Sammanträdesprotokoll Socialnämnden - Nynäshamns kommun

nynashamn.se

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden - Nynäshamns kommun

Plats och tid

Beslutande

Övriga närvarande

Utses att justera

Justeringens

plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

BEVIS

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för

anslags uppsättande

Förvaringsplats

för protokollet

Underskrift

SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Landsort, Nämndhuset plan 7 kl 13:00- 16:10

Ola Hägg (S), ordförande

Roland Junerud (S)

Margareta Björnsson (S)

Lars Lindberg (S)

Parvaneh Ahmadi (S)

Karin Källquist (FP) ersätter Helena Göransson (FP)

Agneta Tjärnhammar (M)

Fredrik Brodin (M)

Marianne Jonsson (M)

Ingvar Lundstedt (KD) ersätter Monica Kullman (M)

Miriam - Irene Malm (V)

Sasan Rezazadeh (S)

Helge Algerydh (S)

Gill Lagerberg (S)

Noomi Hertzberg Öberg (KD)

Ingvar Lundstedt

Socialförvaltningen, kommunhuset plan 7, 2012-08-29 tid 14.30

Yvonne Persson

Ola Hägg

Ingvar Lundstedt

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialnämnden

2012-08-28

2012-08-29

Socialförvaltningen, plan 3

Yvonne Persson

Birger Ericsson (M)

Catrine Ek (MP)

Sida

1(33)

Paragrafer 79- 98

Datum för

anslags nedtagande 2012-08-29


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Närvarande forts:

Kerstin Palomäki, socialchef

Anna-Karin Tjärnström, gruppchef § 79, 81 82- 83

Ingrid Gullerström, beställarchef § 79, 81, 82-86

Yvonne Persson, sekreterare

Sida

2(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Innehållsförteckning

§ 79 Fastställande av dagordning

§ 80 Informationsärenden

- Aktuell information

- Organisations-/arbetsgivarfrågor

- Information från nämndens ledamöter

§ 81 Föregående protokoll

§ 82 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6

kap 8 § föräldrabalken

§ 83 Överflyttning av vårdnad, yttrande till tingsrätten

§ 84 Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § lag om stöd

och service till vissa funktionshindrade (LSS)

§ 85 Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering till Socialstyrelsen

enligt 16 kap 6 f § Socialtjänstlagen; gäller ÄO, FO och IFO

§ 86 Justering av avgifter för mat gällande personer med korttidsvistelse utanför

det egna hemmet och personer med placering utanför det egna hemmet

§ 87 Revidering av BUS- överenskommelse

§ 88 Svar på motion angående en kommunal pensionärs- och

handikappombudsman

§ 89 Svar på motion angående Demens ABC- webbutbildning i nationella

riktlinjer för god vård och omsorg vid demenssjukdom

§ 90 Remiss- Upphandlingspolicy för kommunerna Haninge och Nynäshamn

§ 91 Yttrande över remiss avseende slutbetänkandet

”Gör det enklare” (SOU 2012:33)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

3(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

- Ordförandebeslut; Yttrande över DS 2012:20, Inspektionen för

vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso –

och sjukvård och socialtjänst

§ 92 Yttrande över DS 2012:21 ”Ny myndighet för infrastrukturfrågor för

vård och apotek”

§ 93 Ansökan om verksamhetsbidrag till BOJ, Haninge/Nynäshamns brottsofferjour

§ 94 Rekommendation om att teckna överenskommelse om WebCare

§ 95 Svar på inspektionsmeddelande IMS 2012/13096 angående vård- och

omsorgsboenden i Nynäshamns kommun

§ 96 Riktlinjer för hundar på vård- och omsorgsboenden i Nynäshamns

kommun

§ 97 Anmälan av delegationsbeslut

§ 98 Övriga frågor

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

4(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

SN § 79

Fastställande av dagordning

Socialnämnden beslutar att lägga till ärende Överflyttning av vårdnad såsom

§ 83. Socialnämnden beslutar att lägga till informationsärenden under § 80

Aktuell information.

Socialnämnden beslutar att lägga till ärenden under § 80 Information från

nämndens ledamöter.

Med dessa ändringar fastställer socialnämnden dagordningen.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

5(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

SN § 80

Informationsärenden

Aktuell information

Kerstin Palomäki informerar om chefsläget och situationen med Marlen Terrells

sjukskrivning.

Kerstin Palomäki informerar om den pågående rekryteringen av beställarchef.

