Ökad välfärd för jämlikhet och rättvisa - Huddinge kommun

huddinge.se

Ökad välfärd för jämlikhet och rättvisa - Huddinge kommun

Ökad välfärd för

jämlikhet och

rättvisa

Vänsterpartiets förslag till mål och

budget 2012 för Huddinge kommun

1


Förslag till beslut

1. Skattesatsen för 2012 fastställs till 19:95 per skattekrona.

2. Drift- och investeringsbudget för nämnderna fastställs i enlighet med Vänsterpartiets

förslag

3. Huddinge kommun ingår borgen så som för egen skuld för kommunens hel-

eller delägda bolag, enligt bilagda borgensram (bilaga 2 till

kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande den 12 maj 2011), om

maximalt 9 040,8 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra erforderliga tekniska justeringar av

budgeten enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande

den 12 maj 2011

5. Förslag till Mål och Budget 2012 och planeringsramar 2013-2014 i övrigt

fastställs enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänstutlåtande

den 12 maj 2011, justerat utifrån Vänsterpartiets förslag

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens

modell för resursfördelning till nämnderna

2


Vi satsar på barn och unga samt på ökad kvalitet i

äldreomsorgen

Inledning

Vänsterpartiet i Huddinge har en vision av Huddinge som en kommun som präglas av

solidaritet, jämlikhet och rättvisa. Alla ska ha rätt till den utbildning, vård och omsorg som

man har behov av. Ingen diskriminering ska förekomma på grund av vare sig etnisk

härkomst, kön eller sexuell läggning. Vi arbetar för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt

hållbart Huddinge. Vänsterpartiet sätter människan före marknaden. Vår utgångspunkt är

ett demokratiskt samhälle där var och en har makten över sitt liv, sin vardag och över

samhällets utveckling.

Vårt förslag till budget präglas av att det är den kommunala verksamheten som i första hand

ska tillgodose medborgarnas behov. På det sättet garanteras möjligheterna till delaktighet

och insyn. Vi är motståndare till att vård, utbildning och omsorg säljs ut till bolag som driver

verksamheten i vinstsyfte och i vissa fall även ingår i stora riskkapitalkoncerner. Kvaliteten i

välfärden är viktigare än en obegränsad möjlighet att välja utövare.

Välfärden i Huddinge kräver en vänsterregering

Vänsterpartiet i Huddinge har stora ambitioner vad gäller höjningar av kvaliteten i välfärden

i Huddinge och satsningar på de kommundelar där det råder störst arbetslöshet och

folkohälsa. Huddinge kommuns ekonomiska förutsättningar för att garantera medborgarna

en bra välfärd beror dels på skatteinkomsterna från medborgarna i kommunen men också i

stor utsträckning på den ekonomiska politik som regeringen för. Vänsterpartiet har i

riksdagen lagt fram en rad förslag som skulle få fler människor i arbete, högre kvalitet inom

vård och omsorg och sätta fart på bostadsbyggandet. Genom att avskaffa RUT-bidraget

frigörs skattepengar till att finansiera barnomsorg på obekväm arbetstid. Skattesystemet görs

likvärdigt och skatteuttaget ökar genom att jobbskatteavdraget, som ger störst

skattesänkning vid höga inkomster, successivt avskaffas. Skatten höjs för inkomster över

25 000 kr.

En vänsterpolitik i Riksdagen skulle gynna medborgarna i Huddinge kommun och skapa

förutsättningar för ett mera jämlikt samhälle. Till skillnad från Vänstern prioriterar tyvärr

den borgerliga regeringen skattesänkningar och privat konsumtion före åtgärder som skulle

medföra fler anställda inom vård, utbildning och omsorg i kommunerna. Vi kämpar därför i

motvind när vi vill genomföra välbehövliga satsningar i kommunen. Förhoppningsvis

kommer det så småningom att bli en rödgrön regering som kommer att skapa möjlighet att

lägga betydligt mer pengar på att t.ex. minska grupperna i förskolan och höja

personaltätheten i äldreomsorgen till riksnivå samt höja lönerna inom bl.a. skolan och få till

stånd ett mer rättvist Huddinge.

Barnens behov - första prioritet

Skattepengarna ska framför allt användas där behoven är störst och de ska styra

utvecklingen mot ett jämställt, rättvist och hållbart Huddinge. Därför prioriterar vi i denna

budget barnens behov av och tillgång till en bra förskola och skola samt en meningsfull

fritid. Besluten i alla förvaltningar måste i högre och snabbare takt än hittills fattas med

jämställdhetsglasögonen på utan gamla könsfördomar. Barnen ska garanteras en utveckling

utifrån sina egna möjligheter och inte utifrån gamla könsmönster. Vidare lägger vi mer

3


esurser på äldreomsorgen så att de äldre får en värdig tillvaro och tillgång till mer personal.

Insatser ska göras för att ungdomar och äldre som står utanför arbetsmarknaden ska

garanteras sysselsättning och för att skapa möjligheter att bygga bostäder med en rimlig

hyra.

