvert.

Vi vill ha dina bilder senast 31.12 2005.

Priser

1:a pris presentkort på 500 kr

2:a pris presentkort på 300 kr

3-4:e pris presentkort på 100 kr

En jury som består av Gun Hägglund, Bertil Karlén

och Lasse Jansson, bedömer dina bilder. Vi vill

också ha rätt att publicera bilderna i tidningen

Cykling och på vår hemsida. Vinnnade bilder

kommer i Cykling nr 1 2006.

Skicka bilderna till Ad Media AB

Box 226 246 02 Löddeköpinge

Hatt- trick

med cykelhjälm

VINNANDE FORMGIVARE

GJORDE ”Hatt trick” med cykelhjälm.

Fritidsmössa med skärm

eller skotskrutig keps – var och en

väljer efter smak, humör och tillfälle.

Så fungerar det vinnande

förslaget i Vägverkets tävling om

design av huvudskydd för cyklister. ”Hatt trick” är tunnare,

lättare och svalare än de cykelhjälmar som finns på marknaden

i dag. I sin enkla grundform går den att använda

precis som den är. Men med hjälp av utbytbara tygöverdrag

och skärmar kan hjälmen förvandlas till en mängd

olika huvudbonader.

”Hatt trick” av Johan Birger, Gert Hanner och Esa Ervast

på Avalon Industrial Design i Helsingborg är det vinnande

förslaget i Vägverkets tävling ”Formge huvudsaken för

cyklister”. De fick ta emot 75 000 kr vid en ceremoni på

Kulturhuset i Stockholm med Vägverkets generaldirektör

Ingemar Skogö som prisutdelare. Tre andra förslag till

huvudskydd belönades med hederspris på 50 000 kronor

vardera. När de finns i handeln är inte klart.

Cykling 4 2005

Cykla till Holland

Motivvalet är fritt.

Men vi ser förstås

gärna att cykling

finns med på ett

eller annat sätt...

Utsökta handbyggda cyklar från Holländska Koga Miyata.

Utrustade med ”allt” och byggda för semesterpackningen.

Komplettera gärna med väskor och campingutrustning från Vaude.

Åby Cykel & Motor AB

Frölundagatan 62 Mölndal Tel. 031-87 47 70

www.abycykel.se

27


Cykling 405 05-11-14 13.55 Sida 28

Välkommen till CTV i Oskarshamn 2006 v31

Oskarshamns kommun är vackert belägen

mitt på Smålandskusten. Naturen är mångskiftande

och här finns både kust- och inland.

Cykelturerna kommer att slingra sig runt om i

vårt vackra landskap i nord-, väst- och sydlig

riktning. Turerna varierar mellan ca 3.5

och 10 mil, både på grus och asfalt. Du färdas

i det typiska småländska kulturlandskapet

och längs både sjöar och hav. Turerna

kantas av sevärdheter med många fina ställen

att rasta på!

Under CTV kommer staden att sjuda av liv!

Oskarshamn firar 150 års jubileum 2006 och

festligheterna når sin kulmen under perioden

15 juli till 6 augusti med flera olika aktiviteter.

Döderhultarmuséet

Upptäck Oskarshamn

Staden är lagom stor att strosa runt i och här

är nära till allt - sevärdheter, fina stadsmiljöer

och bra shoppingmöjligheter. Strosa

gärna längs ”Kråkerumsbacken” och se på

konst, hantverk och keramik. Kring de två

torgen ”Lilla Torget” och ”Stora Torget” är

handeln koncentrerad med spännande specialbutiker.

Skärgården & Blå Jungfrun

Oskarshamn är Sveriges fjärde örikaste

kommun med mer än 5 400 öar och har en av

världens vackraste skärgårdar. Den sägenomspunna

ön Blå Jungfrun - Blåkulla - reser sig

86 meter över havet mitt ute i Kalmarsund.

Den märkliga granitkupolen bär tydliga spår

av inlandsisens och havets bränningar som

har skapat jättegrytor och grottor. Här kan du

gå på upptäcktsfärd i en säregen natur.

Under CTV erbjuds turer ut i skärgården.

Passa på och njut av en räkkryssning ombord

på M/S Solkust eller följ med på en heldagsutflykt

till Blå Jungfrun på lördagen.

