22.09.2013 Views

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

12<br />

REPORTAGE<br />

Text: Alexandra Brundin Urisman Foto: Sofia Zitouni, Karolina Lindén och Sami Idris<br />

enhet för livet – jag nappade direkt!<br />

”Men vadå, är det inte bara krig och sharialagar<br />

där?”, frågar en god vän. Han har<br />

just fått veta att jag har blivit erbjuden<br />

en praktikplats på Sveriges ambassad<br />

i Sudans huvudstad Khartoum.<br />

Efter nästan fem år i lilla Lund var det<br />

då alltså dags; jag skulle ut i världen.<br />

Sudan, (ö)känt för Darfur-konflikten<br />

och det islamistiskt präglade samhället,<br />

skulle bli mitt hem i fem månader.<br />

”Varför ger du dig in på något sådant?”, frågar<br />

min gode vän. ”Vilka möjligheter!”,<br />

svarar jag. En chans att få se ett land<br />

jag sällan skulle ha kommit till annars.<br />

Ett gyllene tillfälle att få insikt i arbetet<br />

på en ambassad, liksom att träffa diplomater<br />

från andra länder, FN-anställda<br />

och människorättsaktivister. En erfar-<br />

APU I SUDAN;<br />

MER ÄN KRIG OCH<br />

SHARIALAGAR<br />

Sandstorm i Khartoum<br />

Efter avslutade gymnasiestudier i<br />

Stockholm, flyttade jag 2005 till Lund<br />

för att läsa juridik; ett val jag aldrig<br />

kommer ångra. Studierna kom snabbt<br />

i andra hand, när jag blev engagerad<br />

i <strong>Juridiska</strong> <strong>Föreningen</strong>. Jag gick från<br />

fadder och kursombud, via pub- och<br />

clubmästare till styrelsen. Sedan satt<br />

jag som heltidsarvoderad ordförande<br />

och representerade alla Lunds juriststudenter.<br />

Efter ordförande-året gick jag<br />

tillbaka till mina studier och när jag i<br />

somras skrev mitt examensarbete, hade<br />

jag femton ynka<br />

högskolepoäng<br />

kvar till min examen.<br />

Kursen Arbetsplatsanknutet<br />

utredningsarbete på<br />

<strong>Juridiska</strong> fakulteten<br />

blev räddningen!<br />

Kursen ger studenten<br />

möjlighet<br />

att skaffa en egen<br />

praktikplats och<br />

mot en uppsatsexamination<br />

sedan<br />

kunna tillgodoräkna<br />

sig praktiken<br />

i sin examen. Jag<br />

ville gärna utomlands<br />

och sökte därför<br />

ambassader hejvilt. Det blev Sudan.<br />

Kompisen ringer på skype. ”Vad får du<br />

göra då?”, undrar han. ”Läsa, skriva och<br />

prata”, blev det korta svaret. Arbetet<br />

på den politiska sidan av en svensk ambassad<br />

handlar framför allt om rapportering.<br />

Min största arbetsuppgift var<br />

alltså just detta – att skriva rapporter<br />

som skickades till Utrikesdepartementet<br />

och andra som kunde finna intresse<br />

i ämnet. Ofta hade rapporten sin<br />

grund i ett eller flera möten, inte sällan<br />

i kombination med refererade medierapporter<br />

eller information från myndigheter<br />

och organisationer. Att närvara<br />

på diverse möten, i Sudan ofta på något<br />

FN-organ eller på EU-delegationen, ingick<br />

förstås. Vid något tillfälle fann jag<br />

mig faktiskt med att representera Sverige<br />

alldeles själv. Plötsligt hade Lunds<br />

juriststudenter blivit svenska folket!<br />

Ambassaden i Khartoum är relativt<br />

liten sett till antalet utsända, jag fick<br />

därför som praktikant möjlighet att<br />

prova på i princip alla delar av ambassadens<br />

arbete: jag fick inblick i det mycket<br />

småskaliga konsulära arbetet, jag<br />

fick sitta med på möten med biståndsrelaterade<br />

frågor och jag var med<br />

och planerade det stora Lucia-firandet<br />

som hölls på ambassadörens residens.<br />

Dessutom var jag, under folkomröstningen<br />

om Södra Sudans framtida<br />

självständighet, ackrediterad valobservatör<br />

för ambassadens räkning.<br />

Min till en början skeptiske vän hör<br />

av sig igen, på facebook-chatten denna<br />

gång. Han funderar på att söka<br />

”min” praktikplats till våren. ”Har du

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!