22.09.2013 Views

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

EN BRA<br />

AFFÄRSJURIST<br />

SER LÄNGRE ÄN<br />

JURIDIKEN<br />

Vinge har specialistkompetens inom aff ärsjuridikens<br />

samtliga områden – en förutsättning<br />

för att vi ska fortsätta att vara den mest<br />

framgångsrika transaktionsbyrån i Sverige.<br />

Våra uppdrag är till stor del internationella<br />

och vi har ett stort kontaktnät med byråer<br />

över hela världen.<br />

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGBORG BRYSSEL HONG KONG SHANGHAI<br />

www.vinge.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!