För Vänsterpartiet,

Britt Björneke

4


Mer delaktighet – jämställdhet och mångfald

Huddinge är en populär tillväxtkommun med förhållandevis bra kommunikationer och

närhet till stora naturområden. Kommunen är inte bara stor till antalet invånare utan ytan är

vidsträckt. Det skiljer sig också mycket åt mellan kommundelarna vad avser folkhälsa,

inkomst och tillgången till service, kultur och andra fritidsaktiviteter. Det finns även stora

skillnader mellan människor i hur de känner sig vara delaktiga i och ha inflytande över de

beslut som tas i kommunen. I början av denna mandatperiod har den borgerliga majoriteten

mot våra protester lagt ner de demokratiforum som fanns i kommundelarna. Även om dessa

inte alltid var så välbesökta fyllde de en viktig funktion för människor som ville ha

information och diskutera olika frågor. Majoriteten har inte kommit med några alternativ till

dessa mötesplatser.

Vänsterpartiet anser att Huddingeborna bör ges en nyckelroll i utvecklandet av de egna

kommundelarna. Det är därför viktigt att det snarast skapas mötesplatser mellan politiker

och medborgare i de olika kommundelarna. Det räcker inte med att bara ha möjlighet till

dialog på webben. Kommunfullmäktiges sammanträden bör även med jämna mellanrum

förläggas i de olika kommundelarna och nämndernas sammanträden utvecklas med

möjlighet till frågestunder. Ungdomar måste genom särskilda insatser involveras i den

politiska beslutsprocessen. Elevdemokratin behöver utvecklas i kommunens skolor.

Arbetet mot diskriminering på grund av kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder,

språk, sexuell läggning och funktionsnedsättning måste intensifieras. Det är viktigt att man i

samtliga förvaltningar arbetar med att förändra attityder, värderingar och beteenden. Det

måste finnas personal med särskild kompetens i dessa frågor på en central post i

kommunens förvaltning. Jämställdhetsintegreringen i förvaltningarna behöver intensifieras.

De utbildningar och det arbete som pågår med hjälp av projektmedel behöver samordnas.

Därför vill Vänsterpartiet att det anställs en person i kommunstyrelsen med särskild

kompetens i genus- och mångfaldsfrågor. För att medborgare med annan sexuell läggning

ska bli korrekt bemötta ska arbetet med att HBT-certifiera de olika verksamheterna

intensifieras.

Allas rätt till kunskap

Vi satsar drygt 20 miljoner mer än den borgerliga majoriteten på Huddinges förskola och

skola. Vi menar att ambitionerna måste höjas när det gäller alla barns och elevers rätt till

kunskap.

Skolan är idag alltför ojämlik, både vad gäller klassbakgrund och kön. Ojämlikheten har ökat

under de senaste åren – vi har gått ifrån att vara ett land som utmärkte sig i likvärdighet

inom utbildningssystemet, till att bli ett land som utmärker sig i snabba försämringar. Till

stor del kan de ökande skillnaderna förklaras av överföringen av huvudmannaskapet till

kommuner och privata skolföretag, som idag har lett till en situation där vi har stora

kvalitetsskillnader i skolsystemet. För Vänsterpartiet är detta oacceptabelt. Alla elever ska ha

rätt till en bra utbildning och skola oavsett var någonstans de bor eller vilken skola de går i.

Kostnaderna för privatiseringen av skolan har visat sig vara höga. Skattepengar avsedda för

skolan tillåts i det svenska systemet gå till vinster i skolföretag istället för till elevernas

utbildning. Marknadssystemet innebär också att resurser går till reklam och administrativa

kostnader istället för till verksamheten. Vi anser att varje skattekrona ska gå dit den bäst

behövs: till barn och unga istället för till skolföretags aktieägare. För oss innebär valfrihet

inte friheten för företag att göra pengar på elevers rätt till kunskap. Vi prioriterar istället

5


ätten till kunskap, så att varje ungdom kan möta livets utmaningar med en god utbildning i

ryggsäcken – det ger verklig valfrihet för den enskilde.

De strukturella problem som marknadsanpassningen av skolan leder till, innebär att

kommunen måste ta större ansvar för att öka likvärdigheten. För att skolans viktiga

kompensatoriska uppdrag inte ska stanna vid en ambition på papperet, krävs att kommunen

har en resurstilldelning som tar hänsyn till barnens och elevernas socioekonomiska situation.

Vi tillför därför i vårt budgetförslag ytterligare 9 miljoner kronor för att Huddinge ska nå en

socioekonomisk fördelning av resurser till skolorna, som når upp till genomsnittet i riket.