Stensjö by

Döderhultarn

I tidstrogna miljöer på Döderhultarmuseet går

det att beskåda hur ortens världsberömde

konstnär Axel Petersson, mer känd som

Döderhultarn, levde och arbetade.

Hans små skulpturer i trä visar på ett mästerligt

och humoristiskt sätt hur man levde i

Småland förr i tiden. Följ med på en guidad visning

och hör mer om den excentriske konstnären

och hans liv.

Cykelturist

28 Cykling 4 2005

Stensjö by

Välkommen att följa med på en guidad tur i

den lilla byn strax norr om Oskarshamn! Här

öppnar sig ett vackert kulturlandskap format

genom slåtter och bete sedan århundraden.

Stensjö by med sina rödmålade byggnader har

rötter från 1700- och 1800-talen.

Fredriksbergs Herrgård

Gör ett besök på en av Sveriges mest välbevarade

gustavianska herrgårdar med historia

från sent 1700-tal. Fredriksbergs Herrgård är

ett mycket vackert kulturdokument bevarat i

sitt ursprungliga skick. I paradvåningen finns

intressanta väggmålningar på väv, magnifika

kakelugnar och utsökta snickeridetaljer.

Fredriksbergs Herrgård

Oskarshamn Skärgård

Oskarshamn 150 år

Staden Oskarshamn grundades 1856. Detta

kommer under 2006 att firas med pompa och

ståt. Festligheterna är koncentrerade till Brädholmen

- stadens urcell i hamnen. Under de tre

jubileumsveckorna (15/7 - 6/8) blir det många

olika aktiviteter på och vid vattnet, kultur- och

idrottsevenemang, underhållning, flottbesök

och mycket mera.

I nästa nummer av Cykling fortsätter vi vår presentation

av Oskarshamn med omnejd.

Varmt välkomna till CTV i Oskarshamn

nästa sommar!


Cykling 405 05-11-14 14.12 Sida 29

Logi i Oskarshamn

Under CTV erbjuds fina boendealternativ på följande hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser.

Clarion Collection Hotel Post

0491 - 16060

comfort.post@choicehotels.se

www.hotelpost.nu

Enkelrum från 645 kr/natt.

Dubbelrum från 890 kr/natt.

Beläget ca 1200 m från kansliet.

Forum/Rum Oscar STF Vandrarhem Oscar

0491 - 15800

info@forumoskarshamn.com

www.forumoskarshamn.com

Vandrarhem från 205 kr/natt/person

(med STF-kort).

Beläget ca 1000 m från kansliet.

Gunnarsö Stugby

0491 - 88200

stugbyn@telia.com

www.gunnarso.com

4-bäddsstuga från

2230 kr/vecka.

Beläget ca 4100 m från kansliet.

Best Western Hotel Corallen

0491 - 768181

info@hotelcorallen.se

www.hotelcorallen.se

Enkelrum från 550 kr/natt.

Dubbelrum från 750 kr/natt.

Beläget ca 3400 m från kansliet.

Oskarshamns Folkhögskola Logi Tuppen

0491 - 768105

bodil.johansson.osk@folkbildning.net

www.oskarshamn.fhsk.se

Enkelrum från 300 kr/natt/person.

Dubbelrum från 210 kr/natt/person.

Beläget ca 1000 m från kansliet.

Bokning av boende gör du själv genom att kontakta den

anläggning du är intresserad av att bo på. Uppge att det

gäller CTV 2006 för att kunna ta del av specialpriser.

Privat boende

Privat boende finns i viss omfattning. Kontakta Turistbyrån för information.

Kansli

Under CTV är kansliet beläget i Folkets Park. Bilden till höger är tagen från

den rondell man kommer till via mellersta infarten till Oskarshamn.

Cykling 4 2005

Sjöfartshotellet

0491 - 768300

sjofartshotel@telia.com

www.sjofartshotellet.se

Enkelrum från 600 kr/natt.

Dubbelrum från 700 kr/natt.

Beläget ca 1500 m från kansliet.

Havslätts Café & Camping

0491 - 15325

info@havslatt.com

www.havslatt.com

För prisuppgifter ring

ovanstående telefonnummer.

Beläget 3400 m från kansliet.

