22.09.2013 Views

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

som hette Per Stjernqvist,<br />

vice ordförande var en docent<br />

vid fakulteten. Posterna<br />

som sekreterare och<br />

kassör var däremot vikta<br />

för studenter, och kassören<br />

var ingen mindre än Karin.<br />

– Det var roligt att vara<br />

med i <strong>Juridiska</strong> <strong>Föreningen</strong>.<br />

Vi hade inte möten<br />

särskilt ofta, kanske två till<br />

tre gånger per termin men<br />

vi brukade bjuda in olika<br />

föreläsare att prata, till exempel<br />

justitieråd och efteråt<br />

hade vi alltid eftersits<br />

på AF, minns Karin.<br />

- Några gånger åkte vi<br />

också iväg till studentgårdarna<br />

i Skanör och Lillsjödal,<br />

men det blev ingen fest eller<br />

så, för det var ju professorer<br />

med! <strong>Juridiska</strong> <strong>Föreningen</strong><br />

styrdes helt från<br />

lärarhåll.<br />

Muntliga tentor<br />

Även juristutbildningen har<br />

förändrats en hel del.<br />

– Det var Mischa Markendal<br />

som ansvarade för Proppen,<br />

som sedan blev Grunken<br />

(som nu är helt borta från termin<br />

ett), fast på min tid varade<br />

Proppen en hel termin och<br />

var en snabbgenomgång av<br />

precis allt på hela utbildningen,<br />

beskriver Karin.<br />

Undervisningen bedrevs<br />

enbart i storföreläsningsform,<br />

seminarier och grupparbeten<br />

kom först på 1970-talet. Runt<br />

1965 tror Karin att lärarna<br />

började använda sig av praktiska<br />

exempel i sin undervisning.<br />

– Vi hade muntliga tentamen,<br />

i grupper om fyra, men<br />

det var inte lätt, Mischa var<br />

inte så snäll vid examinationen<br />

så jag såg alltid till att hamna i<br />

en grupp med tre killar för att<br />

förbättra mina chanser, berät-<br />

tar Karin.<br />

Karins favoritämne var straffrätt,<br />

som hon läste för professor<br />

Thornstedt. Civilrätt var inte lika<br />

kul, för där fanns inga roliga lärare.<br />

Träffade kärleken i rätten<br />

– På min tid kunde man vara sommarnotarie<br />

i det som då hette<br />

<strong>här</strong>adsrätt och rådhusrätt. Jag hade<br />

studerat juridik i cirka två år när jag<br />

tog kontakt med <strong>här</strong>adshövdingen<br />

och frågade om jag inte kunde<br />

få vara sommarnotarie och det<br />

gick bra. Jag var sommarnotarie i<br />

Torna Bara <strong>här</strong>adsrätt och där satt<br />

Axel ting, berättar Karin. Det var<br />

så de träffades.<br />

Efter avslutad utbildning satt<br />

Karin ting i Malmö, sedan var hon<br />

mammaledig i några år. I mitten<br />

av 60-talet ökade anströmningen<br />

av studenter till juristutbildningen<br />

markant.<br />

Detta ledde till att Mischa Markendal<br />

tog kontakt med sin kollega<br />

Axel, som då blivit professor, och<br />

frågade Axel om inte Karin kunde<br />

tänka sig att hjälpa honom att undervisa<br />

på Proppen. Karin tyckte<br />

att det lät som ett bra förslag eftersom<br />

hon kände att hon behövde fräscha<br />

upp sina juridiska kunskaper lite efter<br />

mammaledigheten. Hon bad Axel att<br />

hälsa Mischa att hon var intresserad av<br />

tjänsten och väntade sedan på att Mischa<br />

skulle ta kontakt med henne.<br />

– Det gjorde han aldrig, säger Karin<br />

med ett skratt, Mischa tyckte att allt<br />

var bestämt och klart i och med att han<br />

pratat med Axel!<br />

Utsedd till studierektor<br />

Karin har, förutom att undervisa på<br />

Proppen, även hunnit undervisa i Jiken<br />

på socialhögskolan under flera år,<br />

parallellt med den undervisning hon<br />

bedrev på Juridicum.<br />

Höstterminen 1974 blev hon kontaktad<br />

av prefekt Ulf Cervin som undrade<br />

om hon inte var intresserad av<br />

att bli studierektor på Juridicum.<br />

– Han hade väl märkt att jag levde<br />

rövare i olika sammanhang, säger Karin<br />

med ett skratt och berättar att hon<br />

inte var rädd att säga ifrån när det var<br />

något hon tyckte fungerade dåligt.<br />

Hennes krav för att bli studierektor var<br />

att hon skulle få jobba heltid på Juridicum,<br />

vilket hon fick. Hon var studiere-<br />

INTERVJU<br />

ktor vid sidan av sin undervisning,<br />

och var en av de första som<br />

började bedriva utbildningsbevakning<br />

på fakulteten, något som<br />

hon beskriver som mycket svårt.<br />

Samma problem då som nu<br />

Problemen hon beskriver att<br />

man jobbade med då är mycket<br />

lika de som kursombuden jobbar<br />

med än idag.<br />

– Ja, <strong>här</strong> är det inte mycket<br />

nytt under solen, frågorna är<br />

eviga men svaren varierar, säger<br />

Karin.<br />

Karin har kvar ett kontor på<br />

Juridicum, som hon delar med<br />

Hans Heinrich Vogel och Reinhold<br />

Fahlbeck. Hon tycker om<br />

att följa vad som händer på utbildningen<br />

och brukar komma<br />

till Juridicum någon gång varje<br />

vecka.<br />

– Jag är utsedd till evig ledamot<br />

av lärarlaget inom allmän<br />

förmögenhetsrätt, berättar Karin<br />

stolt. Ofta kommer de undervisande<br />

lärarna på terminen till<br />

Karin och ber om råd.<br />

– Det är så trevliga allihopa!<br />

Eva och Patrik och Ulf och allas<br />

vår avtalsrättare Ola.<br />

Jag skrattar och påpekar det aningen<br />

lustiga i att Karin omnämner<br />

Ola Svensson, och inte sin<br />

make Axel Adlercreutz som ”allas<br />

vår avtalsrättare”. Karin håller inte<br />

med.<br />

– Lilla vän, Ola är rörande, han<br />

kan Axels böcker utan och innan!<br />

Utbrister Karin.<br />

Omtyckt inspector<br />

1979-2001 var Karin inspector på<br />

Östgöta Nation. När jag frågar<br />

vad hon har för anknytning till<br />

Östergötland får jag ett glatt ”ingenting”<br />

till svar.<br />

– När jag blev vald till inspector<br />

var det ont om Östgötar vid<br />

universitetet och gott om jurists-<br />

(Forts. nästa sida)<br />

21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!