Ytterligare en åtgärd för att öka jämlikheten och måluppfyllelsen, är att satsa på såväl

modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk. Erfarenheten bland

annat från vår grannkommun Botkyrka är att sådana satsningar leder till goda

kunskapsresultat. Medan andelen elever med gymnasiebehörighet har sjunkit i

socioekonomiskt utsatta områden i Huddinge, har resultaten i motsvarande områden i

Botkyrka stadigt förbättrats under de senaste tio åren, bland annat för att man har satsat på

resursfördelning efter behov och på språkutveckling. Vi gör därför, utöver att fördela mer

resurser till skolor i socioekonomiskt utsatta områden, också en satsning på

modersmålsundervisning och till undervisning i svenska som andraspråk.

Skolans kompensatoriska uppdrag innefattar också att ge alla elever likvärdiga

förutsättningar oberoende av kön. Att pojkars och flickors villkor i skolan skiljer sig åt är väl

belyst i forskning. Senast aktualiserades frågan när den statliga ”delegationen för

jämställdhet i skolan” presenterade sin rapport i januari i år. Där visades att flickor generellt

mår sämre i skolan och oftare utsätts för trakasserier, och att pojkar generellt når sämre

skolresultat än flickorna. För att bryta mönstret krävs bland annat ett aktivt arbete med

genuspedagogik. Vi riktar ett uppdrag till förskolenämnden om systematiskt genusarbete,

där fortbildning för personalen är ett första steg. Till gymnasienämnden uppdrar vi att starta

en verksamhet med feministiskt självförsvar, som syftar till att öka tjejers självkänsla,

trygghet och handlingsutrymme.

Elevernas möjligheter att lära och utvecklas är avhängigt av att vi har skickliga lärare som

ges bästa möjliga förutsättningar att utföra sin profession. Lärarna vittnar idag om att alltmer

av deras arbetstid går åt till att utföra andra arbetsuppgifter än att planera och genomföra

undervisning. Detsamma gäller rektorerna. Vi vill ge förutsättningar för rektorer och lärare

att fokusera på sitt pedagogiska uppdrag. Med våra satsningar på skolan, frigörs resurser för

skolorna att anställa mer personal och att ge lärarna skäligt betalt för sitt arbete.

Resultaten i skolan grundläggs tidigt och förskolans roll är viktig för barns utveckling och

lärande. Vi anser att barns rätt till en förskoleplats inte ska avgöras av föräldrarnas

sysselsättning. Vi tillskjuter därför medel för att garantera alla barn rätt till 30 timmar i

förskolan, som ett första steg för att avskaffa skillnaden i rätten till förskola. Förskolan är inte

bara viktig för barnen. Den är också en förutsättning för kvinnors deltagande i arbetslivet. I

länder där barnomsorgen är otillräckligt utbyggd eller dyr, faller det på kvinnorna att stanna

hemma med barnen – vi ser samma mönster upprepas i Sverige. När tillgången på

barnomsorg är otillräcklig, är det mammorna som stannar hemma. Vänsterpartiet är ett

feministiskt parti och välfärdens bästa vänner. Vi vill avskaffa det borgerliga

vårdnadsbidraget, som lett till ökad ojämställdhet, och istället satsa pengarna på förskolan.

Idag ser vi tydligt att behovet av barnomsorg på kvällar och nätter ökar, eftersom alltfler

arbetar på obekväm arbetstid. Särskilt viktig är tillgången på barnomsorg på obekväm

arbetstid för ensamstående föräldrar – oftast kvinnor – som annars får svårt att få familjeliv

6


och arbete att gå ihop. Vi riktar därför ett uppdrag till förskolenämnden att utreda hur

barnomsorg på obekväm arbetstid ska kunna införas i kommunen. Tillkomsten av allt fler

privata utförare av barnomsorgen dit många föräldrar hänvisas har medfört att öppettiderna

i förskolorna har inskränkts. Detta innebär ofta stress och stora svårigheter för ensamstående

föräldrar att kombinera heltidsarbeten med barnomsorgstiderna. Det bör göras en översyn

av tiderna och vid behov göras förändringar.

Rätt till en meningsfull fritid

Det finns stora skillnader i Huddinge mellan barns möjligheter till fritidsaktiviteter. Rädda

Barnens undersökning om barnfattigdom har visat att man i många familjer inte har råd att

åka på semester eller att låta barnen vara med i föreningar eller delta i olika aktiviteter.

Skillnaderna mellan fattiga och rika barnfamiljer har ökat. Barnfattigdomen i Sverige innebär

att vissa barn diskrimineras och får sämre utbildning, sämre hälsa och sämre möjlighet till en

meningsfull fritid. Det är därför viktigt att kommunen kan erbjuda gratis möjligheter till

kultur- och andra fritidsaktiviteter. Kulturskolans utbud ska på sikt vara gratis. Vi föreslår

nu att avgiften halveras. Dessutom ska Kulturskolan kostnadsfritt erbjuda sina tjänster i

samarbete med skolorna och skolbarnomsorgen i Vårby och Flemingsberg. Många barn i

dessa områden är kvar där under hela sommaren eftersom föräldrarna inte har råd att resa

bort eller göra särskilda aktiviteter för barnen. Det bör därför finnas parklek i kommunens

regi i dessa områden, samt ges möjligheter till kostnadsfria utflykter.