Övriga boendealternativ i och utanför Oskarshamn:

Gunnarsö Camping

0491 - 82045, 13298

E-post; se kontaktformulär på hemsidan

www.gunnarsocamping.nu

Beläget ca 4.4 km från kansliet.

Figeholm Konferens & Stugby

0491 - 31750

info@figeholmkonferens.se

www.figeholmkonferens.se

Beläget ca 21 km från kansliet.

Bredvikens Camping (Caravan Club)

0491 - 31100

cc.campfigeholm@telia.com

www.sektioner.caravanclub.se/smaland

Beläget ca 20 km från kansliet.

Påskallaviks Gästgifveri

0491 - 97050

info@paskallavik.com

www.paskallavik.com

Beläget ca 13 km från kansliet.

Folkets Park i Oskarshamn

29


Cykling 405 05-11-14 13.57 Sida 30

Anmälan CTV i Oskarshamn 2006

Anmälan

Anmälan till CTV i Oskarshamn 30/7 – 5/8 2006 gör du genom att fylla i och skicka in denna blankett. Anmälan kan också göras

med blanketten som finns på www.oskarshamn.se/turistbyra. Deltagaravgiften är 800 kronor vid anmälan före den 1/5 2006 och

900 kronor därefter. Barn upp till 16 år betalar halva priset. Barn under 10 år deltar gratis. Information om hur du betalar skickas

i samband med att vi bekräftar din anmälan.

Informationsmaterial skickas ut i maj 2006. Deltagaravgiften inkluderar kartor med färdbeskrivning, deltagarmaterial, vätskekontroller

på turerna, onsdagens lunch samt fredagens avslutning med middag och dans.

Personuppgifter

Namn:

Postadress:

Postnummer och postort:

Telefon:

E-post:

Familjemedlemmar

Namn:

Namn:

Namn:

Intresseanmälan

Måndag: Guidad tur på Döderhultarmuseet ca 1.0 tim (arrangören bjuder) Antal:

Stadsvandring i Oskarshamn ca 1.5 tim (arrangören bjuder) Antal:

Tisdag: Guidad tur i Stensjö By ca 1.5 tim (arrangören bjuder) Antal:

Räkkryssning med M/S Solkust 18.00 – 21.30 (pris 220 kr) Antal:

Onsdag: Allsångskväll på Fredriksbergs Herrgård Antal:

Torsdag: Guidad tur på Döderhultarmuseet ca 1.0 tim (arrangören bjuder) Antal:

Stadsvandring i Oskarshamn ca 1.5 tim (arrangören bjuder) Antal:

Räkkryssning med M/S Solkust 18.00 – 21.30 (pris 220 kr) Antal:

Lördag: Dagsutflykt med M/S Solkust till Blå Jungfrun 08.30 – 14.30 (pris 180 kr) Antal:

Under veckan kommer även guidade turer på SKB/Äspölaboratoriet att anordnas.

T-shirt 80 kr Antal (S)_______ Antal (M)_______ Antal (L)_______ Antal (XL)_______

Cykelhyra Antal (vuxen 350 kr)_______ Antal (barn 200 kr)_______

OBS! Bindande anmälan

Övriga önskemål:

Anmälan skickas med brev till Oskarshamns Turistbyrå, CTV 2006, Box 705, 572 28 Oskarshamn alternativt via fax 0491-88194.

Vid frågor kontakta gärna Oskarshamns Turistbyrå 0491 – 88188 eller maila på turism@oskarshamn.se.

Besök gärna vår hemsida – www.oskarshamn.se/turistbyra – för mer information om besöksmål och evenemang.

30 Cykling 3 2005


Cykling 405 05-11-14 13.57 Sida 31

TEXT O FOTO: BERTIL KARLÉN

SYNS DU OCH SER DU?

För att du ska kunna cykla säkert i

mörker ska din cykel ha framlykta,

baklykta och godkända reflexer.

Dessutom ska förstås grejorna fungera.

Det är dock inte så lätt att välja en bra

cykelbelysning. Hur ska man kunna

jämföra ljusstyrka, ljusfördelning, brinntid

mellan olika modeller? Det finns

heller inget krav på att cykellyktor ska

vara godkända. De försvann redan 1993

samtidigt med den s.k. godkännandemärkningen.