Kerstin Palomäki hoppas på att rekryteringen är slutförd i slutet av september.

Kerstin Palomäki informerar om justeringarna inom socialförvaltningens organisation.

Förändringen förväntas genomföras den första oktober.

Kerstin Palomäki informerar om planerna att skapa tillfälliga anställningar till

arbetslösa personer istället för att ge dem bistånd i form av försörjningsstöd.

Projektet skall drivas gemensamt med arbetsförmedlingen.

Kerstin Palomäki informerar om planerna för att jobba med de barn som lever

med föräldrar som har ekonomiskt bistånd för att hjälpa barnen till bättre

möjligheter att lyckas i samhället.

Ordföranden (S) informerar om inbjudan från länsstyrelsen om seminarium

om äldre som utsätts för våld i nära relation

Ordföranden (S) informerar om att det kommer att hållas ett seminarium den

6 november som kommer att handla om Origo och hedersrelaterat våld och

förtryck.

Information om äldredagarna den 6 oktober.

Ordföranden (S) begär att nämnden skall få in ett kostnadsförslag om vad det

kostar att ha socialnämndens sammanträde på Basta.

Information från nämndens ledamöter

Birger Ericsson (M) informerar om brukares synpunkter på den kommunala

hemtjänstens utförande.

Marianne Jonsson (M) ställer fråga om hemtjänstens leverans av matlådor.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

6(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

SN § 81

Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

7(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

SN § 82

Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad

vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen

Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en

prövning.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

8(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

SN § 83

Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad

vårdnadshavare, yttrande till tingsrätten

Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen

Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en

prövning.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

9(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

SN § 84

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt

28 f § lag om stöd och service till vissa

funktionshindrade (LSS)

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport till kommunfullmäktige.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott lämnar förvaltningens yttrande utan ställningstagande

i väntan på justering av tjänsteskrivelsen till socialnämnden den 28

augusti.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport till kommunfullmäktige.

Ärendet

Kommuner och landsting är sedan den 1 juli 2008 efter ett tillägg i LSS skyldiga

att till ansvarig tillsynsmyndighet rapportera in gynnande beslut som inte

verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller

även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte

verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Från och med

den 1 januari 2010 har Socialstyrelsen övertagit ansvaret som tillsynsmyndighet

från Länsstyrelsen. Rapporteringen till Socialstyrelsen ska ske på individnivå

en gång per kvartal.

Ärendet redovisas i förvaltningens skrivelse daterad den 2012-08-20.

____________

Expedieras till:

Akten

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

10(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

SN § 85

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och

rapportering till Socialstyrelsen enligt 16 kap 6 f § SoL;

gäller ÄO, FO och IFO

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport till kommunfullmäktige.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott lämnar förvaltningens yttrande utan ställningstagande

i väntan på justering av tjänsteskrivelsen till socialnämnden den 28

augusti.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport till kommunfullmäktige.

Ärendet

Sedan den 1 juli 2006 har den nämnd som ansvarar för utredning och beslut

enligt socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att rapportera alla gynnande beslut

enligt SoL 4 kap 1 § som inte har verkställts inom tre månader från datumet

för gynnande beslut till ansvarig tillsynsmyndighet. Från och med den 1 januari

2010 har Socialstyrelsen övertagit ansvaret som tillsynsmyndighet från

Länsstyrelsen.

Rapporteringsskyldigheten gäller alla former av bistånd inom individ- och

familjeomsorgen, funktionshinderområdet och äldreomsorgen. Rapporten ska

även innehålla beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader om verkställigheten

avbrutits. Syftet med rapporteringen är att öka rättssäkerheten för

den enskilde.

Det kan finnas olika anledningar till att ett beslut inte verkställs. Svårigheter

att hitta lämpliga kontaktpersoner eller kontaktfamiljer kan vara några exempel

på orsaker. Den enskilde själv kan också välja att tacka nej till verkställighet

av beslut för att avvakta ett nytt erbjudande om t.ex. ledig plats i annan

boendeform än den erbjudna.