Undersökningar har visat att det är betydligt fler pojkar än flickor som deltar i

verksamheterna på fritidsgårdarna. Dessutom prioriteras männen i våra idrottsanläggningar.

Detta är inte rimligt. Insatser måste göras för att aktiviteterna på fritidsgårdarna ska vara

mera könsneutrala och att flickorna trivs och har utbyte av verksamheten. De ska inte heller

behöva känna sig obekväma utan ska kunna ta utrymme. Krav ska vidare ställas på

föreningar som vill utnyttja idrottshallarna och få aktivitetsbidrag att man arbetar med

jämställdhetsmål.

Det finns behov av olika slags mötesplatser för ungdomar. Solhagagården i Vårby Haga

tillfredsställde ett stort behov bland barn och ungdomar i det området. Den har inte kunnat

ersättas av fritidsgården i Vårby Gård. Därför bör medel anslås till att återskapa denna

verksamhet.

Huddinges biblioteksverksamhet behöver utvecklas. Öppettiderna behöver bli mer generösa

och detta gäller särskilt i andra kommundelar än centrala Huddinge. Arrangemang och

aktiviteter för barn och ungdomar bör anordnas på biblioteken för att bidra till en

meningsfull fritid samt inspirera till läsning och skapande verksamhet.

Föreningslivet är viktigt för barn och ungdomar. Bidragen bör utgå så att alla föreningarna

välkomnar barn i alla åldrar och att bidragen inte viktas. Aktivitetsbidragen bör därför utgå

för barn från 5-20 år.

Alla ska ha möjlighet till en bra livsmiljö

För att bryta den utpräglade boendesegregationen mellan olika kommundelar vill

Vänsterpartiet se att man bygger blandat, med ett integrerande perspektiv redan från

planstadiet. Konkret innebär det att bygga hyresrätter i bostadsområden som domineras av

villor och radhus, och villor och radhus i områden med övervägande flerfamiljshus. Detta

ökar valfriheten och skapar en blandad och attraktiv miljö. För att förbättra miljön och

servicen i Vårby Gård bör kommunen i samråd med fastighetsägare gemensamt komma

7


fram till snara förbättringsåtgärder. Ett annat område som är eftersatt beträffande service är

Vårby Haga. Det är nu hög tid att sätta igång åtgärder i enlighet med de planer som finns.

Vid exploatering för planering av nya bostadsområden ska lämplig tomtmark för skol- och

lekmiljö samt utrymme för kollektivtrafik avsättas i ett tidigt skede i detaljarbetet. Arbetet

med att förbättra tillgängligheten i den offentliga miljön måste skyndas på. Huddinge

kommun består till en tredjedel av skyddade naturområden. Dessa ska förbli tillgängliga för

alla för friluftsliv och rekreation, utan privata eller ekonomiska intressen. Det är viktigt att

tillsynen av våra naturreservat tilldelas tillräckliga resurser. Vidare visar tidigare s.k.

miljöskandaler med upptäckter av föroreningar i naturen att mer medel bör anslås till

tillsynen av industriella verksamheter. Snötippning ska inte ske på det sättet att djurliv och

växter hotas.

Vi vill att Huddinge ska bli en föregångskommun vad gäller klimatsatinsatser i olika former

och energieffektivt byggande och lokal förnybar energiförsörjning. Mycket återstår att göra.

Utöver majoritetens förslag anser vi att frågan om småskalig vindkraftproduktion i

kommunen bör tas upp igen och utredas. Hållbara lösningar måste tas fram för transporter.

Biltrafiken måste minskas och tillgängligheten för kollektivtrafik förbättras. Vidare vill vi

som ett led i klimatsatsningarna att det införs en köttfri dag i veckan i skolmaten och att då

endast serveras vegetarisk kost.

Huddinge behöver bygga hyresbostäder nu

Bristen på hyresbostäder i Huddinge är stor. Ungdomar som inte har råd att köpa en bostad

har ingenstans att bo. Dessutom finns det många ensamstående som behöver en bostad efter

en skilsmässa. Många är även trångbodda och behöver större hyresrätter. Vidare är trycket

stort på bostäder för studenter vid högskolan. Ändå bygger majoriteten enbart ett fåtal

bostäder och i stort sett inga hyreshus. Dessutom har de sett till att omkring 1 000 hyresrätter

har ombildats till bostadsrätter. Att ha en bostad är en av de grundläggande mänskliga

rättigheterna. Även om den borgerliga regeringen genom avskaffandet av investeringsstödet

och räntebidragen försvårat för kommuner att bygga bostäder måste något göras. Under

tidigare mandatperiod har det kunnat byggas hyresbostäder där hyran har kunnat hållas på

en rimlig nivå. Detta har gjorts i samarbete mellan Huge och organisationen

jagvillhabostad.nu. Det är nödvändigt att kommunen ser till att mark säljs till priser som kan

möjliggöra att det är ekonomiskt möjligt att bygga hyreshus. Därför ska de förväntade

exploateringsintäkterna enligt vårt förslag minskas.