En frivillig internationell

ISO-standard finns dock och den användes

i den provning som Svensk

Maskinprovning gjorde 2001 tillsammans

med bl.a Konsumentverket och

Råd & Rön.

När det gäller

framlyktor finns

tre typer: halogen,

krypton- eller

glödtrådslampa

och/eller dioder.

En del lyktor har

en eller flera

dioder som

komplement till

huvudlampan.

Cykling 4 2005

Basta och Sigma är

välkända märken och

finns i många olika

utföranden.

Reflexer, lyktor och

strålkastare

Reflexer, lyktor och strålkastare behövs

endast vid cykling i mörker. Enligt lagen

är det mörkt från skymning till gryning.

• Baktill: Lykta som kan visa rött ljus

bakåt (baklykta).

• Framtill: Strålkastare som kan avge vitt

eller gult ljus framåt av sådan ljusstyrka

att fordonet under mörker kan framföras

på ett betryggande sätt. Har strålkastaren

bländande ljus ska den snabbt kunna

bländas av.

• Vit reflex fram.

• Röd reflex bak.

• Orangegul reflex på sidan.

Du kommer undan med 400 kr i böter

om du cyklar utan framljus. I bästa

fall. I sämsta fall blir du påkörd och

skadad. Dumt att riskera eller hur? En

hyggligt bra cykelbelysning kostar inte

så många kronor.

Dioder lyser rätt dåligt, de flesta lyser

inte upp utan syns bara.

I baklyktor duger de dock bra och har

fördelen att vara strömsnåla. Innebär att

batterierna räcker längre, kanske uppemot

100 timmar.

Framlyktor är antingen batteridrivna

eller får ström via en generator. I nyare

cyklar finns ofta navgenerator, en bättre

lösning än en generator som drivs av en

rulle mot däcket. Färdiga framhjul med

navgenerator finns, kostar ca 700 kr.

Nackdelen med generatorlampor är att

de inte lyser när man stannar. Dessutom

funkar ofta inte generatorn när det blir

snö på däcken.

En batteridriven framlykta med både

”riktig” lampa och dioder kan vara bra.

Då kan man spara batterier genom att

köra på diodläget när man bara behöver

varselljus. Blinkande dioder fram och

bak som vissa lyktor är utrustade med har

man ingen nytta av. Blinkande ljus är

dessutom olagligt i Sverige.

Satsar du på batterilampa är det inte så

dumt att välja uppladdningsbara batterier.

Bättre både för ekonomin och miljön.

Det finns inga krav på hur omild behandling

en cykellykta ska tåla. Tappar man

den i backen är risken stor att den går

sönder. (I

Danmark kommer

märkning av lampkvalitet

inom kort,

se sid 6.)

Rejäl belysning för cirka

700 kr. Laddningsbart

batteripack, som fästs i

hållare på cykeln. Lyser 4

timmar på en laddning.

Baklyktor har

mestadels s.k.

dioder. De är

strömsnåla.

Observera att

det inte är tillåtet

med blinkande

bakljus i

Sverige.

En batteridriven framlampa.

Ger hyggligt med ljus

så att du syns men den

här storleken räcker inte

riktigt till för att du själv

ska se bra på icke

upplysta vägar.

Väljer du generator, som drivs med rulle

mot däcket, ska du ta en som kan monteras

så den sitter säkert med hjälp av

stoppklackar e. d. En dålig fastsatt generator

kan åka in i ekrarna och orsaka

tvärstopp.

Även här gäller som överallt annars:

Man får vad man betalar för. Bra belysning,

som innebär att du både syns och

ser, kostar minst ett par hundralappar.

Men det är en rätt billig livförsäkring

eller hur?

PS Det enda test som gjorts av cykelbelysningar

finns på på www.radron.se DS

Brott och straff

Följande bötesbelopp gäller om man

blir stoppad av polisen:

• Ljus fram saknas: 400 kr

• Ljus bak saknas: 300 kr

• Reflex saknas: 300 kr

• Om fungerade belysning finns på

cykeln men inte används: 300 kr

• Belysning fram- och bak och reflexer

saknas: 700 kr.

31


Cykling 405 05-11-14 13.26 Sida 32

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!