22.09.2013 Views

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Skillnaderna mellan universitetsvärlden<br />

och arbetslivet var stor. Hon minns främst<br />

det nödvändiga i att lära sig att se sitt råd<br />

i ett större sammanhang än bara skattejuridiken.<br />

– I början kunde man komma med ett<br />

förslag som visserligen fungerade bra<br />

skattemässigt men som sagt så finns det<br />

många andra aspekter som måste vägas in<br />

tillsammans med skatterådet innan man<br />

kan ge råd som är användbara för klienten.<br />

– En annan stor skillnad var även det teamarbete<br />

som det faktiskt innebar att arbeta<br />

på en stor affärsjuridisk byrå. Det hade<br />

jag inte förväntat mig! Man satt inte själv<br />

med sina uppgifter utan tar fram gemensamma<br />

idéer och bollar dem mellan sig.<br />

Ryktet att det inom affärsjuridiken skulle<br />

vara svårt att som ung kvinna ta sig fram<br />

är inget som Odile upplevt.<br />

– Personligen har jag inte blivit förfördelad<br />

för att jag är kvinna. Jag har fått möjlighet<br />

att delta i ärenden på samma sätt och<br />

i samma utsträckning som mina manliga<br />

kollegor. Det har givit mig förutsättningar<br />

att växa i min yrkesroll och därmed även<br />

anförtros större arbetsuppgifter.<br />

– Trots allt så upplever jag att det finns<br />

en modernitet såväl inom juristsfären som<br />

hos klienterna. Kanske har det skett en<br />

förändring gentemot hur det var tidigare.<br />

I slutändan är det så att om man kan sitt<br />

område och kan beskriva det på ett bra<br />

sätt så får man respekt – oavsett om man<br />

är ung eller kvinna.<br />

Efter några år på Linklaters valde Odile<br />

i vintras att lämna byrån till förmån för<br />

en roll som delägare på Vinge. Steget från<br />

biträdande jurist på Linklaters till delägare<br />

på Vinge var dock långt ifrån självklart.<br />

– Jag tvekade väldigt mycket och var<br />

inte alls säker. Efter dialog och positivt<br />

bemötande samt stöd från min nya arbetsgivare<br />

så kände jag till slut att det dock<br />

blev helt rätt.<br />

Då Odile varit mammaledig fram tills<br />

början av februari har hon ännu inte helt<br />

hunnit acklimatisera sig, emellertid tycker<br />

hon att det ska bli spännande att få chans<br />

att ingå i ett större team.<br />

– Vinge är en större byrå nationellt, Linklaters<br />

är större internationellt. Det ska<br />

därför bli kul att komma in i en organisation<br />

som styrs från det kontor man jobbar<br />

på.<br />

Historierna om den enorma arbetsbörda<br />

som det innebär att arbeta på en byrå är till<br />

viss del sanna, menar Odile.<br />

– Tid tar det. Det går inte att sticka under<br />

stol med att vi arbetar för våra klienter och<br />

försöker uppfylla deras önskemål och behov<br />

vid en transaktion. När det är en stor<br />

transaktion på gång så måste man vara beredd<br />

på att lägga ner mycket tid. Därför är<br />

det så viktigt att tycka att det man jobbar<br />

med är kul. Väljer man strategiskt när man<br />

bestämmer sina karriärmål blir det nog<br />

väldigt jobbigt, det måste kännas roligt att<br />

lägga ner tiden; man måste trivas med sina<br />

kollegor och omgivningen i övrigt. Det<br />

krävs en del men man har samtidigt väldigt<br />

trevligt på jobbet.<br />

– Sedan finns det såklart perioder som inte<br />

är lika transaktionsintensiva. Då får man se<br />

INTERVJU<br />

till att gå hem i tid och göra något annat.<br />

På frågan om Odile någonsin upplevt att<br />

hon fått offra något till förmån för sin<br />

karriär svarar hon nekande. Hon menar att<br />

det istället handlar om omprioriteringar.<br />

– Självklart gör man vissa val men jag ser<br />

det inte som att jag offrar något. Det är<br />

val jag gör utifrån vad jag vill göra. Allt<br />

handlar om att prioritera.<br />

Avslutningsvis ber Dissidenten Odile om<br />

några avslutande tips till studenter som i<br />

framtiden vill arbeta med affärsjuridik.<br />

1. Tro på dig själv – våga prova på nya<br />

saker<br />

2. Ge det en chans - Det går mycket funderingar<br />

kring det hårda arbetet och kanske<br />

skrämmer det bort vissa. Du kommer<br />

att bli förvånad över hur kul det är och<br />

vilken gemenskap det innebär att jobba i<br />

större projekt där alla strävar mot gemensamma<br />

mål.<br />

3. Ha kul – Gör inga strategiska val av område.<br />

Välj ett område som du tycker om<br />

och som engagerar dig.<br />

17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!