22.09.2013 Views

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Lindahls<br />

studentpool<br />

– en genväg<br />

till karriären<br />

Nu kan du ta ett steg på vägen till en karriär som affärsjurist. Som en del av<br />

Lindahls studentpool har du chansen att jobba på en av Sveriges största och<br />

ledande affärsjuridiska advokatbyråer, redan under studietiden.<br />

Till vårt kontor i Malmö söker vi fl era drivna juriststudenter som vill jobba<br />

extra, bland annat som assistent till våra jurister, i receptionen, i biblioteket<br />

eller med Due Diligence-arbete. Du kommer att kallas in vid arbetstoppar,<br />

semestrar och sjukdom.<br />

Är du den vi söker? I sådana fall är du välkommen att skicka in din ansökan<br />

till reception.malmo@lindahl.se. Läs mer på www.lindahl.se/rekrytering<br />

Svensk och internationell affärsjuridik<br />

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGBORG UPPSALA ÖREBRO www.lindahl.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!