Förebyggande arbete med jämställdhetsperspektiv

Socialnämnden har ett stort ansvar för att skapa trygghet för människor samt arbeta

förebyggande. Det är även viktigt att de funktionshindrade tillförsäkras de rättigheter de har

oavsett kostnaderna. De insatser som har gjorts inom Kvinnofridsteamet för våldsutsatta

kvinnor i nära relationer måste fortsätta och medvetenheten om detta stora samhällsfenomen

genomsyra kommunens hela förvaltning. Kvinnofridsteamet har en stor uppgift att fylla

även genom att informera och utbilda personal inom andra verksamheter i kommunen för

att de ska kunna upptäcka det relationsrelaterade våldet och vidta relevanta åtgärder. Unga

kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp och annan kränkande behandling bör även

kunna få hjälp i Kvinnofridsteamet. Det är även viktigt att barn som bevittnat våld får den

hjälp de behöver samt att man erbjuder de våldsbenägna männen att genomgå

evidensbaserade behandlingsprogram för att inte återfalla i våld.

8


Det är osäkert hur stor hemlösheten är i Huddinge. Detta bör utredas för att undersöka om

det skulle behöva anordnas ett särskilt boende. Kvinnor som har drogproblem och saknar

bostad är mycket utsatta och deras situation behöver uppmärksammas särskilt.

Många ungdomar känner sig otrygga när de vistas ute i kommunen. Droger och kriminalitet

blir tyvärr också en realitet för många ungdomar. Dessutom riskerar många flickor att

utsättas för sexuella kränkningar och övergrepp. Som stöd till ungdomarna och för att

förhindra att ungdomar hamnar snett behövs fältsekreterare i varje kommundel. Dessutom

bör kommunen på samma sätt som man gör i Vårby inleda samarbete med föreningar med

aktiva ungdomar även i andra kommundelar för att skapa mer trygghet för ungdomarna och

erbjuda dem alternativ till kriminalitet och droger. Därför behövs pengar till fler

fältsekreterare och till förebyggande arbete bland ungdomar.

Kommunen ska ta större ansvar för dem som saknar arbete

Det är en grundläggande rättighet att ha ett arbete. Tyvärr innebär regeringens politik att

man utgår från att det ska finnas en viss arbetslöshet. Det är Vänsterpartiets åsikt är att det

finns ett stort utrymme i förvaltningarna i kommunen för fler arbetsinsatser för dem som

står utanför arbetsmarknaden och som är beroende av försörjningsstöd. Vi vill därför att

man satsar på särskilda kommunala tidsbegränsade anställningar genom att bygga vidare på

det arbete som görs inom Jobbforum. Det finns arbetsuppgifter inom

samhällsbyggnadsförvaltningen med trygghetsskapande insatser samt inom äldreomsorgen

och skolan som annars inte blir gjorda. Särskilda insatser behöver naturligtvis göras för att

hjälpa ungdomar i arbete. Här måste arbetet fortsätta att hitta meningsfulla sysselsättningar

som kan vara inkörsportar till mera stadigvarande arbeten eller fortsatta studier.

En feriepraktik är viktig för alla ungdomar och deras möjligheter till fortsatt arbete. Vi vill

därför utöka antalet feriepraktikplatser i samverkan med näringslivet så att alla

gymnasiestuderande garanteras feriepraktik.

Högre kvalitet i äldreomsorgen kräver mer resurser

De äldre ska ha möjlighet till en bra och trygg omvårdnad. På grund av att en stor del av

äldreomsorgen har sålts ut till privata utförare har det blivit svårt för kommunens

äldreomsorg att klara ekonomin och ha en bra personaltäckning. Till det kommer att det

finns ett missnöje med framför allt en av de privata utförarna. Om kommunen istället för att

sälja ut äldreomsorgen hade satsat på att höja kvaliteten i omsorgen hade de äldre haft det

bättre och dessutom hade många kvinnor inte tvingats in i ofrivilliga deltider. Skattepengar

ska läggas på att öka personaltätheten och inte på att göra reklam för de vinstdrivande

vårdkedjorna. På grund av effektiviseringar i äldreomsorgen är det nu färre anställda per

boende. Enligt äldreomsorgsförvaltningen ligger Huddinge kommun betydligt under

Äldrecentrums rekommendation för bemanning på gruppboenden för personer med

demenssjukdom. Det krävs stora belopp för att komma upp i de rekommenderade

bemanningarna. Vänsterpartiet menar att resurser måste tillskjutas för att garantera de äldre

en värdig tillvaro och en bra omsorg.