Ärendet redovisas i förvaltningens skrivelse daterad den 2012-08-20.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

11(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

_____________

Expedieras till:

Akten

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

12(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

SN § 86

Justering av avgifter för mat gällande personer med

korttidsvistelse utanför det egna hemmet och personer

med placering utanför det egna hemmet inom

funktionshinderområdet

Socialnämnden beslutar

Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till socialförvaltningen för

ytterligare redovisning av hur avgifterna ser ut i kommunen inom de tjänster

som erbjuds till LSS.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att besluta att föreslå

kommunfullmäktige att fatta beslut om självkostnadspris med 100 kr för vuxen/dag

och 75 kr för barn/dag gällande personer med korttidsvistelse utanför

det egna hemmet.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om

självkostnadspris med 100 kr för vuxen/dag och 75 kr för barn/dag gällande

personer med korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

Ärendet

I Nynäshamns kommun har avgifter för personer med korttidsvistelse utanför

det egna hemmet (LSS 9 § 6) och personer med placeringar utanför hemmet

(LSS 9 § 8, 9) sedan lång tid tillbaka betalat en avgift gällande matkostnader

till kommunen om 83 kronor för vuxna (18 år och uppåt) och 63 kronor för

barn.

Matkostnaden för personer som bor inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

uppgår till 100 kronor per dag. Därför föreslår förvaltningen en

motsvarande avgift för personer med korttidsvistelse utanför det egna hemmet

och personer med placeringar utanför hemmet.

För personer som har beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet,

men med verkställighet hos en kontaktfamilj har inte betalat någon matavgift

till kommunen. I omkostnadsersättningen som kommunen betalar till kontaktfamiljer

ingår ersättning för matkostnad.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

13(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Därför föreslår förvaltningen samma avgift som för personer med korttidsvistelse

hos en kontaktfamilj.

Se hela ärendet i akten. Ärendet redovisas i förvaltningens tjänsteskrivelse

daterad 2012-08-07.

_____________

Expedieras till:

Akten

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

14(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

SN § 87

Revidering av BUS- överenskommelse

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att gemensamt med barn- och utbildningsnämnden

teckna överenskommelsen med landstinget om samverkan kring barn i behov

av särskilt stöd.

Beslutet blev omedelbart justerat.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott lämnar förvaltningens yttrande utan ställningstagande

i väntan på ändring av tjänsteskrivelsen till socialnämnden den 28

augusti.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att gemensamt med barn- och utbildningsnämnden

teckna överenskommelsen med landstinget om samverkan kring barn i behov

av särskilt stöd.

Ärendet

KSL önskar att få kommunernas ställningstagande kring BUS- överenskommelsen.

Överenskommelsen har arbetats fram gemensamt av KSL, kommunerna

och Stockholms läns landsting. BUS-SAM, som är den länsövergripande

chefstjänstemannagruppen för samverkan kring barn i behov av särskilt

stöd har lett arbetet. Socialförvaltningen i Nynäshamns kommun har på tjänstemannanivå

var representerad vid ”dialog om BUS- överenskommelsen

2011-10-17” samt ingått i en remissdialog som KSL arrangerat.

BUS- överenskommelsen har tidigare skickats ut på tjänstemannaremiss till

berörda parter. Socialförvaltningen skickade in sitt remissvar i oktober 2011.

Utifrån remissvaren har förslag till BUS- överenskommelse arbetats om.

KSL önskar få kommunernas ställningstagande senast 2012-09-01.

Samråd har skett mellan Barn och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen.

Ärendet redovisas i förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-08-07.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

15(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

____________

Expedieras till:

Akten

Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

16(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

SN § 88

Svar på motion angående en kommunal pensionärs-

och handikappombudsman

Socialnämndens beslut

Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till

kommunstyrelseförvaltningen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott lämnar förvaltningens yttrande utan ställningstagande

i väntan på komplettering av tjänsteskrivelsen till socialnämnden den

28 augusti.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till

kommunstyrelseförvaltningen.

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har begärt socialnämndens yttrande över en

motion från Turid Rosenlund, se bilaga.

Motionären föreslår:

• Att kommunfullmäktige verkar för att det inrättas en tjänst som pensionärs-

och handikappombudsman i vår kommun.

Yttrandet ska vara kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast den 3 oktober

2012.

Ärendet redovisas i förvaltningens skrivelse daterad 2012-06-28.

___________

Expedieras till:

Akten

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

17(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

SN § 89

Svar på motion angående Demens ABC- webbutbildning

i nationella riktlinjer för god vård och omsorg vid

demenssjukdom

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande

till kommunstyrelseförvaltningen.

Reservation och särskilda yttranden

Ingvar Lundstedt (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget

yrkande om att motionen skall antas i dess helhet.

