Kursbeskrivning & Litteraturlista

fil.lu.se

Kursbeskrivning & Litteraturlista

Formell Axiologi

Kursen i formell axiologi utgör en fördjupningskurs i nutida värdeteori, med särskild anknytning

till problem som rör beräknandet och jämförandet av värden. När vi undersöker värden så är vi

inte enbart intresserade av vad som är bra och dåligt, utan vi är även intresserade av exakt hur bra

eller dåligt någonting är. Dylika frågor inbjuder en rad filosofiska problem och det är kursens mål

att förse studenten med en bred översikt över dessa. Vid kursens slut förväntas studenten ha

tillgodosett sig den begreppsapparat som presenterats under föreläsningar och i kurslitteraturen,

samt på ett klart och tydligt sätt kunna redogöra för de centrala problem som denna är avsedd att

hantera.

Kursen är utspridd över sju undervisningstillfällen. Bortsett från några kortare

introduktionsföreläsningar till enskilda teman, så utgörs dessa tillfällen av seminarier som inleds

med presentationen av en eller flera artiklar. Förhoppningen är att varje student ska få möjlighet

att presentera en text var, samt att de visar ett aktivt deltagande i diskussionerna. Examinationen

tar sedan form av en salstentamen som kommer äga rum den 18/1 2013.

Föreläsning 1. Allmän Introduktion

- Rekommenderad läsning:

http://plato.stanford.edu/entries/value-intrinsic-extrinsic/#HowIntValCom

Föreläsning 2 & 3. Värdeatomism

- Lemos, Noah, 1998, “Organic Unities”:

http://www.springerlink.com/content/?k=doi%3a%28%2210.1023%2FA%3A10097

- Dancy, Jonathan, 2003, “Are There Organic Unities?”:

http://www.jstor.org/stable/10.1086/345622

- Brown, Campbell, 2007, “Two Kinds of Holism About Values”:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9213.2007.490.x/abstract

- Olson, Jonas, 2004, “Intrinsicalism and Conditionalism about Final Value”:

http://www.springerlink.com/content/?k=doi%3a%28%2210.1023%2FB%3AETTA.0

000019981.46807.4f%22%29

OBS: Sektion 2 och 3 i Dancys artikel kan hoppas över, liksom appendixet i Olsons

artikel. Bland de sektioner som bör läsas kursivt finns sektion 1 i Browns artikel, samt

sektion 6 i Lemos’ artikel. Använd gärna instuderingsfrågorna som guide vid

genomläsning av samtliga artiklar.

Föreläsning 4. Högre Värden

- Lemos, Noah, 1993, “Higher Goods and the Myth of Tithonus”:

http://www.jstor.org.ludwig.lub.lu.se/stable/10.2307/2940862?origin=api

- Arrhenius, Gustaf, 2005, “Superiority in Value”:

http://www.springerlink.com.ludwig.lub.lu.se/content/u43r17j3770282j8/


Föreläsning 5. Ojämförbarhet

- Chang, Ruth, 1997, “Introduction” i Incommensurability, Incomparability and

Practical Reason:

http://fas-philosophy.rutgers.edu/CHANG/INTRODUCTION.pdf

- Carlson, Erik, 2004, “Broome’s Argument against Value Incomparability”:

http://xu2la7ud9l.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx

Föreläsning 6. Paritet

- Chang, Ruth, 2002, “The Possibility of Parity”:

http://www.jstor.org.ludwig.lub.lu.se/stable/10.1086/339673?origin=api

- Klocksiem, Justin, 2010, “In Defence of the Trichotomy Thesis”:

http://www.springerlink.com.ludwig.lub.lu.se/content/l118304010t3t477/

Föreläsning 7. Värderelationers Transitivitet

- Temkin, Larry, S., 1996, “A Continuum Argument for Intransitivity”:

http://www.jstor.org.ludwig.lub.lu.se/stable/10.2307/2961924?origin=api

- Broome, John, 2005, kap 4.1, “Features of Goodness”, i Weighing Lives:

http://www.oxfordscholarship.com.ludwig.lub.lu.se/view/10.1093/019924376X.001.0

001/acprof-9780199243761-chapter-4

OBS: I ”Features of Goodness” är det alltså bara kapitel 4.1 som ska läsas. Den sista

rubriken ”Population” behöver heller inte läsas. Det vill säga: läs endast till sidan 59.

More magazines by this user
Similar magazines