Valfrihet ska inte bara innebära att få välja privata utförare, särskilt som dessa ofta inte har

någon speciell inriktning. Vi bör kunna erbjuda särskilda boenden med tillgång till andra

språk och annan kultur kompetens samt boenden där det kan finnas husdjur. Det är även

viktigt att det finns valfrihet när det gäller dagliga aktiviteter och maträtter. Alla över 80 år

bör dessutom få fyra timmars hemtjänst i månaden utan biståndsbedömning. Samverkan

med landstinget i fråga om äldreteam bör fortsätta. Utvärderingen har visat goda resultat

9


och de äldre är mycket nöjda med den vård och omsorg de fått. Därför bör kommunen

tillskjuta medel till fortsatt verksamhet.

10


Generella uppdrag

Samtliga nämnder ska under 2012

1. Prioritera insatser för full sysselsättning

2. Medverka till att ungdomar erbjuds feriepraktik

3. Fortsätta att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare (även majoritetens förslag)

4. Ta fram en plan för att avskaffa ofrivilliga deltidsanställningar samt utreda

förutsättningarna för att avskaffa ofrivilliga timanställningar

5. Utifrån styrande dokument prioritera insatser och genomföra åtgärder för ett hållbart

Huddinge (även majoritetens förslag)

6. Miljöprofilera byggande av bostäder och lokaler med energieffektiva lösningar och

miljöanpassat byggmaterial

7. Ta fram hållbara lösningar för transporter

8. Utveckla och effektivisera kommunens verksamheter med IT som stöd och verktyg

(även majoritetens förslag)

9. Utveckla kommunen med inriktningen jämlika villkor

10. I områdesutvecklingen särskilt beakta områdena Vårby, Flemingsberg och Skogås

11. Inrikta folkhälso- och demokratiarbetet på att minska klyftorna mellan individer och

områden

12. Jämställdhetsintegrera minst två verksamheter per nämnd

13. Intensifiera arbetet med HBT-certifiering av förvaltningarna

11


Riktade uppdrag

Kommunstyrelsen ska under 2012

1. Vidareutveckla stöd och service till näringslivet i syfte att förbättra kommunens

företagsklimat (även majoritetens förslag)

2. Effektivisera och optimera energianvändningen i kommunens verksamhetslokaler i

samverkan med Huge Fastigheter AB (även majoritetens förslag)

3. Utreda förutsättningarna för att inrätta ett naturreservat i Flottsbroområdet (även

majoritetens förslag)

4. Öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

5. Planera för nyproduktion av hyresrätter inkl ungdoms- och studentbostäder till

rimliga hyror

6. Planlägga på ett sätt som minskar boendesegregationen med blandad bebyggelse och

olika upplåtelseformer i alla bostadsområden

7. Utreda möjligheten till småskalig vindkraftproduktion

8. Påbörja arbetet med ett utvecklingsprogram för östra Huddinge

9. Utveckla Vårby Haga enligt framtagen plan med allmänna mötesplatser och utbyggd

närservice

10. Skapa mötesplatser för dialog mellan politiker, tjänstemän och invånare för att öka

medborgarnas delaktighet

Förskolenämnden ska under 2012

1. Ge barn till arbetslösa och föräldralediga rätt till förskola 30 timmar i veckan

2. Stödja och uppmuntra forskningsbaserade och lokalt drivna alternativa pedagogiska

modeller i kommunens förskolor

3. Utbilda personalen om stjärnfamiljer för att kunna ge ett bra bemötande till alla barn

4. Se över och vid behov ändra öppettiderna på förskolorna för att minska stress för

föräldrar och barn

5. Utreda hur barnomsorg på obekväm arbetstid kan organiseras

12


Grundskolenämnden ska under 2012

1. Ta fram en strategi för ökad måluppfyllelse i grundskolan

2. Vidta åtgärder för att åstadkomma jämlika villkor i kommunens skolor exempelvis

genom mer handledning på modersmål, mindre undervisningsgrupper och högre

löner för bra lärare

3. Samordna studie- och yrkesvägledningen så att eleverna får bättre vägledning inför

sina vägval i syfte att minska könsbetingade val, studieavbrott och omval

4. Införa en vegetarisk skollunch i veckan

Gymnasienämnden ska under 2012

1. Ta fram en strategi för ökad måluppfyllelse

2. Samordna studie- och yrkesvägledningen så att eleverna får bättre vägledning inför

sina vägval i syfte att minska könsbetingade val, studieavbrott och omval

3. Erbjuda flickorna att lära sig feministiskt självförsvar i syfte att stärka deras

självkänsla, trygghet och handlingsutrymme

4. Införa en vegetarisk skollunch i veckan

5. Öka antalet feriepraktikplatser - i samarbete med det lokala näringslivet – med målet

att alla som söker kan få en plats

Socialnämnden ska under 2012

1. Stärka arbetslösa ungdomar och ge deltagare i jobb- och utvecklingsgarantins fas 3

alternativ genom särskilda anställningar i kommunen

2. Kartlägga hemlösheten i Huddinge samt föreslå åtgärder för att motverka den och

särskilt beakta kvinnors utsatta situation

3. I samarbete med föreningar, fältsekreterare, brottsförebyggande rådet och andra

relevanta aktörer i de olika kommundelarna arbeta för att öka tryggheten i det

offentliga rummet

4. Implementera och vidareutveckla kvinnofridsteamet

Äldreomsorgsnämnden ska under 2012

1. Pröva möjligheten att omvandla något av kommunens servicehus till

trygghetsboende (även majoritetens förslag)