Förslag till beslut på sammanträdet

- Agneta Tjärnhammar (M) och Ingvar Lundstedt (KD) yrkar på att motionen

skall antas i dess helhet.

- Karin Källquist (FP) yrkar på avslag för motionen i sin helhet.

- Ordföranden (S) yrkar på att socialnämnden skall besluta enligt förvaltningens

förslag.

Beslutsgång

Ordföranden (S) ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden

bifaller förvaltningens förslag till beslut.

Omröstning begärs. Ordföranden utser förvaltningens förslag till beslut såsom

huvudförslag.

Socialnämnden godkänner följande beslutsgång.

1. Huvudförslaget ställs mot Karin Källquists (FP) avslagsyrkande.

2. Agneta Tjärnhammars (M) och Ingvar Lundstedts (KD) förslag om att

anta hela motionen ställs mot huvudförslaget. Ordföranden (S) finner

att socialnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Votering genom handuppräckning begärs – ja- röst för ordförandens (S)

yrkande och nej- röst för Agneta Tjärnhammars (M) och Ingvar Lundstedts

(KD) yrkande.

Omröstningsresultat

Med 6 ja- röster för ordförandens (S) yrkande och 5 nej-röster för Agneta

Tjärnhammars (M) och Ingvar Lundstedts (KD) yrkande beslutar socialnämnden

att bifalla huvudförslaget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

18(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Arbestutskottets förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att överlämna

förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelseförvaltningen.

Agneta Tjärnhammar (M) yrkar bifall till motionen i dess helhet.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till

kommunstyrelseförvaltningen.

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har begärt socialnämndens yttrande över en

motion från Kristdemokraterna i Nynäshamn, se bilaga.

Motionären föreslår att:

alla anställda inom äldreomsorgen ska beredas möjlighet att genomföra

webbutbildningen ”Demens ABC”.

Nynäshamns kommun inför kvalitetspolicyn som innebär att personer

som söker lediga tjänster inom äldreomsorgen ska ha genomfört

”Demens ABC” för att få börja arbeta inom äldreomsorgen.

En del av personalen inom äldreomsorgen har redan genomfört den webbaserade

utbildningen ”Demens ABC” och ett långsiktigt mål är att samtlig personal

inom äldreomsorgen ska ha utbildningen som ett lägsta krav. Vid rekryteringen

efterfrågas utbildningen men förvaltningen anser att det inte behöver

ställas som ett krav, eftersom personalen utbildas när det uppstår ett behov i

verksamheten.

Socialförvaltningen föreslår därför mot bakgrund av ovanstående att kommunfullmäktige

bifaller motionärens första yrkande och avslår det andra.

Ärendet redovisas i förvaltningens skrivelse daterad den 2012-06-19.

____________

Expedieras till:

Akten

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

19(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

SN § 90

Remiss- Upphandlingspolicy för kommunerna Haninge

och Nynäshamn

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att antar förvaltningens remissvar som sitt eget med

förutsättning att det läggs till en särskild punkt om tillgänglighet för funktionshindrade.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att anta förvaltningens

remissvar som sitt eget och översända detta till kommunstyrelseförvaltningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden antar förvaltningens remissvar som sitt eget och översänder

detta till kommunstyrelseförvaltningen.

Ärendet

Kommunens upphandlingsverksamhet utgör en stöd- och servicefunktion som

har till syfte att tillgodose verksamheternas behov av varor och tjänster. Då

mer än var fjärde krona som kommunerna betalar ut avser något som bör

upphandlas är det viktigt att säkerställa en rationell inköps- och avropsprocess.

Bättre och billigare inköp underlättar för kommunerna att effektivisera

verksamheten med bibehållen kvalitet.

För att specificera var inköp och upphandlingar ska hanteras i organisationen

och vilka grundläggande principer som ska gälla vid upphandling har en upphandlingspolicy

tagits fram.

I policyn framgår att all upphandling ska baseras på en helhetssyn och på professionalism.

Utgångspunkten för all upphandling ska vara att, inom ramen

för gällande lagstiftning, bidra till att kommunernas resurser utnyttjas effektivt

och att kommunernas kapital- och driftkostnader ska hållas nere med bibehållen

kvalitet, säkerhet och service för de varor och tjänster som köps i

verksamheten. För att främja en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar

utveckling, samt verka för att beakta samhällspolitiska mål, ska dessa dimensioner

integreras i upphandlingen.