13


2. Utveckla kommunens värdighetsgaranti för att trygga en god omsorg (även

majoritetens förslag)

3. Utöka valfriheten vid måltider på kommunens äldreboenden (även majoritetens

förslag)

4. Erbjuda korttidsboende i varmare klimat (även majoritetens förslag)

5. Ta fram en modell för hur alla över 80 år ska få tillgång till fyra timmars hemtjänst

utan biståndsbedömning

6. Höja kvaliteten i kommunens äldreomsorg genom att inrätta fler heltidstjänster

7. Utveckla former för att möta behov av äldreomsorg på fler språk än svenska och

finska

8. Implementera äldreteamets verksamhet i samverkan med landstinget

Kultur- och fritidsnämnden ska under 2012

1. Modernisera och öka attraktiviteten på Huddinges bibliotek (även majoritetens förslag)

2. Bredda kulturskolans utbud i samarbete med mötesplatser för unga (även majoritetens

förslag)

3. Utöka öppettiderna i biblioteken i alla kommundelar

4. Utveckla arbetet med att bredda rekryteringen till Kulturskolan genom att bl.a.

återuppta samarbetet med skolorna och skolbarnomsorgen och erbjuda bra avgiftsfri

verksamhet

5. Starta parklek i flera kommundelar

6. Införa krav på föreningarna att redovisa könsfördelning hos deltagarna för beviljande

av aktivitetsbidrag

7. Utveckla aktiviteter på mötesplatser för ungdomar som lockar fler flickor än idag att

delta

Samhällsbyggnadsnämnden ska under 2012

1. Ta fram en strategi för upprustning, utveckling och tillgängliggörande av

kommunens parker (även majoritetens förslag)

2. Inventera och ta fram en åtgärdsplan för reinvesteringsbehoven i det befintliga

gatunätet (även majoritetens förslag)

3. Öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i snabbare takt

14


4. Skapa alternativ plats på annat håll för den snötippning som sker vid

våtmarksområdet i Flemingsberg

5. I samråd med fastighetsägaren utveckla Vårby Gårds Centrum

Miljönämnden ska under 2012

1. Synliggöra entréer och öka tillgängligheten till Huddinges naturreservat (även

majoritetens förslag)

2. Utifrån EU:s vattendirektiv och åtgärdsprogrammet för Tyresån prioritera och

genomföra åtgärder för att förbättra tillstånd och status i Huddinges sjöar och

vattendrag (även majoritetens förslag)

3. Fortsätta arbetet med att minska antalet bristfälliga enskilda avlopp (även majoritetens

förslag)

4. Skärpa miljötillsynen genom kompetensutveckling och utökade fältkontroller för att

förhindra miljöföroreningar

15


Ekonomi

Det finns utrymme för satsningar på välfärden

Nämnderna har under 2010 gjort stora effektiviseringar som har drabbat verksamheterna.

Nämndernas budgetunderlag visar att många verksamheter är hårt ansträngda och har svårt

att leva upp till riksnivåer för bemanning och mål. Tack vare bl.a. dessa effektiviseringar

uppvisade kommunen ett resultat som var plus 196 mnkr exklusive exploatering. En stor del

av de tillskott som kommit kommunen till godo under 2011 och som medfört satsningar på

flera områden har vidare varit engångsbelopp under året.

Behovet av ökade resurser är stort. Skatte- och befolkningsprognoserna och beräkningar över

utjämningssystemen medför ökade intäkter med 4, 6 procent för 2012. Verksamhetens

budgetutrymme ökar därför med 195 mnkr 2012. Med dessa förutsättningar beräknas

resultatet enligt kommunens ekonomiska mål till 49 mnkr 2012. Även om detta inte medför

att alla brister i välfärden kan botas finns det ändå möjligheter att till en del återställa

tidigare besparingar och göra satsningar på ökad kvalitet i verksamheterna. Med hänsyn till

det stora behov av förstärkningar som förvaltningarna har redovisat i sina budgetunderlag

är det inte ansvarsfullt mot medborgarna och särskilt då de som har störst behov av insatser

att använda en del av det ekonomiska utrymmet för en skattesänkning.

Utöver den generella uppräkningen med 2,25 procent bör riktade satsningar göras främst

inom skolan men även inom äldreomsorg och på åtgärder för att minska arbetslösheten och

få ungdomar i arbete. De miljoner som föreslås läggas ut på kommunikation av varumärket

Huddinge gör större verkan för att marknadsföra Huddinge om de läggs på att förbättra

verksamheten. De avsatta medlen för det orättvisa och ojämställda vårdnadsbidraget och de

tidigare beslutade höjningarna av politikerarvodena ska istället användas för riktade

satsningar.