Respektive förvaltningschef ansvarar för att den gemensamma upphandlingspolicyn

och anvisningar följs samt att endast tillåtna direktupphandlingar

genomförs och då enligt gällande regler.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

20(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Ärendet redovisas i förvaltningens skrivelse daterad 2012-08-14.

____________

Expedieras till:

Akten

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

21(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

SN § 91

Yttrande över remiss avseende slutbetänkandet ”Gör

det enklare” (SOU 2012:33)

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande

till kommunstyrelsen.

Beslutet blev omedelbart justerat.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att överlämna förvaltningens

skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen efter mindre justering

av tjänsteskrivelsen.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till

kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialnämnden har getts möjlighet att yttra sig över ”Gör det enklare, slutbetänkande

av statens vård- och omsorgsutredning”, SOU 2012:33.

Svaret ska vara kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast 28 augusti

2012

Ärendet redovisas i förvaltningens skrivelse daterad 2012-08-14.

____________

Expedieras till:

Akten

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

22(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

SN § 92

Yttrande över DS 2012:21 ” Ny myndighet för

infrastrukturfrågor för vård och apotek”

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande

till kommunstyrelsen.

Beslutet blev omedelbart justerat.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att överlämna förvaltningens

skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen efter mindre justering

av tjänsteskrivelsen.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till

kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialnämnden har getts möjlighet att yttra sig över ”Ny myndighet för infrastrukturfrågor

för vård och apotek”.

Svaret ska vara kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast den 28 augusti

2012.

Ärendet redovisas i förvaltningens skrivelse daterad 2012-08-14.

_____________

Expedieras till:

Akten

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

23(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

SN § 93

Ansökan om verksamhetsbidrag till BOJ,

Haninge/Nynäshamns brottofferjour

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att bevilja BOJ, Haninge/Nynäshamns Brottsofferjour

extra verksamhetsbidrag på 25 000 kronor för 2012.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att bevilja BOJ, Haninge/Nynäshamns

Brottsofferjour extra verksamhetsbidrag på 25 000 kronor för

2012.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beviljar BOJ, Haninge/Nynäshamns Brottsofferjour extra

verksamhetsbidrag på 25 000 kronor för 2012.

Ärendet

BOJ, Haninge/Nynäshamns Brottsofferjour, ansöker om ett utökat verksamhetsbidrag

på 25 000 kronor från socialnämnden i Nynäshamn för verksamhetsåret

2012. Det framgår i skrivelsen att BOJ planerar att under kommande

år söka externa projektmedel i samverkan med Haninge och Nynäshamns

kommun.

Föreningen har ett avtal om verksamhetsbidrag från socialnämnden i Nynäshamns

kommun varje år.

Under hösten 2011 till halvårsskiftet 2012 har BOJ genomfört ett samverkansprojekt

med den lokala polisen. Projektet har finansierats med medel från

Brottsoffermyndigheten (BrOM).

Projektet har inneburit att en representant för BOJ finns på plats hos den lokala

polisen en dag per vecka. Syftet har varit att lämna information och ge råd

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

24(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

till brottsdrabbade som besöker stationen samt att skapa förutsättningar för

dialog och därmed ökad samverkan mellan BOJ och polisen.

Projektets finansiering upphör vid halvårsskiftet 2012 och Brottsoffermyndigheten

har klargjort att det inte finns möjlighet att söka ytterligare medel för

att förlänga eller implementera projektet.

Ärendet redovisas i förvaltningens skrivelse daterad 2012-07-24.

_____________

Expedieras till:

Akten

BOJ, Haninge/Nynäshamns Brottofferjour

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

25(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

SN § 94

Rekommendation om att teckna överenskommelse om

WebCare

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att teckna överenskommelse med landstinget och

kommunförbundet Stockholms län angående applikationen WebCare för in-

och utskrivning i slutenvård.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att teckna överenskommelse

med landstinget och kommunförbundet Stockholms län angående

applikationen WebCare för in- och utskrivning i slutenvård.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att teckna överenskommelse med landstinget och

kommunförbundet Stockholms län angående applikationen WebCare för in-

och utskrivning i slutenvård.

Ärendet

WebCare är en applikation utvecklad av Tieto för samordning och administration

av in- och utskrivning i slutenvården som togs i bruk 2004. Applikationen

utvecklades på uppdrag av SLL och har idag cirka 5000 användare i

Stockholms län, knutna till olika aktörer inom vård och omsorg.

Inget avtal om förvaltning av applikationen tecknades vid införandet 2004.

Styrningen av och kostnaderna för applikationen har därför fallit på Stockholms

Läns Landsting, SLL. Samtidigt har kommunerna saknat inflytande

över applikationens utformning och vidareutveckling. Kommunförbundet

Stockholms Län (KSL) har nu tillsammans med SLL tagit fram ett förslag till

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

26(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

överenskommelse för att fördela ansvar, kostnader och inflytande mellan de

anslutna aktörerna.

Applikationen gör det enklare att överblicka vilken aktör som har kostnadsansvaret

för en patient eller brukare. WebCare är även ett säkert meddelandesystem

för överförande av vårdrelaterad information såsom diagnoser, historik

med mera, som inte lämpar sig att sända via e-post.

Ärendet redovisas i förvaltningens skrivelse daterad 2012-07-23.

_____________

Expedieras till:

Akten

Kommunförbundet Stockholms Län

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

27(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

SN § 95

Svar på inspektionsmeddelande IMS 2012/1296

angående vård- och omsorgsboenden i Nynäshamns

kommun

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens svar på inspektionsmeddelande

till Arbetsmiljöverket.

Beslutet blev omedelbart justerat.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att överlämna förvaltningens

svar på inspektionsmeddelande till Arbetsmiljöverket.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden överlämnar förvaltningens svar på inspektionsmeddelande till

Arbetsmiljöverket.

Ärendet

Arbetsmiljöverket har den 16 februari 2012 genomfört en inspektion angående

förekomsten av hundar på socialförvaltningens vård- och omsorgsboenden.

I Arbetsmiljöverkets skrivelse framgår att förvaltningen ska svara före

den 11 juni 2012. Socialförvaltningen har dock fått uppskov och istället ska

svaret vara Arbetsmiljöverket tillhanda senast den 29 augusti 2012.

Ärendet redovisas i förvaltningens skrivelse daterad 2012-07-23.

_____________

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

28(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Expedieras till:

Akten

Arbetsmiljöverket

Verksamhetsområdeschef Marlen Terrell

Verksamhetschef Karin Wadström

Verksamhetschef Maria Sandell

Huvudskyddsombud Rose-Marie Rosenblad

Skyddsombud Eduardo Rodriguez

SN § 96

Riktlinjer för hundar på vård – och omsorgsboenden i

Nynäshamns kommun

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till riktlinjer för

hundar på vård- och omsorgsboenden i Nynäshamns kommun.

Beslutet blev omedelbart justerat.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att godkänna förslag till

riktlinjer för hundar på vård- och omsorgsboenden i Nynäshamns kommun.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förslag till riktlinjer för hundar på vård- och omsorgsboenden

i Nynäshamns kommun.

Ärendet

Arbetsmiljöverket har den 16 februari 2012 genomfört en inspektion angående

förekomsten av hundar på socialförvaltningens vård- och omsorgsboenden.

Utifrån Arbetsmiljöverkets krav har nya riktlinjer kring personalens

hundar och brukarnas husdjur arbetats fram. Riktlinjen ersätter den tidigare

framtagna rutinen för husdjur på vård- och omsorgsboenden i Nynäshamns

kommun. Riktlinjerna börjar gälla från och med 1 december 2012.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

29(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Ärendet redovisas i förvaltningens skrivelse daterad 2012-08-08.

_____________

Expedieras till:

Akten

Arbetsmiljöverket

Verksamhetsområdeschef Marlen Terrell

Verksamhetschef Karin Wadström

Verksamhetschef Maria Sandell

Huvudskyddsombud Rose-Marie Rosenblad

Skyddsombud Eduardo Rodriguez

SN § 97

Anmälan av delegationsbeslut

1. Förteckning på beslut fattade på delegation LSS eller SoL för juli

2012

2. Förteckning över beslut fattade på delegation avseende beslut om

ekonomi, utredning och behandling inom individ- och familjeomsorg,

för juli 2012

3. Förteckning över eftergift av kundfordringar under juli 2012

4. Förteckning över bostadsanpassningsbidrag under juli 2012

5. Ordförandebeslut; Yttrande över DS 2012:20, Inspektionen för vård

och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso – och sjukvård

och socialtjänst

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

30(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

SN § 98

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes till socialnämnden.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

31(33)


SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida

32(33)

More magazines by this user
Similar magazines