Ekonomiplan 2012-2014

Skattesats

Vårt budgetförslag är beräknat utifrån en kommunal skattesats på 19:95 kr per skattekrona

Besparingar (5,73 miljoner kronor)

Vi föreslår att de höjningar som gjorts av de fasta politikerarvodena på 2,13 miljoner kronor

återkallas

Vi föreslår att vårdnadsbidraget avskaffas, vilket ger en besparing på 3,6 miljoner kronor

Övriga kostnader (167,6 miljoner kronor)

Vi ställer oss bakom majoritetens förslag till kostnadsökningar med anledning av volymer,

lokaler, IT, generell uppräkning, generella statsbidrag, tekniska justeringar m.m.

Kommungemensamma utvecklingsinsatser

Vi ställer oss bakom majoritetens förslag om kommungemensamma utvecklingsinsatser i

form av verksamhetsutveckling med IT-stöd och Samkraft.

16


Riktade satsningar (81,03 miljoner kronor)

Vi ställer oss bakom de riktade satsningar som majoriteten föreslår, exklusive 3 miljoner

kronor till kommunstyrelsen för kommunikationsinsatser.

Vi föreslår därutöver följande riktade satsningar (46,73 miljoner kronor):

Förskolenämnden tilldelas ytterligare 2, 9 miljoner kronor för att kunna ge barn till

arbetslösa och föräldralediga rätt till 30 timmar i förskolan, samt 1 miljon kronor för

satsning på modersmålsundervisning och 500 000 kronor för Resurscentrum för nyanlända.

Grundskolenämnden tilldelas ytterligare 9 miljoner kronor för att åstadkomma mer jämlika

villkor i skolan (socioekonomisk fördelning), 2 miljoner kronor för

modersmålsundervisning och 2 miljoner kronor för Svenska som andraspråk, 1 miljon

kronor för kompetensutveckling inom särskolan samt 500 000 kronor för

kompetensutveckling för fritidspedagoger.

Gymnasienämnden tilldelas 2 miljoner kronor för att öka antalet feriepraktikplatser.

Socialnämnden tilldelas ytterligare 2,5 miljoner kronor för arbetsmarknadsinsatser, 1

miljon kronor för implementering av Kvinnofridsteamet, 1 miljon kronor för anställning av

fler fältsekreterare samt 300 000 kronor för ”Lugna gatan-projekt.

Äldreomsorgsnämnden tilldelas ytterligare 6,9 miljoner kronor för att kunna höja kvaliteten

och öka personaltätheten samt 3,6 miljoner kronor för att kunna fortsätta med verksamheten

inom äldreteamet.

Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 2 miljoner kronor för att kunna starta parklekar i

Flemingsberg och Vårby Gård, 1,5 miljoner kronor för ökade öppettider på biblioteken, 1

miljon kronor för sänkning av deltagaravgifter, 1 miljon kronor för samverkan mellan

kulturskolan och skolan, 500 000 kronor för att öppna Solhagagården samt 350 000 kronor

för att utvidga föreningsbidraget till att även omfatta de yngre barnen.

Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas ytterligare 2,68 miljoner kronor för att förbättra

gatuunderhållet och öka tillgängligheten för funktionshindrade

Miljönämnden tilldelas 1 miljon kronor för ökad miljötillsyn

Kommunstyrelsens förvaltning tilldelas ytterligare 500 000 kronor för att kunna anställa en

jämställdhetssamordnare.

17


Verksamhetens nettokostnader

Tabell, förändringar

Netto, mnkr 2012 2013 2014 Summa

Kommunplan 2011 4 256,7 - -

Riktade satsningar 81,03 - - 81,03

Besparingar -5,73

Volymer 68,8 60,5 62,1 191,5

Lokaler 10,1 20,8 9,2 40,1

IT 4,0 4,0 4,0 12,0

Generell uppräkning 101,4 117,9 122,8 342,1

Tekniska justeringar, m.m. 23,3 -3,8 -11,5 8

Budget/plan (avrundat) 4 539,6 4 739 4 925,6 674,7

Ekonomiplan 2012-2014, mnkr

Budget Plan Plan

2012 2013 2014

Verksamheten -4 481,2 -4 689,4 -4 888,5

Exploatering 20,0 40,0 60,0

Avskrivningar -78,4 -89,6 -97,1

Verksamheten netto -4 539,6 -4 739 -4 925,6

Skatteintäkter 3 763,9 3 929,5 4 094,5

Kommunal utjämning 781,4 832,9 879,2

Skatter och kommunal

utjämning

4 545,3 4 762,4 4 973,7

Finansiella intäkter 315,8 324,4 337,3

Finansiella kostnader -252,7 -260,7 -272,7

Resultat 68,8 87,1 112,7

Ekonomiskt mål 48,8 47,1 52,7

Ekonomiskt mål % av

skatt och utjämning

1,07 % 0,99 % 1,06 %

18

More magazines by this user
Similar magazines